Wymagania edukacyjne  do przedmiotu

Geograficzne atrakcje Polski

dla klasy II GB

na rok szkolny 2020/21

 

Treści nauczania

Ocena

Dopuszczający

Dostateczny

Dobry

Bardzo dobry

Celujący

1. Podstawy turystyki

Uczeń:

- zna i klasyfikuje walory turystyczne

- zna rodzaje turystyki

- zna czynniki wpływające na rozwój turystyki

 

Uczeń:

- zna i rozróżnia szlaki turystyczne

- rozumie i rozróżnia pojęcia: przyrodnicze i antropogeniczne atrakcje turystyczne, infrastruktura turystyczna oraz wskazuje ich przykłady,

-  zna regiony turystyczne Polski

Uczeń:

- potrafi ocenić walory regionów dla rozwoju turystyki

- zna regiony turystyczne Polski oraz rozumie kryteria wydzielenia tych regionów

Uczeń:

- rozumienie znaczenie turystyki dla gospodarki poszczególnych regionów i całego kraju

- rozumie potrzebę poszanowania dóbr dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski

Uczeń:

- zna obiekty przyrodnicze wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Parki Narodowe Polski i ich najważniejsze cechy

Region bałtycki

- zna najważniejsze atrakcje przyrodnicze regionu

- potrafi wymienić rodzaje turystyki typowej dla regionu i uzasadnić ich rozwój

 

- rozumie znaczenie dostępu Polski do morza jako ważnego czynnika sprzyjającego rozwojowi państwa, w tym także turystyki

- rozumie potrzebę  takiego zagospodarowania regionu aby stał się ośrodkiem turystyki całorocznej a nie tylko sezonowej

- potrafi podać propozycje takiego zagospodarowania regionu aby turystyka tam nie miała tylko charakteru sezonowego i sprzyjała popularyzacji regionu

Region pomorski

i Region mazurski

- zna najważniejsze atrakcje przyrodnicze regionu

- potrafi wymienić rodzaje turystyki typowej dla regionu i uzasadnić ich rozwój

- potrafi wskazać wady i zalety infrastruktury turystycznej regionu

- rozumie konieczność rozwoju infrastruktury turystycznej w regionie, celem jego promocji-

- potrafi na podstawie własnej wiedzy i dostępnych źródeł zaproponować nowe szlaki tematyczne w regionie

Region śląsko-wielkopolski

- zna atrakcje przyrodnicze i antropogeniczne regionu

- potrafi wymienić rodzaje turystyki typowej dla regionu i uzasadnić ich rozwój

- rozumie zależność między rozwojem gospodarczym regionu a poziomem atrakcyjności turystycznej

- rozumie potrzebę ochrony poznanych obiektów i docenia ich wartość dla regionu

- proponuje w oparciu o dostępną literaturę i własną wiedzę tworzenie nowych obiektów atrakcyjnych turystycznie

Region mazowiecko - podlaski

- zna atrakcje przyrodnicze i antropogeniczne regionu

- potrafi wymienić rodzaje turystyki typowej dla regionu i uzasadnić ich rozwój

- rozumie zależność między rozwojem gospodarczym regionu a poziomem atrakcyjności turystycznej

- ocenia znaczenie regionu dla turystyki

- ocenia znaczenie regionu dla turystyki- rozumie potrzebę ochrony najbardziej wartościowych kompleksów leśnych znajdujących się w obrębie Puszczy Białowieskiej i wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz kompleksów bagiennych objętych Konwencją Ramsarską

- proponuje działania jakie powinny podjąć samorządy lokalne celem uatrakcyjnienia swoich terenów dla turystyki

Region małopolski

- zna najważniejsze atrakcje przyrodnicze i antropogeniczne regionu

- potrafi wymienić rodzaje turystyki typowej dla regionu i uzasadnić ich rozwój

- ocenia znaczenie regionu dla turystyki

- rozumie potrzebę większej promocji regionu pod względem turystycznym oraz konieczność rozbudowy bazy turystycznej

- proponuje w oparciu o dostępną literaturę i własną wiedzę tworzenie nowych obiektów atrakcyjnych turystycznie

Region krakowsko - częstochowski

- zna najważniejsze atrakcje przyrodnicze i antropogeniczne regionu

- potrafi wymienić rodzaje turystyki typowej dla regionu i uzasadnić ich rozwój

- ocenia znaczenie regionu dla turystyki

-  rozumie potrzebę ochrony poznanych obiektów i docenia ich wartość dla regionu

- potrafi na podstawie własnej wiedzy i dostępnych źródeł zaproponować nowe szlaki tematyczne w regionie

Region sudecki

- zna najważniejsze atrakcje przyrodnicze i antropogeniczne regionu

- potrafi wymienić rodzaje turystyki typowej dla regionu i uzasadnić ich rozwój

 zna rodzaje wód mineralnych, ich zastosowanie w lecznictwie  oraz ośrodki uzdrowiskowe powstałe na bazie tych wód

- zna główne ośrodki narciarstwa w Sudetach- rozumie znaczenie rozwoju turystyki zdrowotnej dla regionu oraz konieczność poprawy jakości obiektów uzdrowiskowych

       potrafi opisać i ocenić ich zaplecze turystyczne głównych ośrodków narciarstwa

       - zna główne szlaki regionu oraz potrafi opisać ich przebieg- zna i rozumie wkład Mieczysława Orłowicza w rozwój turystyki górskiej

- rozumie powiązania między rozwojem turystyki w regionie i jego sytuacją ekonomiczną, dostrzega potencjał regionu w zakresie turystycznym

- dostrzega potrzebę pełniejszego wykorzystania atrakcyjności regionu i jego promocji

Region karpacki

- uczeń zna różnorodne atrakcje przyrodnicze i antropogeniczne regionu

- potrafi wskazać negatywny wpływ masowej turystyki na stan środowiska przyrodniczego i rozumie konieczność wprowadzenia ograniczeń

- potrafi określić rodzaj turystyki uprawianej w regionie w sezonie letnim i zimowym- zna rodzaje wód mineralnych, ich zastosowanie w lecznictwie  oraz ośrodki uzdrowiskowe powstałe na bazie tych wód

- zna najważniejsze ośrodki narciarskie i ich zagospodarowanie pod względem sportów zimowych- rozumie znaczenie rozwoju turystyki zdrowotnej i narciarstwa dla regionu

- zna najważniejsze szlaki turystyczne Karpat,

- opisuje i ocenia ich atrakcyjność oraz trudność

- rozumie niezwykłe znaczenie turystyki dla rozwoju regionu

- wnioskuje na podstawie map stopień zagospodarowania turystycznego wzdłuż szlaków

- analizuje zagospodarowanie turystyczne regionu i wnioskuje na tej podstawie, które obszary wymagają poprawy

Opracowanie wycieczki

- potrafi zaplanować i opracować trasę wycieczki oraz zdobyć informację o zapleczu turystycznym na podstawie map, przewodników i internetu

- potrafi ocenić i wybrać najatrakcyjniejsze oferty dotyczące noclegów, wyżywienia, transportu

-  ocenia i wypowiada się na temat wartości obiektów turystycznych

- zna procedury związane z organizacją wycieczki

- zna wartości przyrodnicze i kulturowe własnego regionu oraz rozumie konieczność ich ochrony-  potrafi opracować i przetwarzać materiał zebrany w trakcie badań terenowych i kameralnych oraz prezentować wyniki pracy badawczej

- potrafi  waloryzować zjawiska towarzyszące rozwojowi turystyki