WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

GEOGRAFIA, ZAKRES rozszerzony

KLASA 2 PD I 2 PE

rok szk. 2020/2021

 

 

Wymagania na poszczególne oceny

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzające
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

2

3

4

5

6

I.     Zmiany na mapie politycznej

Uczeń:

  wyjaśnia znaczenie terminów: państwo, granica państwa, enklawa, eksklawa, terytorium zależne

  podaje różnice w powierzchni wybranych państw na świecie

  wymienia największe i najmniejsze państwa świata i wskazuje je
na mapie

   podaje aktualną liczbę państw świata

  wyjaśnia znaczenie terminów: kolonializm, dekolonizacja

  wyjaśnia różnicę między integracją
a dezintegracją państw

   wymienia państwa powstałe
po 1989 roku i wskazuje je na mapie świata

  podaje przykłady organizacji międzynarodowych

  podaje przyczyny konfliktów zbrojnych na świecie

  wyjaśnia znaczenie terminu terroryzm

  wskazuje różnice między terroryzmem a konfliktem zbrojnym

  wymienia podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego
i społecznego państw

  wyjaśnia, czym jest PKB

Uczeń:

  wymienia różnice między enklawą
a eksklawą

  wskazuje na mapie granice oraz stolice wybranych państw

  omawia specjalny status Antarktydy

  wskazuje na mapie świata obszary kolonialne światowych mocarstw
w połowie XX w.

  wymienia państwa europejskie, które w połowie XX w. miały posiadłości kolonialne

  wymienia płaszczyzny integracji państw lub obszarów

  wymienia główne cele działalności wybranych organizacji międzynarodowych

  wskazuje na mapie świata obszary ważniejszych konfliktów zbrojnych
i miejsca zamachów terrorystycznych

  wymienia cechy terroryzmu

  wymienia czynniki wpływające
na rozwój państw

  omawia prawidłowości
w zróżnicowaniu przestrzennym państw świata pod względem PKB per capita

  wyjaśnia, czym są HDI i MPI

  wymienia kraje o najwyższych
i najniższych wartościach HDI
oraz o najwyższych wartościach MPI

Uczeń:

  omawia podział terytorialny mórz
i oceanów

  podaje przykłady enklaw, eksklaw
i terytoriów zależnych na świecie oraz wskazuje je na mapie

  omawia przyczyny rozpadu systemu kolonialnego

  przedstawia wpływ kolonializmu
i dekolonizacji na ludność byłych kolonii oraz jej kulturę i migracje

  podaje przyczyny procesów dezintegracyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej pod koniec
XX w.

  opisuje działalność ONZ

  omawia przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych w wybranych regionach świata

  opisuje wybrane konflikty zbrojne

  omawia przyczyny zwiększania się dysproporcji w rozwoju społeczno-
-gospodarczym państw

  omawia strukturę PKB według trzech głównych sektorów gospodarki

  wyjaśnia, czym jest wartość dodana brutto (WDB)

Uczeń:

  opisuje wpływ kolonializmu
na współczesny podział polityczny świata

  wskazuje na mapie obszary
o nieustalonym statusie

  przedstawia wpływ kolonializmu
i dekolonizacji na dysproporcje
w rozwoju państw powstałych po rozpadzie kolonii

  omawia skutki kolonializmu
i dekolonizacji

  opisuje kształtowanie się mapy politycznej świata do 1989 roku

  omawia wpływ przemian społeczno-
-ustrojowych po 1989 roku na podział polityczny świata

  analizuje przyczyny i skutki integracji europejskiej

  opisuje tendencje dezintegracyjne w Europie na przykładzie Katalonii

  omawia skutki współczesnych konfliktów zbrojnych i terroryzmu

  porównuje strukturę PKB państw znajdujących się na różnych poziomach rozwoju gospodarczego

  omawia prawidłowości przestrzenne w zróżnicowaniu państw świata pod względem PKB, HDI i MPI

  porównuje cechy krajów o różnym poziomie rozwoju społeczno-
-gospodarczego na wybranych przykładach

Uczeń:

  opisuje historię utworzenia Sudanu Południowego

  omawia wpływ kolonializmu
i dekolonizacji na współczesny podział polityczny świata oraz występowanie konfliktów zbrojnych

  omawia znaczenie Unii Europejskiej
w przemianach społeczno-
-gospodarczych państw członkowskich

  opisuje działalność wybranej organizacji międzynarodowej

  omawia wpływ konfliktów zbrojnych na społeczeństwo i gospodarkę państw

  przedstawia wpływ mediów
na społeczny odbiór przyczyn
i skutków konfliktów na świecie
na wybranych przykładach

  omawia działania, które są podejmowane przez organizacje międzynarodowe i rządy państw w celu ograniczenia terroryzmu

  opisuje ekonomiczne, demograficzne i społeczne cechy państw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego

 

II.    Ludność i osadnictwo

Uczeń:

  podaje aktualną liczbę ludności świata

  wymienia najludniejsze państwa świata i wskazuje je na mapie

  wyjaśnia znaczenie terminów: przyrost naturalny, współczynnik urodzeń, współczynnik zgonów, współczynnik przyrostu naturalnego

  wyjaśnia znaczenie terminów: eksplozja demograficzna, regres demograficzny

  wymienia etapy rozwoju demograficznego ludności

  wyjaśnia znaczenie terminu współczynnik dzietności

  wymienia typy demograficzne społeczeństw

  podaje przykłady państw, których społeczeństwa się starzeją

  wymienia czynniki rozmieszczenia ludności na Ziemi

  wymienia bariery osadnicze

  wyjaśnia znaczenie terminów: ekumena, subekumena, anekumena, gęstość zaludnienia

  wymienia najgęściej zaludnione kraje na świecie

  wyjaśnia znaczenie terminów: imigracja, emigracja, reemigracja, saldo migracji, współczynnik salda migracji

  dokonuje podziału migracji ze względu na zasięg

  podaje główne kierunki współczesnych migracji na świecie

  wskazuje na mapie przykładowe kraje emigracyjne i kraje imigracyjne

  wymienia państwa, które w ostatnim czasie przyjęły najwięcej uchodźców

  wymienia odmiany ludzkie

  wyjaśnia znaczenie terminów: rasizm, mniejszość narodowa, mniejszość etniczna

  wymienia mniejszości narodowe
w Polsce

  wymienia przykłady języków urzędowych i języków sztucznych

  podaje nazwy najbardziej rozpowszechnionych języków świata

  wyjaśnia, czym jest wskaźnik analfabetyzmu

  wyjaśnia znaczenie terminu religia

  wymienia wybrane religie świata

  wyjaśnia znaczenie terminów: kultura, krąg kulturowy

  wymienia główne kręgi kulturowe
na świecie

  wyjaśnia znaczenie terminu przestrzeń

  wymienia rodzaje jednostek osadniczych

  wyjaśnia znaczenie terminów: wieś, miasto

  wyjaśnia znaczenie terminu urbanizacja

  wymienia płaszczyzny urbanizacji

  wyjaśnia, czym jest metropolia

  wymienia funkcje miast

  wymienia najludniejsze zespoły miejskie świata

  wyjaśnia znaczenie terminów: megamiasto, megalopolis

  wyjaśnia znaczenie terminów: obszar wiejski, wieś

  wymienia nowe funkcje obszarów wiejskich

Uczeń:

  omawia różnice w zaludnieniu regionów

  oblicza współczynniki urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego

  podaje przyczyny eksplozji demograficznej i regresu demograficznego

  podaje przykłady państw, w których występuje eksplozja demograficzna lub regres demograficzny

  omawia model przejścia demograficznego

  porównuje piramidy wieku i płci sporządzone dla wybranych krajów świata

  wymienia przyczyny starzenia się społeczeństw

  omawia wybrane czynniki rozmieszczenia ludności na świecie

  wskazuje obszary największej i najmniejszej koncentracji ludności na świecie

  oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia

  oblicza współczynnik przyrostu rzeczywistego

  podaje główne przyczyny migracji zagranicznych na świecie

  wskazuje na mapie przykłady krajów o dodatnim i ujemnym saldzie migracji zagranicznych

  wyjaśnia, czym jest uchodźstwo

  opisuje rozmieszczenie odmian ludzkich na świecie

  wyjaśnia różnice między narodem
a grupą etniczną

  wymienia przykłady krajów jednolitych oraz zróżnicowanych
pod względem narodowościowym
i etnicznym

  wymienia przykłady rodzin językowych

  omawia zróżnicowanie językowe ludności świata

  wyjaśnia, czym jest wskaźnik skolaryzacji

  przedstawia strukturę religijną ludności świata

  wymienia trzy wielkie religie uniwersalne

  podaje przykłady krajów jednolitych oraz zróżnicowanych pod względem religijnym

  opisuje wybrane kręgi kulturowe
na świecie

  omawia geograficzne znaczenie pojęcia przestrzeni

  wyjaśnia, jak zmienia się postrzeganie przestrzeni wraz
z wiekiem

  wymienia kryteria podziału jednostek osadniczych na wsie i miasta

  wymienia czynniki lokalizacji jednostek osadniczych i rozwoju sieci osadniczej

  wyjaśnia, czym jest wskaźnik urbanizacji, oraz przedstawia jego zróżnicowanie na świecie i w Polsce

  podaje przykłady miast o różnych funkcjach

  wskazuje na mapie najludniejsze zespoły miejskie świata

  wymienia formy zespołów miejskich

  podaje przykłady megamiast oraz megalopolis i wskazuje je na mapie

  omawia udział ludności wiejskiej
w całkowitej liczbie ludności danego kraju

  opisuje udział obszarów wiejskich
w powierzchni kraju

  przedstawia czynniki rozwoju obszarów wiejskich na świecie

 

Uczeń:

  analizuje dynamikę zmian liczby ludności świata

  omawia zróżnicowanie przyrostu naturalnego na świecie

  opisuje etapy rozwoju demograficznego na wybranych przykładach

  omawia zróżnicowanie struktury wieku na świecie

  charakteryzuje typy demograficzne społeczeństw na podstawie piramidy wieku i płci na wybranych przykładach

  omawia czynniki kształtujące strukturę wieku

  omawia przestrzenne zróżnicowanie współczynnika dzietności na świecie

  przedstawia uwarunkowania rozmieszczenia ludności na świecie

  opisuje bariery ograniczające osadnictwo i podaje ich przykłady

  opisuje różnice w gęstości zaludnienia kontynentów

  opisuje migracje wewnętrzne

  omawia współczesne migracje zagraniczne i wymienia kraje, do których w ostatnich latach przybyło najwięcej imigrantów

  wyjaśnia przyczyny dodatniego
lub ujemnego salda migracji
w wybranych krajach świata

  przedstawia rozmieszczenie państwa o dodatnim i ujemnym saldzie migracji

  wskazuje różnice między uchodźstwem a migracjami ekonomicznymi

  omawia różnice między mniejszością narodową a mniejszością etniczną

  opisuje strukturę narodowościową
i etniczną ludności Polski

  przedstawia podział indoeuropejskiej rodziny językowej

  omawia przyczyny upowszechniania się wybranych języków na świecie

  omawia wartości wskaźnika analfabetyzmu i wskaźnika skolaryzacji w wybranych krajach

  opisuje zróżnicowanie religijne ludności świata

  omawia strukturę wyznaniową
w wybranych państwach i w Polsce

  opisuje zróżnicowanie kulturowe ludności świata

  przedstawia wartości wyznawane przez społeczności należące
do poszczególnych kręgów kulturowych

  omawia różnice w pojmowaniu przestrzeni przez społeczności znajdujące się na innym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego
i żyjące w odmiennych warunkach przyrodniczych

  omawia czynniki kształtujące sieć wiejską i sieć miejską

  omawia fazy urbanizacji i ich przebieg w różnych rejonach świata

  omawia i rozpoznaje formy zespołów miejskich na świecie

  wyjaśnia zależność między udziałem ludności wiejskiej w całkowitej liczbie mieszkańców a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju

  opisuje nowe funkcje obszarów wiejskich

Uczeń:

  wyjaśnia przyczyny zmian tempa wzrostu liczby ludności w skali globalnej i regionalnej

  analizuje zróżnicowanie przestrzenne współczynnika przyrostu naturalnego w krajach wysoko i słabo rozwiniętych

  omawia społeczno-kulturowe uwarunkowania zróżnicowania modelu rodziny

  opisuje zróżnicowanie demograficzne społeczeństw

  omawia zróżnicowanie współczynnika feminizacji
i współczynnika maskulinizacji
na świecie

  omawia prawidłowości
w rozmieszczeniu ludności na świecie

  opisuje problemy uchodźców

  omawia przyczyny i skutki migracji zagranicznych na świecie

  przedstawia skutki zróżnicowania narodowościowego i etnicznego ludności na przykładzie wybranego państwa

  przedstawia konsekwencje upowszechniania się wybranych języków na świecie

  analizuje zróżnicowanie struktury wykształcenia ludności na świecie

  omawia główne założenia wybranych religii

  omawia konsekwencje zróżnicowania kulturowego ludności świata

  omawia różnice w postrzeganiu przestrzeni w różnych kręgach kulturowych

  opisuje przemiany w osadnictwie wiejskim w różnych regionach świata

  charakteryzuje procesy metropolizacji w wybranych regionach świata

  charakteryzuje typy fizjonomiczne miast i podaje ich przykłady

  omawia przyczyny wyludniania się obszarów wiejskich na przykładzie Europy

  wyjaśnia przyczyny depopulacji niektórych wsi w Polsce

  wyjaśnia przyczyny zacierania się granic między miastem a wsią

Uczeń:

  przedstawia skutki zmian tempa wzrostu liczby ludności na świecie

  ocenia skutki wysokiego i niskiego przyrostu naturalnego w krajach wysoko i słabo rozwiniętych

  ocenia skutki eksplozji demograficznej i regresu demograficznego

  analizuje i ocenia zróżnicowanie mieszkańców różnych regionów świata pod względem dzietności

  omawia konsekwencje starzenia się społeczeństw oraz zróżnicowanie przestrzenne tego zjawiska

  przedstawia społeczno-ekonomiczne i ekologiczne skutki nadmiernej koncentracji ludności

  analizuje skutki migracji w krajach emigracyjnych i w krajach imigracyjnych na przykładzie migracji Ukraińców do Polski w ostatnich latach

  analizuje problemy państw o różnej zwartości socjoetnicznej

  dostrzega związek między wykształceniem ludności a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju

  opisuje wpływ wybranych religii na życie człowieka i gospodarkę

  podaje przykłady wpływu religii
na społeczeństwo i gospodarkę
w Polsce

  omawia wkład kręgów kulturowych
w dziedzictwo kulturowe ludzkości

  wyjaśnia na przykładach przyczyny różnic w postrzeganiu przestrzeni przez społeczności należące
do różnych kręgów kulturowych

  analizuje na podstawie map cyfrowych zróżnicowanie sieci osadniczej na świecie

  wyjaśnia różnice między procesami urbanizacji zachodzącymi
w państwach o niskim i wysokim poziomie rozwoju społeczno-
-gospodarczego

  analizuje przyczyny i skutki urbanizacji w wybranych regionach świata

  wiąże typy fizjonomiczne miast
z kręgami cywilizacyjnymi oraz poziomem rozwoju gospodarczego państw

   proponuje działania, które mogą zapobiec wyludnianiu się wsi

III.       Sektory gospodarki

Uczeń:

  przedstawia podział gospodarki
na sektory

  przedstawia sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

  wyjaśnia znaczenie terminów: globalizacja, indeks globalizacji

 

Uczeń:

  opisuje poszczególne sektory gospodarki i ich funkcje

  przedstawia zmiany znaczenia sektorów gospodarki wraz
z rozwojem cywilizacyjnym

  omawia wzrost udziału usług
w strukturze zatrudnienia wraz
z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju

  wskazuje na mapie kraje
o najwyższym i najniższym indeksie globalizacji na świecie

  wymienia płaszczyzny globalizacji

Uczeń:

  omawia strukturę zatrudnienia
i strukturę WDB według sektorów gospodarki oraz zmiany tych struktur w czasie w wybranych krajach świata

  opisuje zmiany struktury zatrudnienia i struktury WDB według sektorów gospodarki w Polsce

  podaje przyczyny zmian znaczenia sektorów gospodarki

  wymienia przykłady działalności znajdujących się na pograniczu sektorów gospodarki

  przedstawia przejawy globalizacji
na płaszczyznach: gospodarczej, społecznej i politycznej

Uczeń:

  wyjaśnia, jak zmieniają się struktura zatrudnienia i struktura WDB według sektorów gospodarki wraz
z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju

  klasyfikuje działalność gospodarczą według PKD

  omawia pozytywne i negatywne skutki globalizacji na przykładzie Polski

Uczeń:

  dostrzega zacieranie się różnic między sektorem przemysłowym
a sektorem usługowym

  przedstawia wpływ globalizacji
i rozwoju technologii na zmiany
w zatrudnieniu oraz przemiany wewnątrzsektorowe

 

 

 

 

IV.      Rolnictwo

Uczeń:

  wymienia przyrodnicze
i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa

  wymienia formy użytkowania ziemi

  podaje rodzaje terenów tworzących strukturę użytków rolnych

  wymienia kryteria podziału rolnictwa

  wymienia typy rolnictwa

  wskazuje na mapie główne regiony rolnicze na świecie

  wymienia główne cechy rolnictwa uprzemysłowionego i rolnictwa ekologicznego

  wyjaśnia znaczenie terminu GMO

  wymienia państwa, w których uprawia się rośliny modyfikowane genetycznie

  wymienia główne rośliny uprawne

  wymienia głównych producentów ryżu, pszenicy i ziemniaków
na świecie

  wyjaśnia różnicę między chowem
a hodowlą zwierząt

  wymienia typy chowu zwierząt

  wymienia państwa o największym pogłowiu wybranych zwierząt gospodarskich

  wymienia główne typy lasów

  wyjaśnia znaczenie terminów: lesistość, wskaźnik lesistości

  wymienia funkcje lasów

  wyjaśnia znaczenie terminów: rybactwo, rybołówstwo, akwakultura, marikultura

  wymienia najczęściej poławiane gatunki organizmów wodnych

  wyjaśnia, czym jest przełowienie

Uczeń:

  określa udział użytków rolnych
w powierzchni kraju w wybranych państwach

  opisuje zróżnicowanie struktury użytków rolnych w wybranych krajach

  omawia strukturę użytkowania ziemi i strukturę użytków rolnych w Polsce

  wyjaśnia, na czym polega intensywność produkcji rolnej

  wskazuje główne różnice między rolnictwem ekstensywnym
a rolnictwem intensywnym

  omawia czynniki rozwoju rolnictwa uprzemysłowionego

  przedstawia zasady rolnictwa ekologicznego

  dokonuje podziału roślin uprawnych ze względu na cechy biologiczne

  podaje przykłady zastosowania wybranych roślin uprawnych

  omawia różnice między chowem intensywnym a chowem ekstensywnym

  przedstawia podział zwierząt gospodarskich i kierunki ich chowu

  wyjaśnia różnice między leśnictwem a gospodarką leśną

  charakteryzuje główne typy lasów

  przedstawia rozmieszczenie lasów
na Ziemi

  omawia zmiany lesistości w Polsce

  opisuje funkcje lasów

  omawia rozmieszczenie najważniejszych łowisk na świecie

  podaje przyczyny przełowienia

  wskazuje nadmiernie eksploatowane łowiska na mapie

 

Uczeń:

  opisuje przyrodnicze
i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa

  porównuje strukturę użytków rolnych w Polsce ze strukturą użytków rolnych w wybranych krajach

  omawia typy rolnictwa na świecie

  analizuje różnice między rolnictwem intensywnym a rolnictwem ekstensywnym

  wykazuje różnice między rolnictwem uprzemysłowionym a rolnictwem ekologicznym oraz przedstawia ich wady i zalety

  omawia areał upraw GMO

  opisuje rozmieszczenie i wielkość produkcji ważniejszych upraw
na świecie

  wymienia czołowych producentów wybranych roślin uprawnych

  charakteryzuje rozmieszczenie i wielkość pogłowia wybranych zwierząt gospodarskich na świecie

  przedstawia sposoby gospodarowania zasobami leśnymi

  omawia udział oceanów
w światowych połowach

  przedstawia wielkość połowów
i produkcji akwakulturowej
na świecie

Uczeń:

  wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i czynników pozaprzyrodniczych na rozwój rolnictwa na świecie

  porównuje strukturę użytkowania ziemi w Polsce ze strukturą użytkowania ziemi w wybranych krajach

  omawia przyczyny dużego udziału gruntów ornych w strukturze użytkowania ziemi wybranych państw

  omawia czynniki sprzyjające dużej wydajności rolnictwa w Europie Zachodniej

  charakteryzuje rolnictwo pierwotne, rolnictwo tradycyjne i rolnictwo rynkowe

  dokonuje analizy udziału rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

  przedstawia skutki rozwoju rolnictwa uprzemysłowionego i rolnictwa ekologicznego

  charakteryzuje warunki uprawy roślin: zbożowych, strączkowych, bulwiastych
i korzeniowych oraz przemysłowych,
a także warzyw i owoców oraz używek

  omawia czynniki wpływające
na zróżnicowanie gatunkowe chowu zwierząt gospodarskich na świecie

  ocenia przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika lesistości na świecie
i w Polsce

  wykazuje skutki rabunkowej gospodarki leśnej w wybranych regionach świata

  omawia wzrost udziału akwakultury w rybactwie

Uczeń:

  omawia zmiany w strukturze użytkowania ziemi wybranych państw

  charakteryzuje główne regiony rolnicze świata

  omawia dylematy związane
z wykorzystywaniem roślin modyfikowanych genetycznie

  omawia czynniki, które wpływają
na zróżnicowanie wysokości plonów zbóż w wybranych krajach

  analizuje przestrzenne zróżnicowanie chowu poszczególnych zwierząt gospodarskich i wyjaśnia jego przyczyny

  uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi na świecie

  rozumie zasady zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony przyrody

  dostrzega związek między wielkością połowów i produkcji akwakulturowej a równowagą ekosystemów wodnych

  podaje sposoby zapobiegania wyczerpywaniu się zasobów wód morskich i śródlądowych

V.    Przemysł

Uczeń:

  dokonuje podziału czynników lokalizacji przemysłu

  wymienia najważniejsze przyrodnicze, techniczno-
-ekonomiczne i społeczno-polityczne czynniki lokalizacji przemysłu

  wymienia działy przemysłu tradycyjnego i przemysłu zaawansowanych technologii
(high-tech)

  podaje czynniki lokalizacji przemysłu tradycyjnego i przemysłu high-tech

  wyjaśnia znaczenie terminów: industralizacja, dezidustrializacja, reindustrializacja

  podaje przykłady dezindustrializacji
i reindustrializacji na świecie
i w Polsce

  wymienia czynniki koncentracji przemysłu

  wymienia formy koncentracji przemysłu tradycyjnego

  wyjaśnia znaczenie terminu budownictwo

  wymienia czynniki rozwoju budownictwa

  podaje nazwy odnawialnych
i nieodnawialnych źródeł energii

  wymienia główne surowce energetyczne

  wymienia największych producentów surowców energetycznych na świecie

  wymienia głównych producentów
i konsumentów energii elektrycznej na świecie

  wymienia typy elektrowni

  wymienia kraje wytwarzające najwięcej energii jądrowej

Uczeń:

  wymienia różnice między przymusową a związaną lokalizacją przemysłu

  omawia przyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu

  podaje cechy przemysłu tradycyjnego i przemysłu zaawansowanych technologii

  porównuje czynniki lokalizacji przemysłu tradycyjnego z czynnikami przemysłu zaawansowanych technologii

  wskazuje różnice między dezindustrializacją
a reindustrializacją przemysłu

  podaje przyczyny dezindustrializacji

  przedstawia różnice między ośrodkiem przemysłowym
a okręgiem przemysłowym

  omawia etapy rozwoju okręgu przemysłowego

  wymienia formy koncentracji przemysłu high-tech

  przedstawia prawidłowości przestrzenne udziału budownictwa
w strukturze zatrudnienia na świecie

  omawia źródła energii na świecie w podziale na odnawialne i nieodnawialne

  przedstawia rozmieszczenie surowców energetycznych na świecie

  wymienia odnawialne źródła energii

  przedstawia bilans energetyczny
i jego zmiany na przestrzeni wieków

  omawia gospodarcze znaczenie energii elektrycznej

  porównuje wielkość produkcji energii elektrycznej przypadającej na jedną osobę w wybranych krajach

  opisuje udział energii jądrowej
w całkowitej produkcji energii elektrycznej na świecie

Uczeń:

  omawia techniczno-ekonomiczne czynniki lokalizacji przemysłu

  wymienia korzyści i niekorzyści aglomeracji

  omawia proces deglomeracji przemysłu

  opisuje społeczno-polityczne czynniki lokalizacji przemysłu

  wymienia behawioralne czynniki lokalizacji przemysłu

  porównuje cechy przemysłu tradycyjnego z cechami przemysłu zaawansowanych technologii

  opisuje rozmieszczenie przemysłu tradycyjnego oraz przemysłu high-
-tech na świecie

  omawia przebieg dezindustrializacji w wybranych państwach świata

  opisuje gospodarcze znaczenie reindustrializacji

  podaje rodzaje i przykłady okręgów przemysłowych na świecie

  omawia rozmieszczenie ważniejszych okręgów przemysłowych na świecie

  omawia czynniki warunkujące powstanie technopolii

  przedstawia rolę budownictwa
w gospodarce

  charakteryzuje energetykę opartą
na nieodnawialnych źródłach energii

   charakteryzuje energetykę opartą
na odnawialnych źródłach energii

  określa udział poszczególnych źródeł energii w bilansie energetycznym świata

  omawia bilans energetyczny Polski

  dostrzega prawidłowości w zmianach udziału nieodnawialnych
i odnawialnych źródeł energii
w bilansie energetycznym świata

  przedstawia strukturę produkcji energii według typów elektrowni
w wybranych krajach

  porównuje strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce ze strukturą produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach Europy i świata

  omawia zmiany w strukturze zużycia energii elektrycznej w wybranych krajach

  omawia rozwój energetyki jądrowej na świecie

  omawia znaczenie energetyki jądrowej na świecie

Uczeń:

  omawia wpływ czynników lokalizacji przemysłu na rozwój wybranych działów przemysłu i rozmieszczenie zakładów przemysłowych

  opisuje zmiany znaczenia czynników lokalizacji przemysłu tradycyjnego
i przemysłu zaawansowanych technologii w procesie rozwoju cywilizacyjnego

  omawia znaczenie przemysłu zaawansowanych technologii

  podaje skutki dezindustrializacji
w wybranych państwach świata

  omawia przebieg industrializacji, dezidustrializacji i reindustrializacji
w Polsce

  omawia rozmieszczenie ośrodków i okręgów przemysłowych w Polsce

  charakteryzuje wybrany okręg przemysłowy w Polsce

  charakteryzuje wybrane technopolie na świecie i wskazuje je na mapie

  wyjaśnia, czym są klastry, i omawia ich rolę w budowie gospodarki opartej na wiedzy

  przedstawia różne oblicza budownictwa na świecie i w Polsce

  opisuje skutki wzrostu zapotrzebowania na energię

  omawia prawidłowości w zakresie zmian udziału źródeł odnawialnych źródeł w strukturze zużycia energii

  przedstawia zalety i wady wybranych typów elektrowni

  omawia pozytywne i negatywne skutki rozwoju energetyki jądrowej

  omawia plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Uczeń:

  przedstawia przyczyny zmian roli czynników lokalizacji przemysłu
w czasie

  ocenia trafność lokalizacji wybranego zakładu przemysłowego w Polsce

  ocenia wpływ przemysłu zaawansowanych technologii
na rozwój gospodarczy państw
i jakość życia ludzi

  omawia rolę reindustrializacji
w gospodarce

  prezentuje zmiany struktury przestrzennej przemysłu tradycyjnego i przemysłu zaawansowanych technologii
na świecie z uwzględnieniem Polski

  prezentuje argumenty przemawiające za potrzebą zharmonizowania stylu budownictwa z krajobrazem przyrodniczym
i krajobrazem kulturowym

  omawia działania podejmowane
na rzecz ograniczenia tempa wzrostu zużycia energii

  opisuje nietypowe źródła energii
na przykładzie Szwecji

  przedstawia związek między strukturą produkcji energii elektrycznej a bezpieczeństwem energetycznym kraju

  uzasadnia potrzebę społecznej debaty dotyczącej rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

VI.      Usługi

Uczeń:

  klasyfikuje usługi według różnych systemów

  charakteryzuje usługi podstawowe
i usługi wyspecjalizowane

  wymienia rodzaje transportu
i kryteria jego podziału

  podaje czynniki rozwoju transportu

  wyjaśnia znaczenie terminu łączność

  przedstawia podział łączności

  wymienia przejawy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego

  wyjaśnia, czym jest kapitał ludzki

  przedstawia wydatki państwa
na edukację w wybranych krajach

  wymienia państwa przeznaczające największe nakłady na działalność badawczo-rozwojową

  wymienia największe banki świata

  wyjaśnia znaczenie terminów: handel zagraniczny, eksport, import, reeksport, bilans handlowy

  wymienia przedmioty handlu międzynarodowego

  wyjaśnia znaczenie terminu turystyka

  wymienia rodzaje turystyki

  wymienia kraje, z których przyjeżdża do Polski najwięcej turystów

  podaje czynniki wpływające
na atrakcyjność turystyczną

  wymienia regiony najczęściej odwiedzane przez turystów

  wskazuje na mapie główne regiony turystyczne Europy

Uczeń:

  omawia zróżnicowanie sektora usługowego na świecie

  omawia czynniki rozwoju transportu w Polsce

  wymienia elementy infrastruktury transportowej

  wskazuje miejsce łączności w PKD

  omawia rozwój łączności

  wymienia czynniki wpływające
na innowacyjność i rozwój gospodarki opartej na wiedzy

  wymienia główne centra finansowe na świecie

  podaje czynniki wpływające
na rozwój handlu międzynarodowego

  wyjaśnia, na czym polega międzynarodowy przepływ kapitału między państwami

  omawia kierunki międzynarodowej wymiany towarowej

  wymienia głównych partnerów handlowych Polski

  opisuje rodzaje turystyki

  omawia rozwój ruchu turystycznego na świecie

  charakteryzuje wybrany region turystyczny świata

  omawia udział poszczególnych regionów świata w ogólnej liczbie przyjazdów turystycznych

 

Uczeń:

  omawia znaczenie usług
w gospodarce państw

  porównuje zatrudnienie w sektorze usługowym w Polsce ze strukturą zatrudnienia w usługach
w wybranych krajach świata

  opisuje transport: samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i przesyłowy na świecie

  przedstawia wady i zalety poszczególnych rodzajów transportu

  omawia rozwój telefonii
i zróżnicowanie jego poziomu
na świecie

  omawia kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego

  omawia cechy gospodarki opartej
na wiedzy

  wyjaśnia znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym

  opisuje dostęp do usług edukacyjnych w wybranych krajach

  omawia dostęp do usług bankowych w wybranych krajach

  opisuje wpływ usług ubezpieczeniowych na życie człowieka

  omawia cele Światowej Organizacji Handlu (WTO)

  omawia na podstawie mapy zróżnicowanie przestrzenne obrotów handlu zagranicznego

  przedstawia strukturę towarową wymiany handlowej w wybranych krajach

  omawia strukturę handlu zagranicznego Polski

  prezentuje miejsce Polski w handlu międzynarodowym

  przedstawia główne założenia działalności Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (WFTO)

  przedstawia przyczyny szybkiego rozwoju turystyki na świecie

  omawia czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną

  opisuje atrakcyjność turystyczną wybranych regionów turystycznych świata

  przedstawia ograniczenia w rozwoju turystyki

Uczeń:

  omawia zmiany znaczenia usług
w zależności od fazy rozwoju cywilizacyjnego kraju

  analizuje zróżnicowanie gęstości sieci dróg i sieci linii kolejowych na świecie

  charakteryzuje uwarunkowania rozwoju transportu: samochodowego, kolejowego, morskiego, wodnego śródlądowego, lotniczego i przesyłowego na świecie

  przedstawia zróżnicowanie udziału poszczególnych rodzajów transportu w strukturze przewozów
w wybranych krajach

  przedstawia rozwój telekomunikacji komputerowej i zróżnicowanie jego poziomu na świecie

  przedstawia prawidłowości
w zakresie zróżnicowania dostępu
do internetu na świecie

  omawia rolę telekomunikacji komputerowej w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

  omawia pozytywne i negatywne skutki kształtowania się społeczeństwa informacyjnego

  wyjaśnia, na czym polega wsparcie udzielane młodym, innowacyjnym przedsiębiorstwom – start-upom – przez inkubatory przedsiębiorczości
i akceleratory biznesu

  przedstawia prawidłowości przestrzenne w zakresie dostępu
do usług edukacyjnych i finansowych na świecie

  wykazuje związek między nakładami na prace badawczo-rozwojowe
a poziomem rozwoju społeczno-
-gospodarczego państwa

  omawia rolę usług w handlu międzynarodowym

  analizuje handel międzynarodowy
w ujęciu globalnym: podaje wartość światowych obrotów handlu międzynarodowego, opisuje strukturę towarową, wymienia najważniejszych eksporterów
i importerów

  opisuje skutki rozwoju turystyki
na świecie

  omawia usługi turystyczne w Polsce

  podaje przykłady skutków rozwoju turystyki w swoim regionie

  przedstawia najważniejsze miejsca pielgrzymkowe na świecie i w Polsce oraz omawia znaczenie miejsc świętych dla wyznawców poszczególnych religii

 

Uczeń:

  określa stopień zaspokojenia zapotrzebowania na usługi
w państwach o różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego

  omawia znaczenie transportu
i łączności w rozwoju społeczno-
-gospodarczym świata i w życiu codziennym

  omawia zmiany roli poszczególnych rodzajów transportu wraz
z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju

  przedstawia zróżnicowanie poziomu innowacyjności gospodarek państw UE na podstawie Europejskiego Rankingu Innowacyjności

  omawia rolę giełd w światowym systemie finansowym i gospodarce państw

  opisuje znaczenie handlu międzynarodowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego świata

  omawia zasady sprawiedliwego handlu i wyjaśnia, dlaczego należy ich przestrzegać

  wyjaśnia, jaki wpływ wywiera turystyka na gospodarkę
i społeczeństwo krajów wysoko
i słabo rozwiniętych

  omawia znaczenie usług turystycznych dla rozwoju społeczno-
-gospodarczego świata

 

VII.     Człowiek w środowisku geograficznym

Uczeń:

  wyjaśnia znaczenie terminów: środowisko przyrodnicze, środowisko geograficzne, antropopresja

  podaje przykłady konfliktów ekologicznych

  wymienia źródła zanieczyszczeń atmosfery spowodowane działalnością człowieka

  podaje głównych producentów gazów cieplarnianych w Europie

  wymienia rodzaje smogu

  wymienia źródła zanieczyszczeń hydrosfery spowodowane działalnością człowieka

  wyjaśnia znaczenie pojęcia agrotechnika

  wymienia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego spowodowane rolnictwem

  wymienia systemy gospodarowania ziemią uprawną

  wymienia rodzaje kopalń i podaje nazwy wydobywanych w nich surowców

  wyjaśnia znaczenie terminu rekultywacja

  podaje przykłady negatywnego wpływu transportu i turystyki
na środowisko przyrodnicze

  podaje definicję pojęcia krajobraz kulturowy

  wymienia formy ochrony krajobrazu

  wyjaśnia znaczenie terminów: rekultywacja krajobrazu, renaturalizacja krajobrazu, rewitalizacja krajobrazu

Uczeń:

  dostrzega konflikt interesów
w relacjach człowiek – środowisko przyrodnicze

  wyjaśnia, na czym polega zrównoważony rozwój

  omawia cele zrównoważonego rozwoju

  wymienia najważniejsze zjawiska związane z zanieczyszczeniem atmosfery

  wyróżnia podstawowe rodzaje zanieczyszczeń atmosfery

  wymienia antropogeniczne źródła zanieczyszczeń atmosfery

  podaje przyczyny występowania smogu

  podaje przykłady najbardziej zanieczyszczonych ośrodków miejskich w Polsce

  omawia wykorzystywanie wody przez człowieka

  wymienia wielkie inwestycje hydrotechniczne i wskazuje je
na mapie

  opisuje wpływ płodozmianu
i monokultury rolnej na środowisko przyrodnicze

  wyjaśnia, na czym polegają chemizacja i mechanizacja rolnictwa

  omawia metody wydobycia surowców w kopalniach otworowych, głębinowych
i odkrywkowych

  podaje przykłady rekultywacji obszarów pogórniczych w Polsce

  wymienia elementy środowiska geograficznego, które podlegają negatywnemu wpływowi transportu

  podaje główne zagrożenia dynamicznego rozwoju turystki dla środowiska przyrodniczego

  wymienia elementy krajobrazu kulturowego miejskiego i krajobrazu kulturowego wiejskiego

  podaje przykłady rekultywacji, renaturalizacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Polsce

Uczeń:

  omawia przyczyny nasilania się konfliktu w relacji człowiek  środowisko przyrodnicze

  opisuje zasady zrównoważonego rozwoju

  wyjaśnia, w jaki sposób powstaje nadmierny efekt cieplarniany
i omawia jego wpływ na globalne ocieplenie

  opisuje mechanizm powstawania dziury ozonowej

  wyjaśnia powstawanie smogu

  omawia emisję dwutlenku węgla
na świecie oraz tlenków siarki
i azotu UE

  wyjaśnia, w jaki sposób działalność gospodarcza człowieka narusza stosunki wodne

  omawia wpływ chemizacji
i mechanizacji rolnictwa
na środowisko przyrodnicze

  wyjaśnia, na czym polega melioracja

  wymienia negatywne skutki działalności górniczej w poszczególnych rodzajach kopalń

  wyjaśnia, jak powstaje lej depresyjny

  opisuje, na czym polega rekultywacja terenów pogórniczych

  omawia wpływ transportu na zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, a także na przekształcenie krajobrazu oraz florę i faunę

  opisuje wpływ działalności turystycznej na środowisko geograficzne

  omawia proces degradacji krajobrazu miejskiego

  opisuje działania człowieka prowadzące do degradacji krajobrazu wiejskiego

  omawia rodzaje i cele działań rewitalizacyjnych

 

Uczeń:

  podaje przykłady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego

  wymienia międzynarodowe dokumenty dotyczące zrównoważonego rozwoju

  porównuje smog fotochemiczny
ze smogiem siarkowym

  przedstawia sposoby zapobiegania smogowi

  omawia przyrodnicze skutki budowy zapór wodnych

  opisuje proces zanikania jeziora Czad

  omawia wpływ nadmiernego wypasu zwierząt na środowisko przyrodnicze

  wymienia etapy pustynnienia

  przedstawia pozytywne i negatywne skutki melioracji

  wyjaśnia wpływ działalności górniczej na środowisko przyrodnicze

  opisuje kierunki rekultywacji terenów pogórniczych i podaje ich przykłady

  analizuje wpływ transportu
na człowieka

  omawia zasady zrównoważonej turystyki

  wymienia czynniki zagrażające krajobrazom kulturowym na świecie
i w Polsce

  określa rolę planowania przestrzennego w kształtowaniu
i ochronie krajobrazu kulturowego

  wymienia przykłady proekologicznych rozwiązań w działalności rolniczej, przemysłowej oraz usługowej na wybranych obszarach

  wyjaśnia, na czym polega postawa współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

Uczeń:

  opisuje konflikty ekologiczne
w swojej okolicy, wymienia przyczyny nasilania się tego procesu

  podaje propozycje sposobów rozwiązania konfliktów w relacji człowiek – środowisko

  omawia wpływ zanieczyszczeń powietrza na ludzki organizm

  ocenia wpływ wielkich inwestycji hydrotechnicznych (tamy Trzech Przełomów na Jangcy, Wysokiej Tamy na Nilu, zapory Gilgel Gibe III na rzece Omo) na środowisko przyrodnicze

  przedstawia działania człowieka mające na celu zapobieganie zanieczyszczaniu wód oraz zmniejszanie stopnia ich zanieczyszczenia

  analizuje na przykładach ze świata
i z Polski wpływ działalności rolniczej na środowisko przyrodnicze

  analizuje wpływ wybranej kopalni
na środowisko przyrodnicze

  podaje przykłady negatywnych skutków rozwoju turystyki we własnym regionie

  przedstawia przykłady realizacji zasad zrównoważonej turystyki

  prezentuje działania służące ochronie krajobrazu kulturowego

  omawia przykład rekultywacji, renaturalizacji lub rewitalizacji krajobrazu w swojej okolicy