Przyroda 2a

Formy sprawdzania wiedzy : odpowiedź ustna         waga oceny     2

                                                kartkówka,                  waga oceny    2

                                                sprawdzian                  waga oceny    3 / 4

                                                praca na lekcji             waga oceny   1

                                                zadanie domowe         waga oceny    1 

wątek: biologia

 

Wątek tematyczny

Lp.

Sugerowany temat lekcji

Poziom wymagań

(pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania z podstawy programowej)

konieczny (K)

podstawowy (P)

rozszerzający (R)

dopełniający (D)

wykraczający (W)

Metoda naukowa i wyjaśnianie świata

1.

Metoda naukowa pozwala zrozumieć świat

definiuje pojęcia: metoda naukowa, problem badawczy, hipoteza

przeprowadza prostą obserwację, np. wybarwionych ziaren skrobi w komórkach bulwy ziemniaka
i owocu banana

opisuje warunki prawidłowego prowadzenia
i dokumentowania obserwacji

 

wymienia etapy procedury naukowej

opisuje warunki prawidłowego planowania
i przeprowadzania eksperymentów (jeden badany parametr, powtórzenia, próby kontrolne, standaryzacja warunków eksperymentu)

podaje różnicę pomiędzy obserwacją
a eksperymentem

formułuje wnioski na podstawie wyników obserwacji
i doświadczenia

przygotowuje preparat mikroskopowy

opisuje sposób dokumentowania wyników eksperymentów

formułuje hipotezy

planuje sposób weryfikacji hipotezy

wyjaśnia różnicę między próbą badawczą a próbą kontrolną

wymienia przykłady danych jakościowych
i danych ilościowych 

stosuje metodę naukową do rozwiązywania problemów badawczych

2.

W stronę teorii naukowej

omawia założenia teorii ewolucji

 

wymienia podstawowe kryteria naukowości

wymienia przykłady bezpośrednich
i pośrednich dowodów ewolucji

wyjaśnia, dlaczego teoria ewolucji jest centralną teorią biologii

planuje
i przeprowadza wybrane obserwacje
i eksperymenty
, np. badanie aktywności enzymu w komórkach bulwy ziemniaka

charakteryzuje bezpośrednie
i pośrednie dowody ewolucji

Wynalazki, które zmieniły świat

3.

Pierwszy mikroskop i rozwój technik mikroskopowych, pierwsze szczepionki

wymienia wybrane wynalazki i odkrycia związane z rozwojem nauk o życiu

wymienia rodzaje mikroskopów

wyjaśnia, czym są
i jak działają szczepienia ochronne

definiuje pojęcia: antygen, przeciwciało

wyjaśnia, na jakiej zasadzie działa mikroskop optyczny

- przyporządkowuje obrazy do mikroskopów, przy pomocy których zostały one uzyskane

wyszukuje informacje na temat pierwszego mikroskopu i rozwoju technik mikroskopowych oraz pierwszych szczepionek

rozróżnia rodzaje odporności i podaje ich przykłady

omawia rodzaje mikroskopów

omawia rodzaje odporności

podaje argumenty przemawiające za powszechnością szczepień

porównuje mikroskop optyczny z mikroskopem elektronowym

wyjaśnia, jaki wpływ na rozwój biologii
i medycyny miało wynalezienie mikroskopu

analizuje naukowe
i społeczne znaczenie rozwoju technik mikroskopowych
i wynalezienia szczepionek

dowodzi związku pomiędzy wynalezieniem mikroskopu a podejściem ludzi do problemów higieny, chorób zakaźnych, leczenia

– wyjaśnia, czym są szczepionki skojarzone

4.

Od antybiotyków po łańcuchową reakcję polimerazy

definiuje pojęcia: antybiotyk, łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR), biotechnologia

wyszukuje informacje na temat pierwszych antybiotyków oraz analizuje naukowe i społeczne znaczenie ich odkrycia

określa znaczenie biotechnologii tradycyjnej
i biotechnologii nowoczesnej

 

omawia historię odkrycia penicyliny

wyszukuje informacje na temat odkrycia termostabilnej polimerazy DNA
i rozwoju biotechnologii molekularnej

podaje przykłady zastosowania techniki PCR w życiu człowieka

wyjaśnia, na czym polegała jakościowa zmiana w medycynie po odkryciu i upowszechnieniu antybiotyków

omawia historię wybranych odkryć
i wynalazków, analizując proces dokonywania odkrycia lub wynalazku
i wskazując uwarunkowania tego procesu

wyjaśnia różnicę między działaniem związków chemicznych o charakterze bakteriobójczym
a działaniem związków chemicznych
o charakterze cytostatycznym

wyjaśnia przyczyny powstawania oporności bakterii na antybiotyki
i wiąże ten proces
z niewłaściwymi zachowaniami ludzi

uzasadnia, że mutacje mają znaczenie dla powstania oporności bakterii na antybiotyki

analizuje znaczenie naukowe i społeczne odkrycia termostabilnej polimerazy DNA
i rozwoju biotechnologii molekularnej

analizuje kolejne etapy łańcuchowej reakcji polimerazy

ocenia znaczenie poszczególnych odkryć
i wynalazków, wybiera najważniejsze odkrycia
i wynalazki oraz uzasadnia swój wybór

Energia – od Słońca do żarówki

5.

Fotosynteza
i oddychanie

omawia znaczenie fotosyntezy

wskazuje chloroplasty jako miejsce zachodzenia fotosyntezy

omawia znaczenie oddychania komórkowego

wskazuje mitochondria jako miejsce zachodzenia oddychania tlenowego

wyjaśnia, na czym polegają fotosynteza
i oddychanie tlenowe

zapisuje reakcje fotosyntezy i oddychania tlenowego

określa funkcje ATP

wyjaśnia znaczenie wymiany gazowej

wymienia przykłady organizmów przeprowadzających: fotosyntezę, oddychanie tlenowe, oddychanie beztlenowe, fermentację

omawia przebieg fotosyntezy

wyjaśnia związek pomiędzy budową ATP
a jego funkcją jako przenośnika użytecznej biologicznie energii chemicznej

określa znaczenie oddychania beztlenowego
i fermentacji

wyjaśnia, skąd pochodzi zielone zabarwienie roślin 

porównuje fotosyntezę z oddychaniem

wykazuje różnice między oddychaniem tlenowym
a oddychaniem beztlenowym
i fermentacją

6.

Energia w ekosystemie

wyjaśnia role producentów, konsumentów
i destruentów
w ekosystemie

definiuje pojęcie łańcuch pokarmowy

przestawia schematycznie przepływ energii przez ekosystem

omawia przepływ energii przez ekosystemy wodne i lądowe

rysuje piramidę energii

– wyjaśnia, dlaczego energia przepływa przez ekosystem

wyjaśnia, na czym polega lokalne znaczenie chemosyntezy

wyjaśnia, dlaczego ekosystemy są uzależnione od dopływu energii z zewnątrz

wyjaśnia funkcjonowanie oaz hydrotermalnych

przewiduje losy ekosystemu, który został odcięty od zewnętrznych dostaw energii

przewiduje kolejność obumierania poszczególnych poziomów troficznych

Cykle, rytmy
i czas

8.

Cykle, rytmy i czas

wyjaśnia pojęcia: rytm okołodobowy, rytm miesięczny, rytm roczny

wymienia przykłady zjawisk i procesów biologicznych odbywających się cyklicznie

wymienia przykłady procesów życiowych wykazujących rytmikę okołodobową

wyjaśnia przystosowawcze znaczenie rytmu okołodobowego

omawia okołodobowy rytm aktywności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem roli szyszynki

analizuje wpływ sytuacji zaburzających działanie zegara biologicznego na zdrowie człowieka

omawia przykłady zjawisk i procesów biologicznych odbywających się cyklicznie

wyjaśnia, na czym polega znaczenie biologiczne sezonowej aktywności zwierząt (np. hibernacja, estywacja, okres godów)

podaje przykłady migracji w świecie zwierząt

analizuje dobowy rytm wydzielania hormonów

opisuje niektóre aspekty rytmiki dobowej u roślin

omawia zjawisko fotoperiodyzmu roślin

ocenia znaczenie biologiczne sezonowej aktywności zwierząt

analizuje kolejne fazy cyklu miesiączkowego

Zdrowie

9.

Stan zdrowia. Czynniki wpływające na zdrowie

wyjaśnia, czym jest zdrowie

wyjaśnia, czym jest homeostaza

wymienia przykłady parametrów ważnych dla utrzymania homeostazy

wymienia czynniki wpływające na zdrowie człowieka

wyjaśnia, w jaki sposób organizm zachowuje homeostazę

opisuje stan zdrowia w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym

klasyfikuje czynniki wpływające na zdrowie człowieka

omawia mechanizm regulacji temperatury ciała człowieka

analizuje wpływ czynników wewnętrznych
i zewn
ętrznych na zdrowie

omawia mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego

wyjaśnia znaczenie sprzężenia zwrotnego ujemnego w utrzymaniu homeostazy organizmu

podaje przykłady parametrów fizjologicznych regulowanych na zasadzie sprzężeń zwrotnych

10.

Choroba jako zakłócenie homeostazy

definiuje chorobę jako zakłócenie dynamicznej równowagi wewnętrznej organizmu

charakteryzuje wpływ różnych czynników
o charakterze cywilizacyjnym na zdrowie

definiuje pojęcie stres

 wymienia przykłady chorób cywilizacyjnych
i społecznych

– omawia znaczenie badań profilaktycznych

wymienia przykłady czynników fizycznych, chemicznych
i biologicznych, które przyczyniają się do powstawania chorób

przewiduje wpływ stylu i trybu życia ludzi na ich zdrowie

omawia znacznie badań profilaktycznych

  analizuje wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na zdrowie

omawia wpływ wybranych czynników biologicznych na zdrowie

rozróżnia choroby cywilizacyjne
i społeczne

charakteryzuje choroby genetyczne, nowotworowe, zakaźne, cywilizacyjne i społeczne

analizuje wpływ czynników dziedzicznych na prawdopodobieństwo wystąpienia określonych chorób

 

klasyfikuje wybrane choroby ze względu na przyczyny ich powstawania

omawia znaczenie stresu dla funkcjonowania organizmu

 

12.

Woda
w organizmie

wyjaśnia, czym jest bilans wodny organizmów

wyjaśnia, na czym polega osmoregulacja

wyjaśnia, na czym polega transpiracja

omawia mechanizmy osmoregulacji zwierząt żyjących w różnych środowiskach

określa, jakie znaczenie w bilansie wodnym roślin ma transpiracja

określa, jakie jest znaczenie aparatów szparkowych
w transpiracji

analizuje i porównuje bilans wodny zwierząt żyjących w różnych środowiskach (środowisko lądowe, wody słodkie i słone)

 

analizuje pobieranie
i transport wody
w roślinie

Wielcy rewolucjoniści nauki

13.

Arystoteles
i początki biologii. Linneusz
i porządek przyrody

definiuje pojęcia: sztuczny system klasyfikacji, naturalny system klasyfikacji organizmów, gatunek

wymienia kryteria klasyfikowania organizmów

wymienia główne rangi taksonów

 

określa zadania systematyki

uzasadnia potrzebę porządkowania wiedzy
o organizmach żywych

wyjaśnia, na czym polega binominalny system nazewnictwa gatunków

wyjaśnia zasady sztucznego
i naturalnego systemu klasyfikacji organizmów

wykazuje przełomowe znaczenie dokonań Arystotelesa i Linneusza dla rozwoju biologii

wyjaśnia, na czym polega hierarchiczny układ rang jednostek taksonomicznych

przedstawia dokonania Arystotelesa
i Linneusza na tle okresu historycznego,
w którym ci uczeni
żyli
i pracowali

ocenia, jakie jest znaczenie systematyki dla rozwoju biologii,
a zwłaszcza dla rozwoju  teorii ewolucji

wyjaśnia zasady konstruowania kluczy do oznaczania gatunków

– oznacza rośliny przy użyciu prostego klucza opartego na wybranych cechach morfologicznych

14.

Darwin
i wyjaśnianie różnorodności organizmów

wymienia podstawowe elementy teorii ewolucji drogą doboru naturalnego

 

przedstawia znaczenie podróży Darwina na okręcie Beagle dla powstania teorii ewolucji na drodze doboru naturalnego

 

wykazuje przełomowe znaczenie pracy Darwina dla rozwoju biologii

wymienia podstawowe prawidłowości ewolucji

przedstawia dokonania Karola Darwina na tle okresu historycznego, w którym on żył i pracował

wyjaśnia różnice między doborem naturalnym a doborem sztucznym

wyjaśnia, dlaczego dzieło Darwina
O powstawaniu gatunków jest zaliczane do ksi
ążek, które wstrząsnęły światem

wyjaśnia, w jaki sposób wybrani uczeni dokonali swoich najważniejszych odkryć

 

Wątek: chemia

1.      Metoda naukowa i wyjaśnianie świata (1.2)

 

Ocena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Uczeń:

–określa, czym zajmują się nauki przyrodnicze

–wyjaśnia pojęcie metoda naukowa

–wyjaśnia, do czego służą teorie naukowe

podaje, czego dotyczy obserwacja

podaje, czego dotyczy eksperyment

–wymienia i stosuje zasady BHP obowiązujące w pracowni chemicznej

–podaje nazwy podstawowego sprzętu i szkła laboratoryjnego

podaje obserwacje do doświadczenia chemicznego

–podaje nazwy podstawowych substancji poznanych na lekcjach chemii

–zapisuje wzory chemiczne podstawowych substancji poznanych na lekcjach chemii

–zapisuje proste równania reakcji chemicznych (cząsteczkowo, jonowo, jonowo w sposób skrócony)

–wyjaśnia, na czym polega spalanie całkowite i niecałkowite

–definiuje pojęcie denaturacja

–definiuje pojęcia: dysocjacja jonowa, elektrolit

–określa ładunek kationów i anionów

Uczeń:

–podaje różnicę między obserwacją
a eksperymentem

–wyjaśnia pojęcie hipoteza

–wymienia części składowe opisu doświadczenia chemicznego

–podaje możliwości wykorzystania doświadczeń chemicznych

–formułuje wnioski z prostych doświadczeń chemicznych

–wyjaśnia przebieg procesu tworzenia się jonów: kationów, anionów

–odróżnia nazwy zwyczajowe od systematycznych

–stosuje nazwy systematyczne
i zwyczajowe najważniejszych substancji poznanych na lekcjach chemii

Uczeń:

–wyjaśnia, na czym polega doskonalenie i rozwój nauki

–wyjaśnia pojęcia: powtarzalność eksperymentu, próba kontrolna

–podaje nazwy sprzętu i szkła laboratoryjnego

–opisuje typowe doświadczenia chemiczne

–zapisuje wzory chemiczne substancji

–zapisuje równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej

–wymienia rodzaje doświadczeń chemicznych

–opisuje substancje będące elektrolitami

Uczeń:

–opisuje etapy prowadzące do włączenia lub nie włączenia danej hipotezy do teorii naukowej (np. dotyczące efektu Tyndalla)

–opisuje rodzaje doświadczeń chemicznych

–zapisuje trudniejsze równania reakcji chemicznych

–przedstawia przebieg reakcji chemicznych za pomocą modeli

–wyjaśnia, dlaczego roztwory elektrolitów przewodzą prąd elektryczny

–swobodnie posługuje się nazewnictwem i wzorami chemicznymi wprowadzonymi na lekcjach chemii

 

Wybrane wiadomości i umiejętności, wykraczające poza treść wymagań podstawy programowej, których spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:

–formułuje hipotezy,

–projektuje doświadczenie chemiczne, dzięki któremu można zweryfikować postawioną hipotezę.

 

2.      Wynalazki, które zmieniły świat (9.2)

 

Ocena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Uczeń:

–wymienia właściwości wspólne
dla wszystkich metali

–podaje właściwości metali, które umożliwiają ich rozróżnianie

–definiuje pojęcie stop metali

–podaje przykłady stopów metali

–wymienia podstawowe zastosowania niektórych metali
i ich stopów

–wyjaśnia pojęcie ruda metali

–definiuje pojęcie szkło

–podaje właściwości szkła

–podaje zastosowania szkła

–wymienia przykłady i zastosowania produktów ceramicznych

–wymienia podstawowe surowce stosowane do produkcji papieru

–określa główny składnik wykorzystywany do produkcji papieru

–określa właściwości celulozy

–definiuje pojęcia: mydło, detergent

–podaje przykłady kosmetyków i leków naturalnych stosowanych
w starożytności

–wyjaśnia, co to jest ropa naftowa

–wymienia produkty przeróbki ropy naftowej

–wyjaśnia znaczenie paliw dla współczesnego człowieka

–omawia różnice między włóknami naturalnymi a włóknami sztucznymi (pochodzenie)

–wymienia wady i zalety stosowania tworzyw sztucznych

–podaje zastosowanie prochu czarnego

–podaje zastosowania nitrogliceryny

–podaje, kto jako pierwszy otrzymał dynamit

–omawia zastosowania dynamitu

Uczeń:

–wyjaśnia pochodzenie nazw epok prehistorycznych – epoki brązu oraz epoki żelaza

porównuje właściwości niektórych metali i ich stopów

–podaje sposoby otrzymywania metali z rud

–zapisuje równania reakcji redukcji tlenków żelaza

wymienia surowce wykorzystywane
do produkcji szkła

–wyjaśnia, co to jest kaolin

–wymienia surowce stosowane
do produkcji ceramiki

określa właściwości porcelany

wymienia etapy produkcji papieru

podaje przykłady rodzajów papieru

podaje zapis słowny reakcji zmydlania tłuszczów

wymienia zastosowania produktów przeróbki ropy naftowej

–wyjaśnia znaczenie ropy naftowej
w życiu codziennym

–wyjaśnia pojęcie celuloid

wyjaśnia różnice między prochem czarnym a prochem bezdymnym

wyjaśnia, co to jest dynamit

Uczeń:

–wyjaśnia pojęcie patyna

–omawia sposób powstawania patyny

–wymienia skład pierwiastkowy najważniejszych stopów metali

–wymienia surowce wykorzystywane
do produkcji stopów żelaza

–wymienia kolejno procesy zachodzące w wielkim piecu

–opisuje historię powstawania szkła

–wymienia etapy produkcji porcelany

–opisuje wybrane rodzaje papieru

–opisuje historię powstawania mydła

–wymienia procesy, które umożliwiły obróbkę surowców naturalnych stosowanych do produkcji kosmetyków

–wyjaśnia (na przykładzie) wpływ rozwoju medycyny na zdrowie ludzi

–wymienia niektóre substancje stosowane do modyfikacji właściwości tworzyw sztucznych

–wymienia podstawowe składniki wykorzystywane do produkcji celuloidu

–wymienia składniki prochu czarnego

–wymienia właściwości nitrogliceryny
i dynamitu

Uczeń:

–opisuje znaczenie niektórych surowców wykorzystywanych
w procesie wielkopiecowym

–wyjaśnia przebieg kolejnych etapów zachodzących podczas produkcji stopów żelaza w wielkim piecu

–zapisuje równania reakcji chemicznych zachodzących w wielkim piecu

analizuje wpływ metali i ich stopów
na rozwój cywilizacji

opisuje historię powstawania porcelany

analizuje historię utrwalania informacji od wykorzystania glinianych tabliczek do stosowania papieru

omawia otrzymywanie niektórych rodzajów papieru

omawia rozwój procesu produkcji środków czystości oraz kosmetyków
na przestrzeni wieków

–wyjaśnia różnice w działaniu salicyny
i aspiryny

–omawia rozwój przemysłu tworzyw sztucznych

–analizuje znaczenie tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach życia

–wyjaśnia, czym jest nitrogliceryna

–opisuje znaczenie prochu, dynamitu oraz nitrogliceryny w wybranych aspektach życia człowieka

 

Wybrane wiadomości i umiejętności, wykraczające poza treść wymagań podstawy programowej, których spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:

–opisuje zastosowania magnetytu,

–opisuje różne rodzaje stali,

–łączy właściwości różnych rodzajów stali z ich zastosowaniami,

–porównuje właściwości gliny i produktów jej przeróbki,

–opisuje środki wybuchowe inne niż proch, dynamit i nitrogliceryna.

 

3.      Energia – od Słońca do żarówki (10.2)

 

Ocena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Uczeń:

–wymienia procesy zachodzące na Ziemi dzięki energii słonecznej

–podaje najpopularniejszy sposób uzyskiwania energii przez człowieka

–definiuje pojęcia: układ, otoczenie

–podaje przykłady parametrów układu

–dzieli procesy na egzo-
i endoenergetyczne

–podaje przykłady procesów egzo-
i endoenergetycznych

określa, czy proces jest samorzutny, czy wymuszony

zalicza układy do otwartych, zamkniętych lub izolowanych

wymienia źródła światła

–wyjaśnia pojęcie energooszczędny

Uczeń:

–opisuje rodzaje układów (otwarty, zamknięty, izolowany)

–podaje przykłady układów: otwartego, zamkniętego i izolowanego

–omawia sposoby wydzielania się energii

–podaje przykłady procesów samorzutnych i wymuszonych

–wymienia substancje, z których wykonuje się świece

–omawia właściwości substancji,
z których wykonuje się świece

–opisuje zjawiska zachodzące podczas spalania świecy

–opisuje budowę żarówki

Uczeń:

–definiuje pojęcie energia wewnętrzna

–omawia zmiany energii układu
w reakcjach egzoenergetycznych
i endoenergetycznych

–definiuje pojęcie energia aktywacji

–omawia substancje wykorzystywane jako źródła światła

Uczeń:

–opisuje procesy samorzutne, wymuszone

–wyjaśnia pojęcia: samozapłon, temperatura samozapłonu

–wymienia wady i zalety poznanych źródeł światła

–przedstawia właściwości, jakie powinno mieć doskonałe źródło światła wytworzone przez człowieka

 

Wybrane wiadomości i umiejętności, wykraczające poza treść wymagań podstawy programowej, których spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:

–opisuje działanie ogrzewaczy chemicznych oraz podaje odpowiednie przykłady,

–omawia zmiany energii substratów i produktów w reakcji egzoenergetycznej i endoenergetycznej,

–omawia zjawisko luminescencji,

–wyjaśnia sposób zastosowania pierwiastków promieniotwórczych do pozyskiwania energii.

 

4.      Cykle, rytmy i czas (19.2)

 

Ocena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Uczeń:

–przedstawia podział reakcji chemicznych ze względu na ich szybkość

–wymienia czynniki, które mogą wpływać na szybkość reakcji chemicznych

–wyjaśnia pojęcie szereg aktywności metali

–porównuje aktywność chemiczną substancji, stężenie roztworów, wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej w prowadzonych doświadczeniach chemicznych

–definiuje pojęcie katalizator

–definiuje pojęcia: korozja, rdzewienie

–podaje podstawowe sposoby zabezpieczenia metali i ich stopów przed korozją

–definiuje pojęcia: fermentacja alkoholowa, fermentacja octowa, jełczenie

–podaje proste sposoby zapobiegania lub spowalniania niekorzystnych przemian żywności, takich jak jełczenie masła

–podaje przykłady czynników środowiska wpływających na starzenie się skóry

–wymienia substancje chroniące skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych

Uczeń:

–podaje obserwacje i formułuje wnioski do doświadczeń chemicznych, w których badano wpływ różnych czynników na szybkość reakcji chemicznej

–porównuje aktywność chemiczną metali na podstawie ich położenia w szeregu aktywności

–określa wpływ katalizatora
na przebieg reakcji chemicznej

–wymienia materiały niemetaliczne mogące ulegać korozji

–definiuje pojęcia: korozja chemiczna, korozja elektrochemiczna

–wyjaśnia, na czym polega proces psucia się żywności, np. kwaśnienie wina

wyjaśnia, do czego służą dodatki do żywności, np. konserwanty

–wyjaśnia pojęcie rodniki

opisuje funkcje niektórych substancji stosowanych w kosmetykach do ciała

Uczeń:

–opisuje doświadczenia chemiczne,
w których badano wpływ różnych czynników na szybkość reakcji chemicznej

–przewiduje przebieg doświadczenia chemicznego na podstawie analizy szeregu aktywności metali

–przedstawia podział katalizatorów

–opisuje wybrane rodzaje katalizatorów

–podaje, jakie czynniki środowiska powodują korozję

–wyjaśnia wpływ różnych czynników
na szybkość rdzewienia

podaje sposoby zabezpieczania metali i ich stopów przed korozją lub spowalniania tego procesu

–zapisuje równanie reakcji fermentacji octowej, uwzględniając warunki,
w jakich ona zachodzi

–przedstawia przyczyny jełczenia masła

–wyjaśnia, w jaki sposób można spowolnić proces jełczenia masła

–podaje przykłady rodników

Uczeń:

–projektuje doświadczenia chemiczne z wykorzystaniem metali o różnej aktywności chemicznej

–podaje przykłady reakcji chemicznych zachodzących z użyciem katalizatora (również w procesach biochemicznych)

–opisuje czynniki powodujące korozję wybranych materiałów niemetalicznych

–opisuje przemiany zachodzące podczas procesu rdzewienia

–określa wpływ różnych dodatków metalicznych na szybkość rdzewienia

–analizuje wpływ różnych czynników
na zmiany właściwości żywności

–przedstawia substancje oraz czynniki zapobiegające psuciu się żywności
lub spowalniające ten proces

–wyjaśnia sposób działania wolnych rodników na dowolnym przykładzie

–analizuje warunki, w jakich należy stosować niektóre kosmetyki, aby substancje w nich zawarte działały skutecznie, nie szkodziły

 

Wybrane wiadomości i umiejętności, wykraczające poza treść wymagań podstawy programowej, których spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:

–wyjaśnia wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznych poznanych na lekcjach chemii,

–analizuje zachowanie różnych powłok metalicznych stosowanych na żelazie w momencie ich uszkodzenia,

–wyjaśnia proces pasywacji na wybranych przykładach.

 

5.      Zdrowie (21.2)

 

Ocena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Uczeń:

–wymienia główne składniki pożywienia oraz ich funkcje

–podaje, od czego zależy dobór diety

wyjaśnia pojęcie metabolizm (przemiana materii)

–podaje przykłady pokarmów będących źródłem poszczególnych składników

–definiuje pojęcie tłuszcze

–klasyfikuje cholesterol jako alkohol

–wyjaśnia działanie cholesterolu
w organizmie

wymienia elementy diety odchudzającej

–określa, jakie funkcje pełni glukoza

–zapisuje wzór sumaryczny glukozy

podaje nazwę kwasu odpowiedzialnego za uczucie zmęczenia mięśni

omawia zastosowania odżywek oraz środków dopingujących

definiuje pojęcia: substancje lecznicze, alergia, termin przydatności leku

wymienia niektóre substancje powodujące alergie

Uczeń:

–wyjaśnia pojęcie zbilansowana dieta

wymienia kierunki przemian metabolicznych

podaje produkty hydrolizy tłuszczów

–opisuje znaczenie błonnika pokarmowego dla organizmu

–wyjaśnia pojęcie wartość energetyczna pokarmów

–omawia znaczenie ćwiczeń fizycznych podczas odchudzania

–zapisuje równanie reakcji spalania całkowitego glukozy

–wyjaśnia, kiedy w organizmie powstaje kwas mlekowy

–określa, jakie dwa rodzaje substancji są składnikami leków

–omawia przykładowe objawy alergii

–wyjaśnia, dlaczego przeterminowane leki należy przekazać do apteki w celu utylizacji

–wyjaśnia pojęcie dawka lecznicza

Uczeń:

przedstawia przykłady przemian metabolicznych dostarczających energii oraz wymagających dostarczania energii

opisuje przemianę kwasów tłuszczowych zachodzącą
w organizmie

wyjaśnia działanie błonnika pokarmowego

wyjaśnia, kiedy odchudzanie jest skuteczne

–zapisuje równanie reakcji chemicznej, w której wyniku powstaje kwas mlekowy

charakteryzuje odżywki stosowane przez sportowców

wyjaśnia przyczyny stosowania środków dopingujących przez niektórych sportowców

wyjaśnia pojęcie interakcja leków

Uczeń:

omawia metabolizm substancji odżywczych w organizmie

–omawia znaczenie kwasów tłuszczowych nienasyconych
i nasyconych dla organizmu

analizuje wybrane diety odchudzające

–opisuje przemiany glukozy zachodzące w organizmie

–wymienia odżywki i środki dopingujące dla sportowców i omawia skutki ich stosowania

–wymienia substancje znajdujące się
w leku na przeziębienie

wyjaśnia, czym jest alergia

–omawia, co się dzieje
z przeterminowaną aspiryną (jaka przemiana zachodzi)

–wyjaśnia, na czym polegają interakcje leków: synergia i antagonizm

 

Wybrane wiadomości i umiejętności, wykraczające poza treść wymagań podstawy programowej, których spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:

–omawia rolę enzymów w procesie trawienia pokarmów,

–podaje przykłady enzymów oraz wyjaśnia ich działanie na określone substancje,

–opisuje proces trawienia skrobi,

–opisuje proces trawienia białka,

–omawia etapy badań przed wprowadzeniem nowego leku.

 

 

6.      Wielcy rewolucjoniści nauki (3.2)

 

Ocena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Uczeń:

–wyjaśnia, kim byli alchemicy oraz co zawdzięczamy ich pracy

–przyporządkowuje do nazwiska uczonego (Boyle, Lavoisier, Proust, Dalton, Mendelejew) odpowiednie dokonanie

–definiuje pojęcie pierwiastek chemiczny

–określa, jaką rolę odegrał Robert Boyle w docenieniu rangi eksperymentu naukowego

–podaje treść prawa zachowania masy oraz wymienia uczonych związanych z tym prawem

–wymienia dokonania, z którymi wiąże nazwisko Johna Daltona

–wymienia dokonania Dmitrija Mendelejewa (prawo okresowości, układ okresowy pierwiastków chemicznych)

–wykonuje proste obliczenia na podstawie prawa zachowania masy oraz stosunku masowego pierwiastków chemicznych w związku chemicznym

Uczeń:

–wymienia wybrane odkrycia alchemików

–łączy odkrycie z nazwiskiem uczonego

–przedstawia, na wybranych przykładach, w jaki sposób uczeni dokonywali najważniejszych odkryć

–podaje różnice między związkiem chemicznym a mieszaniną

–opisuje działalność oraz dokonania naukowe Antoine’a L. Lavoisire’a

–podaje treść prawa stałości składu związku chemicznego (prawo stosunków stałych)

–przedstawia budowę materii opisaną przez Demokryta oraz Johna Daltona

–omawia sposób tworzenia układu okresowego pierwiastków chemicznych Dmitrija Mendelejewa

–oblicza zawartość procentową pierwiastka chemicznego w związku chemicznym

Uczeń:

–omawia idee „czterech żywiołów”

–wyjaśnia różnice między teorią filozoficzną a teorią sformułowaną
na podstawie wyników eksperymentów

–przedstawia dokonania wybranych uczonych na tle okresu historycznego, w którym żyli i pracowali

–omawia działalność Josepha
L.
Prousta i Josepha
Pristley’a

–podaje prawo stosunków wielokrotnych

–dokonuje obliczeń, wykorzystując znajomość omawianych praw

Uczeń:

–omawia koncepcję flogistonu

–wyjaśnia znaczenie (wybranych) odkryć, przełomowych dla rozwoju danej dziedziny nauki

–omawia znaczenie przełomowych odkryć dla życia codziennego
(np. obliczenia wykonywane na podstawie prawa zachowania masy, przewidywanie zachowania się substancji w określonych warunkach, reakcjach chemicznych)

 

Wybrane wiadomości i umiejętności, wykraczające poza treść wymagań podstawy programowej, których spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:

–opisuje działania i dokonania alchemików, wyjaśnia czy ich teorie okazały się prawdą, czy fałszem,

–wyjaśnia pojęcie barodontalgia i łączy je z odpowiednią teorią naukową,

–omawia rozwój teorii dotyczącej budowy materii i dokonania poszczególnych uczonych na przestrzeni wieków,

–opisuje próby klasyfikacji pierwiastków chemicznych oraz historię rozwoju układu okresowego pierwiastków chemicznych z uwzględnieniem autorów tych prac.

 

 

 

Wątek: fizyka

 

1. i 2. Widzę, doświadczam, więc rozumiem

 

Poziom podstawowy

Poziom ponadpodstawowy

wymagania konieczne

stopień dopuszczający

wymagania podstawowe

stopień dostateczny

wymagania rozszerzające

stopień dobry

wymagania dopełniające

stopień bardzo dobry

wymagania wykraczające

stopień celujący

Uczeń:

– wskazuje jedno zjawisko fizyczne przewidziane teoretycznie,
a odkryte pó
źniej

– wskazuje różnice między obserwacją a eksperymentem

– wskazuje co najmniej dwa zjawiska fizyczne przewidziane teoretycznie, a odkryte później

– wyjaśnia różnice pomiędzy obserwacją a eksperymentem

– planuje wybraną obserwację

– planuje wybrany eksperyment

– wymienia przykłady co najmniej trzech zjawisk fizycznych przewidzianych teoretycznie,
a odkrytych później

– opisuje warunki prawidłowego prowadzenia
i dokumentowania obserwacji

– opisuje warunki prawidłowego planowania
i przeprowadzania eksperymentu

– przeprowadza wybraną obserwację i wybrany eksperyment

– opracowuje i prezentuje wyniki przeprowadzonych obserwacji
i eksperymentu

– wyróżnia etapy pracy badawczej (ustalenie problemu badawczego, sformułowanie hipotezy, zaplanowanie eksperymentu)

– przeprowadza zaplanowany przez siebie eksperyment, opracowuje wyniki i formułuje na ich podstawie wnioski potwierdzające lub odrzucające postawioną wcześniej hipotezę

 

 

3. Telegraf, telefon, radio… Co jeszcze przed nami?

 

Poziom podstawowy

Poziom ponadpodstawowy

wymagania konieczne

stopień dopuszczający

wymagania podstawowe

stopień dostateczny

wymagania rozszerzające

stopień dobry

wymagania dopełniające

stopień bardzo dobry

wymagania wykraczające

stopień celujący

Uczeń:

– wyszukuje informacje
o najważniejszym jego zdaniem wybranym wynalazku lub odkryciu

– wyszukuje informacje na temat odkrycia telegrafu telefonu
i radia

– uczestniczy mało aktywnie
w burzy mózgów pt. Bez jakich przedmiotów nie wyobra
żam sobie życia, czyli niezbędnik człowieka
XXI wieku

– opisuje tło historyczne wybranego odkrycia lub wynalazku

– opisuje tło historyczne odkrycia telegrafu, telefonu
i radia

– wyszukuje informacje dotyczące historii radia i telewizji

– uczestniczy w burzy mózgów z większym zaangażowaniem, np. prezentuje, uzasadniając wybór, jeden przedmiot, który uznaje za niezbędny do życia

– analizuje i przedstawia naukowe, społeczne i ekonomiczne znaczenie wybranego wynalazku lub odkrycia

– analizuje i przedstawia naukowe, społeczne i ekonomiczne znaczenie odkrycia telegrafu, telefonu
i radia

– analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące historii radia i telewizji

– uczestniczy aktywnie w burzy mózgów, np. prezentuje, uzasadniając wybór, przynajmniej trzy przedmioty, które uznaje za niezbędne do życia

– analizuje, na przykładzie wybranego odkrycia lub wynalazku, proces twórczy i wskazuje czynniki warunkujące jego powodzenie lub trudności

– analizuje, na przykładzie wynalezienia telefonu, telegrafu lub radia, proces twórczy i wskazuje czynniki warunkujące jego powodzenie lub trudności

– przygotowuje prezentację multimedialną dotyczącą historii radia i telewizji

– aktywnie uczestniczy w burzy mózgów i, przyjmując rolę lidera, podsumowuje wyniki pracy swojej grupy i prezentuje je pozostałym uczniom

– wskazuje czynniki wpływające na rozwój współczesnej nauki
i technologii

przeprowadza wywód myślowy
o tym, że wynalazki tworzą wynalazki,
i popiera go przykładami

aktywnie uczestniczy w burzy mózgów i podsumowuje pracę wszystkich grup, tworząc „niezbędnik człowieka XXI wieku”

 

 

 

4. Od turbiny Herona z Aleksandrii do wysoko wydajnych silników cieplnych i elektrycznych

 

Poziom podstawowy

Poziom ponadpodstawowy

wymagania konieczne

stopień dopuszczający

wymagania podstawowe

stopień dostateczny

wymagania rozszerzające

stopień dobry

wymagania dopełniające

stopień bardzo dobry

wymagania wykraczające

stopień celujący

Uczeń:

– wyszukuje wiadomości dotyczące silników parowych, spalinowych i elektrycznych

– uczestniczy mało aktywnie
w budowaniu mapy mentalnej Wynalazki tworz
ą wynalazki

– analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące budowy
i zasady dzia
łania silników parowych, spalinowych
i elektrycznych

– uczestniczy w budowaniu mapy mentalnej z większym zaangażowaniem, np. wyszukuje trzy wynalazki, tworzące logiczny ciąg, w którym następny wynalazek nie mógłby istnieć bez poprzedniego 

– analizuje historię odkryć silników różnego typu
i wskazuje ich logiczny ciąg

– uczestniczy aktywnie
w budowaniu mapy mentalnej, np. wskazuje hipotetyczny kierunek rozwoju danego obszaru wiedzy, analizuj
ąc ciąg logiczny trzech wynalazków

– analizuje budowę i zasadę działania silników różnego typu,
a nast
ępnie wskazuje obszary ich najbardziej ekonomicznego wykorzystania; uzasadnia swoje zdanie

– przygotowuje prezentację multimedialną dotyczącą budowy
i zasady działania silników parowych, spalinowych
i elektrycznych

przyjmując rolę lidera, podsumowuje wyniki pracy grupy tworzącej mapę mentalną oraz przedstawia je pozostałym uczniom

– analizuje czynniki przyrodnicze środowiska i wskazuje, prawidłowy jego zdaniem, kierunek rozwoju nauki związanej z napędami wykorzystywanymi w przemyśle

 

 

 

 

 

 

 

5. i 6. Czy słowo światło zawsze oznacza to samo?

 

Poziom podstawowy

Poziom ponadpodstawowy

wymagania konieczne

stopień dopuszczający

wymagania podstawowe

stopień dostateczny

wymagania rozszerzające

stopień dobry

wymagania dopełniające

stopień bardzo dobry

wymagania wykraczające

stopień celujący

Uczeń:

– wyszukuje wiadomości
o termicznych i nietermicznych
źródłach światła

– uczestniczy mało aktywnie
w burzy mózgów pt. Jak S
łońce może nam pomóc obniżyć rachunek za prąd?

– analizuje i selekcjonuje zdobyte wiadomości o termicznych
i nietermicznych
źródłach światła

– opisuje widma światła pochodzące z różnych źródeł

– uczestniczy z większym zaangażowaniem w tematycznej burzy mózgów

– analizuje widma światła pochodzącego z różnych źródeł,
a następnie wykazuje ich podobieństwa i różnice między nimi

– przygotowuje i przedstawia wiadomości dotyczące cech charakterystycznych energii słonecznej

– uczestniczy aktywnie
w tematycznej burzy mózgów

 

– przygotowuje prezentację multimedialną dotyczącą podobieństw światła lasera i światła żarówki oraz różnic między nimi

– analizuje treść artykułu dotyczącego budowy i działania domowego spektroskopu

– uczestniczy aktywnie w tematycznej burzy mózgów i, przyjmując rolę lidera, podsumowuje pracę grupy
i prezentuje wyniki pozosta
łym uczniom

– kieruje pracą grupy tworzącej model spektroskopu
i wykonującej doświadczenia

– uczestniczy aktywnie w tematycznej burzy mózgów i podsumowuje pracę wszystkich grup

 

 

7. i 8.    Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku

 

Poziom podstawowy

Poziom ponadpodstawowy

wymagania konieczne

stopień dopuszczający

wymagania podstawowe

stopień dostateczny

wymagania rozszerzające

stopień dobry

wymagania dopełniające

stopień bardzo dobry

wymagania wykraczające

stopień celujący

Uczeń:

– wyszukuje wiadomości
o pó
łprzewodnikach, diodach, tranzystorach, ciekłych kryształach lub nadprzewodnikach (do wyboru)

– uczestniczy mało aktywnie
w tworzeniu mapy mentalnej pt. Dlaczego w laboratorium naukowym warto marzy
ć?

 

– analizuje i selekcjonuje wiadomości dotyczące elementów współczesnej elektroniki

– analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące zmian właściwości ciekłych kryształów pod wpływem pola elektrycznego

– uczestniczy w budowaniu tematycznej mapy mentalnej z większym zaangażowaniem

– wyszukuje w internecie
i przedstawia filmy ukazuj
ące świat elektroniki w XXI wieku

– uczestniczy aktywnie
w budowaniu tematycznej mapy mentalnej

przygotowuje i przedstawia prezentację multimedialną dotyczącą elementów współczesnej elektroniki

– przygotowuje i przedstawia prezentację multimedialną dotyczącą zmian właściwości ciekłych kryształów pod wpływem pola elektrycznego

– przyjmuje rolę lidera
i podsumowuje wyniki pracy grupy tworz
ącej mapę mentalną oraz przedstawia je pozostałym uczniom

– wyszukuje, analizuje i prezentuje informacje dotyczące nanotechnologii; wyjaśnia znaczenie dwóch nagród R.P. Feynmana, wyznaczonych przez uczonego w czasie słynnego wykładu pt. „Na dole jest jeszcze dużo miejsca”

 

 

 

 

 

 

9.         Zdrowie

 

Poziom podstawowy

Poziom ponadpodstawowy

wymagania konieczne

stopień dopuszczający

wymagania podstawowe

stopień dostateczny

wymagania rozszerzające

stopień dobry

wymagania dopełniające

stopień bardzo dobry

wymagania wykraczające

stopień celujący

Uczeń:

– wyszukuje wiadomości
o zjawiskach okresowych
w przyrodzie i metodach pomiaru czasu

– wyszukuje wiadomości dotyczące historii kalendarza

– uczestniczy mało aktywnie
w dyskusji Rok, dzie
ń i godzina dla mamy i dziecka

– analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące zjawisk okresowych w przyrodzie
i metod pomiaru czasu

– analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące historii kalendarza

– analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące historii zegara

– uczestniczy w tematycznej dyskusji z większym zaangażowaniem

– omawia zjawiska okresowe, które są podstawą kalendarza, oraz metody pomiaru czasu

– aktywnie uczestniczy
w tematycznej dyskusji

– przygotowuje i przedstawia prezentację multimedialną dotyczącą historii kalendarza

– przygotowuje i przedstawia prezentację multimedialną dotyczącą rodzajów zegarów
i zasad ich dzia
łania

– przyjmuje rolę lidera i podsumowuje wyniki tematycznej dyskusji

– przygotowuje i prezentuje opracowanie dotyczące termodynamicznej strzałki czasu

 

 

10.       Podsumowanie i powtórzenie wiadomości

 

11.       Zdrowie

 

Poziom podstawowy

Poziom ponadpodstawowy

wymagania konieczne

stopień dopuszczający

wymagania podstawowe

stopień dostateczny

wymagania rozszerzające

stopień dobry

wymagania dopełniające

stopień bardzo dobry

wymagania wykraczające

stopień celujący

Uczeń:

– wyszukuje wiadomości
o przepływie ciepła

– uczestniczy mało aktywnie
w burzy mózgów pt. Dlaczego trzeba ubiera
ć się warstwowo

– analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące sposobów przepływu ciepła

– uczestniczy w tematycznej burzy mózgów z większym zaangażowaniem

– omawia wpływ zjawisk przepływu ciepła na proces termoregulacji organizmu

– aktywnie uczestniczy
w tematycznej burzy mózgów

– omawia objawy i sposoby zapobiegania wychłodzeniu
i przegrzaniu organizmu człowieka

– przygotowuje i przedstawia prezentację multimedialną dotyczącą fizycznych aspektów wymiany ciepła
z otoczeniem i odzieży termoaktywnej

– uczestniczy aktywnie
w tematycznej burzy mózgów
i, przyjmuj
ąc rolę lidera, podsumowuje pracę grupy i prezentuje wyniki pozostałym uczniom

– analizuje i selekcjonuje wiadomości z różnych źródeł, a następnie przygotowuje i przedstawia prezentację pt. Co to znaczy, że mam gorączkę

– uczestniczy aktywnie
w tematycznej burzy mózgów
i podsumowuje prac
ę wszystkich grup

 

 

 

12.       Zdrowie

 

Poziom podstawowy

Poziom ponadpodstawowy

wymagania konieczne

stopień dopuszczający

wymagania podstawowe

stopień dostateczny

wymagania rozszerzające

stopień dobry

wymagania dopełniające

stopień bardzo dobry

wymagania wykraczające

stopień celujący

Uczeń:

– wyszukuje wiadomości
o zagro
żeniach, których skutkiem są choroby kręgosłupa

– wyszukuje wiadomości
o maszynach prostych

– analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące kręgosłupa jako układu mechanicznego

– analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące działania stawów jako maszyn prostych

– omawia objawy chorób kręgosłupa i sposoby zapobiegania tym chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wykonywanej pracy na stan kręgosłupa

 

– przygotowuje i przedstawia prezentację multimedialną dotyczącą kręgosłupa jako układu biomechanicznego

– analizuje wypowiedź Bertranda Russella „Badania w dziedzinie medycyny dokonały tak olbrzymiego postępu, że dziś praktycznie biorąc nikt już nie jest zdrowy” i przedstawia znane odkrycia w dziedzinie diagnozowania i leczenia chorób kręgosłupa

 

 

 

 

Wynalazki, które zmieniły świat

 

Poziom podstawowy

Poziom ponadpodstawowy

wymagania konieczne

stopień dopuszczający

wymagania podstawowe

stopień dostateczny

wymagania rozszerzające

stopień dobry

wymagania dopełniające

stopień bardzo dobry

wymagania wykraczające

stopień celujący

Uczeń:

– wskazuje sylwetki i dokonania jednego wybranego uczonego mającego jego zdaniem największy wpływ na rozwój danej dziedziny naukowej

– uczestniczy mało aktywnie
w tworzeniu mapy mentalnej pt. Jakie odkrycia uwa
żam za kluczowe dla rozwoju fizyki w XXI wieku?

 

– wskazuje sylwetki
i dokonania co najmniej dwóch wybranych uczonych mających jego zdaniem największy wpływ na rozwój danej dziedziny naukowej

– analizuje działania wybranych uczonych i odkrywców, wskazując wpływ ich dokonań na rozwój fizyki

– uczestniczy w tworzeniu tematycznej mapy mentalnej
z wi
ększym zaangażowaniem

 

– analizuje dokonania wybranych uczonych lub odkrywców
w kontekście okresu historycznego, w którym żyli i pracowali

– uczestniczy aktywnie w tworzeniu tematycznej mapy mentalnej

 

– przeprowadza rozumowanie
i wnioskowanie wskazuj
ące na ciągłość i hierarchiczność odkryć naukowych, którego punktem wyjścia są słowa Newtona „Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów”

– przyjmuje rolę lidera
i podsumowuje wyniki pracy grupy tworz
ącej mapę mentalną oraz przedstawia je pozostałym uczniom

– analizuje wybrany paradoks Zenona z Elei i na tej podstawie wykazuje  niespójność wnioskowania tego uczonego

 

Wielcy rewolucjoniści nauki 

 

Poziom podstawowy

Poziom ponadpodstawowy

wymagania konieczne

stopień dopuszczający

 

wymagania podstawowe

stopień dostateczny

wymagania rozszerzające

stopień dobry

wymagania dopełniające

stopień bardzo dobry

wymagania wykraczające

stopień celujący

Uczeń:

– wyszukuje podstawowe informacje na temat odkryć uczonego w ramach wybranego tematu (do wyboru: Newton i teoria grawitacji; Albert Einstein
i teoria względności
; Planck, Dirac, Heisenberg … i teoria kwantowa)

– uczestniczy z niewielkim zaangażowaniem w pracach nad realizacją projektu uczniowskiego pt. Jakich przyjaciół miałby/miałaby… (Niels Bohr, Maria Skłodowska Curie… lub inny wybrany przez uczniów naukowiec), gdyby posiadał/posiadała swój profil na Facebooku

– przedstawia odkrycia uczonego w ramach wybranego tematu

– uczestniczy w pracach nad realizacją projektu uczniowskiego z większym zaangażowaniem, np. wyszukuje dane biograficzne potrzebne do opracowania profilu uczonego na Facebooku

– analizuje odkrycia uczonego
i przedstawia ich przełomowe znaczenie dla rozwoju fizyki
w ramach wybranego tematu

przygotowuje i przedstawia prezentację pt. Newton i teoria grawitacji

– uczestniczy aktywnie w pracach nad realizacją projektu uczniowskiego, np. opracowuje wiadomości, jakie znajomi uczonego mogliby umieścić na jego facebookowym profilu

– przygotowuje i przedstawia prezentację pt. Albert Einstein
i teoria względności
lub Planck, Dirac, Heisenberg … i teoria kwantowa

– uczestniczy aktywnie w pracach nad realizacją projektu uczniowskiego
i pełniąc rolę lidera podsumowuje wyniki pracy swojej grupy oraz przedstawia ko
ńcową prezentację

– pracuje aktywnie nad projektem uczniowskim i jest kreatywnym inspiratorem działań grupy

 

 

 

Wielcy rewolucjoniści nauki 

Poziom podstawowy

Poziom ponadpodstawowy

wymagania konieczne

– stopień dopuszczający

 

wymagania podstawowe

stopień dostateczny

wymagania rozszerzające

stopień dobry

wymagania dopełniające

stopień bardzo dobry

wymagania wykraczające

stopień celujący

Uczeń:

– wyszukuje informacje
 o osiągnięciach naukowych, które zostały wykorzystane zarówno dla dobra człowieka, jak i przeciwko człowiekowi

– uczestniczy z niewielkim zaangażowaniem w debacie oksfordzkiej pt. Etyka w nauce – konflikt czy symbioza

 

wyszukuje i analizuje przynajmniej dwa osiągnięcia, których twórcy mogli mieć dylematy moralne związane z ich późniejszym wykorzystaniem

– uczestniczy w tematycznej debacie oksfordzkiej z większym zaangażowaniem, np. znajduje argumenty popierające lub negujące prezentowaną hipotezę, czym wspomaga swoją grupę, ale nie pełni roli mówcy

przedstawia i analizuje przynajmniej trzy odkrycia naukowe pod kątem ich wykorzystania przez ludzi – wykazując brak możliwości jednoznacznego przewidzenia przez naukowców zastosowania wyników ich pracy w przyszłości

– uczestniczy aktywnie
w tematycznej debacie oksfordzkiej, np. zabiera g
łos, nie będąc w grupie głównych mówców

– opracowuje i przedstawia prezentację pt. Rozszczepienie jądra atomowego – od broni jądrowej do elektrowni atomowej

– uczestniczy aktywnie w tematycznej debacie oksfordzkiej: organizuje
i prowadzi jedn
ą z debat oxfordzkich lub odgrywa rolę jednego z głównych mówców, wykazując się wysokimi umiejętnościami w zakresie prowadzenia spokojnej, rzeczowej dyskusji

– opracowuje i przedstawia prezentację pt. Rad – zabójca czy uzdrowiciel?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Energia – od słońca do żarówki 

 

Poziom podstawowy

Poziom ponadpodstawowy

wymagania konieczne

 stopień dopuszczający

wymagania podstawowe

stopień dostateczny

wymagania rozszerzające

stopień dobry

wymagania dopełniające

stopień bardzo dobry

wymagania wykraczające

stopień celujący

Uczeń:

– wyszukuje wiadomości na temat efektu cieplarnianego

– mało aktywnie uczestniczy
w burzy mózgów pt. Symbioza czy paso
żytnictwo – czym jest człowiek dla Ziemi?

– podaje argumenty potwierdzające wpływ efektu cieplarnianego na zmiany klimatu na Ziemi

– uczestniczy w tematycznej burzy mózgów z niewielkim zaangażowaniem, np. formułuje własne opinie na temat wpływu działalności człowieka na Ziemię

– wyjaśnia mechanizm efektu cieplarnianego z punktu widzenia fizyki

– uczestniczy aktywnie
w tematycznej burzy mózgów, np. przedstawia przyk
łady pozytywnego
i negatywnego wp
ływu człowieka na środowisko przyrodnicze 

– opracowuje i przedstawia prezentację pt. Prawdy i mity
 o efekcie cieplarnianym

– uczestniczy aktywnie w pracy metodą burzy mózgów i przyjmując rolę lidera podsumowuje pracę grupy
i prezentuje wyniki

– uczestniczy aktywnie
w tematycznej burzy mózgów
i podsumowuje pracę wszystkich grup

 

 

 

Wątek geografia

 

Wątek tematyczny

Lp.

Sugerowany temat lekcji

Poziom wymagań (pismem półgrubym zaznaczone zostały wymagania z podstawy programowej)

konieczny (K)

podstawowy (P)

rozszerzający (R)

dopełniający (D)

wykraczający (W)

Metoda naukowa i wyjaśnianie świata

1.

Teoria powstania i ewolucji wszechświata

  przedstawia różne teorie dotyczące rozwoju wszechświata, korzystając z różnych źródeł informacji

  wyjaśnia budowę wszechświata, korzystając z modelu lub mapy nieba

  rozróżnia ciała niebieskie

  korzysta z różnorakich źródeł informacji

 

  opisuje teorię geocentryczną Ptolemeusza

  opisuje teorię heliocentryczną Kopernika

  przedstawia teorię Wielkiego Wybuchu

  przedstawia hipotezę Inflacji Kosmologicznej

  wyjaśnia znaczenie terminów: wszechświat, system geocentryczny, system heliocentryczny

  porównuje teorię geocentryczną Ptolemeusza z teorią heliocentryczną Kopernika

  wymienia typy galaktyk

  wyjaśnia znaczenie terminów: Wielki Wybuch, Inflacja Kosmologiczna

 

  omawia wybrane teorie powstania i ewolucji wszechświata

  wyjaśnia teorię Wielkiego Wybuchu i Inflacji Kosmologicznej

  opisuje typy galaktyk

  wykazuje podobieństwa i różnice między wybranymi teoriami dotyczącymi rozwoju wszechświata

 

2.

Układ Słoneczny. Co czeka go w przyszłości?

opisuje budowę Układu Słonecznego

  wymienia nazwy ciał niebieskich Układu Słonecznego

  wymienia astronomiczne miary odległości

  wykazuje różnice między planetami a gwiazdami

  wyjaśnia znaczenie terminów: planeta, gwiazda, planetoida, ciało niebieskie, Układ Słoneczny

  przedstawia kosmiczne zagrożenia dla ludzkości

  wyjaśnia znaczenie terminów: jednostka astronomiczna AU, parsek, rok świetlny

  porównuje cechy ciał niebieskich Układu Słonecznego

  przedstawia cechy gwiazd na przykładzie Słońca

  formułuje hipotezy dotyczące przyszłości wszechświata i weryfikuje je z teoriami naukowymi

 

Wynalazki, które zmieniły świat

3.

Wynalazki, które zmieniły świat

  przedstawia przykłady siatek kartograficznych

  wymienia nazwy przyrządów stosowanych w nawigacji i astronomii w dawnych czasach

  opisuje zastosowanie dawnych przyrządów nawigacyjnych

  wyjaśnia znaczenie terminów: kompas, siatka geograficzna, siatka kartograficzna, współrzędne geograficzne

  korzysta z różnorakich źródeł informacji

  wyszukuje informacje na temat najważniejszych odkryć i wynalazków

  wybiera najważniejsze odkrycia i wynalazki i uzasadnia swój wybór

  przedstawia historię wybranych odkryć i wynalazków

  opisuje siatkę kartograficzna i siatkę geograficzną

  opisuje cechy południków i równoleżników

  wskazuje południki i równoleżniki na globusie i mapie świata

  analizuje znaczenie naukowe, społeczne i gospodarcze najważniejszych odkryć i wynalazków

  określa współrzędne geograficzne punktów na mapie świata

  lokalizuje na mapie świata obiekty geograficzne za pomocą współrzędnych geograficznych

  analizuje proces dokonywania wybranego odkrycia lub stworzenia wynalazku

  wyjaśnia różnice między siatką kartograficzną a siatką geograficzną

  omawia zastosowanie siatki kartograficznej

 

 

  ocenia znaczenie poszczególnych odkryć i wynalazków

 

4.

GPS – rewolucja w nawigacji

wyjaśnia zastosowanie GPS

korzysta z różnorakich źródeł informacji

przedstawia genezę systemu GPS

wykorzystuje GoogleMaps do lokalizacji wybranych obiektów

wykorzystuje GPS w praktyce

wyjaśnia znaczenie terminów: nawigacja satelitarna, GPS, geotagowanie (Geotagging)

opisuje działanie systemu GPS

 

ocenia znaczenie systemu GPS

 

Energia – od Słońca do żarówki

5.

Odnawialne i nieodnawialne źródła energii

rozróżnia odnawialne i nieodnawialne źródła energii

wymienia nazwy powszechnie stosowanych surowców energetycznych

wymienia uwarunkowania wykorzystania energii słonecznej

wymienia nazwy obszarów mocno nasłonecznionych oraz wskazuje te obszary na mapie świata

przedstawia bilans energetyczny świata na podstawie wykresów i danych statystycznych

omawia strukturę produkcji energii elektrycznej na świecie na podstawie wykresów i danych statystycznych

przedstawia czynniki wpływające na strukturę produkcji energii w poszcze-gólnych krajach

omawia wady i zalety wybranych typów elektrowni

wyjaśnia udział głównych źródeł energii elektrycznej w bilansie energetycznym świata 

 

 

 

 

formułuje wnioski na podstawie danych statystycznych dotyczących produkcji energii elektrycznej oraz struktury jej produkcji na świecie

 

formułuje problemy związane z produkcją energii elektrycznej

6.

Czy energia słoneczna stanie się rozwiązaniem problemów energetycznych na Ziemi?

przedstawia informacje na temat produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej z wykorzystaniem energii słonecznej

wymienia przykłady wykorzystania energii słonecznej w przemyśle i gospodarstwie domowym

wyjaśnia znaczenie terminów: ogniwa fotowoltaiczne, kolektor słoneczny

korzysta z różnorakich źródeł informacji

przedstawia wady i zalety wykorzystania energii słonecznej

 

przedstawia metody produkcji energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem energii słonecznej

omawia współczesne wykorzystanie energetyki słonecznej dla potrzeb gospodarki oraz perspektywy rozwoju energetyki słonecznej na podstawie informacji z różnych źródeł

opisuje uwarunkowania wpływające na wykorzystanie energii słonecznej

 

prognozuje przyszłość energii słonecznej

 

Cykle, rytmy i czas

8.

Pory roku a krajobrazy

wymienia konsekwencje ruchów Ziemi

rozróżnia pory roku –kalendarzowe, astronomiczne i klimatyczne

korzysta z różnorakich źródeł informacji

charakteryzuje pory roku w poszczególnych strefach klimatycznych

przedstawia cykliczność pór roku w regionach Ziemi o odmiennych warunkach klimatycznych

wyjaśnia zależność między porami roku a zmianami w przyrodzie w ciągu roku

wyjaśnia różnice i podobieństwa między porami roku – kalendarzowymi, astronomicznymi i klimatycznymi

wyjaśnia, że występowanie pór roku i ich cykliczność to konsekwencje ruchu obiegowego Ziemi

 

wykazuje zależności między ruchami Ziemi a zmianą czasu i porami roku na Ziemi

 

9.

Cykle przyrodnicze i geologiczne

rozróżnia główne rodzaje skał

wyjaśnia znaczenie terminów: cykl klimatyczny, cykl hydrologiczny, cykl geologiczny

korzysta z różnorakich źródeł informacji

przedstawia cykl hydrologiczny na podstawie schematu

opisuje cykl geologiczny na podstawie prostego schematu

charakteryzuje uwarunkowania małego i dużego obiegu wody w przyrodzie na podstawie schematu

 

charakteryzuje cykl geologiczny jako następstwo procesów geologicznych kształtujących powierzchnię Ziemi

 

wykazuje na przykładach, że skały powstają w następstwie cyklu geologicznego

 

 

Zdrowie

10.

Zagrożenia cywilizacyjne

wyjaśnia znaczenie terminu zagrożenia cywilizacyjne

korzysta z różnorakich źródeł informacji

wyszukuje informacje o zagrożeniach wynikających z pobytu w odmiennych warunkach środowiskowych  i kulturowych

 

 

 

charakteryzuje czynniki stanowiące naturalne zagrożenia życia i zdrowia w trakcie wyjazdów turystycznych

wskazuje sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi

formułuje wnioski na podstawie map tematycznych (konflikty zbrojne, kręgi kulturowe)

 

analizuje przyczyny i skutki zagrożeń cywilizacyjnych, z którymi może spotkać się turysta

 

11.

Co każdy turysta wiedzieć powinien, wyjeżdżając do odległych państw

wydziela rodzaje turystyki

wymienia czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów

wyjaśnia znaczenie terminów: turystyka, walory turystyczne

korzysta z różnorakich źródeł informacji

wyróżnia czynniki sprzyjające turystyce w kontekście walorów zdrowotnych i poznawczych

wskazuje na mapie świata regiony najbardziej atrakcyjne pod względem turystycznym i uzasadnia swój wybór

opisuje warunki klimatyczne w wybranych regionach turystycznych na podstawie map tematycznych

analizuje wykresy i dane statystyczne dotyczące m.in. ruchu turystycznego

 

 

opisuje atrakcyjność turystyczną wybranych regionów świata na podstawie dostępnych źródeł informacji

 

charakteryzuje czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów Ziemi

 

analizuje przyczyny i skutki zagrożeń cywilizacyjnych, z którymi może spotkać się turysta

 

Wielcy rewolucjoniści nauki

15.

Odkrywanie i poznawanie kuli ziemskiej

wymienia najważniejsze wyprawy geograficzne w starożytności i średniowieczu

wyjaśnia znaczenie terminów: jedwabny szlak, konkwistador

korzysta z różnorakich źródeł informacji

przedstawia uwarunkowania wypraw geograficznych

wymienia kluczowe wydarzenia związane z eksploracją regionów świata

opisuje najważniejsze wyprawy geograficzne w starożytności i średniowieczu na podstawie mapy oraz dostępnych źródeł informacji

wymienia przyczyny i skutki wypraw geograficznych w starożytności i średniowieczu

charakteryzuje szlaki najważniejszych odkryć geograficznych starożytności i średniowiecza na podstawie mapy tematycznej

 

 

wykazuje przyczyny i skutki wypraw geograficznych w starożytności i średniowieczu

opisuje korzyści wynikające z podróży Marco Polo

 

opisuje uwarunkowania wielkich odkryć geograficznych

 

16.

Świat – przed Kolumbem i po Kolumbie

przedstawia przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznych

wymienia nazwiska Polaków, którzy odegrali znaczącą rolę w historii odkryć geograficznych i badań naukowych

korzysta z różnorakich źródeł informacji

opisuje wyprawy wielkich odkrywców i badaczy od XV wieku po czasy współczesne

omawia historię odkrywania i badania obszarów okołobiegunowych

przedstawia historię zdobycia Mount Everestu i zejścia na dno Rowu Mariańskiego

 

wyjaśnia przyczyny późnych odkryć i badań obszarów okołobiegunowych

wskazuje zmiany społeczne i gospodarcze, jakie zaszły po kolejnych odkryciach geograficznych

charakteryzuje uwarunkowania zdobycia Mont Everestu i zejścia na dno Rowu Mariańskiego

wyjaśnia przyczyny i skutki odkryć geograficznych w okresie wielkich odkryć geograficznych

 

formułuje wnioski dotyczące zmian na świecie przed Kolumbem i po Kolumbie