WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 z chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – To jest chemia, część 1 – klasa 1 C

Rok szkolny 2020/2021

 

Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej (załącznik nr 1 do

rozporządzenia, Dz.U. z 2018 r., poz. 467), programie nauczania oraz w części 1. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest

chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, zakres rozszerzony.

Opracowanie wg Wydawnictwa Nowa Era

 

 

1. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych

 

1.

2.

3.

4.

5.

Ocena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Ocena celująca

[1+2+3+4+5]

Uczeń:

-   wymienia nazwy szkła i sprzętu laboratoryjnego

-   zna i stosuje zasady BHP obowiązujące w pracowni chemicznej

-   bezpiecznie posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi

-   definiuje pojęcia: atom, elektron, proton, neutron, nukleony, elektrony walencyjne

-   oblicza liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka chemicznego na podstawie zapisu

-   definiuje pojęcia: masa atomowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej, masa cząsteczkowa

-   podaje masy atomowe i liczby atomowe pierwiastków chemicznych, korzystając z układu okresowego

-   oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych, np. MgO, CO2

-   definiuje pojęcia dotyczące współczesnego modelu budowy atomu: orbital atomowy, liczby kwantowe (n, l, m, ms), stan energetyczny, stan kwantowy, elektrony sparowane

-   wyjaśnia na przykładzie atomu wodoru, co to są izotopy pierwiastków chemicznych

-   omawia współczesne teorie dotyczące budowy modelu atomu

-   definiuje pojęcie pierwiastek chemiczny

-   podaje treść prawa okresowości

-   omawia budowę układu okresowego pierwiastków chemicznych (podział na grupy, okresy i bloki konfiguracyjne)

-   wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne należące do bloków s, p, d oraz f

-   określa podstawowe właściwości pierwiastka chemicznego na podstawie jego położenia w układzie okresowym

-   wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne zaliczane do niemetali i metali

Uczeń:

-  wyjaśnia przeznaczenie podstawowego szkła i sprzętu laboratoryjnego

-  wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami: masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej

-  podaje treść zasady nieoznaczoności Heisenberga, reguły Hunda oraz zakazu Pauliego

-  opisuje typy orbitali atomowych i rysuje ich kształty

-  zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 10

-  definiuje pojęcia: promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna, okres półtrwania

-  wymienia zastosowania izotopów pierwiastków promieniotwórczych

-  przedstawia ewolucję poglądów na temat budowy materii od starożytności do czasów współczesnych

-  wyjaśnia budowę współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych, uwzględniając podział na bloki s, p, d oraz f

-  wyjaśnia, co stanowi podstawę budowy współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych (konfiguracja elektronowa wyznaczająca podział na bloki s, p, d oraz f)

-  wyjaśnia, podając przykłady, jakich informacji na temat pierwiastka chemicznego dostarcza znajomość jego położenia w układzie okresowym

Uczeń:

-  wyjaśnia, od czego zależy ładunek jądra atomowego i dlaczego atom jest elektrycznie obojętny

-  wykonuje obliczenia związane z pojęciami: masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej (o większym stopniu trudności)

-  zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 36 oraz jonów o podanym ładunku za pomocą symboli podpowłok elektronowych s, p, d, f (zapis konfiguracji pełny i skrócony) lub schematu klatkowego, korzystając z reguły Hunda i zakazu Pauliego

-  określa stan kwantowy elektronów w atomie za pomocą czterech liczb kwantowych, korzystając z praw mechaniki kwantowej

-  oblicza masę atomową pierwiastka chemicznego o znanym składzie izotopowym

-  oblicza procentową zawartość izotopów w pierwiastku chemicznym

-  określa rodzaje i właściwości promieniowania (a, b, g)

-  wyjaśnia pojęcie szereg promieniotwórczy

-  podaje przykłady praktycznego wykorzystania zjawiska promieniotwórczości

-  wyjaśnia, na jakiej podstawie klasyfikowano pierwiastki chemiczne w XIX w.

-  omawia kryterium klasyfikacji pierwiastków chemicznych zastosowane przez Dmitrija Mendelejewa

-  analizuje, jak – zależnie od położenia w układzie okresowym – zmienia się charakter chemiczny pierwiastków grup głównych

-  wykazuje zależność między położeniem pierwiastka chemicznego w danej grupie i bloku energetycznym a konfiguracją elektronową powłoki walencyjnej

Uczeń:

-  wyjaśnia, na czym polega dualizm korpuskularno-falowy

-  zapisuje za pomocą liczb kwantowych konfiguracje elektronowe atomów dowolnych pierwiastków chemicznych oraz jonów wybranych pierwiastków

-  wyjaśnia, dlaczego masa atomowa pierwiastka chemicznego zwykle nie jest liczbą całkowitą

-  wyznacza masę izotopu promieniotwórczego na podstawie okresu półtrwania

-  analizuje zmiany masy izotopu promieniotwórczego w zależności od czasu

-  rysuje wykres zmiany masy izotopu promieniotwórczego w zależności od czasu

-  zapisuje przebieg reakcji jądrowych

-  wyjaśnia kontrolowany i niekontrolowany przebieg reakcji łańcuchowej

-  porównuje układ okresowy pierwiastków chemicznych opracowany przez Mendelejewa (XIX w.) ze współczesną wersją

-  uzasadnia przynależność pierwiastków chemicznych do poszczególnych bloków energetycznych

-  uzasadnia, dlaczego lantanowce znajdują się w grupie 3. i okresie 6., a aktynowce w grupie 3. i okresie 7.

-  wymienia nazwy systematyczne superciężkich pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych większych od 100

Uczeń:

-        rozwiązuje zadania o większym stopniu trudności

-        prawidłowo analizuje trudniejsze przykłady i formułuje wnioski

 

 

2. Wiązania chemiczne

 

1.

2.

3.

4.

5.

Ocena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Ocena celująca

[1+2+3+4+5]

Uczeń:

-  definiuje pojęcie elektroujemność

-  wymienia nazwy pierwiastków elektrododatnich i elektroujemnych, korzystając z tabeli elektroujemności

-  wymienia przykłady cząsteczek pierwiastków (np. O2, H2) i związków chemicznych
(np. H2O, HCl)

-  definiuje pojęcia: wiązanie chemiczne, wartościowość, polaryzacja wiązania, dipol, moment dipolowy

-  wymienia i charakteryzuje rodzaje wiązań chemicznych (jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane)

-  wskazuje zależność między różnicą elektroujemności w cząsteczce a rodzajem wiązania

-  wymienia przykłady cząsteczek, w których występuje wiązanie jonowe, kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane

-  definiuje pojęcia: orbital molekularny (cząsteczkowy), wiązanie σ, wiązanie π, wiązanie metaliczne, wiązanie wodorowe, wiązanie koordynacyjne, donor pary elektronowej, akceptor pary elektronowej

-  opisuje budowę wewnętrzną metali

-  definiuje pojęcie hybrydyzacja orbitali atomowych

-  wskazuje, od czego zależy kształt cząsteczki (rodzaj hybrydyzacji)

Uczeń:

-  omawia, jak zmienia się elektroujemność pierwiastków chemicznych w układzie okresowym

-  wyjaśnia regułę dubletu elektronowego i regułę oktetu elektronowego

-  przewiduje rodzaj wiązania chemicznego na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków chemicznych

-  wyjaśnia sposób powstawania wiązań kowalencyjnych, kowalencyjnych spolaryzowanych, jonowych i metalicznych

-  wymienia przykłady i określa właściwości substancji, w których występują wiązania metaliczne, wodorowe, kowalencyjne, jonowe

-  wyjaśnia właściwości metali na podstawie znajomości natury wiązania metalicznego

-  wyjaśnia różnicę między orbitalem atomowym a orbitalem cząsteczkowym (molekularnym)

-  wyjaśnia pojęcia: stan podstawowy atomu, stan wzbudzony atomu

-  wyjaśnia, na czym polega hybrydyzacja orbitali atomowych

-  podaje warunek wystąpienia hybrydyzacji orbitali atomowych

-  przedstawia przykład przestrzennego rozmieszczenia wiązań w cząsteczkach (np. CH4, BF3)

-  wyjaśnia, na czym polega i do czego służy metoda VSERP

-  definiuje pojęcia: atom centralny, ligand, liczba koordynacyjna

Uczeń:

-  analizuje, jak zmieniają się elektroujemność i charakter chemicznego pierwiastków w układzie okresowym

-  zapisuje wzory elektronowe (wzory kropkowe) i kreskowe cząsteczek, w których występują wiązania kowalencyjne, jonowe oraz koordynacyjne

-  wyjaśnia, dlaczego wiązanie koordynacyjne nazywane jest też wiązaniem donorowo-
-akceptorowym

-  wyjaśnia pojęcie energia jonizacji

-  omawia sposób, w jaki atomy pierwiastków chemicznych bloków s i p osiągają trwałe konfiguracje elektronowe (tworzenie jonów)

-  charakteryzuje wiązania metaliczne i wodorowe oraz podaje przykłady ich powstawania

-  zapisuje równania reakcji powstawania jonów i tworzenia wiązania jonowego

-  przedstawia graficznie tworzenie się wiązań typów σ i π

-  określa wpływ wiązania wodorowego na nietypowe właściwości wody

-  wyjaśnia pojęcie siły van der Waalsa

-  porównuje właściwości substancji jonowych, cząsteczkowych, kowalencyjnych, metalicznych oraz substancji o wiązaniach wodorowych

-  oblicza liczbę przestrzenną i na podstawie jej wartości określa typ hybrydyzacji oraz możliwy kształt cząsteczek

-  opisuje typy hybrydyzacji orbitali atomowych (sp, sp2, sp3)

Uczeń:

-  wyjaśnia zależność między długością wiązania a jego energią

-  porównuje wiązanie koordynacyjne z wiązaniem kowalencyjnym

-  proponuje wzory elektronowe (wzory kropkowe) i kreskowe dla cząsteczek lub jonów, w których występują wiązania koordynacyjne

-  określa typy wiązań (σ i π) w prostych cząsteczkach (np. CO2, N2)

-  określa rodzaje oddziaływań między atomami a cząsteczkami na podstawie wzoru chemicznego lub informacji o oddziaływaniu

-  analizuje mechanizm przewodzenia prądu elektrycznego przez metale i stopione sole

-  wyjaśnia wpływ rodzaju wiązania na właściwości fizyczne substancji

-  przewiduje typ hybrydyzacji w cząsteczkach (np. CH4, BF3)

-  udowadnia zależność między typem hybrydyzacji a kształtem cząsteczki

-  określa wpływ wolnych par elektronowych na geometrię cząsteczki

-  określa kształt cząsteczek i jonów metodą VSEPR

Uczeń:

-        rozwiązuje zadania o większym stopniu trudności

-        prawidłowo analizuje trudniejsze przykłady i formułuje wnioski

 

 

 

3. Systematyka związków nieorganicznych

 

1.

2.

3.

4.

5.

Ocena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Ocena celująca

[1+2+3+4+5]

Uczeń:

-  definiuje pojęcia zjawisko fizyczne i reakcja chemiczna

-  wymienia przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych znanych z życia codziennego

-  definiuje pojęcia: równanie reakcji chemicznej, substraty, produkty, reakcja syntezy, reakcja analizy, reakcja wymiany

-  zapisuje równania prostych reakcji chemicznych (reakcji syntezy, analizy i wymiany)

-  podaje treść prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego

-  interpretuje równania reakcji chemicznych w aspektach jakościowym i ilościowym

-  definiuje pojęcie tlenki

-  zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych tlenków metali i niemetali

-  zapisuje równanie reakcji otrzymywania tlenków co najmniej jednym sposobem

-  ustala doświadczalnie charakter chemiczny danego tlenku

-  definiuje pojęcia: tlenki kwasowe, tlenki zasadowe, tlenki obojętne

-  zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych wodorków

-  definiuje pojęcia wodorotlenki i zasady

-  zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych wodorotlenków

-  wyjaśnia różnicę między zasadą a wodorotlenkiem

-  zapisuje równanie reakcji otrzymywania wybranej zasady

-  definiuje pojęcia: amfoteryczność, tlenki amfoteryczne, wodorotlenki amfoteryczne

-  zapisuje wzory i nazwy wybranych tlenków i wodorotlenków amfoterycznych

-  definiuje pojęcia: kwasy, moc kwasu

-  wymienia sposoby klasyfikacji kwasów (ze względu na ich skład, moc i właściwości utleniające)

-  zapisuje wzory i nazwy systematyczne kwasów

-  zapisuje równania reakcji otrzymywania kwasów

-  definiuje pojęcie sole

-  wymienia rodzaje soli

-  zapisuje wzory i nazwy systematyczne prostych soli

-  przeprowadza doświadczenie mające na celu otrzymanie wybranej soli w reakcji zobojętniania oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

-  wymienia przykłady soli występujących w przyrodzie, określa ich właściwości i zastosowania

-  opisuje rodzaje skał wapiennych i ich właściwości

-  podaje przykłady nawozów naturalnych i sztucznych

-  definiuje pojęcia: wodorki, azotki, węgliki

Uczeń:

-  wymienia różnicę między zjawiskiem fizycznym a reakcją chemiczną

-  przeprowadza doświadczenie chemiczne mające na celu otrzymanie prostego związku chemicznego (np. FeS), zapisuje równanie przeprowadzonej reakcji chemicznej, określa jej typ oraz wskazuje substraty i produkty

-  zapisuje równanie reakcji otrzymywania tlenków pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 30

-  opisuje budowę tlenków

-  dokonuje podziału tlenków na kwasowe, zasadowe, obojętne i amfoteryczne

-  zapisuje równania reakcji chemicznych tlenków kwasowych i zasadowych z wodą

-  wymienia przykłady zastosowania tlenków

-  wymienia odmiany tlenku krzemu(IV) występujące w środowisku przyrodniczym

-  opisuje proces produkcji szkła

-  zapisuje wzory i nazwy systematyczne wodorotlenków

-  opisuje budowę wodorotlenków

-  zapisuje równania reakcji otrzymywania zasad

-  wyjaśnia pojęcia: amfoteryczność, tlenki amfoteryczne, wodorotlenki amfoteryczne

-  zapisuje równania reakcji chemicznych wybranych tlenków i wodorotlenków z kwasami i zasadami

-  wymienia przykłady zastosowania wodorków

-  wymienia przykłady zastosowania wodorotlenków

-  wymienia przykłady tlenków kwasowych, zasadowych, obojętnych i amfoterycznych

-  opisuje budowę kwasów

-  dokonuje podziału podanych kwasów na tlenowe i beztlenowe

-  wymienia metody otrzymywania kwasów i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

-  wymienia przykłady zastosowania kwasów

-  opisuje budowę soli

-  zapisuje wzory i nazwy systematyczne soli

-  wyjaśnia pojęcia wodorosole i hydroksosole

-  zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranej soli trzema sposobami

-  znajduje informacje na temat występowania soli w przyrodzie

-  wymienia zastosowania soli w przemyśle i życiu codziennym

-  wyjaśnia mechanizm zjawiska krasowego

-  określa przyczyny twardości wody i sposoby jej usuwania

-  wyjaśnia wpływ składników wód mineralnych na organizm ludzki

-  projektuje doświadczenie chemiczne Sporządzanie zaprawy gipsowej i badanie jej twardnienia oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

Uczeń:

-  wskazuje zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne wśród podanych przemian

-  określa typ reakcji chemicznej na podstawie jej przebiegu

-  stosuje prawo zachowania masy i prawo stałości składu związku chemicznego

-  podaje przykłady nadtlenków i ich wzory sumaryczne

-  wymienia kryteria podziału tlenków i na tej podstawie dokonuje ich klasyfikacji

-  dokonuje podziału tlenków na kwasowe, zasadowe, obojętne i amfoteryczne oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych tych tlenków z kwasami i zasadami

-  wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne, które mogą tworzyć tlenki i wodorotlenki amfoteryczne

-  projektuje doświadczenie chemiczne Badanie zachowania tlenku glinu wobec zasady i kwasu oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych w postaciach cząsteczkowej i jonowej

-  wymienia metody otrzymywania tlenków, wodorków, wodorotlenków i kwasów oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

-  projektuje doświadczenie Otrzymywanie wodorotlenku sodu i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

-  projektuje doświadczenie Otrzymywanie wodorotlenku wapnia i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

-  projektuje doświadczenie Reakcja tlenku fosforu(V) z wodą i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

-  projektuje doświadczenie Badanie charakteru chemicznego wybranych wodorków i zapisuje odpowiednie równania reakcji

-  omawia typowe właściwości chemiczne kwasów (zachowanie wobec metali, tlenków metali, wodorotlenków i soli kwasów o mniejszej mocy) oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

-  podaje nazwy kwasów nieorganicznych na podstawie ich wzorów chemicznych

-  projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie kwasu chlorowodorowego i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

-  projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie kwasu siarkowodorowego i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

-  projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie kwasu siarkowego(IV) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

-  wymienia metody otrzymywania soli

-  zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranej soli co najmniej pięcioma sposobami

-  podaje nazwy i zapisuje wzory sumaryczne wybranych wodorosoli i hydroksosoli

-  odszukuje informacje na temat występowania w przyrodzie tlenków i wodorotlenków, podaje ich wzory i nazwy systematyczne oraz zastosowania

-  opisuje budowę, właściwości oraz zastosowania węglików i azotków

-  opisuje różnice we właściwościach hydratów i soli bezwodnych na przykładzie skał gipsowych

-  projektuje doświadczenie chemiczne Wykrywanie węglanu wapnia i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

-  projektuje doświadczenie chemiczne Termiczny rozkład wapieni i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

-  projektuje doświadczenie chemiczne Gaszenie wapna palonego i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

Uczeń:

-  projektuje doświadczenie chemiczne Badanie charakteru chemicznego tlenków metali i niemetali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

-  projektuje doświadczenie chemiczne Badanie działania zasady i kwasu na tlenki oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

-  przewiduje charakter chemiczny tlenków wybranych pierwiastków i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

-  określa charakter chemiczny tlenków pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 30 na podstawie ich zachowania wobec wody, kwasu i zasady; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

-  określa różnice w budowie cząsteczek tlenków i nadtlenków

-  projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

-  projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne, w których wyniku można otrzymać różnymi metodami wodorotlenki trudno rozpuszczalne w wodzie; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

-  przewiduje wzór oraz charakter chemiczny tlenku, znając produkty reakcji chemicznej tego tlenku z wodorotlenkiem sodu i kwasem chlorowodorowym

-  analizuje właściwości pierwiastków chemicznych pod względem możliwości tworzenia tlenków i wodorotlenków amfoterycznych

-  projektuje doświadczenie chemiczne Działanie kwasu chlorowodorowego na etanian sodu oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

-  określa różnice w budowie cząsteczek soli obojętnych, hydroksosoli i wodorosoli oraz podaje przykłady tych związków chemicznych

-  określa różnice w budowie cząsteczek soli obojętnych, prostych, podwójnych i uwodnionych

-  projektuje doświadczenie chemiczne Ogrzewanie siarczanu(VI) miedzi(II)-woda(1/5) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej

-  ustala nazwy różnych soli na podstawie ich wzorów chemicznych

-  ustala wzory soli na podstawie ich nazw

-  proponuje metody, którymi można otrzymać wybraną sól i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

-  ocenia, które z poznanych związków chemicznych mają istotne znaczenie w przemyśle i gospodarce

-  określa typ wiązania chemicznego występującego w azotkach

-  zapisuje równania reakcji chemicznych, w których wodorki, węgliki i azotki występują jako substraty

Uczeń:

-        rozwiązuje zadania o większym stopniu trudności

-        prawidłowo analizuje trudniejsze przykłady i formułuje wnioski

       

 

4. Stechiometria

 

1.

2.

3.

4.

5.

Ocena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Ocena celująca

[1+2+3+4+5]

Uczeń:

-  definiuje pojęcia mol i masa molowa

-  wykonuje bardzo proste obliczenia związane z pojęciami mol i masa molowa

-  podaje treść prawa Avogadra

-  wykonuje proste obliczenia stechiometryczne związane z pojęciem masy molowej (z zachowaniem stechiometrycznych ilości substratów i produktów reakcji chemicznej)

Uczeń:

-  wyjaśnia pojęcie objętość molowa gazów

-  wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa gazów w warunkach normalnych

-  interpretuje równania reakcji chemicznych na sposób cząsteczkowy, molowy, ilościowo w masach molowych, ilościowo w objętościach molowych (gazy) oraz ilościowo w liczbach cząsteczek

-  wyjaśnia, na czym polegają obliczenia stechiometryczne

-  wykonuje proste obliczenia stechiometryczne związane z masą molową oraz objętością molową substratów i produktów reakcji chemicznej

Uczeń:

-  wyjaśnia pojęcia liczba Avogadra i stała Avogadra

-  wykonuje obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa gazów, liczba Avogadra (o większym stopniu trudności)

-  wyjaśnia pojęcie wydajność reakcji chemicznej

-  oblicza skład procentowy związków chemicznych

-  wyjaśnia różnicę między gazem doskonałym a gazem rzeczywistym

-  podaje równanie Clapeyrona

-  wyjaśnia różnicę między wzorem elementarnym (empirycznym) a wzorem rzeczywistym związku chemicznego

-  rozwiązuje proste zadania związane z ustaleniem wzorów elementarnych i rzeczywistych związków chemicznych

Uczeń:

-  porównuje gęstości różnych gazów, znając ich masy molowe

-  wykonuje obliczenia stechiometryczne dotyczące mas molowych, objętości molowych, liczby cząsteczek oraz niestechiometrycznych ilości substratów i produktów (o znacznym stopniu trudności)

-  wykonuje obliczenia związane z wydajnością reakcji chemicznych

-  wykonuje obliczenia umożliwiające określenie wzorów elementarnych i rzeczywistych związków chemicznych (o znacznym stopniu trudności)

-  stosuje równanie Clapeyrona do obliczenia objętości lub liczby moli gazu w dowolnych warunkach ciśnienia i temperatury

-  wykonuje obliczenia stechiometryczne z zastosowaniem równania Clapeyrona

Uczeń:

-        rozwiązuje zadania o większym stopniu trudności

-        prawidłowo analizuje trudniejsze przykłady i formułuje wnioski

       

 

5. Reakcje utleniania-redukcji. Elektrochemia

 

1.

2.

3.

4.

5.

Ocena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Ocena celująca

[1+2+3+4+5]

Uczeń:

-  definiuje pojęcie stopień utlenienia pierwiastka chemicznego

-  wymienia reguły obliczania stopni utlenienia pierwiastków w związkach chemicznych

-  określa stopnie utlenienia pierwiastków w cząsteczkach prostych związków chemicznych

-  definiuje pojęcia: reakcja utleniania-redukcji (redoks), utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja

-  zapisuje proste schematy bilansu elektronowego

-  wskazuje w prostych reakcjach redoks utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji

-  wymienia najważniejsze reduktory stosowane w przemyśle

-  definiuje pojęcie ogniwo galwaniczne i podaje zasadę jego działania

-  opisuje budowę i zasadę działania ogniwa Daniella

-  definiuje pojęcie półogniwo

-  omawia procesy korozji chemicznej oraz korozji elektrochemicznej metali

-  wymienia metody zabezpieczania metali przed korozją

Uczeń:

-  oblicza zgodnie z regułami stopnie utlenienia pierwiastków w cząsteczkach związków nieorganicznych, organicznych oraz jonowych

-  wymienia przykłady reakcji redoks oraz wskazuje w nich utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji

-  dobiera współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w prostych równaniach reakcji redoks

-  wyjaśnia, na czym polega otrzymywanie metali z rud z zastosowaniem reakcji redoks

-  wyjaśnia pojęcia szereg aktywności metalireakcja dysproporcjonowania

-  zapisuje równania reakcji chemicznych zachodzących w ogniwie Daniella

-  wyjaśnia pojęcie siła elektromotoryczna ogniwa (SEM)

-  wyjaśnia pojęcie normalna elektroda wodorowa

-  podaje przykłady półogniw i ogniw galwanicznych

-  wyjaśnia pojęcia potencjał standardowy półogniwa i szereg elektrochemiczny metali

-  omawia proces elektrolizy wodnych roztworów elektrolitów i stopionych soli

-  projektuje doświadczenie chemiczne Badanie wpływu różnych czynników na szybkość korozji elektrochemicznej

Uczeń:

-  przewiduje typowe stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych na podstawie konfiguracji elektronowej ich atomów

-  analizuje równania reakcji chemicznych i określa, które z nich są reakcjami redoks

-  projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja magnezu z chlorkiem żelaza(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej i podaje jego interpretację elektronową

-  dobiera współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniach reakcji redoks, w tym w reakcjach dysproporcjonowania

-  określa, które pierwiastki chemiczne w stanie wolnym lub w związkach chemicznych mogą być utleniaczami, a które reduktorami

-  wymienia zastosowania reakcji redoks w przemyśle

-  oblicza siłę elektromotoryczną dowolnego ogniwa, korzystając z szeregu napięciowego metali

-  zapisuje równania reakcji elektrodowych dla roztworów wodnych i stopionych soli

-  wyjaśnia różnie między ogniwem odwracalnym i nieodwracalnym oraz podaje przykłady takich ogniw

-  opisuje budowę, zasadę działania i zastosowania źródeł prądu stałego

-  projektuje doświadczenie chemiczne Elektroliza kwasu chlorowodorowego
i zapisuje odpowiednie równania reakcji elektrodowych

-  projektuje doświadczenie chemiczne Elektroliza wodnego roztworu chlorku sodu
i zapisuje odpowiednie równania reakcji elektrodowych

-  projektuje doświadczenie chemiczne Elektroliza wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) i zapisuje odpowiednie równania reakcji elektrodowych

Uczeń:

-  określa stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych w cząsteczkach i jonach złożonych

-  projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja miedzi z azotanem(V) srebra(I)

-  zapisuje równanie reakcji miedzi z azotanem(V) srebra(I) i metodą bilansu elektronowego dobiera współczynniki stechiometryczne

-  analizuje szereg aktywności metali i przewiduje przebieg reakcji chemicznych różnych metali z wodą, kwasami i solami

-  zapisuje równania reakcji redoks i ustala współczynniki stechiometryczne metodą jonowo-elektronową

-  wyjaśnia różnicę między przebiegiem procesów elektrodowych w ogniwach i podczas elektrolizy

-  przewiduje kierunek przebiegu reakcji redoks na podstawie potencjałów standardowych półogniw

-  zapisuje i rysuje schemat ogniwa odwracalnego i nieodwracalnego

-  przewiduje produkty elektrolizy wodnych roztworów kwasów, zasad i soli

Uczeń:

-        rozwiązuje zadania o większym stopniu trudności

-        prawidłowo analizuje trudniejsze przykłady i formułuje wnioski