WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

NA PRZEDMIOCIE

EDUKACJA EUROPEJSKA

dla klasy II GB w roku szkolnym 2020/2021

Ocenianie szkolne pełni istotną funkcję w kształceniu. Należy je traktować jako określenie umiejętności i wiedzy, które uczeń opanował oraz potrafi stosować w sytuacjach typowych i problemowych.

Przedmiotem oceniania jest:

- suma opanowanych przez ucznia wiadomości

- umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych

- umiejętność korzystania, interpretowania i waloryzowania źródeł dostępnych dla realizowanego przedmiotu

- inne umiejętności przewidziane w programie (opracowanie wniosków z realizacji projektu)

Uczeń w ciągu semestru zdobywa co najmniej cztery oceny cząstkowe, składające się na ocenę śródroczną i końcoworoczną.

Do ocen cząstkowych w semestrze zalicza się:

- ocenę ze sprawdzianu,

- oceny z odpowiedzi, kartkówek i ćwiczeń,

- ocenę z realizacji projektu – przygotowanie referatu (I semestr), opracowanie folderu (II semestr).

Kryteria dla poszczególnych ocen

Wiedza i umiejętności wymagane aby uzyskać ocenę pozytywną z przedmiotu:

- Uczeń zna filary kultury europejskiej,

- rozumie znaczenie procesów integracyjnych zachodzących w przeszłości i współcześnie na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy,

- posiada wiedzę o przestrzeni geograficznej, historycznej, ekonomicznej i kulturowej Europy,

- zna podstawowe cele i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, etapy jej powstania, strukturę administracyjną,

- określa miejsce i rolę Polski w ramach współpracy europejskiej,

- potrafi samodzielnie poszukiwać informacji o aktualnych problemach związanych z procesem integracji europejskiej oraz korzystać z europejskich programów edukacyjnych dla młodzieży,

- zna podstawowe informacje o krajach członkowskich Unii Europejskiej (charakterystyka fizyczno-geograficzna i społeczno-gospodarczą),

- potrafi wskazać przykłady inicjatyw europejskich w najbliższym otoczeniu.

ponadto:

- ocenę celującą otrzymuje uczeń, który systematycznie i aktywnie uczestniczył w realizacji projektu oraz wykazywał duże zainteresowanie źródłami wzbogacającymi wiedzę do przedmiotu,

 - ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował program nauczania, wykazuj zainteresowanie źródłami wzbogacającymi wiedzę do przedmiotu, przygotowuje referat - ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał lecz ogranicza się do realizacji zadań zaplanowanych przez nauczyciela jako obowiązkowe,

- ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności programowe na poziomie podstawowym,

- ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował główne wiadomości i umiejętności przewidziane programem i wykonuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował materiału objętego programem nawet w zakresie minimalnym i wykazuje całkowity brak zainteresowania przedmiotem.

Tematy lekcji - edukacja europejska:

1. Lekcja organizacyjna

2. Filary kulturowe Europy cz.1

3. Filary kulturowe Europy cz.2

4. Integracja europejska w aspekcie historycznym

5. Powstanie Unii Europejskiej

6. Symbole Unii Europejskiej

7. Integracja gmin i regionów

8. Sprawdzian wiadomości

9. Instytucje UE cz.1

10. Instytucje UE cz.2

11. Instytucje UE cz.3

12. Inicjatywy europejskie w zakresie ochrony środowiska i ekorozwoju

13. Inicjatywy europejskie w zakresie wyrównywania szans, równouprawnienia

14. Inicjatywy europejskie w zakresie edukacji

15. Sprawdzian wiadomości

16. Europejska różnorodność – charakterystyka państw europejskich wg regionów. Charakterystyka Europy Zachodniej – cz.1

17. Charakterystyka Europy Zachodniej – cz.2

18. Charakterystyka Europy Zachodniej – cz.3

19. Charakterystyka Europy Środkowej – cz.1

20. Charakterystyka Europy Środkowej – cz.2

21. Charakterystyka Europy Wschodniej – cz.1

22. Charakterystyka Europy Wschodniej – cz.2

23. Sprawdzian wiadomości

24. Charakterystyka Europy Południowo - Wschodniej – cz.1

25. Charakterystyka Europy Południowo - Wschodniej – cz.2

26. Charakterystyka Europy Południowo - Zachodniej– cz.1

27. Charakterystyka Europy Południowo - Zachodniej– cz.2

28. Charakterystyka Europy Północnej – cz.1

29. Charakterystyka Europy Północnej – cz.2

30. Sprawdzian wiadomości

31. Rola i miejsce Polski w Unii Europejskiej

32. Europa przyszłości cz.1

33. Europa przyszłości cz.2

34. Europa przyszłości cz.3