WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny:

 

Ø  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w minimum programowym nauczania religii w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

Ø  Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne, tzn. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z religii w ciągu dalszej nauki.

 

Ø  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe, tzn. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym, oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

 

Ø  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające, tzn. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

 

Ø  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

Ø  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane program nauczania religii w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim/diecezjalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. Dodatkowo, ocenę celującą może otrzymać osoba zaangażowana w duszpasterstwo parafialne i/lub archidiecezjalne, będąc czynnym i aktywnym członkiem grupy duszpasterskiej/formacyjnej.