SOCJOLOGIA cz.3 (matematyczna)

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

Ocena dopuszczający

Uczeń:

- zna podstawowe relacje międzyzdaniowe, potrafi budować zdania za ich pomocą, tworzy negację zdania

-zna i poprawnie stosuje pojęcie średniej arytmetycznej, mediany, mody, średniej ważonej

-zna sposoby przedstawiania danych statystycznych

-wie co to jest populacja i podaje jej cechy

Ocena dostateczny

Jak wyżej oraz:

- ocenia wartością logiczną zdań

-zna i poprawnie stosuje pojęcie dolny kwartyl, górny kwartyl, rozstęp międzykwartylowy,  odchylenie standardowe

-rysuje diagramy pudełkowe

-poprawnie interpretuje podstawowe miary położenia i rozproszenia

Ocena dobry

Jak wyżej oraz:

-tworzy implikacje oraz implikacje odwrotne

-zna prawa rachunku zdań

-rozwiązuje problemy dotyczące standaryzacji danych

Ocena bardzo dobry i celujący

Jak wyżej oraz:

-ocenia wartość logiczną zdań złożonych

- udowadnia, że zdanie jest tautologią

- rozwiązuje zadania złożone z zastosowaniem obliczania miar położenia i rozproszenia

- poprawnie prezentuje wyniki własnego badania statystycznego.

 

Opracował mgr Sławomir Piechocki.