Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia w zakresie podstawowym

dla klasy I szkoły ponadpodstawowej, klasy: 1P1B, 1PC, 1PD, OP

Temat (rozumiany jako lekcja)

Wymagania

na ocenę

dopuszczającą

 

Uczeń:

Wymagania

na ocenę

dostateczną

 

Uczeń:

Wymagania

na ocenę

dobrą

 

Uczeń:

Wymagania

na ocenę

bardzo dobrą

 

Uczeń:

Wymagania

na ocenę

celującą

 

Uczeń opanował

wymagania na ocenę

bardzo dobrą,

a ponadto:

I. Początki ludzkiej cywilizacji

1.   Historia jako nauka; metody badania dziejów człowieka

– wyjaśnia pojęcia: prehistoria, historia, historiografia, źródło historyczne, periodyzacja dziejów, era, chronologia

– rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych, podaje ich przykłady

– rozróżnia czas cykliczny i linearny (liniowy)

– omawia podział na epoki według kryterium materiału, z którego wykonywano narzędzia, np. paleolit, neolit, epoka brązu i epoka żelaza

 

– przedstawia periodyzację dziejów powszechnych i ojczystych

– omawia sposoby datowania w historii (dominujący od narodzin Chrystusa ‒ nasza era i inne, np. era muzułmańska, żydowska, bizantyjska)

– charakteryzuje podział historii ze względu na przedmiot i obszar geograficzny badań

– porównuje źródła relacyjno-narracyjne ze źródłami normatywnymi, adresowane z nieadresowanymi oraz bezpośrednie z pośrednimi

 

– dostrzega różne wymiary historii

– uzasadnia, na czym polega np. metoda radiowęglowa

– analizuje swój stosunek do nauczania/uczenia się historii

2.   Przemiany sposobów życia człowieka w okresie prehistorycznym

– wyjaśnia pojęcia: istoty humanoidalne, ewolucja, rewolucja neolityczna

– przedstawia zasadnicze zmiany, jakie zaszły w budowie ciała hominidów w okresie prehistorycznym

– wyjaśnia, jakie znaczenie w dziejach człowieka miało opanowanie umiejętności posługiwania się ogniem

– wskazuje na mapie obszary, na których człowiek zapoczątkował uprawę zbóż i hodowlę zwierząt – charakteryzuje znaczenie pojawienia się gatunku Homo sapiens

– uzasadnia, dlaczego przemiany zapoczątkowane na Bliskim Wschodzie noszą miano rewolucji neolitycznej

– analizuje zjawisko pojawienia się myślenia symbolicznego w dziejach człowieka, argumentuje, jakie to miało znaczenie

– uzasadnia, w jaki sposób umiejętność obróbki kamienia i metali wpłynęła na jakość życia ludzi

3.   Cywilizacja Mezopotamii

– wyjaśnia pojęcia: Mezopotamia, Żyzny Półksiężyc, system irygacyjny, ziggurat, kodeks, antropomorfizm, politeizm, pismo klinowe

– omawia uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji na Bliskim Wschodzie

– przedstawia wierzenia ludów tworzących cywilizacje starożytnego Bliskiego Wschodu

– charakteryzuje organizację państw i strukturę społeczeństw w cywilizacjach starożytnego Bliskiego Wschodu

– analizuje najważniejsze osiągnięcia kulturowe starożytnych cywilizacji Mezopotamii

– uzasadnia ponadczasowe znaczenie osiągnięć kulturowych i naukowych cywilizacji Mezopotamii

4.   Starożytny Egipt

– wyjaśnia pojęcia: Egipt Dolny, Egipt Górny, monarchia despotyczna, faraon, mumifikacja, hieroglify

– omawia uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji starożytnego Egiptu

– przedstawia wierzenia cywilizacji starożytnego Egiptu

– charakteryzuje organizację państwa egipskiego i strukturę jego społeczeństwa

– analizuje najważniejsze osiągnięcia kulturowe starożytnego Egiptu

– uzasadnia ponadczasowe znaczenie osiągnięć kulturowych i naukowych cywilizacji starożytnego Egiptu

5.   Izraelici i ich religia ‒ judaizm

– wyjaśnia pojęcia: monoteizm, judaizm, Arka Przymierza, Tora, Dekalog, Talmud, diaspora, Świątynia Salomona, Stary Testament, „niewola babilońska”, menora, alfabet, purpura

– omawia uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji starożytnego Izraela i Fenicji

– wyjaśnia założenia religii monoteistycznej na przykładzie judaizmu

– charakteryzuje proces powstania i organizację państwa Izrael i Fenicji

– sporządza linię czasu z najważniejszymi wydarzeniami z dziejów Izraela

– analizuje najważniejsze osiągnięcia kulturowe starożytnego Izraela i Fenicji

– uzasadnia uniwersalne, ponadczasowe wartości Dekalogu

– uzasadnia ponadczasowe znaczenie osiągnięć kulturowych i naukowych cywilizacji starożytnego Izraela i Fenicji

6.   Cywilizacje Środkowego i Dalekiego Wschodu: Indii i Chin

 wyjaśnia pojęcia: animizm, braminizm, hinduizm, sanskryt, Wedy, nirwana, reinkarnacja, kasta, terakotowa armia, konfucjanizm, taoizm, Wielki Mur, jedwabny szlak

– omawia uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji starożytnych Indii i Chin

– przedstawia wierzenia cywilizacji starożytnych Indii i Chin

– charakteryzuje proces powstania i organizację państwa starożytnych Indii i Chin

 

– analizuje najważniejsze osiągnięcia kulturowe starożytnych Indii i Chin

– przedstawia najważniejsze przesłania z nauk Buddy i Konfucjusza

– uzasadnia ponadczasowe znaczenie osiągnięć kulturowych i naukowych cywilizacji starożytnych Indii i Chin

7. Początki ludzkiej cywilizacji − lekcja powtórzeniowa

 

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

8. Początki ludzkiej cywilizacji – lekcja sprawdzająca

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

II. Starożytna Grecja

1. U początków greckiej cywilizacji

– wyjaśnia pojęcia: kultura minojska, kultura mykeńska, Hellenowie, Hellada, Wieki Ciemne, polis, Wielka Kolonizacja, falanga, hoplita

– omawia uwarunkowania geograficzne kształtowania się cywilizacji greckiej

– wskazuje obszary objęte kolonizacją grecką od VIII do VI w. p.n.e.

– charakteryzuje proces powstania i przyczyny upadku cywilizacji minojskiej i mykeńskiej

– omawia wpływ warunków naturalnych na życie codzienne mieszkańców Hellady

– analizuje najważniejsze osiągnięcia kulturowe Minojczyków i Achajów

– porównuje cechy i zasięg kolonizacji fenickiej i greckiej

– uzasadnia wpływ wartości związanych z ideą greckiej polis na współczesne przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze w Europie

2. Sparta i Ateny – dwie drogi rozwoju
społecznego i ustrojowego polis

– wyjaśnia pojęcia: Dorowie, spartiaci, periojkowie, heloci, Związek Peloponeski, oligarchia, geruzja, eforowie, wychowanie spartańskie, Areopag, tyrania, demokracja, fyla, Rada Pięciuset, Archonci, strateg, ostracyzm

– omawia uwarunkowania geograficzne kształtowania się cywilizacji Sparty i Aten

– wyjaśnia uprawnienia poszczególnych organów władzy w Sparcie i Atenach

– charakteryzuje organizacje społeczeństwa Sparty i Aten

– omawia wpływ warunków naturalnych na życie codzienne mieszkańców Sparty i Aten

– przedstawia sytuację społeczno-polityczną w obu polis

– analizuje, na czym polegał oligarchiczny i demokratyczny system ustrojowy w owych czasach

– porównuje ideał wojownika-obywatela w Sparcie z ideałem obywatela w Atenach

– uzasadnia rolę, jaką w historii Aten oraz Europy odegrali Drakon, Solon i Klejstenes

3. Grecja w okresie klasycznym

– wyjaśnia pojęcia: Imperium Perskie, satrapie, Związek Helenów, Związek Morski, wojna peloponeska

– opisuje różne formy ekspansji w świecie greckim, kolonizację grecką i fenicką

– wymienia najważniejsze bitwy Greków z Persami: pod Maratonem, Termopilami, Salaminą i Platejami

– omawia okoliczności i przyczyny, które doprowadziły do wojen Grecji z Persją w I połowie V wieku p.n.e.

– sporządza linię czasu prezentującą etapy przebiegu wojen grecko- perskich

– wyjaśnia, na czym polegała potęga greckiej polis w V wieku p.n.e.

– analizuje proces, który doprowadził do jej załamania w końcu tego stulecia

– uzasadnia czynniki, które utrudniały Helenom osiągnięcie zwycięstwa i te, które zwycięstwu sprzyjały i je umożliwiły

– podaje i ocenia symbolikę wojen grecko-perskich, która funkcjonuje we współczesnym świecie, np. bieg maratoński, „Polskie Termopile”

4. Religia i obyczaje Greków

– wyjaśnia pojęcia: mitologia, heros, igrzyska olimpijskie, wieniec laurowy, gimnazjon, sympozjon

– wymienia głównych bogów greckich i określa ich „specjalizację”

– omawia różne formy religijności w starożytnej Grecji

– charakteryzuje religię starożytnych Greków

– przedstawia życie obyczajowe i kulturalne w Helladzie

– ocenia, jaka rolę odgrywały igrzyska olimpijskie w życiu politycznym i kulturalnym starożytnych Greków

– określa sytuację i rolę społeczną kobiet w Helladzie

 

– uzasadnia, jaki wpływ wywarła mitologia na literaturę i sztukę w starożytnej Grecji

– podaje argumenty, o ponadczasowej roli ducha rywalizacji w kontekście tradycji igrzysk olimpijskich

 

5. Kultura grecka w epoce archaicznej i klasycznej

– wyjaśnia pojęcia: dramat grecki, komedia, teatr, filozofia, akademia, liceum, tympanon, styl dorycki, joński i koryncki, styl czarnofigurowy, styl czerwonofigurowy

– wymienia osiągnięcia kulturowe starożytnych Greków

– podaje najwybitniejszych twórców starożytnej Grecji

– charakteryzuje grecką myśl filozoficzną

– omawia greckie porządki architektoniczne: styl dorycki, joński i koryncki

– ocenia najbardziej znaczące osiągnięcia cywilizacyjne i artystyczne Greków epoki archaicznej i klasycznej

– uzasadnia, które z nich najsilniej wpłynęły na rozwój cywilizacji europejskiej

– dostrzega różnice w historiografii starożytnej Grecji na przykładzie dzieł Herodota i Tukidydesa

– analizuje system wartości prezentowany przez filozofów greckich, tzw. wartości stałe, jak sprawiedliwość, dobro, i liche, jak tchórzostwo, mściwość i nienawiść

6. Podboje macedońskie i świat grecki w okresie hellenistycznym

– wyjaśnia pojęcia: kultura hellenistyczna, diadochowie, synkretyzm religijny, retoryka, Filipiki, Siedem cudów świata (starożytnego)

– omawia ekspansję Aleksandra Macedońskiego

– wymienia najważniejsze bitwy z wojny Aleksandra Wielkiego z Persami: Issos, Gaugamela

– przedstawia okolicznościach wzrostu znaczenia Macedonii w IV w. p.n.e.

– wskazuje na mapie kraje podporządkowane przez Aleksandra Wielkiego

 

– charakteryzuje cechy kultury hellenistycznej

– wyjaśnia podłoże budowy imperium przez Aleksandra Wielkiego

 

– uzasadnia, w jaki sposób działania Aleksandra Wielkiego wpłynęły na kształtowanie się kultury hellenistycznej i jej dziedzictwa

7. Starożytna Grecja − lekcja powtórzeniowa

 

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

8. Starożytna Grecja – lekcja sprawdzająca

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

III. Starożytny Rzym

1.  Początki Rzymu i republiki rzymskiej

– wyjaśnia pojęcia: Wilczyca kapitolińska, rzymska oligarchia, republika, Etruskowie, patrycjusze, plebejusze, komicja, konsul, pretor, cenzor, rózgi liktorskie, kwestor, trybun ludowy, zgromadzenie ludowe, senat, dyktator, Związek Latyński

 

– podaje źródła rzymskiej cywilizacji i początków Rzymu

– omawia problem niewolnictwa w republice rzymskiej

– wyjaśnia znaczenie powiedzenia „pyrrusowe zwycięstwo”

– charakteryzuje przemiany ustrojowe i społeczne w republice rzymskiej

– wskazuje na mapie kierunki podbojów rzymskich oraz obszary podporządkowane przez
Rzym w kolejnych etapach jego ekspansji

– charakteryzuje system ustrojowy republiki rzymskiej, wskazując uprawnienia poszczególnych instytucji republikańskich

– uzasadnia, na czym opierał się sukces rzymskiej ekspansji na teranie Italii

 

2.  Podboje Rzymu poza Italią i przemiany społeczne u schyłku republiki

– wyjaśnia pojęcia: Kartagina, wojny punickie, prowincja, latyfundium, proletariusz, popularzy, optymaci, gladiator

– omawia charakter ekspansji rzymskiej

– wymienia główne bitwy wojen punickich: Kanny, Zama oraz dowódców i polityków, np.: Hannibal, Scypion Afrykański Starszy, Tyberiusz i Gajusz
Grakchowie

 

– wyjaśnia ideę imperium rzymskiego

– charakteryzuje przejawy kryzysu społeczeństwa rzymskiego oraz

rolę, jaką odgrywali w państwie i społeczeństwie rzymskim niewolnicy

– ocenia następstwa nierównego podziału ziemi, który dokonał się w okresie podboju Italii przez Rzymian

– charakteryzuje konflikty społeczne i próby reform u schyłku republiki

– analizuje okoliczności, w jakich Rzym zaczął dokonywać podbojów poza obszarem Italii.

– podaje i ocenia następstwa podbojów i źródła konfliktów społecznych w schyłkowym okresie republiki

 

3.  Upadek republiki. Cesarstwo Rzymskie w okresie pryncypatu

– wyjaśnia pojęcia: legion, weteran, wojny domowe, powstanie Spartakusa, triumwirat, August, pryncypat, Pax Romana, romanizacja, obywatelstwo rzymskie

– wymienia głównych polityków, którzy doprowadzili do przemian ustrojowych w I w. p.n.e., np. Sulla, Marek Krassus, Gnejusz Pompejusz, Juliusz Cezar

– charakteryzuje okoliczności przeobrażenia się republiki w Cesarstwo Rzymskie

– przedstawia, na czym polegał system rządów w Cesarstwie Rzymskim określany jako pryncypat

– ocenia rolę Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta w przemianach ustrojowych

– wyjaśnia uniwersalne znaczenie słów Cezara „przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”

– uzasadnia okoliczności, w jakich w I w. p.n.e. dochodziło w republice rzymskiej do wojen domowych

– wnioskuje, jakie były przyczyny przejmowania władzy przez ambitne jednostki w okresie przemian ustrojowych

 

 

4.  Kultura, osiągnięcia cywilizacyjne, wierzenia w starożytnym Rzymie

– wyjaśnia pojęcia: prawo, drogi rzymskie, beton, kopuła, łuki, akwedukt, termy, mozaiki, cyrk, Koloseum, amfiteatr, Panteon, łuk triumfalny, Kolumna Trajana, forum, epopeja, satyra, wróżbiarstwo, westalka, mitraizm, chrześcijaństwo, sekta, Nowy Testament, doktryna

– omawia genezę chrześcijaństwa i zmiany sytuacji chrześcijan w państwie rzymskim

– wyjaśnia, kim byli wybitni twórcy kultury rzymskiej, np.: Seneka Młodszy, Marek Aureliusz, Cyceron, Wergiliusz, Horacy, Owidiusz

– charakteryzuje wierzenia religijne starożytnych Rzymian i ich związek z życiem publicznym

– przedstawia proces rozpowszechniania się chrześcijaństwa w starożytnym Rzymie

– rozpoznaje i ocenia osiągnięcia kulturowe starożytnych Rzymian

– wyjaśnia, jakie były przyczyny popularności wśród Rzymian kultów wschodnich i czym się one charakteryzowały

– uzasadnia ponadczasowe znaczenie słów Seneki Młodszego: „ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”

– analizuje dziedziny, w których rzymska cywilizacja osiągnęła najbardziej oryginalne rezultaty i oddziałuje do dzisiaj najsilniej na kulturę europejską

5.  Rzym w III‒V w. Upadek cesarstwa na Zachodzie

– wyjaśnia pojęcia: barbarzyńcy, Germanie, prześladowanie chrześcijan, dominat, sobór, herezja, patriarcha, biskup Rzymu, diecezja, Edykt mediolański, kolonat, wielka wędrówka ludów

– omawia zmiany sytuacji chrześcijan w państwie rzymskim od III do V w.

– określa, jakie obszary znalazły się we wschodnim, a jakie – w zachodnim Cesarstwie Rzymskim po jego podziale w 395 r.

– przedstawia przejawy kryzysu imperium rzymskiego w III w.

– charakteryzuje wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku państwa rzymskiego

 

– ocenia przemiany polityczne w Rzymie w okresie od III do V wieku

– analizuje różnice kulturowe i cywilizacyjne Cesarstwa Zachodniorzymskiego i Wschodniorzymskiego

– uzasadnia wpływ wielkiej wędrówki ludów na przemiany kulturowe i cywilizacyjne w zachodniej Europie

– argumentuje, czy zmiany dokonane w II połowie V w. świadczą o przejściu do nowej epoki

6. Starożytny Rzym − lekcja powtórzeniowa

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

7. Starożytny Rzym – lekcja sprawdzająca

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

IV. Wczesne średniowiecze – do końca X w.

1. Cesarstwo na Wschodzie (Bizancjum)

– wyjaśnia pojęcia: Bizancjum, Kodeks Justyniana, Awarowie, ogień grecki, dynastia macedońska, ikona, ikonoklaści, kościół Hagia Sophia

– lokalizuje w czasie i przestrzeni Cesarstwo Bizantyjskie

– wyjaśnia genezę Bizancjum jako dziedzictwo grecko-rzymskiej cywilizacji

 

– charakteryzuje osiągnięcia w zakresie kultury Cesarstwa Bizantyjskiego

– przedstawia cechy sztuki bizantyńskiej

 

– ocenia rolę Kościoła chrześcijańskiego w Cesarstwie Bizantyjskim

– analizuje problem kultu ikon w Bizancjum i problem ikonoklazmu

– uzasadnia rolę

cesarza Justyniana I Wielkiego w dziejach Bizancjum

– argumentuje, czy Prokopiusz z Cezarei, historyk bizantyński miał wpływ na pełny obraz rzeczywistości VI w.

2. Arabowie i islam

– wyjaśnia pojęcia: beduini, karawany, hidźra, prorok, Koran, islam, Czarny Kamień, Al-Kaba, Allah, rok nowej ery, szariat, ramadan, dżihad, kalif, emir, kaligrafia, Abbasydzi, Umajjadzi, Fatymidzi

– wyjaśnia genezę islamu, omawia główne zasady, filary islamu, które znalazły się w Koranie

– charakteryzuje główne kierunki ekspansji arabskiej do IX wieku

– opisuje charakterystyczne cechy kultury arabskiej i rozpoznaje jej najważniejsze osiągnięcia

– analizuje cechy charakterystyczne dla społeczności arabskiej w okresie przed narodzinami nowej religii ‒ islamu

 

– ocenia osiągnięcia cywilizacyjne Arabów i cechy charakterystyczne kultury i nauki arabsko-islamskiej

3. Europa barbarzyńska po upadku cesarstwa na Zachodzie

– wyjaśnia pojęcia: Frankowie, romanizacja plemion germańskich, Anglosasi, Ostrogoci, Wizygoci, Merowingowie, prawo salickie, majordom, Celtowie, Państwo Kościelne, biskup Rzymu, reguła zakonna

– opisuje proces tworzenia się państw w Europie z uwzględnieniem ich chrystianizacji

– wyjaśnia, jaką rolę odegrali w dziejach Franków Chlodwig I, Karol Młot i Pepin Krótki

– charakteryzuje relacje pomiędzy Germanami a podbitą przez nich ludnością romańską

– wyjaśnia, co zdecydowało o ostatecznej romanizacji (z wyjątkiem Brytanii) germańskich najeźdźców

– na podstawie tekstu źródłowego przedstawia życie codzienne mnichów w klasztorach kierujących się regułą św. Benedykta

– analizuje losy Italii, Półwyspu Iberyjskiego i Wysp Brytyjskich w V‒VIII w.

– analizuje najważniejsze zjawiska, które zachodziły w Kościele na Zachodzie

– argumentuje, jakie było miejsce Kościoła w rzeczywistości społeczno-politycznej, która wytworzyła się we wczesnym średniowieczu

4. Odrodzenie idei cesarskiej na Zachodzie. Monarchie karolińska i ottońska

– wyjaśnia pojęcia: hrabia, margrabia, kapitularz, dziesięcina, renesans karoliński, skryptorium, minuskuła karolińska, miniatura, traktat w Verdun, Karolingowie, Rzesza, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, monarchia uniwersalistyczna, dynastia saska

– opisuje zasięg terytorialny i organizację państwa Franków ze szczególnym uwzględnieniem polityki Karola Wielkiego

– przedstawia postać Karola Wielkiego i jego zasługi dla państwa

– charakteryzuje zjawisko renesansu karolińskiego i ocenia jego znaczenie dla rozwoju
kultury

– charakteryzuje ideę cesarstwa karolińskiego i porównuje ją z ideą cesarstwa Ottonów

– na podstawie tekstu źródłowego wyjaśnia, na czym polegał należyty i sprawiedliwy sposób sprawowania rządów przez chrześcijańskiego władcę opisany w kapitularzu Karola Wielkiego

– analizuje przyczyny i następstwa rozpadu monarchii karolińskiej po traktacie w Verdun

– argumentuje, na czym polegała idea odnowienia cesarstwa na Zachodzie w monarchii karolińskiej i w monarchii niemieckich Ottonów

5. Gospodarka, społeczeństwo, kultura wczesnośredniowiecznej Europy Zachodniej

– wyjaśnia pojęcia: kolonat, poddaństwo, produkcja rzemieślnicza, dwupolówka, trójpolówka, feudalizm, senior, wasal, beneficjum, lenno, hołd, inwestytura, akt komendacji, relikwie, suzeren, immunitet, pańszczyzna, bazylika, hagiografia, ornament zoomorficzny

– opisuje gospodarkę i kulturę państwa Franków ze szczególnym uwzględnieniem polityki Karola Wielkiego

– charakteryzuje problemy gospodarcze występujące w zachodniej Europie w epoce wczesnego średniowiecza

– ukazuje ich wpływ na życie mieszkańców

– na podstawie tekstu źródłowego wyjaśnia, na czym polegał osobisty stosunek wasala do seniora określony w akcie komendacji

– charakteryzuje i ocenia kulturę wczesnego średniowiecza oraz jej osiągnięcia

– argumentuje, jakie znaczenie w życiu społecznym i politycznym miał system nadawania ziemi na zasadzie lenna

6. Narodziny państwa polskiego i rządy Mieszka I

– wyjaśnia pojęcia: gród, dynastia piastowska, Grody Czerwieńskie, palatium, Dagome iudex, opole, drużyna książęca, drzewo genealogiczne

– opisuje proces tworzenia się państwa polskiego z uwzględnieniem jego chrystianizacji

– przedstawia kolejne etapy rozwoju terytorialnego państwa Mieszka I

– przedstawia stosunki Mieszka I z sąsiadami

– charakteryzuje organizację państwa i rolę drużyny książęcej w państwie Mieszka I

– analizuje, jakie znaczenie dla powstającego państwa polskiego miało przyjęcie chrześcijaństwa

– na podstawie tekstu źródłowego wyjaśnia, jakie znaczenie dla Mieszka I i kształtującego się państwa polskiego miało zwycięstwo pod Cedynią

– analizuje różne źródła o początkach państwa polskiego, łączy ich autorów z państwami lub kręgami kulturowymi

– uzasadnia tendencje centralistyczne w życiu politycznym państwa polskiego w X w.

7. Wczesne średniowiecze – do końca X w. – lekcja powtórzeniowa

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

8. Wczesne średniowiecze – do końca X w. – lekcja sprawdzająca

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

V. Europa i Polska w okresie pełnego średniowiecza – XI‒XIII w.

1. Polska za panowania Bolesława Chrobrego

– wyjaśnia pojęcia: misja chrystianizacyjna biskupa Wojciecha, kanonizacja, Drzwi Gnieźnieńskie, zjazd gnieźnieński, kopia włóczni św. Maurycego, drużyna książęca, danina, Pięciu Braci Męczenników, regalia, prawo książęce, ciężary prawa książęcego

– opisuje zmiany terytorialne państwa polskiego w okresie rządów Bolesława Chrobrego

– wymienia przyczyny i opisuje przebieg wojen prowadzonych przez Bolesława w latach 1003‒ 1018

– omawia organizację państwa polskiego za Bolesława Chrobrego

– wyjaśnia uwarunkowania narodzin państwa polskiego i jego chrystianizacji z uwzględnieniem roli Bolesława Chrobrego

– charakteryzuje politykę zagraniczną Bolesława Chrobrego z uwzględnieniem małżeństw zawartych przez Bolesława i jego syna Mieszka II

– zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy za Bolesława Chrobrego

– na podstawie źródeł wyjaśnia i ocenia, jakie znaczenie dla Bolesława i Polski miał zjazd gnieźnieński

– analizuje, jak układały się stosunki Bolesława Chrobrego z Ottonem III

– analizuje tendencje centralistyczne w życiu politycznym państwa polskiego w okresie rządów Bolesława Chrobrego

– analizuje i ocenia znaczenie koronacji królewskiej Bolesława Chrobrego

– przedstawia konsekwencje długotrwałych walk polsko-niemieckich za Bolesława Chrobrego

2. Kryzys państwa polskiego i jego odbudowa przez Kazimierza Odnowiciela

– wyjaśnia pojęcia: reakcja pogańska, bunt możnych, trybut, prawo rycerskie, główszczyzna, nawiązka

– opisuje zmiany terytorialne państwa polskiego w latach 1025‒1058

– wymienia terytoria należące kiedyś do państwa pierwszych Piastów, które pozostawały poza granicami Polski w 1058 r.

– wyjaśnia, dlaczego powrót Kazimierza do kraju w 1039 r. zakończył się sukcesem i rozpoczął proces odbudowy państwa polskiego

– charakteryzuje reformy wojskowe Kazimierza Odnowiciela i ocenia ich znaczenie

– zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy w latach 1025‒1058

– na podstawie tekstów źródłowych wyjaśnia sytuację, jaka zapanowała na ziemiach polskich po przejęciu władzy przez Bezpryma, a następnie po śmierci Mieszka II

 

– argumentuje, tendencje decentralistyczne i centralistyczne w życiu politycznym państwa polskiego w latach 1025‒1058

– uzasadnia, czy słusznie Kazimierz otrzymał przydomek „Odnowiciel”

3. Europa w XI‒XIII w. ‒ polityka, społeczeństwo, gospodarka

– wyjaśnia pojęcia: suzeren, manuskrypt, nowe wsie, ruch kolonizacyjny, chomąto, jarzmo, młyn wodny, czynsz, wolność osobista, targ, lichwa, pożyczka, weksel, bank, pieniądz, cechy, gildie, warsztaty rzemieślnicze, ośrodki miejskie

– opisuje charakterystyczne przejawy ożywienia społeczno-gospodarczego w Europie od XI do XIII w.

– przedstawia realia życia codziennego w średniowiecznym mieście i wsi

– charakteryzuje funkcjonowanie władzy, struktur społecznych i gospodarki w systemie feudalnym  

– przedstawia specyfikę odmienności gospodarczej w Anglii, Francji i Rzeszy Niemieckiej

– zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy w II połowie XI i w XII w.

– wskazuje najważniejsze czynniki, które doprowadziły do ożywienia gospodarczego w Europie

 

– ocenia wpływ cechów i gildii na rozwój miast oraz funkcjonowanie rzemiosła i handlu

 – uzasadnia, na czym polegał wzrost znaczenia pieniądza w gospodarce i codziennym życiu mieszkańców

4. Kościół w realiach społeczno-politycznych XI‒XIII w.

– wyjaśnia pojęcia: celibat, inwestytura, symonia, nepotyzm, kardynał, reforma gregoriańska, ekskomunika, Dictatus papae, antypapież, prawo kościelne, konkordat w Wormacji, katolicyzm, prawosławie, schizma wschodnia, rekonkwista, krucjata, krucjata ludowa, krucjata rycerska, Królestwo Jerozolimskie, Cesarstwo Łacińskie, zakony rycerskie, Liga Lombardzka, świętopietrze, kongregacja, zakon cystersów, zakony żebracze, inkwizycja

– przedstawia, na czym polegał spór o inwestyturę świecką i dominium mundi pomiędzy papiestwem a cesarstwem

– omawia okoliczności, w jakich doszło do rozłamu w Kościele w 1054 r.

– wyjaśnia ideowe i polityczne przyczyny, a także charakter rywalizacji papiestwa z cesarstwem o zwierzchnictwo nad średniowieczną Europą

 

– charakteryzuje polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej i rekonkwisty oraz przedstawia ich skutki

– ocenia znaczenie krucjat w dziejach średniowiecznej Europy

– wskazuje i ocenia metody reformy Kościoła podjęte w XI–XIII w. z uwzględnieniem działań Stolicy Apostolskiej, a także roli zakonów

– charakteryzuje i ocenia cele podjęcia przez chrześcijan wypraw krzyżowych oraz sposoby ich realizacji

5. Polska Bolesławów Śmiałego i Krzywoustego

– wyjaśnia pojęcia: obóz papieski, legat papieski, palatyn, bulla gnieźnieńska, bulla, zjazd w Merseburgu, statut (testament) Bolesława Krzywoustego, ustawa sukcesyjna, zasada senioratu, princeps (senior), zasada pryncypatu

– opisuje zmiany terytorialne państwa polskiego w okresie rządów Bolesławów Śmiałego i Krzywoustego

– wskazuje przyczyny i omawia przebieg konfliktu między Zbigniewem i Bolesławem – synami Władysława Hermana

– charakteryzuje politykę zagraniczną Bolesława Śmiałego (Szczodrego)

– podaje najważniejsze osiągnięcia Bolesława Śmiałego i Bolesława Krzywoustego

– zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy w okresie rządów Bolesławów Śmiałego i Krzywoustego

– charakteryzuje reguły zawarte w ustawie sukcesyjnej (tzw. testamencie) Krzywoustego

– ocenia politykę zagraniczną Bolesława Śmiałego i Bolesława Krzywoustego

– argumentuje, tendencje decentralistyczne i centralistyczne w okresie rządów Bolesławów Śmiałego i Krzywoustego

– analizuje, dlaczego władca ustanowił zasady senioratu i pryncypatu

6. Państwo polskie w okresie rozbicia dzielnicowego

– wyjaśnia pojęcia: seniorat, pryncypat, książę zwierzchni, zjazd w Łęczycy, wiec książąt w Gąsawie, bracia dobrzyńscy, zakon krzyżacki, Nowa Marchia

– opisuje zmiany terytorialne państwa polskiego w okresie rozbicia dzielnicowego

– podaje przyczyny i konsekwencje upadku zasady pryncypatu i senioratu oraz wydarzenia, które do tego doprowadziły

– wyjaśnia przyczyny polityczne i społeczno-gospodarcze oraz następstwa rozbicia dzielnicowego

‒ przedstawia nowe zagrożenia zewnętrzne: Marchia Brandenburska, zakon krzyżacki i Mongołowie

– charakteryzuje proces przezwyciężenia rozbicia politycznego ziem polskich, ze wskazaniem na rolę władców i Kościoła

– zestawia najważniejsze wydarzenia z okresu rozbicia dzielnicowego i dziejów Europy

 

– analizuje, dlaczego Władysław (Wygnaniec), a później Mieszko (Stary) utracili godność princepsa

7. Przemiany gospodarcze i społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego

– wyjaśnia pojęcia: wolni goście, prawo polskie, lokacja, lokacja na prawie polskim, kolonizacja na prawie niemieckim, immunitet ekonomiczny, immunitet prawny, łan, sołtys, wolnizna, daniny i posługi, czynsz, ławnicy, lokacja wsi na tzw. surowym korzeniu, podgrodzie, ośrodki targowe, miasto, prawo średzkie, prawo chełmińskie, prawo magdeburskie, rynek, wójt, rada miejska, trójpolówka, statut kaliski, brakteat, społeczeństwo stanowe, pryncypat, pospólstwo, plebs

– opisuje przemiany społeczno-gospodarcze, które zaszły w miastach i na wsi w okresie rozbicia dzielnicowego

 

– wyjaśnia, jakie były przyczyny ożywienia gospodarczego na ziemiach polskich w XII–XIII wieku

– charakteryzuje przyczyny narodzin społeczeństwa stanowego w XIII wieku oraz omawia poszczególne stany

– ocenia społeczno-kulturowe skutki kolonizacji na prawie niemieckim oraz przemian społeczno-gospodarczych, jakie zaszły na ziemiach polskich w XII–XIII w.

– na podstawie tekstu źródłowego wyjaśnia, jakie korzyści uzyskiwali osadnicy i mieszczanie na mocy przywileju lokacyjnego

 

 

– na podstawie tekstu źródłowego analizuje znaczenie immunitetu borzykowskiego i wolbromskiego dla Kościoła katolickiego na ziemiach polskich

8. Kultura europejska XI‒XIII w.

– wyjaśnia pojęcia: kultura rycerska, kultura dworska, styl romański, styl gotycki, portal, nawa, transept, sklepienie kolebkowe, krzyżowe, krzyżowo-żebrowe, absyda, prezbiterium, przypory i łuki oporowe, witraże, rozeta, siedem sztuk wyzwolonych, scholastyka, teologia, tomizm, uniwersytet, trubadur, minstrele, renesans XII wieku

– wyjaśnia, na czym opierał się uniwersalny charakter kultury zachodnioeuropejskiego średniowiecza oraz jakie były jej wspólne źródła i przejawy

– podaje przykłady zabytków kultury romańskiej i gotyckiej

 

– porównuje ze sobą style romański i gotycki w architekturze oraz wskazuje okoliczności, w jakich się narodziły i dążenia, jakie realizowały

– omawia charakterystyczne utwory literackie z tego okresu

– na podstawie tekstu źródłowego wyjaśnia, jakie oczekiwania wobec sztuki miał opat Suger oraz w jaki sposób miała
ona wyrażać wartości związane z chrześcijaństwem

– charakteryzuje poglądy Tomasza z Akwinu i jego filozoficzne podejście nauki Arystotelesa

– analizuje znaczenie siedmiu sztuk wyzwolonych dla średniowiecznego procesu nauczania

– uzasadnia rolę Kościoła, którą odegrał w kulturze średniowiecznej

 

9. Europa i Polska w okresie pełnego średniowiecza – XI‒XIII w – lekcja powtórzeniowa

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

10. Europa i Polska w okresie pełnego średniowiecza – XI‒XIII w – lekcja sprawdzająca

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

VI. Schyłek średniowiecza w Europie i Polsce – XIV ‒ poł. XV w

1. Przemiany społeczne i zjawiska kryzysowe w Europie późnego średniowiecza

– wyjaśnia pojęcia: czarna śmierć, rycerz rozbójnik, wojsko zaciężne, pogromy Żydów, biczownicy, monarchia stanowa, niewola awiniońska papieży, templariusze, antypapież, wielka schizma zachodnia, koncyliaryzm

– wyjaśnia, jakie były przyczyny problemów, które dotknęły rolnictwo na przełomie XIII i XIV w.

– podaje skutki przemian społecznych i gospodarczych w Europie późnego średniowiecza

– charakteryzuje przemiany społeczne i gospodarcze w Europie w późnym średniowieczu

– przedstawia, czym była czarna śmierć i w jaki sposób zmieniła ona społeczeństwo europejskie

– na podstawie tekstu źródłowego charakteryzuje skutki, jakie na umysłowość i zachowania ludzi wywarła czarna śmierć

– analizuje pojęcie kryzysu społeczeństwa zachodnioeuropejskiego u schyłku średniowiecza.

– argumentuje jego przejawy oraz określa, w jakim kierunku zmierzały przemiany społeczno-gospodarcze w Europie

2. Przeobrażenia polityczne i konflikty militarne w Europie

– wyjaśnia pojęcia: wielkie bezkrólewie, dynastie: Habsburgów, Luksemburgów, Wittelsbachów, Złota Bulla, sejm Rzeszy, husytyzm, powstanie husytów, wojna stuletnia, wojna Dwóch Róż, rekonkwista, emirat Grenady

– opisuje zmiany na mapie politycznej Europy w XIV – XV w.

– przedstawia przyczyny oraz następstwa wojny stuletniej, określa jaką rolę odegrał ten konflikt w historii Europy

– omawia zmiany w sposobie prowadzenia wojen, roli armii rycerskiej i rycerzy, które dokonały się w XIV i XV w.

– charakteryzuje następstwa upadku Cesarstwa Bizantyjskiego i ekspansji tureckiej dla Europy

– porównuje przebieg granic w Europie na początku i w końcu okresu schyłkowego średniowiecza

– na podstawie tekstu źródłowego analizuje położenie ludności we Francji w czasie wojny stuletniej

– charakteryzuje przemiany polityczne i ustrojowe, jakie zaszły w cesarstwie między połową XIII a połową XV w.

– ocenia, dlaczego upadek Konstantynopola miał tak wielkie symboliczne znaczenie w dziejach Europy

– analizuje, jaka była pozycja cesarza w Rzeszy oraz uzasadnia, czy Niemcy u schyłku średniowiecza były państwem czy związkiem państw

– wyjaśnia, na czym polegał proces rekonkwisty oraz porównuje go z innymi działaniami realizującymi ideę świętej wojny i ruchu krucjatowego

3. Odbudowa Królestwa Polskiego przez Władysława Łokietka

– wyjaśnia pojęcia: psucie pieniądza, bunt wójta Alberta, szczerbiec, „rzeź Gdańska”

– opisuje proces zjednoczeniowy i rozwój terytorialny państwa polskiego w okresie rządów Władysława Łokietka

– wymienia etapy i rezultaty konfliktów zbrojnych i procesów sądowych Polski z państwem zakonnym

– na podstawie tekstu źródłowego omawia, w jaki sposób XV-wieczny historyk ukazał rangę wydarzenia ‒ koronacji Władysława Łokietka na króla

– charakteryzuje konflikty wewnętrzne z lat 1306–1314, które Łokietek musiał przezwyciężyć, aby zjednoczyć kraj

– wyjaśnia, w jaki sposób źródło – zapiski z „Rocznika kapituły krakowskiej” przedstawia motywy
działań mieszczan, a jakie były rzeczywiste przyczyny konfliktu miast małopolskich z księciem Łokietkiem

– ocenia znaczenie koronacji Władysława Łokietka

– uzasadnia znaczenie zwycięstwa Władysława Łokietka nad Krzyżakami pod Płowcami

– analizuje, jakie czynniki utrudniały, a jakie sprzyjały zjednoczeniu państwa przez Władysława Łokietka

4. Polska za panowania Kazimierza Wielkiego

– wyjaśnia pojęcia: sąd arbitrażowy, wieczysty pokój, Ruś Czerwona, Ruś Halicko-Włodzimierska, hołd lenny, umowa sukcesyjna, korona regni Poloniae, kanclerz, podkanclerz, podskarbi, marszałek, starosta, statut wiślicki i piotrkowski, kodyfikacja prawa, fortyfikacja, warownia, włodykowie, żupy solne, domena królewska, szkoły katedralne i kolegialne, przymus drożny i prawo składu

– opisuje proces zjednoczeniowy i rozwój terytorialny państwa polskiego w okresie rządów Kazimierza Wielkiego

– wymienia tereny przyłączone lub zhołdowane przez króla Kazimierza  

– podaje, w jaki sposób zostały one przyłączone lub stały się lennem

– wyjaśnia, w jaki sposób statut wiślicki regulował prawa i obowiązki osób posiadających ziemie na prawie rycerskim

– wyjaśnia międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania związków Polski z Węgrami i Litwą w XIV w.

– charakteryzuje rozwój monarchii stanowej w Polsce za Kazimierza Wielkiego

– uzasadnia znaczenie kodyfikacji prawa dla państwa

– omawia politykę wewnętrzną Kazimierza Wielkiego i jej konsekwencje dla Polski

– analizuje przemiany gospodarcze i społeczne zachodzące w Polsce w czasach Kazimierza

– ocenia rządy króla Kazimierza

– uzasadnia, czy zasłużył on na przydomek „Wielki”

5. Od unii polsko-węgierskiej do unii polsko-litewskiej

– wyjaśnia pojęcia: rządy regencyjne, sądy restytucyjne, przywilej generalny, stacje, układ w Krewie, elekcja, stan rycerski, duchowny, chłopski, kmiecie, Rada koronna, monarchia stanowa, nobilitacja, możnowładztwo, pańszczyzna

– opisuje proces zjednoczeniowy i rozwój terytorialny państwa polskiego w II połowie XIV w.

– podaje zobowiązania Jagiełły, które wymieniono w dokumencie wystawionym przez niego w Krewie w 1385 r.

– przedstawia przyczyny zawarcia unii polsko-litewskiej

– wymienia warunki, na których została zawarta

– wskazuje, jakie konsekwencje społeczne i gospodarcze dla Królestwa Polskiego miało osadnictwo na prawie niemieckim oraz przyłączenie Rusi Czerwonej

– zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy w II połowie XIV w.

– charakteryzuje ustrój monarchii stanowej, jaki ukształtował się w Królestwie Polskim w 2. połowie XIV w.

– wyjaśnia, jaką rolę odgrywali: król, możnowładcy świecy i duchowni, rycerstwo-szlachta, mieszczanie i chłopi

– wyjaśnia i ocenia międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania związków Polski z Węgrami i Litwą w II połowie XIV w.

– analizuje, jakie znaczenie dla kształtowania się ustroju Królestwa Polskiego miał okres
panowania Ludwika Węgierskiego

– ocenia, jakie znaczenie miał przywilej koszycki

6. Polska i Litwa za panowania Władysława Jagiełły

– wyjaśnia pojęcia: hospodar mołdawski, hospodar wołoski, unia wileńsko- radomska, suwerenność, Nowa Marchia, most pontonowy, ciężkozbrojne chorągwie koronne, wieczyste przymierze, unia w Horodle, sobór, przywilej czerwiński, przywilej jedlneńsko-krakowski

– opisuje proces zjednoczeniowy i rozwój terytorialny państwa polskiego w okresie rządów Władysława Jagiełły

– wymienia najważniejsze postanowienia unii w Horodle i Grodnie

– wyjaśnia rolę, jaką odegrały w procesie kształtowania się wspólnoty politycznej obejmującej szlachtę koronną i litewską

– charakteryzuje stosunki polsko –litewsko-krzyżackie na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturowej za panowania Władysława Jagiełły

– podaje najważniejsze postanowienia przywilejów: piotrkowskiego i jedlneńsko-krakowskiego

– zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy w II połowie XIV w.

analizuje, jakie znaczenie miało zwycięstwo pod Grunwaldem dla dalszego przebiegu konfliktu politycznego i zbrojnego z zakonem krzyżackim

ocenia wystąpienie Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji

– uzasadnia, czym różniły się jego poglądy od poglądów przeważających w średniowieczu

– ocenia międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania związków Polski z Węgrami i Litwą w II połowie XIV i na początku XV w.

– uzasadnia korzyści, jakie Polsce i Litwie przyniosło zawarcie unii w Krewie, potwierdzone traktatami unijnymi w Wilnie i Radomiu

 

7. Polska i Litwa za panowania Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka

– wyjaśnia pojęcia: bezkrólewie, wojna trzynastoletnia, konfederacja, Związek Pruski, przywilej inkorporacyjny, pospolite ruszenie, traktat pokojowy, przysięga wierności, folwark szlachecki, układ o sukcesji, sejm walny, sejmiki ziemskie

– opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego w okresie rządów Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka

– charakteryzuje rozwój monarchii stanowej w Polsce, uwzględniając strukturę społeczeństwa polskiego w późnym średniowieczu i rozwój przywilejów szlacheckich

– charakteryzuje i ocenia stosunki polsko-krzyżackie na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturowej

– zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy w II połowie XIV w.

– wyjaśnia i ocenia międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania związków Polski z Węgrami i Litwą w XV w.

8. Europejska kultura artystyczna u schyłku średniowiecza

– wyjaśnia pojęcia: renesans, szkoła niderlandzka, styl gotycki, gotyk płomienisty, „ośli grzbiet”, gotyk międzynarodowy, kultura dworska

– omawia cechy malarstwa europejskiego późnego średniowiecza

– przedstawia architekturę i rzeźbę gotycką schyłku średniowiecza

– wyjaśnia uniwersalny charakter kultury średniowiecza, wskazując na wyjątkową rolę chrześcijaństwa

– rozpoznaje i ocenia dokonania okresu średniowiecza w dziedzinie kultury

– uzasadnia, jakie znaczenie miał postępujący rozwój literatury w językach narodowych w Europie

– analizuje fragmenty dzieł literackich wymienionych w rozdziale

– wyjaśnia i ocenia przesłanie w nich zawarte na temat mentalności ludzi żyjących u schyłku średniowiecza, na przełomie epok

9. Kultura polska w epoce średniowiecza. Miejsce Polski w średniowiecznej Europie

– wyjaśnia pojęcia: kultura łacińska, kroniki, Bogurodzica, Kazania świętokrzyskie, psałterz, księgi sądowe, kalendarz liturgiczny, kalendarz juliański, benedyktyni, cystersi, franciszkanie, dominikanie, parafia, Akademia Krakowska, Collegium Maius, płyta wiślicka, Barbakan, ołtarz Mariacki, freski bizantyjsko-ruskie

– wyjaśnia, jakie znaczenie miało przyjęcie chrześcijaństwa w obrządku łacińskim przez Mieszka I dla polskiej kultury

– wymienia najstarsze zabytki piśmiennictwa w języku polskim oraz kroniki i ich twórców

– określa znaczenie chrześcijaństwa w obrządku łacińskim dla rozwoju kultury polskiej

– charakteryzuje sztukę romańską i gotycką na ziemiach polskich

– przedstawia przykłady sztuki romańskiej i gotyckiej na ziemiach polskich oraz wymienia najcenniejsze zabytki

– rozpoznaje i ocenia dokonania okresu średniowiecza w dziedzinie kultury, z uwzględnieniem dorobku polskiego średniowiecza

– charakteryzuje rozwój szkolnictwa w Królestwie Polskim

 

– ocenia, jaką rolę odgrywali monarchowie, zakony, możnowładcy świecy, duchowni oraz szlachta i mieszczanie w rozwoju kultury

– argumentuje, jaką rolę w procesie edukacji ziem polskich odegrała Akademia Krakowska

10. Schyłek średniowiecza w Europie i Polsce – XIV ‒ poł. XV w – lekcja powtórzeniowa

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

11. Schyłek średniowiecza w Europie i Polsce – XIV ‒ poł. XV w – lekcja sprawdzająca

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.