Historia i społeczeństwo. Klasa II G B,C,D,E

 

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny

Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna

Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca

Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań

Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu

 

Temat lekcji

Zagadnienia

Wymagania na poszczególne oceny

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I. Tak jak Grecy i Rzymianie

1. Greccy bohaterowie

1. W starożytnej Grecji

2. Wojna trojańska

3. Wojny z Persami

4. Niezgoda, która rujnuje

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: wojna trojańska

  identyfikuje postacie: Homera, Leonidasa

– zna datę bitew pod Maratonem (490 r. p.n.e.) i Termopilami

(480 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie Troję, miejsca najsłynniejszych bitew wojen grecko-perskich

– wymienia cechy charakterystyczne antycznej cywilizacji greckiej

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Hellada, Hellenowie

  identyfikuje postacie: Achillesa, Hektora

– zna datę bitwy pod Cheroneją (338 r. p.n.e.)

  wyjaśnia, dlaczego uznaje się, że Grecy zapoczątkowali badania historyczne

– przedstawia antyczne wzory bohaterstwa na przykładzie Iliady Homera

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: wojna peloponeska

  identyfikuje postacie: Temistoklesa, Kserksesa, Pauzaniasza, Herodota

– zna daty wojny peloponeskiej (431– 404 p.n.e.)

– charakteryzuje postawy antycznego żołnierza i obrońcy ojczyzny na przykładzie wojen grecko-perskich

– wyjaśnia, dlaczego twórcy kultury na przestrzeni dziejów odwoływali się do tych postaw

Uczeń:

– identyfikuje postać Heinricha Schliemanna

– omawia skutki wojny peloponeskiej dla świata greckiego

– opisuje recepcję bitew pod Maratonem i Termopilami w literaturze, sztuce i kulturze popularnej

Uczeń:

– odnosi przykłady bohaterskich postawy antycznych Greków do postaw współczesnych Polaków

2. Polskie Termopile

1. Polski Leonidas

2. Bitwa pod Zadwórzem

3. Bohaterowie spod Wizny

i Monte Cassino

Uczeń:

– identyfikuje postacie: gen. J. Sowińskiego,

kpt. B. Zajączkowskiego, kpt. W. Raginisa,  gen. W. Andersa

– wyjaśnia, kto i dlaczego zyskał miano polskiego Leonidasa

 

 

Uczeń:

– zna datę szturmu Woli (6 IX 1831 r.), bitwy pod Zadwórzem (17 VIII 1920 r.), bitwy pod Wizną (7-10 IX 1939 r.), zdobycia Monte Cassino (18 V 1944 r.)

– wskazuje na mapie miejsca bitew pod Zadwórzem, Wizną, Monte Cassino

– przedstawia obronę Woli oraz bitwy pod Wizną i Monte Cassino jako symboliczne oraz historyczne nawiązania do greckich Termopil

Uczeń:

– opisuje przebieg i znaczenie bitwy pod Zadwórzem oraz wyjaśnia jej symbolikę

 

Uczeń:

– przedstawia motyw Termopil i jego znaczenie w polskiej literaturze

– ocenia postawy polskich bohaterów poświęcających się dla ojczyzny

Uczeń:

– omawia i ocenia znaczenie popularyzowania wiedzy o wydarzeniach historycznych za pomocą współczesnych środków przekazu

3. Republika rzymska – państwo obywateli              

 

1. Republika rzymska

2. Rzymski obywatel – patriota

3. Kryzys republiki

4. Upadek republiki

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów:  republika, obywatel

– wyjaśnia, w jaki sposób Rzymianie rozumieli pojęcie cnót obywatelskich

Uczeń:

– zna daty wojny z Ekwami (458 r. p.n.e.), przejęcia władzy przez Gajusza Juliusza Cezara (49 r. p.n.e.), upadku republiki rzymskiej (31 r. p.n.e.)

– identyfikuje postacie: Lucjusza Kwinkcjusza Cyncynata, Gajusza Juliusza Cezara, Oktawiana

– wskazuje na mapie zasięg republiki rzymskiej

– przedstawia cechy charakterystyczne republiki rzymskiej

– omawia cechy rzymskiego obywatela – patrioty na przykładzie Cyncynata

Uczeń:

– identyfikuje postacie: Tyberiusza i Gajusza Grakchów, Marka Tuliusza Cycerona

– przedstawia przyczyny i skutki kryzysu republiki rzymskiej

– omawia przejawy kryzysu republiki rzymskiej i próby jego przezwyciężenia

 

Uczeń:

– wyjaśnia, dlaczego Cyncynat stał się wzorem dla amerykańskich obywateli

– wyjaśnia zależności między kryzysem republiki rzymskiej a upadkiem cnót obywatelskich

 

Uczeń:

– analizuje możliwość zastosowania obywatelskich wzorców obowiązujących w starożytnej republice rzymskiej w dzisiejszych czasach

 

4. Polski patriotyzm na przestrzeni wieków

1. Patriotyzm w przeszłości

2. Święta narodowe

3. Patriotyzm dziś

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu  patriotyzm

– wymienia polskie święta o charakterze narodowym

– wymienia podstawowe obowiązki obywatela polskiego

 

Uczeń:

– wskazuje wydarzenia, które miały wpływ na rozwój polskiego patriotyzmu

– charakteryzuje postawy patriotyczne w Polsce na przestrzeni dziejów

– wyjaśnia, czym charakteryzuje się współczesny patriotyzm i podaje jego przykłady

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Corona Regni Poloniae

– wyjaśnia okoliczności ustanowienia polskich świąt o charakterze narodowym

– przedstawia zmiany w rozumieniu pojęcia patriotyzm w Polsce na przestrzeni dziejów

Uczeń:

– omawia mity związane z polskim patriotyzmem

 

Uczeń:

– ocenia, czy w czasach współczesnych potrzebny jest patriotyzm

II. Za panowania Piastów i Jagiellonów

1. Jak rządzili pierwsi Piastowie

1. Dynastia Piastów

2. Pierwszy król Polski

3. Spory o tron i kryzys państwa Piastów

4. Od odbudowy do podziału państwa Piastów

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu  Piastowie

– lokalizuje w czasie panowanie dynastii piastowskiej

– zna datę chrztu Polski (966 r.), koronacji Bolesława Chrobrego

(1025 r.), Kazimierza Wielkiego (1333 r.)

– identyfikuje postacie: Mieszka I, Bolesława Chrobrego

– wskazuje na mapie zasięg monarchii piastowskiej

– wyjaśnia, jakie przesłanki umożliwiły Bolesławowi Chrobremu sięgnięcie po koronę królewską

 

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów:  monarchia patrymonialna, statut sukcesyjny

– zna daty koronacji

Mieszka II (1025 r.), Bolesława Śmiałego (1076 r.), Przemysła II

(1295 r.), Władysława Łokietka (1320 r.)

– identyfikuje postacie: Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego

– przedstawia cechy charakterystyczne panowania Kazimierza Odnowiciel, Bolesława Śmiałego i Bolesława Krzywoustego

Uczeń:

– identyfikuje postacie: Brzetysława, Władysława Hermana, Zbigniewa

– omawia przejawy kryzysu i odbudowy państwa polskiego w XI w.

 

Uczeń:

– omawia wpływ sytuacji wewnętrznej w państwie piastowskim

w XI w. na pozycję władcy

– przedstawia słabe i mocne strony państwa polskiego za panowania pierwszych Piastów

Uczeń:

– porównuje oraz ocenia koncepcje polityczne Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego i Bolesława Krzywoustego

2. Ostatni Piastowie na tronie polskim

1. Drogi do zjednoczenia

2. Metropolia na straży jedności

3. Panowanie Kazimierza Wielkiego

4. Zmiana dynastii w Polsce

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: rozbicie dzielnicowe, Jagiellonowie

– zna daty: sprowadzenia Krzyżaków do Polski (1226 r.), koronacji Władysława Łokietka (1320 r.), koronacji Kazimierza Wielkiego

(1333 r.), założenia Akademii Krakowskiej

(1364 r.), przywileju koszyckiego

(1374 r.)

– identyfikuje postacie: Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Andegaweńskiego, Jadwigi Andegaweńskiej, Jagiełły

– wskazuje na mapie zasięg terytorialny państwa polskiego za panowania Kazimierza Wielkiego

– omawia przyczyny i etapy jednoczenia ziem polskich

– wymienia osiągnięcia Kazimierza Wielkiego w rządzeniu państwem

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: monarchia stanowa

– zna daty: pokoju w Kaliszu (1343 r.), koronacji Ludwika Andegaweńskiego (1370 r.)

– przedstawia cechy charakterystyczne rozbicia dzielnicowego w Polsce piastowskiej

– omawia sytuację wewnętrzną państwa polskiego za panowania ostatnich Piastów

 

Uczeń:

– zna daty: koronacji Przemysła II

(1295 r.), koronacji Wacława II (1300 r.), przyłączenia Rusi Halickiej (1340-1356)

– identyfikuje postacie: Przemysła II, Wacława II, Wacława III, abp Jakuba Świnki

– prezentuje okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez Andegawenów i Jagiellonów

Uczeń:

– identyfikuje postać bp Jana Muskaty

– opisuje i ocenia rolę Kościoła w jednoczeniu państwa polskiego

– charakteryzuje i ocenia panowanie Kazimierza Wielkiego

 

Uczeń:

– porównuje sposób prowadzenia polityki przez Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego

– ocenia wpływ, jaki na działania władców miały funkcjonujące wówczas ustroje (monarchia patrymonialna oraz stanowa)

3. Polska częścią Europy łacińskiej

1. Chrzest Mieszka I

2. Zjazd w Gnieźnie

3. Katoliccy patroni Polsce

4. Kultura i sztuka chrześcijańska

5. Wartości i obyczajowość chrześcijańska

6. Architektura i sztuka polska w średniowieczu

7. Kronikarze dziejów Polski

8. Laicyzacja i chrześcijaństwo w czasach współczesnych

Uczeń:

– zna daty: chrztu Polski (966 r.), zjazdu w Gnieźnie (1000 r.)

– identyfikuje postacie: Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Ottona III, św. Wojciecha

– prezentuje cechy charakterystyczne sztuki i kultury chrześcijańskiej w Polsce

– charakteryzuje sztukę i architekturę polskiego średniowiecza

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu  laicyzacja

– identyfikuje postacie: Dobrawy, bp Stanisława ze Szczepanowa

– omawia skutki przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I

– opisuje postanowienia zjazdu w Gnieźnie i wymienia jego konsekwencje

– tłumaczy, jaką rolę kroniki odgrywały dawniej i współcześnie

 

Uczeń:

– identyfikuje postacie: Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Jana Długosza Janka z Czarnkowa

– przedstawia na wybranych przykładach rolę, jaką w średniowiecznym państwie i społeczeństwie odgrywali święci patroni

– określa, na które obszary kultury chrześcijaństwo wywarło największy wpływ

– wymienia kronikarzy polskich i przedstawia ich osiągnięcia

Uczeń:

– ocenia skutki przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I

– charakteryzuje przyczyny i skutki laicyzacji życia publiczno-politycznego

– wyjaśnia, co przyczyniło się do mniejszej niż w Europie Zachodniej laicyzacji życia w Polsce

Uczeń:

– omawia i ocenia wpływ wartości chrześcijańskich na przemiany w obyczajowości społeczeństwa polskiego

 

4. Początki unii polsko-litewskiej

1. Dlaczego zawarto unię polsko-

-litewską?

2. Konflikt z zakonem krzyżackim

3. Spór polsko-krzyżacki na arenie

międzynarodowej

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu  unia

– zna daty: zawarcia unii w Krewie (1385 r.), bitwy pod Grunwaldem (15 VII 1410 r.),

I pokoju toruńskiego

(1411 r.), II pokoju toruńskiego

(1466 r.)

– identyfikuje postacie: Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka

– omawia przyczyny i skutki unii polsko-litewskiej w Krewie

 

Uczeń:

– zna daty: wielkiej wojny z zakonem krzyżackim (1409-1411), wojny trzynastoletniej (1454-1466)

– identyfikuje postać Ulricha von Jungingena

– wskazuje na mapie Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, państwo zakonu krzyżackiego

– omawia postanowienia unii polsko-litewskiej w Krewie

– opisuje przyczyny i skutki wielkiej wojny z zakonem krzyżackim oraz wojny trzynastoletniej

Uczeń:

– zna daty: soboru w Konstancji (1414-1418), aktu inkorporacji Prus do Polski (1454 r.)

– identyfikuje postacie: Witolda, Pawła Włodkowica,

abp Mikołaja Trąby

– analizuje znaczenie bitwy pod Grunwaldem dla polskiej tradycji historycznej i świadomości

narodowej na przykładzie obrazu Jana Matejki

– charakteryzuje dyplomatyczne zabiegi Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji

 

Uczeń:

– przedstawia oraz ocenia panowanie Władysława Jagiełły

– wyjaśnia, na czym polegała postępowość poglądów Pawła Włodkowica

 

Uczeń:

– ocenia efektywność polityki państwa polskiego w stosunku do Krzyżaków

III. Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów

1. Państwo szlachty polskiej

1. Dlaczego szlachta uzyskała przywileje?

2. Parlament szlachecki

3. „Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów:  demokracja szlachecka, szlachta

– omawia okoliczności nadawania szlachcie przywilejów oraz wymienia ich skutki

– przedstawia cechy charakterystyczne stanu szlacheckiego

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: sejm walny, sejmiki

– zna daty uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505 r.), zwołania po raz pierwszy sejmu walnego (1493 r.), pierwszego liberum veto

(1652 r.)

– identyfikuje postać Jana Zamojskiego

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu ruch egzekucyjny

– identyfikuje postać Mikołaja Sienickiego

– opisuje sposób funkcjonowania demokracji szlacheckiej i jej instytucji

– charakteryzuje ruch egzekucyjny i jego wpływ na postawy przedstawicieli szlachty

 

Uczeń:

– omawia i ocenia działalność przywódców ruchu szlacheckiego na przykładzie Jana Zamojskiego oraz Mikołaja Sienickiego

– porównuje demokrację szlachecką z demokracją w dzisiejszej Polsce

Uczeń:

– ocenia demokrację szlachecką w Polsce, wykorzystując opinie potomnych i wiedzę własną

 

2. Rzeczpospolita Obojga Narodów

1. Złoty wiek

2. Zawarcie unii lubelskiej

3. Rzeczpospolita krajem wielu kultur i religii

4. Pierwsi królowie elekcyjni

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów  Rzeczpospolita Obojga Narodów, renesans

– zna daty: hołdu pruskiego

(1525 r.), unii lubelskiej (1569 r.)

– identyfikuje postacie: Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta

– wskazuje na mapie granice Rzeczpospolitej Obojga Narodów

– przedstawia przyczyny, postanowienia oraz skutki unii lubelskiej

– wyjaśnia, dlaczego wiek XVI nazwano złotym wiekiem

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów:  unia personalna,  unia realna, konfederacja warszawska, wolna elekcja

– zna daty: aktu konfederacji warszawskiej (1573 r.), pierwszej wolnej elekcji (1573 r.)

– identyfikuje postacie: Albrechta Hohenzollerna, Henryka Walezego, Stefana Batorego

– wskazuje na mapie ziemie Korony i Litwy

– wymienia cechy charakterystyczne architektury i sztuki polskiego renesansu

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów:  Artykuły henrykowskie, pacta conventa

– wskazuje na mapie ziemie we wspólnym władaniu Polski i Litwy po 1569 r., lenna Rzeczpospolitej Obojga Narodów

– charakteryzuje panowanie ostatnich Jagiellonów

– opisuje panowanie pierwszych królów elekcyjnych w Polsce

 

Uczeń:

– ocenia przyczyny, postanowienia oraz skutki unii lubelskiej

– wyjaśnia, na czym polegała wielokulturowość Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jakie były jej skutki

– omawia miejsce hołdu pruskiego i unii lubelskiej w polskiej tradycji historycznej oraz świadomości narodowej na przykładzie obrazów Jana Matejki

– omawia i ocenia przejawy tolerancji wyznaniowej w Polsce szlacheckiej

 

Uczeń:

– ocenia postawy Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta wobec wyzwań epoki na przykładzie hołdu pruskiego oraz unii lubelskiej

– ocenia wpływ szlachty na politykę państwa

 

3. Wiek wojen

1. Zygmunt III Waza na tronie

polskim

2. O tron szwedzki

3. Zmierzch potęgi Polski

4. Lew Lechistanu

5. Rzeczpospolita – państwo ponad

stan?

Uczeń:

– zna daty: bitwy pod Kircholmem (1605 r.), potopu szwedzkiego (1655-1660), bitwy Wiedniem

(1683 r.)

– identyfikuje postacie: Zygmunta III Wazy, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego

– opisuje przyczyny, przebieg i skutki potopu szwedzkiego

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu husaria

– zna daty: bitwy pod Kłuszynem

(1610 r.), powstania Chmielnickiego (1648 r.), obrony Jasnej Góry

(1655 r.), bitew pod Cecorą

(1620 r.), Chocimiem (1621 i 1673 r.)

– identyfikuje postacie: Jana Karola Chodkiewicza, Stanisława Żółkiewskiego, Władysława IV Wazy,  Bohdana Chmielnickiego, Stefana Czarnieckiego

– wskazuje na mapie miejsca najważniejszych zwycięstw Polaków w wojnach XVII w.

– prezentuje cechy charakterystyczne konfliktów Rzeczypospolitej z sąsiadami

w XVII w.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu rokosz

– zna daty: bitwy pod Beresteczkiem (1651 r.), wygnania arian (1658 r.)

– identyfikuje postacie:

Hieronima Radziejowskiego, Janusza Radziwiłła,

Mehmeda IV

– wskazuje na mapie zmiany granic Rzeczypospolitej w XVII w.

– omawia przyczyny, przejawy i skutki konfliktu Zygmunta Wazy z obozem szlacheckim

– określa uwarunkowania powstania Chmielnickiego i jego skutki

– charakteryzuje konflikt polsko-turecki w II poł. XVII w.

 

Uczeń:

– wymienia przyczyny i przejawy odchodzenia od tolerancji wyznaniowej w Polsce

– przedstawia i ocenia postawy wielkich wodzów XVII w. wobec wyzwań epoki na przykładzie Stanisława Żółkiewskiego, Stefana Czarnieckiego i Jana III Sobieskiego

 

Uczeń:

– ocenia wpływ XVII-wiecznych konfliktów na społeczeństwo Rzeczypospolitej

 

4. Konstytucja 3 maja – ratunek czy przyczyna upadku?

1. Czasy saskie

2. Poniatowski i jego przeciwnicy

3. Dokonania Sejmu Wielkiego

4. Drugi rozbiór Polski

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Komisja Edukacji Narodowej, sarmatyzm

– zna daty:  rozbioru Polski (1772 r.), powstania Komisji Edukacji Narodowej

(1773 r.), uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 r.), II rozbioru Polski (1793 r.)

– identyfikuje postacie: Stanisława Augusta Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki

– wymienia cechy sarmatyzmu i oświecenia w Polsce

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: konfederacja barska, Sejm Wielki, konfederacja targowicka

– zna daty: elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764 r.), konfederacji barskiej (1768–1772), obrad Sejmu Wielkiego (1788-1792),  zawiązania konfederacji targowickiej

(1792 r.)

– identyfikuje postacie: Tadeusza Rejtana, Józefa Poniatowskiego

– wskazuje na mapie ziemie zagarnięte przez państwa zaborcze w I i II rozbiorze Polski

– omawia reformy polityczne i społeczne Sejmu Wielkiego

– omawia reformę edukacji w czasach stanisławowskich

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: prawa kardynalne, czarna procesja

– zna daty: unii personalnej polsko-saskiej (1697–1763), założenia Collegium Nobilium (1740 r.), powołania Komisji do Ksiąg Elementarnych (1775 r.), czarnej procesji (1789 r.), wojny w obronie Konstytucji (1792-1793), bitew pod Zieleńcami i Dubienką (1792 r.)

– identyfikuje postacie:

Augusta II, Augusta III, Stanisława Konarskiego, Stanisława Szczęsnego Potockiego, Franciszka Ksawerego Branickiego, Seweryna Rzewuskiego

– podaje przejawy kryzysu państwowości polskiej w czasach saskich

– omawia przyczyny, przebieg i skutki konfederacji barskiej

– przedstawia przyczyny i skutki zawiązania konfederacji targowickiej

Uczeń:

– charakteryzuje panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego

– przedstawia postawy obywateli wobec wyzwań epoki na przykładzie Tadeusza Rejtana

– określa miejsce Konstytucji 3 maja w polskiej tradycji historycznej i świadomości narodowej na przykładzie obrazu Jana Matejki

– ocenia reformę edukacji w czasach stanisławowskich

Uczeń:

– prezentuje i ocenia postawy szlachty polskiej wobec przemian ustrojowych w kraju

– ocenia ruch konfederacki w Polsce stanisławowskiej

 

5. Dlaczego Rzeczpospolita upadła?

1. Sytuacja po drugim rozbiorze

2. Powstanie kościuszkowskie

i trzeci rozbiór Polski

3. Przyczyny upadku

Rzeczypospolitej

4. Historyczne spory o upadek

Rzeczypospolitej

 

Uczeń:

– zna daty: ogłoszenia aktu powstania kościuszkowskiego (24 III 1794 r.), III rozbioru Polski (1795 r.)

– identyfikuje postać Tadeusza Kościuszki

– podaje przyczyny upadku państwowości polskiej w XVIII w.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów:  insurekcja, kosynierzy

– zna daty: bitew pod Racławicami (4 IV 1794 r.) Maciejowicami

(X 1794 r.)

– identyfikuje postacie: Jana Kilińskiego, Wojciecha Głowackiego

– wskazuje na mapie ziemie zabrane przez państwa zaborcze w III rozbiorze Polski

– opisuje przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów:  uniwersał połaniecki, szkoła krakowska, szkoła warszawska, demagogia, populizm

– zna daty:

ogłoszenia uniwersału połanieckiego

(7 V 1794 r.),  kapitulacji Warszawy

(XI 1794 r.)

– identyfikuje postacie: Jakuba Jasińskiego, Berka Joselewicza

– omawia sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze

– omawia znaczenie uniwersału połanieckiego

– charakteryzuje stanowiska w sporze o ocenę przyczyn upadku Rzeczypospolitej

Uczeń:

– ocenia stanowiska w sporze o ocenę przyczyn upadku Rzeczypospolitej

– przedstawia i ocenia postawy obywateli wobec wyzwań epoki na przykładzie Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz przywódców i uczestników powstania kościuszkowskiego

 

Uczeń:

– ocenia panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego

IV. Pod zaborami

1. Zawiedzione

nadzieje

1. Czy Polacy mogą istnieć bez

państwa?

2. U boku Francji?

3. U boku Rosji?

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Legiony Polskie

– zna datę: powstania Legionów Polskich we Włoszech (1797 r.)

– identyfikuje postacie: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego

– przedstawia okoliczności powstania, organizację i losy Legionów Polskich we Włoszech

 

Uczeń:

– zna daty: utworzenia Księstwa Warszawskiego (1807 r.), utworzenia Królestwa Polskiego (1815 r.)

– identyfikuje postacie: Józefa Poniatowskiego, Aleksandra I

– wskazuje na mapie zasięg terytorialny Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego

– wyjaśnia, w jakich okolicznościach powstało Księstwo Warszawskie i jak zostało zorganizowane

– wymienia postanowienia kongresu wiedeńskiego w sprawie polskiej

Uczeń:

– zna datę założenia Uniwersytetu Warszawskiego (1816 r.)

– identyfikuje postacie: Juliana Ursyna Niemcewicza, Stanisława Staszica, wielkiego księcia Konstantego, Franciszka Druckiego-Lubeckiego

– opisuje losy i postawy Polaków po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej

– omawia organizację polityczną i przemiany gospodarczo-społeczne w Królestwie Polskim

 

Uczeń:

– identyfikuje postacie: Jana Śniadeckiego, Stanisława Kostki Potockiego

– omawia i ocenia udział Polaków w kampaniach napoleońskich

– przedstawia i ocenia postawy obywateli wobec wyzwań epoki na przykładzie Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Poniatowskiego, Ksawerego Druckiego-Lubeckiego i Stanisława

Kostki Potockiego

 

Uczeń:

– przedstawia i ocenia koncepcje dotyczące odzyskania niepodległości przez Polskę na przełomie XVIII i XIX w.

2. Spiski

i powstania

1. Spiski niepodległoś-ciowe

2. Powstanie listopadowe

3. Wielka Emigracja

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: noc listopadowa, Wielka Emigracja

– zna daty: wybuchu powstania listopadowego (29/30 XI 1830 r.)

– wskazuje na mapie ziemie objęte powstaniem listopadowym

– omawia przyczyny i przebieg powstania listopadowego

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Święte Przymierze, Wiosna Ludów

– zna daty: powstania Świętego Przymierza

(1815 r.), bitew pod Olszynką Grochowską

(II 1831 r.) i Ostrołęką

(V 1831 r.), wybuchu powstania krakowskiego

(21 II 1846 r.), Wiosny Ludów (1848–1849)

– identyfikuje postacie: Piotra Wysockiego, gen. Józefa Chłopickiego

– wskazuje na mapie ziemie objęte powstaniem krakowskim i Wiosną Ludów

– wyjaśnia, które grupy społeczne i dlaczego były zainteresowane zrywami niepodległoś-ciowymi

– podaje przyczyny zawiązywania spisków niepodległoś-ciowych na ziemiach polskich

– charakteryzuje Wiosnę Ludów na ziemiach polskich i jej skutki

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Hotel Lambert, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, rabacja galicyjska

– zna daty: zawiązania Sprzysiężenia Podchorążych (1828 r.), rabacji galicyjskiej

(1846 r.)

– identyfikuje postacie: gen. Ignacego Prądzyńskiego, Adama Jerzego Czartoryskiego, Edwarda Dembowskiego, Jakuba Szeli

– wskazuje na mapie ziemie objęte rabacją galicyjską

– omawia założenia ideowe polskich organizacji emigracyjnych

– charakteryzuje Wielką Emigrację oraz jej wpływ na wydarzenia w Galicji i Wielkopolsce w latach 1846 i 1848

– wymienia skutki rabacji galicyjskiej

 

Uczeń:

– zna datę powstania Wolnomularstwa Narodowego

(1819 r.)

– identyfikuje postać Waleriana Łukasińskiego

– omawia i ocenia postawy przywódców politycznych oraz dowódców wojskowych podczas

powstania listopadowego

– opisuje stosunek społeczeństwa polskiego do zrywów niepodległoś-ciowych

 

Uczeń:

– ocenia przyczyny klęsk polskich wystąpień

w I połowie XIX w.

 

3. Bić się czy nie bić?

1. Walka czy lojalność?

2. Powstanie styczniowe

3. Praca organiczna

4. Autonomia galicyjska

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu praca organiczna

– zna daty powstania styczniowego (1863–1864)

– identyfikuje postać Romualda Traugutta

– opisuje przebieg powstania styczniowego

 

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Biali, Czerwoni, branka, autonomia galicyjska, lojalizm

– zna datę wydania manifestu Rządu Narodowego

(22 I 1863 r.)

– identyfikuje postacie: Aleksandra Wielopolskiego, Hipolita Cegielskiego

– wskazuje na mapie ziemie objęte powstaniem styczniowym

– porównuje poglądy społeczno-polityczne Białych i Czerwonych

– prezentuje założenia ideologiczne oraz wskazuje cele i przykłady działalności zwolenników pracy organicznej

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu odwilż posewastopolska

– identyfikuje postacie: Aleksandra II,  Dezyderego Chłapowskiego, Franciszka Stefczyka

– przedstawia przejawy odwilży posewastopolskiej w Królestwie Polskim

– omawia sytuację społeczno-narodową w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania styczniowego

– omawia politykę Aleksandra Wielopolskiego

– charakteryzuje  autonomię galicyjską

– porównuje sytuację Polaków pod zaborami po powstaniu styczniowym

Uczeń:

– identyfikuje postacie: Edwarda Abramowskiego, Kazimierza Badeniego

– ocenia politykę Aleksandra Wielopolskiego

– porównuje polskie powstania narodowe pod kątem przyczyn i okoliczności wybuchu oraz sposobu prowadzenia działań militarnych

 

Uczeń:

– wyjaśnia wpływ polskiej rzeczywistości politycznej XVIII i XIX w. na kształtowanie się nurtu

realizmu politycznego oraz go ocenia

– przedstawia oceny polskich zrywów niepodległościowych w historiografii i publicystyce

– formułuje i uzasadnia własną opinię na temat polskich powstań narodowych

4. Jak kształtował się współczesny naród polski?

1. Ku współczesnemu narodowi

2. W obronie polskości

3. Kultura narodowa i religia

4. Ruch narodowy

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: naród, germanizacja, rusyfikacja

– identyfikuje postacie: Henryka Sienkiewicza, Jana Matejki

– opisuje sposoby walki w obronie polskości

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: świadomość narodowa, nacjonalizm

– identyfikuje postać Romana Dmowskiego

– omawia pojęcie narodu polskiego na przestrzeni wieków

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: kulturkampf, solidaryzm społeczny

– identyfikuje postać abp Mieczysława Ledóchowskiego

– wymienia czynniki, które miały wpływ na kształtowanie się narodu polskiego w XIX w.

– przedstawia główne koncepcje ideologii nacjonalistycznej i jej rozwój na ziemiach polskich

Uczeń:

– omawia rozwój kultury polskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

– charakteryzuje współczesny naród polski

Uczeń:

– przedstawia i ocenia proces upowszechniania świadomości narodowej Polaków

5. Przemiany

społeczne

w XIX wieku

1. Nowe grupy społeczne

2. Sprawa chłopska

3. Sprawa robotnicza

4. O prawa kobiet

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: inteligencja, uwłaszczenie, emancypacja

– identyfikuje postacie: Józefa Piłsudskiego, Marii  Skłodowskiej-Curie

– wyjaśnia, jakie przemiany cywilizacyjne zaszły na ziemiach polskich pod zaborami w drugiej

połowie XIX i na początku XX w.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: ziemiaństwo, burżuazja, drobnomieszczaństwo, proletariat

– zna daty: powstania Stronnictwa Ludowego

(1895 r.), powstania Polskiej Partii Socjalistycznej (1892 r.)

– identyfikuje postacie: Wincentego Witosa, Stanisława Wojciechowskiego

– wyjaśnia, jaką rolę odgrywała inteligencja polska w II połowie XIX w.

– opisuje proces walki o prawa kobiet

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Uniwersytet Latający

– zna datę założenia Uniwersytetu Latającego

(1882 r.)

– identyfikuje postać Jędrzeja Moraczewskiego

– omawia zmiany, jakie zaszły w społeczeństwie polskim w drugiej połowie XIX i na początku

XX w.

– charakteryzuje założenia ideologiczne i działalność partii politycznych na ziemiach polskich

 

Uczeń:

– omawia  stanowisko ugrupowań politycznych wobec sprawy odzyskania niepodległości przez Polskę

 

Uczeń:

– ocenia stanowisko ugrupowań politycznych wobec sprawy odzyskania niepodległości przez Polskę

 

V. Polska i Polacy w XX wieku

1. I wojna światowa –

po której stronie

podjąć walkę?

1. Powrót sprawy polskiej

2. Po stronie ententy czy państw

centralnych?

3. Odzyskanie niepodległości

4. Polacy na konferencji paryskiej

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu  Legiony Polskie

– zna datę przekazania władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną (11 XI 1918 r.)

– identyfikuje postacie: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego

– przedstawia działania zbrojne Polaków w czasie

I wojny światowej

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: akt 5 listopada, mały traktat wersalski

– zna daty: wkroczenia Kompanii Kadrowej do Królestwa Polskiego

(VIII 1914 r.), utworzenia Legionów Polskich i Legionu Puławskiego (1914 r.), ogłoszenia aktu 5 listopada

(1916 r.), kryzysu przysięgowego (1917 r.), orędzia prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona (I 1918 r.), podpisania małego traktatu wersalskiego

(1919 r.)

– identyfikuje postać Ignacego Paderewskiego

– omawia działalność Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego

na rzecz odbudowy niepodległej Polski

– prezentuje decyzje konferencji pokojowej dotyczące odrodzonego państwa polskiego

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów:  Naczelny Komitet Narodowy, Legion Puławski, Komitet Narodowy Polski, Błękitna Armia

– zna daty: powstania Naczelnego Komitetu Narodowego

(1914 r.), powołania Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego

(1917 r.), założenia Komitetu Narodowego Polski (1917 r.), utworzenia Błękitnej Armii (1917 r.)

– identyfikuje postacie: Józefa Hallera, Jędrzeja Moraczewskiego

– wskazuje na mapie zmiany terytorialne na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej i po jej zakończeniu

– charakteryzuje poglądy polskich środowisk politycznych na kwestię niepodległości Polski

– opisuje międzynarodowe uwarunkowania sprawy polskiej podczas I wojny światowej i po jej zakończeniu

Uczeń:

– określa wpływ działań polskiej dyplomacji i formacji zbrojnych na odzyskanie niepodległości

– przedstawia pierwsze tygodnie działalności państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości

 

Uczeń:

– ocenia wpływ działań polskiej dyplomacji i formacji zbrojnych na odzyskanie niepodległości

2. Kształto-wanie się

granic

1. Powstanie wielkopolskie

2. Plebiscyty i powstania śląskie

3. Walki o wschodnią granicę

4. Przyłączenie Wileńszczyzny

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu plebiscyt

– zna daty: powstania wielkopolskiego (XII 1918–II 1919), wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921), bitwy warszawskiej (13–25 VIII 1920 r.)

– wskazuje na mapie granice

II Rzeczypospolitej 

– omawia wizje odrodzonej Polski w koncepcjach Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego

 

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: koncepcja inkorporacji, koncepcja federacji

– zna daty: pierwszego powstania śląskiego

(VIII 1919 r.),

drugiego powstania śląskiego

(VIII 1920 r.), plebiscytu na Śląsku

(20 III 1921 r.), trzeciego powstania śląskiego

(V–VII 1921 r.), pokoju w Rydze

(III 1921 r.)

– identyfikuje postać Wojciecha Korfantego

– omawia przebieg i skutki powstania wielkopolskiego

– opisuje przebieg walk Polaków o Śląsk

– wskazuje na mapie etapy wojny polsko-bolszewickiej

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: orlęta lwowskie, bunt Żeligowskiego

– zna daty: plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu

(11 VII 1920 r.), buntu Żeligowskiego (1920 r.), przyłączenia Litwy Środkowej do Polski (1922 r.)

– identyfikuje postać gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego

– wskazuje na mapie zmiany zasięgu kolejnych powstań śląskich, obszar Śląska włączony do Polski w 1921 r.

– omawia okoliczności przeprowadzania plebiscytów na Warmii, Mazurach, Powiślu i Górnym Śląsku

– przedstawia przebieg walk o granicę wschodnią II Rzeczypospolitej

– wyjaśnia okoliczności zajęcia przez Polskę Wileńszczyzny

Uczeń:

– charakteryzuje spór dotyczący koncepcji państwa polskiego

– na wybranych przykładach przedstawia i ocenia wpływ jednostki na losy narodu oraz państwa

– ocenia znaczenie Bitwy Warszawskiej

– porównuje, w jaki sposób kształtowała się wschodnia, a w jaki sposób zachodnia granica II Rzeczypospolitej

 

Uczeń:

– ocenia zaangażowanie obywateli w walki o granice odrodzonej Polski

3. Demokracja czy

sanacja?

1. Kto powinien rządzić w odrodzonej

Rzeczypospolitej?

2. Rządy parlamentarne

3. Zamach majowy

4. Rządy sanacji

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu sanacja,

– zna daty: uchwalenia konstytucji marcowej

(17 III 1921 r.), uchwalenia konstytucji kwietniowej

(23 IV 1935 r.)

– identyfikuje postać Józefa Piłsudskiego,

– charakteryzuje ustrój państwa polskiego przed i po przewrocie majowym

 

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: mała konstytucja, zamach majowy

– zna daty uchwalenia małej konstytucji

(1919 r.), wyboru prezydenta Gabriela Narutowicza

(1922 r.), zamachu majowego

(V 1926 r.), wyboru prezydenta Ignacego Mościckiego

(1926 r.)

– identyfikuje postacie: Gabriela Narutowicza, Stanisława Wojciechowskiego, Ignacego Mościckiego

– omawia genezę, przebieg i skutki zamachu majowego

– prezentuje cechy charakterystyczne rządów sanacyjnych

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: nowela sierpniowa, wybory brzeskie

– zna daty noweli sierpniowej

(VIII 1926 r.), powstania Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (1927 r.), wyborów brzeskich (1928 r.), procesu brzeskiego (1931/1932)

– identyfikuje postać Macieja Rataja

– opisuje przyczyny i przejawy słabości polskiej demokracji

w 20-leciu międzywojennym

– wyjaśnia, co wpływało na demokratyczny charakter konstytucji marcowej

– określa, co wpływało na autorytarny charakter konstytucji kwietniowej

Uczeń:

– przedstawia założenia programowe i działalność głównych partii politycznych w

20-leciu międzywojennym

– omawia zalety i słabości polskiej sceny politycznej

II Rzeczypospolitej

Uczeń:

– ocenia rolę Józefa Piłsudskiego w kształtowaniu oblicza politycznego Polski międzywojennej

 

5. II Rzeczpospolita

1. Reformowanie kraju

2. Gospodarka II Rzeczypospolitej

3. Rzeczpospolita wielonarodowa

4. Sport w niepodległej Polsce

Uczeń:

– zna datę wprowadzenia reformy walutowej (1924 r.)

– wskazuje na mapie obszary największego uprzemysłowienia II Rzeczypospolitej

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów:  hiperinflacja, Centralny Okręg Przemysłowy

– identyfikuje postacie: Władysława Grabskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego

– charakteryzuje założenia i skutki reformy walutowej i rolnej

– charakteryzuje strukturę narodową

II Rzeczypospolitej

Uczeń:

– przedstawia trudności w powojennej odbudowie Polski

– omawia działalność Władysława Grabskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego

– prezentuje osiągnięcia polskiej gospodarki w okresie międzywojennym

 

Uczeń:

– przedstawia dokonania polskich sportowców

– omawia kulturę międzywojennej Polski i charakteryzuje jej główne dziedziny oraz twórców

 

Uczeń:

– przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z wielonarodowego charakteru

II Rzeczypospolitej

5. Polacy podczas

II wojny światowej

1. Kampania polska

2. Rząd polski na emigracji

3. Polskie Siły Zbrojne

na Zachodzie

4. Polacy u boku ZSRR

Uczeń:

– zna daty: agresji III Rzeszy na Polskę (1 IX 1939 r.), ataku ZSRR na Polskę

(17 IX 1939 r.)

– identyfikuje postać gen. Władysława Sikorskiego 

– omawia polski czyn zbrojny podczas II wojny światowej

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu pakt Ribbentrop-Mołotow

– zna datę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow

(23 VIII 1939 r.)

– identyfikuje postacie: Władysława Raczkiewicza, Stanisława Mikołajczyka, gen. Władysława Andersa

– wskazuje na mapie miejsca walk Polaków na frontach II wojny światowej

– wymienia polskie formacje zbrojne na zachodzie i u boku ZSRR

obronnej

– charakteryzuje szlak bojowy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu układ Sikorski-Majski

– zna daty: układu granicznego

(28 IX 1939 r.), układu Sikorski-Majski

(30 VII 1941 r.), katastrofy gibraltarskiej

(VII 1943 r.)

– identyfikuje postacie: gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, Stefana Starzyńskiego, gen. Kazimierza Sosnkowskiego,  gen. Stanisława Maczka, gen. Stanisława Sosabowskiego

– przedstawia,

w jaki sposób doszło do utworzenia rządu polskiego na emigracji oraz omawia jego działalność

Uczeń:

– podaje okoliczności powstania armii Andersa

– określa polityczne uwarunkowania powstania

1. Dywizji im.

T. Kościuszki

w ZSRR

– na przykładach przedstawia i ocenia wpływ jednostki na losy narodu oraz państwa

 

Uczeń:

– ocenia działalność rządu polskiego na emigracji

6. W okupowanej

Polsce

1. Polityka okupantów

2. Polskie organizacje podziemne

3. Powstanie warszawskie

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Armia Krajowa

– zna daty powstania warszawskiego

(1 VIII–2 X 1944 r.)

– opisuje politykę niemieckich i radzieckich okupantów wobec narodu polskiego

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Polskie Państwo Podziemne

– zna daty

mordu katyńskiego (IV–V 1940 r.), przemianowania ZWZ na AK

(1942 r.)

– identyfikuje postacie: gen. Stefana Grota-Roweckiego, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

– wskazuje na mapie obszary okupowane przez III Rzeszę i ZSRR

– podaje przykłady martyrologii narodu polskiego

– wymienia polskie organizacje podziemne

– określa uwarunkowania, przebieg i skutki powstania warszawskiego

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: akcja AB, plan „Burza”

– zna daty aresztowania wykładowców akademickich w Krakowie

(XI 1939 r.), akcji AB (V–VI 1940 r.)

– identyfikuje postacie: Witolda Pileckiego, Ireny Sendlerowej

– charakteryzuje organizację i działalność Armii Krajowej

– przedstawia założenia i realizację planu „Burza”

– przedstawia motywy polityki okupantów wobec polskich elit

 

Uczeń:

– wyjaśnia kontrowersje wokół oceny powstania warszawskiego

– na wybranych przykładach przedstawia i ocenia wpływ jednostki na losy narodu

oraz państwa

 

Uczeń:

– omawia i ocenia postawy Polaków wobec polityki okupantów

– omawia znaczenie i historię polskich elit

7. Polska Ludowa –

niepodległa czy

zależna?

1. Wizje powojennej Polski

2. Przejęcie władzy

przez komunistów

3. Pod rządami PZPR

4. W walce o prawa i wolność

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, socrealizm

– zna daty: wypadków poznańskich

(28–30 VI 1956r.), protestów społecznych na Wybrzeżu

(XII 1970 r.)

– wymienia etapy przejmowania pełni władzy w Polsce przez komunistów

światowej

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Polska Partia Robotnicza, Ziemie Odzyskane, „żołnierze wyklęci”

– zna daty: powołania Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej

(VI 1945 r.), referendum ludowego

(30 VI 1946 r.), powstania PZPR (1948 r.), wystąpień studenckich

(III 1968 r.), protestów robotniczych w Radomiu, Płocku i Ursusie (VI 1976 r.)

– identyfikuje postacie: gen. Leopolda Okulickiego-Niedźwiadka, Stanisława Mikołajczyka, Bolesława Bieruta, kard. Stefana Wyszyńskiego, Władysława Gomułki, Edwarda Gierka

– wskazuje na mapie zmiany granic Polski po II wojnie światowej,  Ziemie Odzyskane 

– charakteryzuje przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń poznańskiego Czerwca, polskiego Października

1956 r. oraz Grudnia 1970 r.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: akcja „Wisła”, Wolność i Niezawisłość

– zna daty: ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego

(22 VII 1944 r.), procesu szesnastu (VI 1945 r.), akcji „Wisła” (1947 r.)

– identyfikuje postacie: Józefa Cyrankiewicza, Jacka Kuronia, Adama Michnika

– określa wpływ wielkich mocarstw na sprawę polską

– wyjaśnia, jakie skutki miały masowe migracje ludności na ziemiach polskich po II wojnie

– wyjaśnia, dlaczego PSL jako opozycja legalna poniosła klęskę

– charakteryzuje przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń Marca 1968 r. i Czerwca 1976 r.

Uczeń:

– identyfikuje postacie: Karola Modzelewskiego, Henryka Szlajfera

– porównuje wizje niepodległej Polski w koncepcjach politycznych rządu

emigracyjnego i polskiej lewicy

– opisuje rolę propagandy w kształtowaniu postaw wobec władzy komunistycznej

– omawia wpływ powstania węgierskiego w 1956 r. i interwencji w Czechosłowacji na sytuację w Polsce

– na wybranych przykładach przedstawia i ocenia wpływ jednostki na losy narodu

oraz państwa

 

 

Uczeń:

– przedstawia i ocenia działalność powojennego podziemia politycznego i „żołnierzy wyklętych”

– ocenia motywy i postawy tych Polaków, którzy zdecydowali się popierać komunistów

– ocenia, czy powojenna Polska była krajem suwerennym

8. Drogi do wolności

1. Początki Solidarności

2. Jak powstała Solidarność

3. Władza kontra społeczeństwo

4. Stracona dekada?

5. Okrągły Stół

6. Wybory czerwcowe

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

– zna daty: porozumień sierpniowych

(31 VIII 1980 r.), ogłoszenia stanu wojennego

(13 XII 1981 r.), wyborów czerwcowych

(4 VI 1989 r.)

– identyfikuje postacie: Karola Wojtyły, Lecha Wałęsy, gen. Wojciecha Jaruzelskiego

– opisuje przyczyny, przebieg oraz skutki polityczne i społeczne wydarzeń Sierpnia 1980 r.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Komitet Obrony Robotników, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego

– zna daty powstania Komitetu Obrony Robotników

(1976 r.), strajków robotniczych na Wybrzeżu (VIII 1980 r.), pacyfikacji robotników w kopalni „Wujek” (16 XII 1981 r.), obrad Okrągłego Stołu (II– IV 1989 r.), powołania Tadeusza Mazowieckiego na urząd premiera (VIII 1989 r.)

– identyfikuje postacie: ks. Jerzego Popiełuszki, Tadeusza Mazowieckiego

– przedstawia genezę wprowadzenia stanu wojennego, jego cechy charakterystyczne i skutki

– podaje przebieg i skutki wyborów czerwcowych w 1989 r. oraz okoliczności powołania

rządu Tadeusza Mazowieckiego

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: „drugi obieg”, „sejm kontraktowy”

– zna daty powstania Wolnych Związków Zawodowych (1978 r.), powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (IX 1980 r.), zniesienia stanu wojennego (2 VII 1983 r.), wyboru gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta

(VII 1989 r.)

– identyfikuje postać Anny Walentynowicz

– wymienia najważniejsze organizacje opozycyjne lat 70. i 80. oraz ich działalność

– omawia organizację, cele i działalność NSZZ „Solidarność”

– opisuje genezę i kluczowe decyzje obrad Okrągłego Stołu

 

Uczeń:

– charakteryzuje stosunek władz komunistycznych do ruchu związkowego i opozycji

 

Uczeń:

– ocenia historyczne znaczenie Okrągłego Stołu

– na wybranych przykładach przedstawia i ocenia wpływ jednostki na losy narodu

oraz państwa

 

Temat
lekcji

Zagadnienia

Wymagania na poszczególne oceny

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I. Od falangi do legionu

1. Wojny w starożytnej Grecji

1. Konflikty w antycznej Grecji

2. Jak były zorganizowane armie greckie?

3. Zmagania Greków z Persami

4. Wojna peloponeska

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: hoplita, falanga

– omawia rolę postaci: Miltiadesa, Temistoklesa, Leonidasa

– zna daty bitew: pod Maratonem (490 r. p.n.e.), w wąwozie Termopile (480 r. p.n.e.), pod Salaminą (480 r. p.n.e.)

– przedstawia obowiązujące w świecie greckim zasady postępowania w trakcie wojen.

 

 

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Związek Hellenów

– omawia rolę postaci: Dariusza I Wielkiego, Kserksesa

– zna daty: powstania jońskiego (499–494 r. p.n.e.), bitwy pod Platejami (479 r. p.n.e.), utworzenia Związku Morskiego (478 r. p.n.e.), wojny peloponeskiej (431–404 r. p.n.e.)

– przedstawia tradycje militarne polis spartańskiej

– omawia organizację armii greckiej

– prezentuje przyczyny wojen grecko-perskich i opisuje ich przebieg

– wymienia czynniki decydujące o potędze militarnej Sparty i Aten

– podaje zalety i wady wykorzystywania falangi.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Nieśmiertelni

– omawia rolę postaci Cyrusa II Wielkiego

– zna daty: wyprawy wojsk Dariusza I Wielkiego na Grecję (492 r. p.n.e.), wyprawy armii Kserksesa (480 r. p.n.e.), bitwy pod Mykale (479 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie zasięg imperium perskiego, obszary objęte powstaniem jońskim i miejsca bitew stoczonych w trakcie wojen grecko-perskich

– opisuje sposób wykorzystywania falangi podczas walki

– omawia przebieg bitew: pod Maratonem i Termopilami

– opisuje przebieg wojny peloponeskiej

– tłumaczy, czym była „wyprawa dziesięciu tysięcy”.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu szyk skośny

– omawia rolę postaci Epaminondasa

– zna daty: bitwy u ujścia Ajgospotamoj (405 r. p.n.e.), oblężenia Aten (404 r. p.n.e.), bitwy pod Leuktrami (371 r. p.n.e.)

– opisuje przebieg bitwy pod Platejami

– wyjaśnia okoliczności i skutki hegemonii Aten po wojnach z Persją

– przedstawia okoliczności upadku hegemonii Sparty w świecie greckim

– tłumaczy, na czym polegała przewaga szyku skośnego nad tradycyjnym ustawieniem falangi.

 

 

Uczeń:

– ocenia na wybranych przykładach strategiczne aspekty starożytnych bitew.

 

2. Imperium Aleksandra Wielkiego

1. Podporządkowanie Grecji

2. Podboje Aleksandra Wielkiego

3. Strategia władcy wobec podbitych obszarów

4. Rozpad imperium Aleksandra

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu kultura hellenistyczna

– omawia rolę postaci Aleksandra III Wielkiego

– zna daty bitew: nad Granikiem (334 r. p.n.e.), pod Issos (333 r. p.n.e.), pod Gaugamelą (331 r. p.n.e.)

– wymienia przyczyny sukcesów Aleksandra Wielkiego podczas podboju Persji.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu diadochowie

– omawia rolę postaci: Filipa II Macedońskiego, Dariusza III

– zna daty: bitwy pod Cheroneją (338 r. p.n.e.), podboju imperium perskiego przez Aleksandra Wielkiego (334–331 r. p.n.e.), śmierci Aleksandra (323 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie

miejsca największych bitew wojsk Aleksandra z Persami

– prezentuje okoliczności sięgnięcia po hegemonię w świecie greckim przez Macedonię

– omawia przebieg wyprawy armii Aleksandra Wielkiego przeciwko Persom.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: hetajrowie, falanga macedońska

– zna daty: zdobywania przez Filipa II Macedońskiego hegemonii w Grecji (359–336 r. p.n.e.), podboju wschodnich prowincji Persji przez Aleksandra Wielkiego (330–327 r. p.n.e.), wyprawy wojsk Aleksandra Wielkiego do Indii (327–325 r. p.n.e.), wojen diadochów (321–281 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie

miejsca największych bitew wojsk Aleksandra z Persami

– tłumaczy, co decydowało o zwycięstwach sił macedońskich w starciach z innymi armiami

– omawia przebieg bitwy pod Issos

– opisuje przebieg i skutki bitwy pod Gaugamelą

– przedstawia losy imperium macedońskiego po śmierci Aleksandra Wielkiego.

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Kassandra, Lizymacha, Ptolemeusza I Sotera, Antygona I Jednookiego, Seleukosa I Nikatora

– opisuje przebieg i skutki bitwy pod Cheroneją, ocenia jej znaczenie

– przedstawia i ocenia sposób stłumienia przez Aleksandra buntu Greków

– charakteryzuje i ocenia politykę Aleksandra Wielkiego wobec podbitych ludów.

 

Uczeń:

– ocenia postawę Aleksandra Wielkiego w bitwie nad Granikiem

– porównuje i ocenia postawy Aleksandra Wielkiego oraz Dariusza III w bitwach: pod Issos i Gaugamelą

– porównuje taktyki: Aleksandra Wielkiego w bitwie pod Gaugamelą oraz Epaminondasa w starciu pod Leuktrami.

 

3. Ekspansja Rzymu w czasach republiki

1. Jak doszło do podboju Italii?

2. I wojna punicka

3. II i III wojna punicka

4. Dalsza ekspansja rzymska i jej skutki

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu legion

– omawia rolę postaci Hannibala Barkasa

– zna daty: I wojny punickiej (264–241 r. p.n.e.), II wojny punickiej (218–201 r. p.n.e.), III wojny punickiej (149–146 r. p.n.e.)

– prezentuje przyczyny i skutki rywalizacji rzymsko-kartagińskiej.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: ekwici, manipuł

– omawia rolę postaci Gajusza Mariusza

– zna daty: zakończenia podboju Italii przez Rzymian (264 r. p.n.e.), bitwy pod Kannami (216 r. p.n.e.), bitwy pod Zamą (202 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie tereny zdobyte przez Rzymian w wyniku wojen punickich

– opisuje organizację armii rzymskiej

– porównuje uzbrojenie legionisty rzymskiego i hoplity greckiego

– tłumaczy, dlaczego Rzymianie zyskali przewagę nad Kartagińczykami podczas walk na morzu

– prezentuje najważniejsze etapy rzymskiej ekspansji terytorialnej w okresie republiki

– przedstawia przyczyny i skutki reform wojskowych wprowadzonych przez Gajusza Mariusza

– omawia zmiany zachodzące w armii rzymskiej w okresie republiki.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu abordaż

– omawia rolę postaci: Pyrrusa, Scypiona Afrykańskiego Starszego

– zna daty: zdobycia Tarentu (272 r. p.n.e.), bitwy pod Mylae (260 r. p.n.e.), bitwy koło przylądka Eknomos (256 r. p.n.e.), bitwy nad Trebbią (218 r. p.n.e.), bitwy nad Jeziorem Trazymeńskim (217 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie

etapy ekspansji terytorialnej Rzymu

– omawia przyczyny i przebieg ekspansji terytorialnej Rzymu na Półwyspie Apenińskim oraz etapy podboju Italii przez Rzymian

– przedstawia okoliczności powstania floty rzymskiej i sposoby jej walki

– opisuje przebieg i skutki wojen punickich

– prezentuje przebieg bitwy pod Kannami i zastosowaną w jej trakcie strategię Kartagińczyków

– przybliża przebieg bitwy pod Zamą i zastosowaną w jej trakcie strategię Rzymian.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: velites, hastati, triarii, szyk „żółw”, szyk manipularny

– zna daty: sojuszu Rzymu z miastami latyńskimi (493 r. p.n.e.), najazdu Galów na Rzym (390 r. p.n.e.), zdobycia przez Rzymian Nowej Kartaginy w Hiszpanii (209 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie szlak wojsk kartagińskich podczas II wojny punickiej

– tłumaczy zależność między pozycją społeczną i majątkową obywateli rzymskich a rodzajem ich służby w armii

– omawia rodzaje szyków w armii rzymskiej

– wyjaśnia znaczenie rzymskich zasad: Divide et impera; Si vis pacem, para bellum.

 

 

Uczeń:

– omawia i ocenia zastosowanie w praktyce zasad: Divide et impera; Si vis pacem, para bellum

– ocenia wpływ różnych formacji zbrojnych na przebieg bitew na przykładzie starcia pod Kannami.

 

4. Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie

1. Kryzys republiki i podbój Galii

2. Wojny domowe u schyłku republiki

3. Idea pax Romana i jej znaczenie

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu gladiator

– omawia rolę postaci: Juliusza Cezara, Spartakusa, Oktawiana Augusta

– zna daty: zawiązania I triumwiratu (60 r. p.n.e.), powstania Spartakusa (73–71 r. p.n.e.), zawiązania II triumwiratu (43 r. p.n.e.), bitwy pod Akcjum (31 r. p.n.e.)

– przedstawia rolę gladiatorów w starożytnym Rzymie

– omawia okoliczności przejęcia władzy w Rzymie przez Juliusza Cezara

– tłumaczy, dlaczego wojska Juliusza Cezara odnosiły zwycięstwa w starciach z mającymi nad nimi przewagę liczebną siłami przeciwników.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: triumwirat, „pokój rzymski” (pax Romana), limes

– omawia rolę postaci: Gnejusza Pompejusza, Marka Antoniusza

– zna daty: wojny galijskiej (58–51 r. p.n.e.), wojny Cezara z Pompejuszem (49–45 r. p.n.e.), bitwy pod Farsalos (48 r. p.n.e.), zabójstwa Cezara (44 r. p.n.e.), ogłoszenia „pokoju rzymskiego” (27 r. p.n.e.)

– przedstawia przebieg i skutki wojny galijskiej

– wyjaśnia, jakie korzyści i straty przynosiła surowa dyscyplina wprowadzona w legionach rzymskich

– tłumaczy, na czym polegała idea pax Romana, wymienia skutki jej wprowadzenia w Imperium Rzymskim.

 

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu liktor

– omawia rolę postaci: Lucjusza Kornelisza Sulli, Marka Krassusa, Wercyngetoryksa, Kleopatry VII, Lepidusa, Marka Aureliusza, Trajana, Hadriana

– zna daty: dyktatury Sulli (82–79 r. p.n.e.), powstania Wercyngetoryksa (53–52 r. p.n.e.), bitwy pod Alezją (52 r. p.n.e.), bitwy pod Filippi (42 r. p.n.e.), wojny Oktawiana z Markiem Antoniuszem (32–31 r. p.n.e.)

– tłumaczy, w jakich okolicznościach Lucjusz Korneliusz Sulla wprowadził w Rzymie dyktaturę

– omawia przebieg wojny między Juliuszem Cezarem a Pompejuszem

– przedstawia taktykę wykorzystaną przez Juliusza Cezara w trakcie bitwy pod Farsalos

– prezentuje zmiany, które wprowadzono w armii rzymskiej w I i II w. n.e.

– wyjaśnia rolę rzymskiego limesu w podziale starożytnego świata na „cywilizowany” i „barbarzyński”.

Uczeń:

– zna daty: ostatecznego podboju Galii przez wojska Cezara (51 r. p.n.e.), wkroczenia armii Cezara do Italii (49 r. p.n.e.), bitwy pod Dyrrachium (48 r. p.n.e.)

– omawia strategię Juliusza Cezara wykorzystaną w trakcie oblężenia Alezji

– wyjaśnia wpływ zmian wprowadzonych w armii rzymskiej w I i II w. n.e. na życie społeczne w państwie.

 

Uczeń:

– ocenia polityczne oraz militarne skutki rywalizacji wybitnych wodzów na przykładzie Juliusza Cezara i Gnejusza Pompejusza

– ocenia strategię bitewną Juliusza Cezara na wybranych przykładach.

 

II. Czasy rycerskie

1. Od drużyny książęcej do rycerstwa

1. Europa Zachodnia na początku średniowiecza

2. Armia Franków

3. Drużyny książęce w Polsce

4. Początki rycerstwa w Europie Zachodniej i Polsce

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: rycerstwo, drużyna

– omawia rolę postaci: Mieszka I, Karola Wielkiego

– zna datę bitwy pod Cedynią (972 r.)

– przedstawia organizację wojsk w państwie piastowskim.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: pancerni, pospolite ruszenie

– omawia rolę postaci Karola Młota

– zna datę bitwy pod Poitiers (732 r.)

– przedstawia znaczenie bitwy pod Poitiers

– opisuje zmiany wprowadzone w armii frankijskiej w czasach panowania Karola Wielkiego

– prezentuje rolę, organizację i sposób finansowania drużyny Mieszka I

– omawia przebieg i znaczenie bitwy pod Cedynią

– tłumaczy, dlaczego władcy zrezygnowali ze stałych drużyn i nadawali ziemię w zamian za służbę wojskową.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: tarczownicy, legendy arturiańskie

– przedstawia przyczyny i przejawy upadku znaczenia armii rzymskiej

– omawia sytuację militarną w Europie Zachodniej na początku średniowiecza

– prezentuje organizację i sposób walki armii Franków

– opisuje relacje między władcami piastowskimi a drużynnikami

– wymienia wady i zalety rezygnacji władców ze stałych drużyn na rzecz nadawania ziemi w zamian za służbę wojskową

– omawia proces kształtowania się rycerstwa i znaczenie tego nowego stanu w monarchii polskiej

– przytacza legendy arturiańskie.

Uczeń:

– opisuje proces rezygnacji z drużyny książęcej na ziemiach polskich w średniowieczu

– podaje przykłady wpływu symboliki przekazów arturiańskich na średniowieczne legendy polskie

– przedstawia związek pomiędzy wprowadzeniem systemu lennego a zmianami w organizacji średniowiecznych armii.

Uczeń:

– ocenia walory militarne drużyny książęcej w państwie piastowskim.

 

 

 

2. Etos rycerski

1. Kształtowanie się rycerstwa

2. Wyprawy krzyżowe i zakony rycerskie

3. Herby i turnieje

4. Rycerstwo w kulturze

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: herb, turniej, kultura rycerska

– zna daty: I wyprawy krzyżowej (1096–1099 r.), IV wyprawy krzyżowej (1202–1204 r.), zdobycia Akki przez wojska tureckie (1291 r.)

– wyszczególnia elementy obyczajowości rycerskiej

– wymienia cnoty rycerskie.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: etos rycerski, zakon rycerski

– omawia rolę postaci Urbana II

– zna daty: zdobycia Jerozolimy i utworzenia Królestwa Jerozolimskiego (1099 r.), utworzenia zakonu krzyżackiego (1191 r.), upadku cesarstwa łacińskiego (1261 r.)

– wymienia cechy charakterystyczne etosu rycerskiego

– analizuje elementy obyczajowości rycerskiej w średniowieczu

– tłumaczy, jaką rolę odgrywały w średniowieczu zamki rycerskie.

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Gotfryda z Bouillon, Saladyna

– zna daty: wezwania chrześcijan przez Urbana II do rozpoczęcia krucjat (1095 r.), II wyprawy krzyżowej (1147–1149 r.), III wyprawy krzyżowej (1189–1192 r.), V wyprawy krzyżowej (1217–1221 r.), VI wyprawy krzyżowej (1248–1254 r.), VII wyprawy krzyżowej (1270 r.)

– przedstawia proces kształtowania się rycerstwa

– podaje przykłady nieprzestrzegania etosu rycerskiego w średniowieczu

– prezentuje etapy i skutki wypraw krzyżowych

– analizuje zmiany uzbrojenia rycerstwa w średniowieczu.

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Konrada III, Ludwika VII, Fryderyka Barbarossy, Filipa II Augusta, Ryszarda Lwie Serce, Baldwina I, Fryderyka II Hohenstaufa, Ludwika IX Świętego

– przedstawia i ocenia znaczenie wypraw krzyżowych dla Europy

– porównuje turniejowe i bitewne wyposażenie rycerzy.

 

Uczeń:

– ocenia wpływ wypraw krzyżowych na kształtowanie się rycerstwa europejskiego

– omawia i ocenia wpływ średniowiecznego etosu rycerskiego na obyczajowość i kulturę w następnych epokach.

3. Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe

1. Początki polskiego rycerstwa

2. Konflikt z zakonem krzyżackim

3. Sobór w Konstancji

4. Klęska zakonu krzyżackiego

Uczeń:

– omawia rolę postaci Konrada Mazowieckiego

– zna daty: sprowadzenia Krzyżaków do Polski (1226 r.), wielkiej wojny z zakonem krzyżackim (1409–1411 r.), bitwy pod Grunwaldem (15 lipca 1410 r.), wojny trzynastoletniej (1454–1466 r.), hołdu pruskiego (1525 r.)

– opisuje okoliczności sprowadzenia Krzyżaków do Polski.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wojna sprawiedliwa, wojna niesprawiedliwa

– omawia rolę postaci: Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta I Starego, Albrechta Hohenzollerna

– zna daty: zajęcia Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków (1308–1309 r.), bitwy pod Płowcami (1331 r.), pokoju w Kaliszu (1343 r.), I pokoju toruńskiego (1411 r.), II pokoju toruńskiego (1466 r.)

– prezentuje przyczyny, przebieg i skutki wojen polsko-krzyżackich toczonych w czasach panowania ostatnich Piastów

– przedstawia przebieg i skutki wielkiej wojny z zakonem krzyżackim

– podaje okoliczności sekularyzacji zakonu krzyżackiego.

 

 

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Zawiszy Czarnego z Garbowa, Pawła Włodkowica

– zna daty: soboru w Konstancji (1414–1418 r.), powstania antykrzyżackiego w Prusach (1454 r.), bitwy pod Chojnicami (1454 r.), ostatniej wojny z Krzyżakami (1519–1521 r.)

– wskazuje na mapie kierunki działań wojsk polsko-litewskich i krzyżackich w czasie wielkiej wojny z zakonem oraz zmiany terytorialne będące następstwami zawarcia I pokoju toruńskiego

– przedstawia proces kształtowania się średniowiecznego rycerstwa polskiego

– opisuje przebieg

bitwy pod Grunwaldem

– przybliża postawy posłów polskich w trakcie soboru w Konstancji

– prezentuje przyczyny, przebieg i skutki wojny trzynastoletniej.

Uczeń:

– zna datę utworzenia Związku Pruskiego (1440 r.)

– wyjaśnia znaczenie poglądów religijnych i politycznych dla definiowania wojen: sprawiedliwych i niesprawiedliwych w średniowieczu

– ocenia, czy wojna może być sprawiedliwa, i uzasadnia swoją opinię.

 

Uczeń:

– ocenia poglądy Pawła Włodkowica na temat przyczyn i sposobu prowadzenia wojen

– ocenia znaczenie dla sporu polsko-krzyżackiego: bitwy pod Płowcami, bitwy pod Grunwaldem, wystąpienia Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji.

 

4. Koniec epoki rycerstwa

1. Wojna stuletnia

2. Zmierzch rycerstwa

3. Początki broni palnej

Uczeń:

– zna daty: wojny stuletniej (1337–1453 r.), zdobycia Konstantynopola przez Turków (1453 r.)

– omawia przyczyny i skutki wojny stuletniej.

 

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Joanny d’Arc, Jana Husa

– zna daty bitew: pod Crécy (1346 r.), pod Azincourt (1415 r.)

– wyjaśnia, dlaczego bitwy: pod Crécy i Azincourt oznaczały koniec epoki rycerstwa

– przedstawia wpływ Joanny d’Arc na przebieg wojny stuletniej

– wskazuje okoliczności wprowadzenia broni palnej

– prezentuje zmiany organizacji armii europejskich w XV w.

 

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Filipa VI, Edwarda III, Karola VII, Zygmunta Luksemburskiego, Jana Žižki

– zna daty: spalenia Joanny d’Arc na stosie (1431 r.), utworzenia Konfederacji Szwajcarskiej (1291 r.), bitwy pod Lipanami (1434 r.)

– charakteryzuje technikę wojenną stosowaną przez wojska husyckie

– wyjaśnia, jakie znaczenie miało wykorzystywanie przez husytów wozów bojowych

– przedstawia sposoby zastosowania broni palnej podczas prowadzenia działań wojennych w XV w.

Uczeń:

– omawia rolę postaci Arnolda von Winkelrieda

– zna daty: bitwy pod Morgarten (1315 r.), bitwy pod Dornbach (1499 r.), odsieczy Pragi przez wojska Jana Žižki (1420 r.)

– przedstawia przebieg wojen Szwajcarów o zachowanie suwerenności i wpływ tych konfliktów na sposób prowadzenia działań wojennych w nowożytnej Europie

– wyjaśnia, na czym polega symbolika postaci Winkelrieda.

 

Uczeń:

– ocenia militarne skutki zastosowania broni palnej.

III. Wojny religijne i dynastyczne

1. Wojny religijne w XVI wieku

1. Reformacja i początki konfliktów religijnych

2. Wojny włoskie

3. Konflikty religijne we Francji

4. Klęska Wielkiej Armady

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu wojna religijna

– omawia rolę postaci Marcina Lutra

– zna daty: wystąpienia Marcina Lutra (1517 r.), pokoju w Augsburgu (1555 r.), tzw. nocy św. Bartłomieja (1572 r.), wydania Edyktu nantejskiego (1598 r.)

– podaje przyczyny i skutki konfliktów religijnych w Europie.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: tzw. noc św. Bartłomieja, Wielka Armada

– omawia rolę postaci: Thomasa Münzera, Katarzyny Medycejskiej, Henryka de Burbon, Elżbiety I

– zna daty: powstania chłopskiego w Niemczech (1524–1525 r.), bitwy pod Frankenhausen (1525 r.), klęski Wielkiej Armady (1588 r.)

– tłumaczy, w jaki sposób reformacja wpłynęła na radykalizację nastrojów społecznych w Niemczech

– prezentuje przyczyny, przebieg i skutki wojny chłopskiej w Niemczech

– wskazuje wady i zalety prowadzenia działań wojennych z pomocą wojsk zaciężnych.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Związek Szmalkaldzki, Sacco di Roma

– omawia rolę postaci: Karola V, Karola VIII, Ludwika XII, Franciszka I, Francisa Drake’a

– zna daty: sejmu w Spirze (1529 r.), utworzenia Związku Szmalkaldzkiego (1531 r.), bitwy pod Pawią (1525 r.), Sacco di Roma (1527 r.), tzw. wojny trzech Henryków (1574–1589 r.)

– przedstawia przebieg i skutki wojen religijnych w Niemczech

– tłumaczy, jaką rolę odegrało użycie broni palnej w trakcie bitwy pod Pawią

– podaje skutki polityczne Sacco di Roma

– wymienia przyczyny sukcesów i klęsk armii francuskiej w czasie wojen włoskich

– prezentuje przyczyny, przebieg i skutki rywalizacji angielsko-hiszpańskiej.

Uczeń:

– zna daty: wojen szmalkaldzkich (1546–1552 r.), wyprawy wojsk Karola VIII do Włoch (1494 r.), wyprawy sił Ludwika XII do Włoch (1499 r.), bitwy pod Marignano (1515 r.), pokoju w Cateau- Cambrésis (1559 r.), wydania edyktu tolerancyjnego w Saint-Germain-en-Laye (1562 r.), wojny między hugenotami a katolikami we Francji (1562–1594 r.), pokoju w Saint-Germain-en-Laye (1570 r.)

– prezentuje przyczyny, przebieg i skutki wojen włoskich

– omawia wpływ wojen włoskich na sposób prowadzenia konfliktów zbrojnych w epoce nowożytnej

– opisuje przyczyny, przebieg i skutki wojen religijnych we Francji.

 

 

Uczeń:

– ocenia, czy postanowienia Edyktu nantejskiego mogły stanowić podstawę pokojowego współistnienia protestantów i katolików

– ocenia, czy reformacja musiała oznaczać wciągnięcie państw europejskich w konflikty o podłożu religijnym.

2. Europa w XVII wieku

1. Konflikt w Niderlandach

2. Wybuch wojny trzydziestoletniej

3. Wojna w Rzeszy

4. Zakończenie wojny trzydziestoletniej

5. Jak walczono w XVII wieku

6. Wzrost potęgi Francji

Uczeń:

– zna daty wojny trzydziestoletniej (1618–1648 r.)

– wymienia przyczyny i skutki wojny trzydziestoletniej.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: tzw. defenestracja praska, Armia Nowego Wzoru

– omawia rolę postaci: Gustawa II Adolfa, Olivera Cromwella, Armanda Jeana du Plessis de Richelieu, Ludwika XIV

– zna daty: tzw. II defenestracji praskiej (1618 r.), bitwy pod Białą Górą (1620 r.), bitwy pod Lützen (1632 r.), pokoju westfalskiego (1648 r.)

– wskazuje na mapie obszary krajów zaangażowanych w wojnę trzydziestoletnią

– przedstawia sposoby prowadzenia walk w XVII w.

– wymienia nazwy formacji zbrojnych walczących w XVII w.

– prezentuje znaczenie fortyfikacji dla prowadzenia działań wojennych w XVII w.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu tzw. pacyfikacja gandawska

– omawia rolę postaci: Wilhelma Orańskiego, Fryderyka V, Ferdynanda Habsburga, Chrystiana IV, Albrechta von Wallensteina

– zna daty:

wybuchu antyhiszpańskiego powstania w Niderlandach (1566 r.), zawarcia tzw. pacyfikacji gandawskiej (1576 r.), wkroczenia wojsk duńskich do Rzeszy (1625 r.), bitwy pod Rocroi (1643 r.), odwołania Edyktu nantejskiego (1685 r.)

– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki konfliktu w Niderlandach

– wymienia i charakteryzuje okresy wojny trzydziestoletniej

– tłumaczy, dlaczego zwycięstwo Szwedów pod Lützen

można określić jako pyrrusowe

– omawia przyczyny i skutki odwołania Edyktu nantejskiego we Francji

– określa wady i zalety sposobów zaopatrywania wojsk w XVII w.

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Filipa II, Gábora Bethlena

– zna daty: unii w Arras (1579 r.), najazdu wojsk Gábora Bethlena na Wiedeń (1619 r.), oblężenia Magdeburga (1631 r.), bitwy pod Nördlingen (1634 r.), upadku La Rochelle (1628 r.)

– wyjaśnia, na czym polegała przewaga żołnierzy Armii Nowego Wzoru nad innymi wojskami zaciężnymi

– tłumaczy, dlaczego wojna trzydziestoletnia trwała tak długo i czemu angażowali się w nią władcy kolejnych państw sąsiadujących z Rzeszą.

Uczeń:

– ocenia polityczne i społeczne skutki wojny trzydziestoletniej.

 

3. Armia polska za pierwszych królów elekcyjnych

1. Armia polsko-litewska w XVI wieku

2. Wojny o Inflanty

3. Wojny ze Szwedami

4. Wojny z Rosją i Turcją na początku XVII wieku

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu husaria

– omawia rolę postaci: Jana Karola Chodkiewicza, Stanisława Żółkiewskiego

– zna daty bitew: pod Kircholmem (1605 r.), pod Kłuszynem (1610 r.), pod Cecorą (1620 r.), pod Chocimiem (1621 r.)

– wymienia cechy charakterystyczne armii polsko-litewskiej w XVI w.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wojsko kwarciane, piechota wybraniecka

– omawia rolę postaci Stefana Batorego

– zna daty: wojny z Moskwą o Inflanty (1577–1582 r.), rozejmu w Jamie Zapolskim (1582 r.), wojny z Rosją (1609–1619 r.), rozejmu w Dywilinie (1619 r.)

– wskazuje na mapie tereny, których przynależność budziła spory pomiędzy Rzecząpospolitą a Szwecją

– określa cechy charakterystyczne armii polsko-litewskiej w XVI w.

– przedstawia reformy wojskowe wprowadzone przez Stefana Batorego

– omawia strategię Jana Karola Chodkiewicza wykorzystaną w trakcie bitwy pod Kircholmem

– analizuje strategię Stanisława Żółkiewskiego wykorzystaną w trakcie bitwy pod Kłuszynem

– prezentuje uzbrojenie i sposób walki husarii.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: obrona potoczna, rota, lisowczycy, koncerz

– omawia rolę postaci Aleksandra Lisowskiego

– zna daty: utworzenia piechoty wybranieckiej (1578 r.), wyprawy połockiej (1579 r.), wyprawy na Wielkie Łuki (1580 r.), wyprawy pskowskiej (1581–1582 r.), inwazji wojsk szwedzkich na Inflanty (1604 r.), wyprawy sił Dymitra Samozwańca na Moskwę (1604 r.), zdobycia Smoleńska (1611 r.)

– wskazuje na mapie kierunki wypraw wojsk Stefana Batorego

– omawia przyczyny, przebieg i skutki wojny o Inflanty toczonej w czasach panowania Stefana Batorego

– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki wojen polsko-szwedzkich, polsko-rosyjskich oraz polsko-tureckich, które toczono na przełomie XVI i XVII w.

Uczeń:

– zna datę przyłączenia Estonii do Rzeczypospolitej (1600 r.)

– wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy wojskami kozackimi a lisowczykami

– określa skuteczność armii polsko-litewskiej w XVI w.

– ocenia, czy śmierć Jana Karola Chodkiewicza w trakcie walk pod Chocimiem miała wpływ na postawy żołnierzy polskich.

 

 

Uczeń:

– ocenia działalność i skuteczność lisowczyków jako wojska najemnego

– ocenia wartość bojową husarii

– ocenia skuteczność wybitnych wodzów podczas wielkich bitew z pierwszej połowy XVII w.

 

4. Od potęgi do kryzysu Rzeczypospolitej

1. W walce z Gustawem Adolfem

2. Kozacy

3. Reformy armii polskiej w drugiej połowie XVII wieku

4. Potop szwedzki

5. Schyłek polskiej potęgi militarnej

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Bohdana Chmielnickiego, Władysława IV, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego

– zna daty: bitwy pod Oliwą (1627 r.), bitwy pod Trzcianą (1629 r.), wybuchu powstania Chmielnickiego (1648 r.), bitwy pod Chocimiem (1673 r.), bitwy pod Wiedniem (1683 r.)

– wymienia przyczyny sukcesów i porażek Szwedów w wojnach z Rzecząpospolitą.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu rejestr kozacki

– omawia rolę postaci: Gustawa II Adolfa, Karola X Gustawa, Stefana Czarnieckiego, Michała Korybuta Wiśniowieckiego

– zna daty: zajęcia Pomorza Gdańskiego przez Szwedów (1626–1629 r.), rozejmu w Starym Targu (1629 r.), bitwy nad Żółtymi Wodami (1648 r.), bitwy pod Korsuniem (1648 r.), bitwy pod Beresteczkiem (1651 r.), ugody w Perejasławiu (1654 r.), oblężenia Jasnej Góry (1655 r.), bitwy pod Warką (1656 r.), pokoju w Oliwie (1660 r.), pokoju w Andruszowie (1667 r.), traktatu w Buczaczu (1672 r.), pokoju w Karłowicach (1699 r.)

– tłumaczy, co było podstawą siły bojowej Kozaków i jak wykorzystywali ją oni w praktyce

– omawia reformy wprowadzone w armii polskiej w drugiej połowie XVII w.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: autorament, wojsko komputowe

– omawia rolę postaci: Jeremiego Wiśniowieckiego, Janusza Radziwiłła, Fryderyka Wilhelma, Jerzego II Rakoczego

– zna daty: wojny polsko-szwedzkiej (1621–1622 r.), oblężenia Zbaraża (1649 r.), bitwy pod Batohem (1652 r.), konfederacji tyszowieckiej (1655 r.), bitwy pod Warszawą (1656 r.), zerwania związków lennych Brandenburgii z Polską (1656 r.), układu w Radnot (1656 r.), wojny Rzeczypospolitej z Turcją (1672–1676 r.), traktatu w Żurawnie (1676 r.)

– opisuje przebieg i skutki wojen polsko- szwedzkich toczonych w pierwszej połowie XVII w.

– prezentuje przebieg i skutki potopu szwedzkiego

– przedstawia przebieg i skutki wojen polsko-tureckich toczonych w drugiej połowie XVII w.

– omawia strategię wykorzystaną przez Jana III Sobieskiego w trakcie bitwy pod Wiedniem.

Uczeń:

– omawia rolę postaci Arendta Dickmanna

– zna daty: utworzenia rejestru kozackiego (1572 r.), bitwy pod Walmojzą (1626 r.), kapitulacji wojsk polskich pod Ujściem i w Kiejdanach (1655 r.), oblężenia Koldyngi (1658 r.)

– przedstawia wpływ sytuacji finansowej Rzeczypospolitej na wyniki zmagań jej armii.

 

Uczeń:

– ocenia, czy Rzeczpospolita w XVII w. potrzebowała silnej i dużej floty

– ocenia, czy decyzja Jana III Sobieskiego dotycząca zaangażowania się w działania wojenne przeciwko Turcji i rozpoczęcia odsieczy wiedeńskiej była słuszna.

5. Upadek Rzeczypospolitej

1. Konfederacja barska

2. Reformy wojska w XVIII wieku

3. Wojna w obronie Konstytucji 3 maja

4. Powstanie kościuszkowskie

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu kosynierzy

– omawia rolę postaci: Stanisława Augusta Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki

– zna daty: konfederacji barskiej (1768–1772 r.), I rozbioru Polski (1772 r.), Sejmu Wielkiego (1788–1792 r.), zawiązania konfederacji targowickiej (1792 r.), II rozbioru Polski (1793 r.), powstania kościuszkowskiego (1794 r.), III rozbioru Polski (1795 r.)

– przedstawia przy-czyny i skutki powstania kościuszkowskiego.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: konfederacja barska, Sejm Niemy, naczelnik powstania, rzeź Pragi

– omawia rolę postaci: Kazimierza Pułaskiego, Jana Henryka Dąbrowskiego

– zna daty: utworzenia Szkoły Rycerskiej (1765 r.), bitwy pod Zieleńcami (18 czerwca 1792 r.), przysięgi Tadeusza Kościuszki w Krakowie (24 marca 1794 r.), bitwy pod Racławicami (4 kwietnia 1794 r.), bitwy pod Szczekocinami (6 czerwca 1794 r.), bitwy pod Maciejowicami (10 października 1794 r.), rzezi Pragi (4 listopada 1794 r.)

– tłumaczy, w jakich okolicznościach zawiązano konfederację barską

– przedstawia reformy wojska przeprowadzone w XVIII w.

– wyjaśnia, jakie znaczenie miało ustanowienie Orderu Virtuti Militari

– prezentuje przebieg powstania kościuszkowskiego.

Uczeń:

– zna daty: Sejmu Niemego (1717 r.), utworzenia Generalności (1769 r.), ogłoszenia detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego (1770 r.), reformy wojska uchwalonej przez Sejm Wielki (1789 r.), bitwy pod Dubienką (18 lipca 1792 r.)

– omawia przebieg działań politycznych i walk prowadzonych przez konfederatów barskich

– określa przyczyny, przebieg i skutki wojny w obronie Konstytucji 3 maja

– przedstawia strategię wykorzystaną przez Tadeusza Kościuszkę w trakcie bitwy pod Racławicami

– wyjaśnia, dlaczego udział kosynierów w bitwie racławickiej był możliwy i wyjątkowo ważny

– tłumaczy cel przeprowadzonej przez Rosjan rzezi mieszkańców Pragi.

Uczeń:

– wyjaśnia, dlaczego Polacy brali udział w wojnie o niepodległość USA

– wymienia różnice pomiędzy konfederacją barską a powstaniem kościuszkowskim

– porównuje przyczyny klęski konfederacji barskiej i powstania kościuszkowskiego.

 

Uczeń:

– ocenia wkład militarny Polaków w walkę o zachowanie niepodległości

– ocenia kierunek, w jakim zmierzały reformy wojska Rzeczypospolitej w XVIII w.

 

IV. Wojny wieku XIX

1. Epoka napoleońska

1. Rewolucja francuska i jej wpływ na przemiany w wojsku

2. Początki kariery Napoleona Bonapartego

3. Wielkie zwycięstwa Napoleona

4. Wyprawa na Moskwę

5. Upadek cesarza Francuzów

6. Armie w epoce napoleońskiej

Uczeń:

– omawia rolę postaci Napoleona Bonapartego

– zna daty: wybuchu rewolucji francuskiej (1789 r.), bitwy pod Austerlitz (1805 r.), wyprawy armii Napoleona na Rosję (1812 r.)

– podaje przyczyny i skutki klęski wojsk Napoleona w Rosji.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu tzw. 100 dni Napoleona

– omawia rolę postaci Aleksandra I

– zna daty: koronacji cesarskiej Napoleona (1804 r.), bitwy pod Borodino (1812 r.), bitwy pod Lipskiem (1813 r.), abdykacji Napoleona (1814 r.), bitwy pod Waterloo (1815 r.)

– przedstawia wpływ rewolucji francuskiej na przemiany w wojsku

– wymienia bitwy, które miały przełomowe znaczenie w kampaniach napoleońskich

– charakteryzuje rodzaje wojsk tworzących armię Napoleona

– prezentuje przebieg i skutki wyprawy sił Napoleona na Moskwę.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: tzw. bitwa trzech cesarzy, tzw. bitwa narodów

– omawia rolę postaci: Franciszka I, Horatia Nelsona, Michaiła Kutuzowa, Arthura Wellesleya

– zna daty: objęcia przez Napoleona dowództwa nad Armią Włoch (1796 r.), wyprawy wojsk Napoleona do Egiptu (1798 r.), bitwy pod piramidami (1798 r.), bitwy pod Abukirem (1799 r.), bitwy pod Marengo (1800 r.), bitwy pod Frydlandem (1807 r.), bitwy pod Jeną (1806 r.), bitwy pod Auerstädt (1806 r.), bitwy pod Trafalgarem (1805 r.), bitwy pod Wagram (1809 r.)

– omawia początki kariery Napoleona Bonapartego

– wymienia czynniki, które zadecydowały o zwycięstwie Francuzów w wojnie z siłami I koalicji

– przedstawia przebieg kampanii napoleońskich

– prezentuje strategię wykorzystaną przez Arthura Wellesleya w trakcie bitwy pod Waterloo

– określa okoliczności upadku Napoleona.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: taktyka linearna, taktyka kolumnowo-tyralierska

– omawia rolę postaci: Louisa Nicolasa Davouta, Michela Neya

– zna daty: I koalicji antyfrancuskiej (1792–1797 r.), utworzenia armii narodowej we Francji (1793 r.), zdobycia przez siły Napoleona Tulonu (1793 r.), II koalicji antyfrancuskiej (1799–1802 r.), pokoju w Amiens (1802 r.), wybuchu wojny francusko-angielskiej (1803 r.), III koalicji antyfrancuskiej (1805 r.), IV koalicji antyfrancuskiej (1806–1807 r.), bitwy pod Iławą Pruską (1807 r.), V koalicji antyfrancuskiej (1808–1809 r.), VI koalicji antyfrancuskiej (1812–1814 r.), VII koalicji antyfrancuskiej (1815 r.)

– wyjaśnia, czym różniła się kampania rosyjska od poprzednich wojen toczonych przez armię Napoleona.

 

Uczeń:

– ocenia talent militarny Napoleona.

2. „Czarna i biała legenda” Napoleona

1. Stosunek Napoleona do podbitej ludności

2. Polityka francuska wobec Hiszpanii

3. Księstwo Warszawskie

Uczeń:

– zna datę utworzenia Księstwa Warszawskiego (1807 r.)

– przedstawia okoliczności powstania Księstwa Warszawskiego.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Kodeks Napoleona, blokada kontynentalna

– omawia rolę postaci Józefa Poniatowskiego

– zna daty: pokoju w Tylży (1807 r.), wojny z Austrią (1809 r.), wysłania legionistów polskich na Santo Domingo (1801–1802 r.)

– wskazuje na mapie obszary państw zależnych od Francji w czasach rządów Napoleona

– przedstawia stosunek Napoleona do podbitej ludności

– opisuje wkład militarny Polaków w kampanie armii Napoleona.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu tzw. II wojna polska

– omawia rolę postaci: Józefa Bonapartego, Józefa Zajączka

– zna daty: blokady kontynentalnej (1806–1810 r.), wybuchu powstania w Wielkopolsce (1806 r.)

– prezentuje politykę francuską w Hiszpanii

– przedstawia słabości i zalety Księstwa Warszawskiego

– analizuje „czarną i białą legendę” Napoleona.

Uczeń:

– zna daty: traktatu w Fontainebleau (1807 r.), usunięcia Francuzów z Hiszpanii (1813 r.)

– przedstawia stosunek różnych narodów europejskich do Napoleona

– wyjaśnia różnice

pomiędzy ocenami Napoleona w Polsce i w innych państwach europejskich.

Uczeń:

– ocenia stosunek Napoleona do podbitej ludności

– ocenia stosunek Napoleona do Polaków

– ocenia, czy opowiedzenie się po stronie Napoleona przyniosło Polakom korzyści.

 

3. Od kongresu wiedeńskiego do pax Britannica

1. Nowy ład w Europie

2. Rewolucje w pierwszej połowie XIX wieku

3. Wojna krymska i kongres berliński

4. Konflikty kolonialne

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu kongres wiedeński

– zna daty obrad kongresu wiedeńskiego (1814–1815 r.)

– wymienia postanowienia polityczne i terytorialne uczestników kongresu wiedeńskiego.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Święte Przymierze, pax Britannica, Wiosna Ludów, wojna krymska, kongres berliński

– omawia rolę postaci: Aleksandra I, Wiktorii I, Aleksandra II

– zna daty: utworzenia Świętego Przymierza (1815 r.), wybuchu powstania listopadowego (1830 r.), Wiosny Ludów (1848–1849 r.), wojny krymskiej (1853–1856 r.), kongresu berlińskiego (1878 r.)

– omawia okoliczności zwołania kongresu wiedeńskiego

– tłumaczy, komu służyły, a kogo ograniczały postanowienia uczestników kongresów: wiedeńskiego i berlińskiego

– przedstawia rolę, jaką miało odgrywać Święte Przymierze

– wyjaśnia, na czym polegał pax Britannica

– określa przyczyny rywalizacji rosyjsko-tureckiej

– prezentuje postanowienia uczestników kongresu berlińskiego.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: epoka wiktoriańska, rządy reakcji, tzw. sojusz trzech cesarzy, powstanie sipajów, wojny burskie, tzw. powstanie bokserów

– omawia rolę postaci: Mikołaja I, Giuseppe Mazziniego, Józefa Bema

– zna daty: rewolucji we Francji i w Belgii (1830 r.), powstania sipajów (1857–1859 r.), zawarcia tzw. sojuszu trzech cesarzy (1873 r.), I wojny burskiej (1880–1881 r.), tzw. powstania bokserów (1899 r.), II wojny burskiej (1899–1902 r.)

– wyjaśnia, co leżało u podstaw potęgi Wielkiej Brytanii

– określa przyczyny, przebieg i skutki rewolucji europejskich z pierwszej połowy XIX w.

– wymienia rewolucje z pierwszej połowy XIX w.

– tłumaczy, dlaczego władcy państw Europy Zachodniej ingerowali w konflikt rosyjsko-turecki

– omawia przebieg i skutki wojny krymskiej

– wymienia konflikty kolonialne, w które była zaangażowana Wielka Brytania

– wyjaśnia, dlaczego państwa europejskie angażowały się w konflikty kolonialne

– przedstawia korzyści, jakie polityka kolonialna przynosiła mocarstwom europejskim.

Uczeń:

– zna daty: podboju Algierii (1830–1847 r.), powstań we Włoszech (1831 r.), I wojny opiumowej (1839–1842 r.), oblężenia Sewastopola (1854–1855 r.), wojny rosyjsko-tureckiej (1877–1878 r.), pokoju w San Stefano (1878 r.), dwuprzymierza Niemiec i Austro-Węgier (1879 r.), wojny Brytyjczyków z Zulusami (1879 r.), I wojny włosko-etiopskiej (1887–1889 r.), II wojny włosko-etiopskiej (1895–1896 r.), bitwy pod Aduą (1896 r.)

– opisuje przebieg działań zbrojnych w trakcie wojny rosyjsko-tureckiej (1877–1878 r.)

– omawia konflikty kolonialne w Afryce

– przedstawia konflikty kolonialne w Azji

– prezentuje ekspansję kolonialną Francji, Niemiec i Włoch.

 

Uczeń:

– ocenia wpływ postanowień uczestników kongresu berlińskiego na ład europejski

– ocenia politykę Wielkiej Brytanii w XIX i na początku XX w.

4. Przemiany w wojskowości w XIX wieku

1. Armie narodowe

2. Wynalazki i nowa broń

3. Wojny we Włoszech i powstanie Czerwonego Krzyża

4. Wojna francusko-niemiecka

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Czerwony Krzyż

– zna daty: Wiosny Ludów we Włoszech (1848–1849 r.), utworzenia Królestwa Włoch (1861 r.), proklamowania powstania II Rzeszy (18 stycznia 1871 r.)

– wymienia wady i zalety wprowadzenia armii narodowych z poboru.

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Giuseppe Garibaldiego, Napoleona III, Ottona von Bismarcka

– zna daty: bitwy pod Solferino (1859 r.), wojny francusko-pruskiej (1870–1871 r.), pokoju we Frankfurcie nad Menem (1871 r.)

– podaje cechy charakterystyczne i skutki powstania armii narodowych

– wymienia nowe rodzaje broni i wynalazki służące jej udoskonalaniu

– przedstawia okoliczności utworzenia Czerwonego Krzyża.

 

Uczeń:

– omawia rolę postaci Jeana Henriego Dunanta

– zna daty: skonstruowania karabinu iglicowego (1836 r.), skonstruowania karabinu maszynowego (1884 r.), I bitwy pod Custozą (1848 r.), wojny francusko-austriackiej (1859 r.), wyprawy „czerwonych koszul” (1860 r.), wojny włosko-prusko-austriackiej (1866 r.), II bitwy pod Custozą (1866 r.), bitwy pod Sedanem (1870 r.)

– wyjaśnia wpływ rozwoju techniki na sposób prowadzenia działań wojennych w XIX w.

– prezentuje przebieg działań wojennych zmierzających do zjednoczenia Włoch

– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki wojny francusko-niemieckiej.

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Hirama Maxima, Helmuta von Moltke

– zna daty: uchwalenia konwencji genewskiej (1864 r.), kapitulacji francuskiej Armii Renu pod Metzem (1870 r.)

– wymienia przyczyny wzrostu strat osobowych na polach bitew w drugiej połowie XIX w.

– wyjaśnia, w jaki sposób starano się poprawić opiekę nad żołnierzami rannymi na polach bitew.

Uczeń:

– porównuje przebieg zjednoczenia Włoch i Niemiec oraz ocenia, w którym z tych procesów aspekt militarny miał większe znaczenie.

 

V. Stulecie konfliktów globalnych

1. I wojna światowa

1. I wojna światowa na froncie zachodnim

2. Walki na froncie wschodnim

3. Walki na pozostałych frontach

4. I wojna światowa na morzach

5. Zmiany w technice wojskowej

6. Skutki społeczne I wojny światowej

7. Powstanie Ligi Narodów

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: trójprzymierze, ententa (trójporozumienie), Liga Narodów

– zna daty: I wojny światowej (1914–1918 r.), podpisania rozejmu na froncie zachodnim (11 listopada 1918 r.), rewolucji lutowej (1917 r.), rewolucji październikowej (1917 r.), utworzenia Ligi Narodów (1920 r.)

– przedstawia skutki społeczne I wojny światowej.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wojna pozycyjna, broń chemiczna, nieograniczona wojna podwodna

– omawia rolę postaci Thomasa Woodrowa Wilsona

– zna daty: bitwy nad Marną (1914 r.), bitwy pod Tannenbergiem (1914 r.), bitwy pod Ypres (1915 r.), bitwy pod Gorlicami (1915 r.), bitwy pod Verdun (1916 r.), bitwy nad Sommą (1916 r.), ofensywy Brusiłowa (1916 r.), przystąpienia USA do wojny po stronie ententy (1917 r.), pokoju w Brześciu nad Bugiem (1918 r.)

– wskazuje na mapie obszary państw uczestniczących w wojnie po stronie ententy i państw centralnych

– wyjaśnia znaczenie bitew: nad Marną, pod Verdun i nad Sommą dla przebiegu działań wojennych na froncie zachodnim

– wyjaśnia znaczenie bitew: pod Tannenbergiem i Gorlicami oraz ofensywy Brusiłowa dla przebiegu działań wojennych na froncie wschodnim

– omawia taktyki prowadzenia działań zbrojnych wykorzystywane w czasie I wojny światowej

– opisuje okoliczności i cele utworzenia Ligi Narodów.

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Philippe’a Pétaina, Paula von Hindenburga, Aleksieja Brusiłowa

– zna daty: pierwszego zastosowania broni chemicznej (1915 r.), przystąpienia Włoch do wojny po stronie ententy (1915 r.), bitwy na półwyspie Gallipoli (1915–1916 r.), pierwszego zastosowania czołgów (1916 r.), bitwy jutlandzkiej (1916 r.), II bitwy nad Marną (1918 r.)

– prezentuje przebieg działań wojennych na froncie zachodnim

– wyjaśnia, z jakich powodów konflikt na froncie zachodnim przekształcił się w wojnę pozycyjną

– przedstawia przebieg działań wojennych na froncie wschodnim

– tłumaczy, jakie znaczenie dla przebiegu I wojny światowej miało przystąpienie USA do wojny po stronie państw ententy

– opisuje przebieg działań wojennych na morzu

– przedstawia zmiany techniki wojennej

– wyjaśnia, jakie były przyczyny i skutki zastosowania broni chemicznej.

Uczeń:

– zna daty: bitwy nad jeziorami mazurskimi (1914 r.), przystąpienia Turcji do wojny po stronie państw centralnych (1914 r.), przystąpienia Rumunii do wojny po stronie ententy (1916 r.), przystąpienia Grecji do wojny po stronie ententy (1917 r.), buntu niemieckich marynarzy w Kilonii (1918 r.)

– przedstawia przebieg walk na frontach I wojny światowej innych niż wschodni i zachodni

– wskazuje, które rodzaje broni zastosowane w trakcie I wojny światowej miały charakter defensywny, a które ofensywny

– porównuje okoliczności zakończenia działań zbrojnych na frontach: wschodnim i zachodnim.

 

Uczeń:

– ocenia, czy państwa centralne miały szansę na zwycięstwo

– ocenia skuteczność działań Ligi Narodów.

 

2. Wojna totalna

1. Sukcesy niemieckie z lat 1939–1941

2. Walki na froncie wschodnim

3. Walki w Afryce

4. Front zachodni w latach 1943–1945

5. Wojna na Dalekim Wschodzie

6. Na czym polegała wojna totalna

7. Rozwój techniki podczas II wojny światowej

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wojna totalna, alianci

– zna daty: II wojny światowej (1939–1945 r.), ataku III Rzeszy na Polskę (1 września 1939 r.), agresji ZSRR na Polskę (17 września 1939 r.), bitwy o Anglię (lipiec – październik 1940 r.), agresji Niemiec na ZSRR (22 czerwca 1941 r.), powstania warszawskiego (1 sierpnia – 3 października 1944 r.), kapitulacji III Rzeszy (8 maja 1945 r.), zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki (6 i 9 sierpnia 1945 r.), kapitulacji Japonii (2 września 1945 r.)

– omawia cechy charakterystyczne wojny totalnej na przykładzie II wojny światowej.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu wojna błyskawiczna (blitzkrieg)

– zna daty: bitwy nad Bzurą (9–19 września 1939 r.), kapitulacji Warszawy (28 września 1939 r.), ataku Niemiec na Danię i Norwegię (kwiecień 1940 r.), ataku Niemiec na Francję, Belgię, Holandię i Luksemburg (maj 1940 r.), bitwy o Moskwę (1941/1942 r.), ataku na Pearl Harbor (7 grudnia 1941 r.), bitwy o Midway (czerwiec 1942 r.), bitwy o Stalingrad (sierpień 1942 – luty 1943 r.), bitwy na Łuku Kurskim (lipiec – sierpień 1943 r.),

lądowania w Normandii (6 czerwca 1944 r.)

– tłumaczy, jakie znaczenie militarne miały bitwy: o Anglię i pod Stalingradem

– uzasadnia, dlaczego bitwę na Łuku Kurskim uznaje się za moment przełomowy II wojny światowej

– wyjaśnia, jakie znaczenie militarne, polityczne i humanitarne miało zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki

– przedstawia rozwój techniki podczas II wojny światowej i jego konsekwencje

– wyjaśnia, dlaczego front wschodni miał decydujące znaczenie podczas II wojny światowej.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: bitwa o Atlantyk, tzw. wilcze stada, kamikaze

– omawia rolę postaci: Erwina Rommla, Bernarda Montgomery’ego, Stanisława Sosabowskiego

– zna daty: przystąpienia Włoch do wojny po stronie III Rzeszy (czerwiec 1940 r.), ofensywy włoskiej w Afryce (czerwiec 1940 r.), agresji Włoch na Grecję (październik 1940 r.), agresji Niemiec na Jugosławię i Grecję (kwiecień 1941 r.), bitwy pod El-Alamejn (listopad 1942 r.), bitwy o Guadalcanal (1942/1943 r.), inwazji aliantów na Sycylię (lipiec 1943 r.), kapitulacji Włoch (8 września 1943 r.), operacji Bagration (czerwiec 1944 r.), operacji Market Garden (wrzesień 1944 r.), kontrofensywy niemieckiej w Ardenach (grudzień 1944 r.), ofensywy styczniowej Armii Czerwonej (1945 r.), kapitulacji Berlina (2 maja 1945 r.),

wyzwolenia Włoch (maj 1945 r.)

– przedstawia przebieg działań wojennych w Europie w latach 1939–1941

– opisuje przebieg działań na froncie wschodnim

– omawia przebieg walk na froncie zachodnim w latach 1943–1945

– wyjaśnia znaczenie bitwy o Atlantyk dla ostatecznego wyniku wojny

– prezentuje przebieg działań wojennych w Afryce

– wyjaśnia, dlaczego kobiety dopuszczono do walk na froncie.

Uczeń:

– zna daty: ataku Japonii na Chiny (1937 r.), kapitulacji Helu (2 października 1939 r.), kapitulacji SGO „Polesie” (5 października 1939 r.), kapitulacji Francji (czerwiec 1940 r.), zdobycia Krety przez Niemców (maj 1941 r.), operacji Torch (listopad 1942 r.), zajęcia przez Japończyków Holenderskich Indii Wschodnich, Filipin i Malajów (1942 r.), kapitulacji wojsk niemiecko-włoskich w Afryce (13 maja 1943 r.), bitwy na Morzu Filipińskim (czerwiec 1944 r.), wyzwolenia Paryża (sierpień 1944 r.), bitwy o Iwo Jimę (marzec 1945 r.), bitwy o Okinawę (kwiecień – czerwiec 1945 r.), sforsowania Renu przez wojska alianckie (kwiecień 1945 r.), odzyskania Filipin przez USA (1945 r.)

– przedstawia strategie wykorzystane przez armie: niemiecką i radziecką w trakcie bitwy na Łuku Kurskim

– omawia przebieg działań wojennych w Azji i na Pacyfiku.

 

Uczeń:

– porównuje przebieg I i II wojny światowej.

3. ONZ i pax Americana

1. Powstanie ONZ

2. Rozwój prawa humanitarnego

3. Zimna wojna

4. Od pax Romana do pax Americana

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Organizacja Narodów Zjednoczonych, zimna wojna

– zna daty: konferencji założycielskiej ONZ (25 kwietnia 1945 r.), podpisania Karty Narodów Zjednoczonych (26 czerwca 1945 r.), zimnej wojny (1945–1991 r.)

– przedstawia cele i zasady działania ONZ.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: tzw. wielka trójka, prawo humanitarne, NATO, Układ Warszawski, żelazna kurtyna, pax Americana

– omawia rolę postaci: Winstona Churchilla, Ronalda Reagana

– zna daty: konferencji w Jałcie (luty 1945 r.), utworzenia NATO (1949 r.), powstania Układu Warszawskiego (1955 r.)

– prezentuje okoliczności utworzenia ONZ

– wymienia zasady prawa humanitarnego

– wyjaśnia, czym była zimna wojna

– tłumaczy, na czym polega pax Americana.

Uczeń:

– zna daty: konferencji w Dumbarton Oaks (1944 r.), zawarcia konwencji haskiej o pokojowym rozstrzyganiu sporów (1899 r.), konferencji haskiej (1907 r.), zawarcia konwencji genewskich (1949 r.)

– wymienia dokumenty będące podstawami prawa humanitarnego

– omawia rolę NATO i Układu Warszawskiego w rywalizacji między Wschodem a Zachodem

– przedstawia etapy rozwoju prawodawstwa humanitarnego.

 

Uczeń:

– charakteryzuje i porównuje trzy koncepcje ładu światowego: pax Romana, pax Britannica i pax Americana

– podaje czynniki mające wpływ na doskonalenie prawodawstwa humanitarnego.

Uczeń:

– ocenia, czy mimo wykorzystania podczas obu wojen światowych nowych rodzajów broni oraz metod prowadzenia działań zbrojnych zapisy konwencji haskich z 1907 r. pozostały aktualne

– ocenia, czy zachowaniu pokoju światowego bardziej służy model dwubiegunowy, czy taki, w którym dominuje jedno supermocarstwo.

 

4. Wizje globalnej zagłady

1. Broń atomowa

2. Terroryzm

3. Wizje zagłady świata

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wyścig zbrojeń, terroryzm

– zna datę zamachów w Nowym Jorku (11 września 2001 r.)

– przedstawia przyczyny i skutki terroryzmu.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu kryzys kubański

– omawia rolę postaci: Fidela Castro, Johna F. Kennedy’ego, Osamy bin Ladena

– zna datę początku kryzysu kubańskiego (1962 r.)

– wskazuje na mapie regiony świata zagrożone terroryzmem

– przedstawia znaczenie posiadania przez państwa broni atomowej

– tłumaczy, jakie znaczenie miał wyścig zbrojeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego po II wojnie światowej

– wymienia rodzaje terroryzmu.

 

Uczeń:

– zna daty: zawarcia układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (1968 r.), desantu w Zatoce Świń (1961 r.), zamachów w Madrycie (2004 r.), zamachów w Londynie (2005 r.)

– wskazuje na mapie miejsca konfliktów, w które są wysyłani żołnierze polscy

– omawia cechy charakterystyczne i przykłady różnych rodzajów terroryzmu: etniczno-narodowego, społeczno-rewolucyjnego i islamskiego

– prezentuje wpływ terroryzmu na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład światowy

– przedstawia naukowe i futurystyczne wizje zagłady świata.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu projekt Manhattan

– omawia rolę postaci: Roberta Oppenheimera, Andreasa Baadera, Ulrike Meinhof

– zna daty: przewrotu na Kubie (1959 r.), zdetonowania pierwszej bomby wodorowej (1952 r.), zdetonowania pierwszej bomby neutronowej (1962 r.)

– omawia rozwój i rozprzestrzenianie się broni nuklearnej w okresie zimnej wojny.

 

Uczeń:

– ocenia metody i sposoby działania organizacji terrorystycznych oraz sposoby walki ze współczesnym terroryzmem.

5. Nigdy więcej wojny!

1. Początki ruchu pacyfistycznego

2. Pacyfizm w XX wieku

3. Wojna w Wietnamie

4. Wojna bez broni

Uczeń:

– zna daty interwencji amerykańskiej w Wietnamie (1964–1973 r.)

– wyjaśnia, jakie znaczenie ideologiczne i polityczna ma Pokojowa Nagroda Nobla.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu ruch pacyfistyczny

– omawia rolę postaci: Mahatmy Gandhiego, Richarda Nixona

– zna daty: interwencji francuskiej w Wietnamie (1945–1954 r.), zawarcia traktatów paryskich (1973 r.)

– tłumaczy, jakie znaczenie miała wojna w Wietnamie dla nasilania się nastrojów pacyfistycznych

– podaje przyczyny klęski polityki USA w Wietnamie

– wyjaśnia, na czym polega wojna bez broni.

 

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Ho Chi Minha, Ngo Dinh Diema

– zna daty: wystąpień studenckich w USA i Europie Zachodniej (1968–1969 r.), zajęcia Wietnamu Południowego przez komunistów z Wietnamu Północnego (1975 r.)

– wyjaśnia, jakie idee i przekonania leżą u podstaw ruchu pacyfistycznego

– określa przyczyny, przebieg i skutki wojny w Wietnamie

– tłumaczy, dlaczego warto podejmować działania określane jako wojna bez broni

– wymienia przykłady wojny bez broni.

Uczeń:

– zna daty: powstania Demokratycznej Republiki Wietnamu (1945 r.), zamachu stanu w Wietnamie Południowym (1963 r.), ofensywy Tet (1968 r.), ofensywy wojsk Wietnamu Północnego (1972 r.)

– przedstawia i porównuje rozwój ruchu pacyfistycznego po I i II wojnie światowej.

 

Uczeń:

– ocenia rolę wojsk amerykańskich podczas wojny wietnamskiej

– ocenia skutki wojny bez broni

– ocenia, czy pacyfizm może stać się obowiązującą doktryną państwową.