Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia i społeczeństwo. Klasa III G- B,C,DE,F

2020/21

 

 

Temat (rozumiany jako lekcja)

Dopuszczający

 Uczeń:

 

Dostateczny

Uczeń:

 

Dobry

Uczeń:

 

Bardzo dobry

 Uczeń:

 

Celujący

Uczeń:

 

 

1.Warunki naturalne Morza Śródziemnego i pierwsze cywilizacje

Wie, że we współczesnym świecie są obecne przejawy greckiej i rzymskiej tradycji i kultury, potrafi podać ich przykłady; umiejscawia w czasie i przestrzeni cywilizację starożytnej Grecji oraz Rzymu.

Dostrzega różnorodność językową cywilizacji basenu Morza Śródziemnego; opisuje wydarzenia związane z wielką kolonizacją grecką jako przykład ekspansji politycznej, gospodarczej i kulturalnej cywilizacji śródziemnomorskiej.

Przedstawia przykłady zapożyczeń dorobku cywilizacyjnego wśród ludów śródziemnomorskich; wymienia główne cechy kultury minojskiej i mykeńskiej; charakteryzuje wkład Fenicjan w obszar śródziemnomorski; potrafi analizować źródła; sprawnie posługuje się mapą historyczną.

Dostrzega przenikanie się wpływów różnych kultur we współczesnym świecie; wyjaśnia rolę Aleksandra Macedońskiego w procesie rozprzestrzeniania kultury greckiej; wymienia osiągnięcia cywilizacji basenu Morza Śródziemnego, które są stosowane do dzisiaj; swobodnie posługuje się terminologią dotyczącą tematu.

Dokonuje samodzielnej oceny; wymienia wyznaczniki antycznej cywilizacji i kultury; dostrzega zależności między kulturą i nauką a innymi dziedzinami życia społeczno-politycznego; wykorzystuje wiadomości i odwołuje się do literatury uzupełniającej i źródeł.

 

2. Ekspansja rzymska

Wymienia przyczyny ekspansji rzymskiej; zna podstawowe pojęcia związane z tematem.

Omawia podboje rzymskie w czasach cesarstwa; wyjaśnia postawy Rzymian wobec ludów podbitych; lokalizuje w czasie i przestrzeni zasięg ekspansji rzymskiej w rejonie Morza Śródziemnego.

Charakteryzuje przebieg i znaczenie podbojów Rzymian w okresie IV–I w. p.n.e. (wojny punickie, ekspansja w basenie Morza Śródziemnego, zajęcie Półwyspu Iberyjskiego) oraz w okresie cesarstwa rzymskiego.

Wskazuje przyczyny identyfikacji podbitych ludów z kulturą rzymską; omawia proces romanizacji i wskazuje jego przykłady.

Samodzielnie ocenia stosunek Rzymian do narodów podbitych; analizuje źródła; posługuje się wiedzą pozaźródłową.

 

3. Wpływ cywilizacyjnego kręgu islamskiego na Europę w średniowieczu

Wskazuje na mapie kolebkę Arabów.

Wymienia najważniejsze osiągnięcia kultury arabskiej.

Zna pojęcia związane z tematem.

Przedstawia drogi, jakimi wynalazki i odkrycia arabskie przenikały do Europy.

Wskazuje najważniejsze cechy kultury arabskiej.

 

Ocenia wpływ islamu na kształtowanie się kultury arabskiej.

Sprawnie posługuje się mapą historyczną.

 

Definiuje stosunek islamu do studiowanych przez Arabów dzieł starożytnych filozofów.

Charakteryzuje wpływ kultury islamu na kulturę europejską.

Dokonuje samodzielnej i krytycznej analizy dostępnych źródeł.

Posługuje się logicznymi i samodzielnie wysuniętymi argumentami.

 

 

4. Hiszpania, Al Andalus, Sefarad

Określa warunki naturalne Półwyspu Iberyjskiego.

Wymienia przejawy współistnienia chrześcijan, muzułmanów i żydów w Hiszpanii średniowiecznej.

Wskazuje przyczyny i zasięg arabskiego podboju Iberii.

Przedstawia w sposób syntetyczny proces współistnienia przedstawicieli trzech religii w Hiszpanii.

Przedstawia w sposób analityczny proces współistnienia przedstawicieli trzech religii w Hiszpanii.

Ocenia wpływ różnych kultur na średniowieczną Europę. Sprawnie posługuje się mapą historyczną

Dokonuje pełnej charakterystyki omawianego problemu.

Opisuje osiągnięcia przedstawicieli każdej z kultur występujących w Hiszpanii w średniowieczu.

Podaje współczesne przykłady współistnienia wyznawców trzech wielkich religii w różnych regionach świata, dokonując ich analizy oraz oceny.

 

5. Lekcja powtórzeniowa

 

 

6. Praca klasowa

wg punktacji

 

 

7. Zamorska ekspansja Europy u schyłku średniowiecza i w epoce nowożytnej

Lokalizuje w czasie omawiane epoki.

Wymienia pojedyncze przykłady społecznych, ekonomicznych przyczyn zamorskiej ekspansji Europy u schyłku średniowiecza i w epoce nowożytnej.

 

 

 

Charakteryzuje wyobrażenia o kształcie Ziemi i rozmieszczeniu kontynentów w średniowiecznej Europie. Wskazuje na mapie najważniejsze kierunki wypraw odkrywczych.

Zna i rozumie pojęcia mapa mentalna, astrolabium, Laska św. Jakuba, kwadrant.

Wyjaśnia społeczne, ekonomiczne i kulturowe przyczyny zamorskiej ekspansji Europy u schyłku średniowiecza i w epoce nowożytnej.

Sprawnie posługuje się mapą historyczną.

 

 

Omawia wpływ Pisma Świętego i nauczania Kościoła na wyobrażenie świata.

Charakteryzuje postęp techniczny umożliwiający żeglugę oceaniczną (mapy, przyrządów nawigacyjnych, ożaglowanie i budowa statków).

 

Charakteryzuje poglądy przedstawicieli nauki antycznej i średniowiecznej na budowę wszechświata.  

 

 

 

8. Wielcy podróżnicy późnego średniowiecza i nowożytności

Lokalizuje w przestrzeni szlaki wypraw.

Zna pojęcia związane z tematem.

Omawia poszukiwania drogi do Indii i wyprawy Bartłomieja Diasa, Vasco da Gamy, Pedra Cabrala, Krzysztofa Kolumba.

 

Opisuje wyprawy na ziemie opanowane przez Mongołów (Jan di Piano Carpini, brat Benedykt Polak, Marco Polo).

Charakteryzuje wyprawę Ferdynanda Magellana pierwszą podróż dookoła świata . Opisuje wyprawy Jamesa Cooka.

Zna polskie ślady  wyprawy Michała Piotra Boyma, Maurycego Beniowskiego. Dokonuje charakterystyki Abu Abdallaha Muhammada Ibn Battuty.

 

 

Wskazuje przykłady i motywy aktywności podróżniczej. Wykazuje się znajomością relacji z podróży.

Posługuje się  wiedzą z literatury uzupełniającej i źródeł.

 

9. Polityka Europy wobec Chin, Indii i Japonii w XIX wieku

Zna  i posługuje się terminologią niezbędną do opisania problemu.  Lokalizuje na mapie Indie, Chiny i Japonię.

Wyjaśnia pojęcie kolonia.

Opisuje politykę Europy wobec Chin, Indii i Japonii w XIX wieku.

Zna i rozumie pojęcia dyplomacja kanonierek, metropolia, kolonia.

 

Omawia wpływ rządów europejskich na politykę wewnętrzną i zagraniczną państw azjatyckich.

Wskazuje  konsekwencje polityki prowadzonej przez metropolie europejskie. Sprawnie posługuje się mapą historyczną.

Omawia zainteresowanie sztuką japońską i chińską w XVII i XVIII wieku oraz kolekcjonerstwem w XIX wieku.

Przedstawia w sposób analityczny pełną charakterystykę polityki kolonialnej państw europejskich wobec Indii, Chin i Japonii, odnosząc się do wskazanych źródeł. Ocenia znaczenie odkrycia kultur Chin, Indii i Japonii dla cywilizacji europejskiej.

Podaje współczesne przykłady ingerencji państw europejskich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki w politykę innych państw i dokonuje samodzielnej oceny tego problemu. 

 

10. Rola kolonializmu europejskiego dla Europy i terytoriów kolonialnych

Wymienia przykłady ekspedycji naukowych, wojskowych, misyjnych w XIX wieku.

Wskazuje na mapie kolonie i imperia kolonialne różnych państw europejskich

 

 

Charakteryzuje metody eksploatacji kolonii przez metropolie europejskie. Wymienia najważniejsze wojny o kolonie.

 

Przedstawia  podłoże ekonomiczne, społeczne i ideologiczne kolonializmu XIX-wiecznego.

Wymienia i charakteryzuje konsekwencje kolonializmu. Sprawnie posługuje się mapą historyczną.

Przedstawia stanowiska w ocenie kolonializmu. Dokonuje  pełnej charakterystyki roli kolonializmu dla Europy i terytoriów kolonizowanych.

Dokonuje  samodzielnej i krytycznej oceny kolonializmu, wykorzystując wiedzę pozaźródłową.

 

 

 

11. Lekcja powtórzeniowa

 

 

12. Praca klasowa

wg punktacji

 

 

13. Kontakty i stosunki Stanów Zjednoczonych i Europy w XX w.

Wymienia przykłady kontaktów i stosunków USA i Europy w XX wieku, lokalizuje je w czasie. Dostrzega ich różnice (gospodarcze, polityczne, kulturalne).

Charakteryzuje kontakty i stosunki Europy i USA podczas II wojny światowej (Lend-Lease Act, Karta Atlantycka, włączenie USA do wojny, konferencje Wielkiej Trójki).

Posługuje się pojęciami Plan Marshalla, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego.

 

Charakteryzuje kontakty USA i Europy podczas I wojny światowej. Omawia kontakty oraz stosunki Stanów Zjednoczonych i Europy w okresie międzywojennym. Posługuje się pojęciami doktryna Monroego i doktryna Roosevelta, plan Marshalla, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego.

Omawia kontakty oraz stosunki Stanów Zjednoczonych i Europy w okresie powojennym.

Omawia cechy rywalizacji amerykańsko-radzieckiej w okresie zimnej wojny. Wymienia procesy rozbrojeniowe.

 

Samodzielnie charakteryzuje powiązania kulturalne, polityczne i gospodarcze USA i Europy w XX wieku, dokonuje ich ocen.

 

 

 

 

14. Liberalizacja światowego handlu i jej konsekwencje.

Charakteryzuje najważniejsze cechy rewolucji przemysłowej w Anglii.

Lokalizuje ją w czasie.

Wskazuje organizacje ekonomiczne o zasięgu globalnym - Światowa Organizacja Handlu.

 

Wymienia cechy gospodarki światowej po I wojnie światowej. Charakteryzuje wielki kryzys gospodarczy i sposoby walki z nim – New Deal.

Zna i rozumie pojęcia kapitalizm monopolistyczny, monopol, protekcjonizm, interwencjonizm.

Wymienia etapy rozwoju liberalizmu XIX-wiecznego.

Wie, czym była Liga Przeciw Ustawom Zbożowym (Anti-Corn League) i wyjaśnia jej znaczenie dla wolnego handlu. Wymienia konsekwencje liberalizacji handlu.

Zna i rozumie pojęcia merkantylizm, fizjokratyzm, neoliberalizm.

 

Wyjaśnia pojęcie liberalizmu ekonomicznego. Omawia proces liberalizacji po II wojnie światowej – zna pojęcia reganomika oraz thatcheryzm.

Charakteryzuje działalność i osiągnięcia Francois Quesnaya, Adama Smitha, Davida Ricardo, Johna Maynarda Keynesa.

Samodzielnie wyjaśnia podłoże historyczne liberalizacji handlu, merkantylizmu i fizjokratyzmu.

Posługuje się  wiedzą z literatury uzupełniającej i wiedzą źródłową.

 

15. Podsumowanie wiadomości

 

 

 

Temat
lekcji

Zagadnienia

Wymagania na poszczególne oceny

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I. Od falangi do legionu

1. Wojny w starożytnej Grecji

1. Konflikty w antycznej Grecji

2. Jak były zorganizowane armie greckie?

3. Zmagania Greków z Persami

4. Wojna peloponeska

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: hoplita, falanga

– omawia rolę postaci: Miltiadesa, Temistoklesa, Leonidasa

– zna daty bitew: pod Maratonem (490 r. p.n.e.), w wąwozie Termopile (480 r. p.n.e.), pod Salaminą (480 r. p.n.e.)

– przedstawia obowiązujące w świecie greckim zasady postępowania w trakcie wojen.

 

 

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Związek Hellenów

– omawia rolę postaci: Dariusza I Wielkiego, Kserksesa

– zna daty: powstania jońskiego (499–494 r. p.n.e.), bitwy pod Platejami (479 r. p.n.e.), utworzenia Związku Morskiego (478 r. p.n.e.), wojny peloponeskiej (431–404 r. p.n.e.)

– przedstawia tradycje militarne polis spartańskiej

– omawia organizację armii greckiej

– prezentuje przyczyny wojen grecko-perskich i opisuje ich przebieg

– wymienia czynniki decydujące o potędze militarnej Sparty i Aten

– podaje zalety i wady wykorzystywania falangi.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Nieśmiertelni

– omawia rolę postaci Cyrusa II Wielkiego

– zna daty: wyprawy wojsk Dariusza I Wielkiego na Grecję (492 r. p.n.e.), wyprawy armii Kserksesa (480 r. p.n.e.), bitwy pod Mykale (479 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie zasięg imperium perskiego, obszary objęte powstaniem jońskim i miejsca bitew stoczonych w trakcie wojen grecko-perskich

– opisuje sposób wykorzystywania falangi podczas walki

– omawia przebieg bitew: pod Maratonem i Termopilami

– opisuje przebieg wojny peloponeskiej

– tłumaczy, czym była „wyprawa dziesięciu tysięcy”.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu szyk skośny

– omawia rolę postaci Epaminondasa

– zna daty: bitwy u ujścia Ajgospotamoj (405 r. p.n.e.), oblężenia Aten (404 r. p.n.e.), bitwy pod Leuktrami (371 r. p.n.e.)

– opisuje przebieg bitwy pod Platejami

– wyjaśnia okoliczności i skutki hegemonii Aten po wojnach z Persją

– przedstawia okoliczności upadku hegemonii Sparty w świecie greckim

– tłumaczy, na czym polegała przewaga szyku skośnego nad tradycyjnym ustawieniem falangi.

 

 

Uczeń:

– ocenia na wybranych przykładach strategiczne aspekty starożytnych bitew.

 

2. Imperium Aleksandra Wielkiego

1. Podporządkowanie Grecji

2. Podboje Aleksandra Wielkiego

3. Strategia władcy wobec podbitych obszarów

4. Rozpad imperium Aleksandra

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu kultura hellenistyczna

– omawia rolę postaci Aleksandra III Wielkiego

– zna daty bitew: nad Granikiem (334 r. p.n.e.), pod Issos (333 r. p.n.e.), pod Gaugamelą (331 r. p.n.e.)

– wymienia przyczyny sukcesów Aleksandra Wielkiego podczas podboju Persji.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu diadochowie

– omawia rolę postaci: Filipa II Macedońskiego, Dariusza III

– zna daty: bitwy pod Cheroneją (338 r. p.n.e.), podboju imperium perskiego przez Aleksandra Wielkiego (334–331 r. p.n.e.), śmierci Aleksandra (323 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie

miejsca największych bitew wojsk Aleksandra z Persami

– prezentuje okoliczności sięgnięcia po hegemonię w świecie greckim przez Macedonię

– omawia przebieg wyprawy armii Aleksandra Wielkiego przeciwko Persom.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: hetajrowie, falanga macedońska

– zna daty: zdobywania przez Filipa II Macedońskiego hegemonii w Grecji (359–336 r. p.n.e.), podboju wschodnich prowincji Persji przez Aleksandra Wielkiego (330–327 r. p.n.e.), wyprawy wojsk Aleksandra Wielkiego do Indii (327–325 r. p.n.e.), wojen diadochów (321–281 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie

miejsca największych bitew wojsk Aleksandra z Persami

– tłumaczy, co decydowało o zwycięstwach sił macedońskich w starciach z innymi armiami

– omawia przebieg bitwy pod Issos

– opisuje przebieg i skutki bitwy pod Gaugamelą

– przedstawia losy imperium macedońskiego po śmierci Aleksandra Wielkiego.

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Kassandra, Lizymacha, Ptolemeusza I Sotera, Antygona I Jednookiego, Seleukosa I Nikatora

– opisuje przebieg i skutki bitwy pod Cheroneją, ocenia jej znaczenie

– przedstawia i ocenia sposób stłumienia przez Aleksandra buntu Greków

– charakteryzuje i ocenia politykę Aleksandra Wielkiego wobec podbitych ludów.

 

Uczeń:

– ocenia postawę Aleksandra Wielkiego w bitwie nad Granikiem

– porównuje i ocenia postawy Aleksandra Wielkiego oraz Dariusza III w bitwach: pod Issos i Gaugamelą

– porównuje taktyki: Aleksandra Wielkiego w bitwie pod Gaugamelą oraz Epaminondasa w starciu pod Leuktrami.

 

3. Ekspansja Rzymu w czasach republiki

1. Jak doszło do podboju Italii?

2. I wojna punicka

3. II i III wojna punicka

4. Dalsza ekspansja rzymska i jej skutki

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu legion

– omawia rolę postaci Hannibala Barkasa

– zna daty: I wojny punickiej (264–241 r. p.n.e.), II wojny punickiej (218–201 r. p.n.e.), III wojny punickiej (149–146 r. p.n.e.)

– prezentuje przyczyny i skutki rywalizacji rzymsko-kartagińskiej.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: ekwici, manipuł

– omawia rolę postaci Gajusza Mariusza

– zna daty: zakończenia podboju Italii przez Rzymian (264 r. p.n.e.), bitwy pod Kannami (216 r. p.n.e.), bitwy pod Zamą (202 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie tereny zdobyte przez Rzymian w wyniku wojen punickich

– opisuje organizację armii rzymskiej

– porównuje uzbrojenie legionisty rzymskiego i hoplity greckiego

– tłumaczy, dlaczego Rzymianie zyskali przewagę nad Kartagińczykami podczas walk na morzu

– prezentuje najważniejsze etapy rzymskiej ekspansji terytorialnej w okresie republiki

– przedstawia przyczyny i skutki reform wojskowych wprowadzonych przez Gajusza Mariusza

– omawia zmiany zachodzące w armii rzymskiej w okresie republiki.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu abordaż

– omawia rolę postaci: Pyrrusa, Scypiona Afrykańskiego Starszego

– zna daty: zdobycia Tarentu (272 r. p.n.e.), bitwy pod Mylae (260 r. p.n.e.), bitwy koło przylądka Eknomos (256 r. p.n.e.), bitwy nad Trebbią (218 r. p.n.e.), bitwy nad Jeziorem Trazymeńskim (217 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie

etapy ekspansji terytorialnej Rzymu

– omawia przyczyny i przebieg ekspansji terytorialnej Rzymu na Półwyspie Apenińskim oraz etapy podboju Italii przez Rzymian

– przedstawia okoliczności powstania floty rzymskiej i sposoby jej walki

– opisuje przebieg i skutki wojen punickich

– prezentuje przebieg bitwy pod Kannami i zastosowaną w jej trakcie strategię Kartagińczyków

– przybliża przebieg bitwy pod Zamą i zastosowaną w jej trakcie strategię Rzymian.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: velites, hastati, triarii, szyk „żółw”, szyk manipularny

– zna daty: sojuszu Rzymu z miastami latyńskimi (493 r. p.n.e.), najazdu Galów na Rzym (390 r. p.n.e.), zdobycia przez Rzymian Nowej Kartaginy w Hiszpanii (209 r. p.n.e.)

– wskazuje na mapie szlak wojsk kartagińskich podczas II wojny punickiej

– tłumaczy zależność między pozycją społeczną i majątkową obywateli rzymskich a rodzajem ich służby w armii

– omawia rodzaje szyków w armii rzymskiej

– wyjaśnia znaczenie rzymskich zasad: Divide et impera; Si vis pacem, para bellum.

 

 

Uczeń:

– omawia i ocenia zastosowanie w praktyce zasad: Divide et impera; Si vis pacem, para bellum

– ocenia wpływ różnych formacji zbrojnych na przebieg bitew na przykładzie starcia pod Kannami.

 

4. Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie

1. Kryzys republiki i podbój Galii

2. Wojny domowe u schyłku republiki

3. Idea pax Romana i jej znaczenie

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu gladiator

– omawia rolę postaci: Juliusza Cezara, Spartakusa, Oktawiana Augusta

– zna daty: zawiązania I triumwiratu (60 r. p.n.e.), powstania Spartakusa (73–71 r. p.n.e.), zawiązania II triumwiratu (43 r. p.n.e.), bitwy pod Akcjum (31 r. p.n.e.)

przedstawia rolę gladiatorów w starożytnym Rzymie

omawia okoliczności przejęcia władzy w Rzymie przez Juliusza Cezara

tłumaczy, dlaczego wojska Juliusza Cezara odnosiły zwycięstwa w starciach z mającymi nad nimi przewagę liczebną siłami przeciwników.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: triumwirat, „pokój rzymski” (pax Romana), limes

– omawia rolę postaci: Gnejusza Pompejusza, Marka Antoniusza

– zna daty: wojny galijskiej (58–51 r. p.n.e.), wojny Cezara z Pompejuszem (49–45 r. p.n.e.), bitwy pod Farsalos (48 r. p.n.e.), zabójstwa Cezara (44 r. p.n.e.), ogłoszenia „pokoju rzymskiego” (27 r. p.n.e.)

przedstawia przebieg i skutki wojny galijskiej

wyjaśnia, jakie korzyści i straty przynosiła surowa dyscyplina wprowadzona w legionach rzymskich

tłumaczy, na czym polegała idea pax Romana, wymienia skutki jej wprowadzenia w Imperium Rzymskim.

 

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu liktor

– omawia rolę postaci: Lucjusza Kornelisza Sulli, Marka Krassusa, Wercyngetoryksa, Kleopatry VII, Lepidusa, Marka Aureliusza, Trajana, Hadriana

– zna daty: dyktatury Sulli (82–79 r. p.n.e.), powstania Wercyngetoryksa (53–52 r. p.n.e.), bitwy pod Alezją (52 r. p.n.e.), bitwy pod Filippi (42 r. p.n.e.), wojny Oktawiana z Markiem Antoniuszem (32–31 r. p.n.e.)

– tłumaczy, w jakich okolicznościach Lucjusz Korneliusz Sulla wprowadził w Rzymie dyktaturę

omawia przebieg wojny między Juliuszem Cezarem a Pompejuszem

przedstawia taktykę wykorzystaną przez Juliusza Cezara w trakcie bitwy pod Farsalos

prezentuje zmiany, które wprowadzono w armii rzymskiej w I i II w. n.e.

wyjaśnia rolę rzymskiego limesu w podziale starożytnego świata na „cywilizowany” i „barbarzyński”.

Uczeń:

– zna daty: ostatecznego podboju Galii przez wojska Cezara (51 r. p.n.e.), wkroczenia armii Cezara do Italii (49 r. p.n.e.), bitwy pod Dyrrachium (48 r. p.n.e.)

omawia strategię Juliusza Cezara wykorzystaną w trakcie oblężenia Alezji

wyjaśnia wpływ zmian wprowadzonych w armii rzymskiej w I i II w. n.e. na życie społeczne w państwie.

 

Uczeń:

ocenia polityczne oraz militarne skutki rywalizacji wybitnych wodzów na przykładzie Juliusza Cezara i Gnejusza Pompejusza

ocenia strategię bitewną Juliusza Cezara na wybranych przykładach.

 

II. Czasy rycerskie

1. Od drużyny książęcej do rycerstwa

1. Europa Zachodnia na początku średniowiecza

2. Armia Franków

3. Drużyny książęce w Polsce

4. Początki rycerstwa w Europie Zachodniej i Polsce

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: rycerstwo, drużyna

– omawia rolę postaci: Mieszka I, Karola Wielkiego

– zna datę bitwy pod Cedynią (972 r.)

przedstawia organizację wojsk w państwie piastowskim.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: pancerni, pospolite ruszenie

– omawia rolę postaci Karola Młota

– zna datę bitwy pod Poitiers (732 r.)

przedstawia znaczenie bitwy pod Poitiers

opisuje zmiany wprowadzone w armii frankijskiej w czasach panowania Karola Wielkiego

prezentuje rolę, organizację i sposób finansowania drużyny Mieszka I

omawia przebieg i znaczenie bitwy pod Cedynią

– tłumaczy, dlaczego władcy zrezygnowali ze stałych drużyn i nadawali ziemię w zamian za służbę wojskową.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: tarczownicy, legendy arturiańskie

– przedstawia przyczyny i przejawy upadku znaczenia armii rzymskiej

omawia sytuację militarną w Europie Zachodniej na początku średniowiecza

prezentuje organizację i sposób walki armii Franków

opisuje relacje między władcami piastowskimi a drużynnikami

– wymienia wady i zalety rezygnacji władców ze stałych drużyn na rzecz nadawania ziemi w zamian za służbę wojskową

omawia proces kształtowania się rycerstwa i znaczenie tego nowego stanu w monarchii polskiej

– przytacza legendy arturiańskie.

Uczeń:

opisuje proces rezygnacji z drużyny książęcej na ziemiach polskich w średniowieczu

– podaje przykłady wpływu symboliki przekazów arturiańskich na średniowieczne legendy polskie

– przedstawia związek pomiędzy wprowadzeniem systemu lennego a zmianami w organizacji średniowiecznych armii.

Uczeń:

– ocenia walory militarne drużyny książęcej w państwie piastowskim.

 

 

 

2. Etos rycerski

1. Kształtowanie się rycerstwa

2. Wyprawy krzyżowe i zakony rycerskie

3. Herby i turnieje

4. Rycerstwo w kulturze

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: herb, turniej, kultura rycerska

– zna daty: I wyprawy krzyżowej (1096–1099 r.), IV wyprawy krzyżowej (1202–1204 r.), zdobycia Akki przez wojska tureckie (1291 r.)

– wyszczególnia elementy obyczajowości rycerskiej

– wymienia cnoty rycerskie.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: etos rycerski, zakon rycerski

– omawia rolę postaci Urbana II

– zna daty: zdobycia Jerozolimy i utworzenia Królestwa Jerozolimskiego (1099 r.), utworzenia zakonu krzyżackiego (1191 r.), upadku cesarstwa łacińskiego (1261 r.)

– wymienia cechy charakterystyczne etosu rycerskiego

– analizuje elementy obyczajowości rycerskiej w średniowieczu

– tłumaczy, jaką rolę odgrywały w średniowieczu zamki rycerskie.

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Gotfryda z Bouillon, Saladyna

– zna daty: wezwania chrześcijan przez Urbana II do rozpoczęcia krucjat (1095 r.), II wyprawy krzyżowej (1147–1149 r.), III wyprawy krzyżowej (1189–1192 r.), V wyprawy krzyżowej (1217–1221 r.), VI wyprawy krzyżowej (1248–1254 r.), VII wyprawy krzyżowej (1270 r.)

– przedstawia proces kształtowania się rycerstwa

– podaje przykłady nieprzestrzegania etosu rycerskiego w średniowieczu

– prezentuje etapy i skutki wypraw krzyżowych

– analizuje zmiany uzbrojenia rycerstwa w średniowieczu.

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Konrada III, Ludwika VII, Fryderyka Barbarossy, Filipa II Augusta, Ryszarda Lwie Serce, Baldwina I, Fryderyka II Hohenstaufa, Ludwika IX Świętego

– przedstawia i ocenia znaczenie wypraw krzyżowych dla Europy

– porównuje turniejowe i bitewne wyposażenie rycerzy.

 

Uczeń:

– ocenia wpływ wypraw krzyżowych na kształtowanie się rycerstwa europejskiego

– omawia i ocenia wpływ średniowiecznego etosu rycerskiego na obyczajowość i kulturę w następnych epokach.

3. Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe

1. Początki polskiego rycerstwa

2. Konflikt z zakonem krzyżackim

3. Sobór w Konstancji

4. Klęska zakonu krzyżackiego

Uczeń:

– omawia rolę postaci Konrada Mazowieckiego

– zna daty: sprowadzenia Krzyżaków do Polski (1226 r.), wielkiej wojny z zakonem krzyżackim (1409–1411 r.), bitwy pod Grunwaldem (15 lipca 1410 r.), wojny trzynastoletniej (1454–1466 r.), hołdu pruskiego (1525 r.)

– opisuje okoliczności sprowadzenia Krzyżaków do Polski.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wojna sprawiedliwa, wojna niesprawiedliwa

– omawia rolę postaci: Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta I Starego, Albrechta Hohenzollerna

– zna daty: zajęcia Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków (1308–1309 r.), bitwy pod Płowcami (1331 r.), pokoju w Kaliszu (1343 r.), I pokoju toruńskiego (1411 r.), II pokoju toruńskiego (1466 r.)

– prezentuje przyczyny, przebieg i skutki wojen polsko-krzyżackich toczonych w czasach panowania ostatnich Piastów

– przedstawia przebieg i skutki wielkiej wojny z zakonem krzyżackim

– podaje okoliczności sekularyzacji zakonu krzyżackiego.

 

 

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Zawiszy Czarnego z Garbowa, Pawła Włodkowica

– zna daty: soboru w Konstancji (1414–1418 r.), powstania antykrzyżackiego w Prusach (1454 r.), bitwy pod Chojnicami (1454 r.), ostatniej wojny z Krzyżakami (1519–1521 r.)

– wskazuje na mapie kierunki działań wojsk polsko-litewskich i krzyżackich w czasie wielkiej wojny z zakonem oraz zmiany terytorialne będące następstwami zawarcia I pokoju toruńskiego

– przedstawia proces kształtowania się średniowiecznego rycerstwa polskiego

– opisuje przebieg

bitwy pod Grunwaldem

– przybliża postawy posłów polskich w trakcie soboru w Konstancji

– prezentuje przyczyny, przebieg i skutki wojny trzynastoletniej.

Uczeń:

– zna datę utworzenia Związku Pruskiego (1440 r.)

– wyjaśnia znaczenie poglądów religijnych i politycznych dla definiowania wojen: sprawiedliwych i niesprawiedliwych w średniowieczu

– ocenia, czy wojna może być sprawiedliwa, i uzasadnia swoją opinię.

 

Uczeń:

– ocenia poglądy Pawła Włodkowica na temat przyczyn i sposobu prowadzenia wojen

– ocenia znaczenie dla sporu polsko-krzyżackiego: bitwy pod Płowcami, bitwy pod Grunwaldem, wystąpienia Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji.

 

4. Koniec epoki rycerstwa

1. Wojna stuletnia

2. Zmierzch rycerstwa

3. Początki broni palnej

Uczeń:

– zna daty: wojny stuletniej (1337–1453 r.), zdobycia Konstantynopola przez Turków (1453 r.)

– omawia przyczyny i skutki wojny stuletniej.

 

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Joanny d’Arc, Jana Husa

– zna daty bitew: pod Crécy (1346 r.), pod Azincourt (1415 r.)

– wyjaśnia, dlaczego bitwy: pod Crécy i Azincourt oznaczały koniec epoki rycerstwa

– przedstawia wpływ Joanny d’Arc na przebieg wojny stuletniej

– wskazuje okoliczności wprowadzenia broni palnej

– prezentuje zmiany organizacji armii europejskich w XV w.

 

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Filipa VI, Edwarda III, Karola VII, Zygmunta Luksemburskiego, Jana Žižki

– zna daty: spalenia Joanny d’Arc na stosie (1431 r.), utworzenia Konfederacji Szwajcarskiej (1291 r.), bitwy pod Lipanami (1434 r.)

– charakteryzuje technikę wojenną stosowaną przez wojska husyckie

– wyjaśnia, jakie znaczenie miało wykorzystywanie przez husytów wozów bojowych

– przedstawia sposoby zastosowania broni palnej podczas prowadzenia działań wojennych w XV w.

Uczeń:

– omawia rolę postaci Arnolda von Winkelrieda

– zna daty: bitwy pod Morgarten (1315 r.), bitwy pod Dornbach (1499 r.), odsieczy Pragi przez wojska Jana Žižki (1420 r.)

– przedstawia przebieg wojen Szwajcarów o zachowanie suwerenności i wpływ tych konfliktów na sposób prowadzenia działań wojennych w nowożytnej Europie

– wyjaśnia, na czym polega symbolika postaci Winkelrieda.

 

Uczeń:

– ocenia militarne skutki zastosowania broni palnej.

III. Wojny religijne i dynastyczne

1. Wojny religijne w XVI wieku

1. Reformacja i początki konfliktów religijnych

2. Wojny włoskie

3. Konflikty religijne we Francji

4. Klęska Wielkiej Armady

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu wojna religijna

– omawia rolę postaci Marcina Lutra

– zna daty: wystąpienia Marcina Lutra (1517 r.), pokoju w Augsburgu (1555 r.), tzw. nocy św. Bartłomieja (1572 r.), wydania Edyktu nantejskiego (1598 r.)

– podaje przyczyny i skutki konfliktów religijnych w Europie.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: tzw. noc św. Bartłomieja, Wielka Armada

– omawia rolę postaci: Thomasa Münzera, Katarzyny Medycejskiej, Henryka de Burbon, Elżbiety I

– zna daty: powstania chłopskiego w Niemczech (1524–1525 r.), bitwy pod Frankenhausen (1525 r.), klęski Wielkiej Armady (1588 r.)

– tłumaczy, w jaki sposób reformacja wpłynęła na radykalizację nastrojów społecznych w Niemczech

– prezentuje przyczyny, przebieg i skutki wojny chłopskiej w Niemczech

– wskazuje wady i zalety prowadzenia działań wojennych z pomocą wojsk zaciężnych.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Związek Szmalkaldzki, Sacco di Roma

– omawia rolę postaci: Karola V, Karola VIII, Ludwika XII, Franciszka I, Francisa Drake’a

– zna daty: sejmu w Spirze (1529 r.), utworzenia Związku Szmalkaldzkiego (1531 r.), bitwy pod Pawią (1525 r.), Sacco di Roma (1527 r.), tzw. wojny trzech Henryków (1574–1589 r.)

– przedstawia przebieg i skutki wojen religijnych w Niemczech

– tłumaczy, jaką rolę odegrało użycie broni palnej w trakcie bitwy pod Pawią

– podaje skutki polityczne Sacco di Roma

– wymienia przyczyny sukcesów i klęsk armii francuskiej w czasie wojen włoskich

– prezentuje przyczyny, przebieg i skutki rywalizacji angielsko-hiszpańskiej.

Uczeń:

– zna daty: wojen szmalkaldzkich (1546–1552 r.), wyprawy wojsk Karola VIII do Włoch (1494 r.), wyprawy sił Ludwika XII do Włoch (1499 r.), bitwy pod Marignano (1515 r.), pokoju w Cateau- Cambrésis (1559 r.), wydania edyktu tolerancyjnego w Saint-Germain-en-Laye (1562 r.), wojny między hugenotami a katolikami we Francji (1562–1594 r.), pokoju w Saint-Germain-en-Laye (1570 r.)

– prezentuje przyczyny, przebieg i skutki wojen włoskich

– omawia wpływ wojen włoskich na sposób prowadzenia konfliktów zbrojnych w epoce nowożytnej

– opisuje przyczyny, przebieg i skutki wojen religijnych we Francji.

 

 

Uczeń:

– ocenia, czy postanowienia Edyktu nantejskiego mogły stanowić podstawę pokojowego współistnienia protestantów i katolików

– ocenia, czy reformacja musiała oznaczać wciągnięcie państw europejskich w konflikty o podłożu religijnym.

2. Europa w XVII wieku

1. Konflikt w Niderlandach

2. Wybuch wojny trzydziestoletniej

3. Wojna w Rzeszy

4. Zakończenie wojny trzydziestoletniej

5. Jak walczono w XVII wieku

6. Wzrost potęgi Francji

Uczeń:

– zna daty wojny trzydziestoletniej (1618–1648 r.)

wymienia przyczyny i skutki wojny trzydziestoletniej.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: tzw. defenestracja praska, Armia Nowego Wzoru

– omawia rolę postaci: Gustawa II Adolfa, Olivera Cromwella, Armanda Jeana du Plessis de Richelieu, Ludwika XIV

– zna daty: tzw. II defenestracji praskiej (1618 r.), bitwy pod Białą Górą (1620 r.), bitwy pod Lützen (1632 r.), pokoju westfalskiego (1648 r.)

– wskazuje na mapie obszary krajów zaangażowanych w wojnę trzydziestoletnią

przedstawia sposoby prowadzenia walk w XVII w.

wymienia nazwy formacji zbrojnych walczących w XVII w.

prezentuje znaczenie fortyfikacji dla prowadzenia działań wojennych w XVII w.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu tzw. pacyfikacja gandawska

– omawia rolę postaci: Wilhelma Orańskiego, Fryderyka V, Ferdynanda Habsburga, Chrystiana IV, Albrechta von Wallensteina

– zna daty:

wybuchu antyhiszpańskiego powstania w Niderlandach (1566 r.), zawarcia tzw. pacyfikacji gandawskiej (1576 r.), wkroczenia wojsk duńskich do Rzeszy (1625 r.), bitwy pod Rocroi (1643 r.), odwołania Edyktu nantejskiego (1685 r.)

przedstawia przyczyny, przebieg i skutki konfliktu w Niderlandach

wymienia i charakteryzuje okresy wojny trzydziestoletniej

tłumaczy, dlaczego zwycięstwo Szwedów pod Lützen

można określić jako pyrrusowe

omawia przyczyny i skutki odwołania Edyktu nantejskiego we Francji

określa wady i zalety sposobów zaopatrywania wojsk w XVII w.

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Filipa II, Gábora Bethlena

– zna daty: unii w Arras (1579 r.), najazdu wojsk Gábora Bethlena na Wiedeń (1619 r.), oblężenia Magdeburga (1631 r.), bitwy pod Nördlingen (1634 r.), upadku La Rochelle (1628 r.)

wyjaśnia, na czym polegała przewaga żołnierzy Armii Nowego Wzoru nad innymi wojskami zaciężnymi

tłumaczy, dlaczego wojna trzydziestoletnia trwała tak długo i czemu angażowali się w nią władcy kolejnych państw sąsiadujących z Rzeszą.

Uczeń:

ocenia polityczne i społeczne skutki wojny trzydziestoletniej.

 

3. Armia polska za pierwszych królów elekcyjnych

1. Armia polsko-litewska w XVI wieku

2. Wojny o Inflanty

3. Wojny ze Szwedami

4. Wojny z Rosją i Turcją na początku XVII wieku

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu husaria

– omawia rolę postaci: Jana Karola Chodkiewicza, Stanisława Żółkiewskiego

– zna daty bitew: pod Kircholmem (1605 r.), pod Kłuszynem (1610 r.), pod Cecorą (1620 r.), pod Chocimiem (1621 r.)

– wymienia cechy charakterystyczne armii polsko-litewskiej w XVI w.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wojsko kwarciane, piechota wybraniecka

– omawia rolę postaci Stefana Batorego

– zna daty: wojny z Moskwą o Inflanty (1577–1582 r.), rozejmu w Jamie Zapolskim (1582 r.), wojny z Rosją (1609–1619 r.), rozejmu w Dywilinie (1619 r.)

– wskazuje na mapie tereny, których przynależność budziła spory pomiędzy Rzecząpospolitą a Szwecją

– określa cechy charakterystyczne armii polsko-litewskiej w XVI w.

– przedstawia reformy wojskowe wprowadzone przez Stefana Batorego

– omawia strategię Jana Karola Chodkiewicza wykorzystaną w trakcie bitwy pod Kircholmem

– analizuje strategię Stanisława Żółkiewskiego wykorzystaną w trakcie bitwy pod Kłuszynem

– prezentuje uzbrojenie i sposób walki husarii.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: obrona potoczna, rota, lisowczycy, koncerz

– omawia rolę postaci Aleksandra Lisowskiego

– zna daty: utworzenia piechoty wybranieckiej (1578 r.), wyprawy połockiej (1579 r.), wyprawy na Wielkie Łuki (1580 r.), wyprawy pskowskiej (1581–1582 r.), inwazji wojsk szwedzkich na Inflanty (1604 r.), wyprawy sił Dymitra Samozwańca na Moskwę (1604 r.), zdobycia Smoleńska (1611 r.)

– wskazuje na mapie kierunki wypraw wojsk Stefana Batorego

– omawia przyczyny, przebieg i skutki wojny o Inflanty toczonej w czasach panowania Stefana Batorego

– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki wojen polsko-szwedzkich, polsko-rosyjskich oraz polsko-tureckich, które toczono na przełomie XVI i XVII w.

Uczeń:

– zna datę przyłączenia Estonii do Rzeczypospolitej (1600 r.)

– wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy wojskami kozackimi a lisowczykami

– określa skuteczność armii polsko-litewskiej w XVI w.

– ocenia, czy śmierć Jana Karola Chodkiewicza w trakcie walk pod Chocimiem miała wpływ na postawy żołnierzy polskich.

 

 

Uczeń:

– ocenia działalność i skuteczność lisowczyków jako wojska najemnego

– ocenia wartość bojową husarii

– ocenia skuteczność wybitnych wodzów podczas wielkich bitew z pierwszej połowy XVII w.

 

4. Od potęgi do kryzysu Rzeczypospolitej

1. W walce z Gustawem Adolfem

2. Kozacy

3. Reformy armii polskiej w drugiej połowie XVII wieku

4. Potop szwedzki

5. Schyłek polskiej potęgi militarnej

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Bohdana Chmielnickiego, Władysława IV, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego

– zna daty: bitwy pod Oliwą (1627 r.), bitwy pod Trzcianą (1629 r.), wybuchu powstania Chmielnickiego (1648 r.), bitwy pod Chocimiem (1673 r.), bitwy pod Wiedniem (1683 r.)

– wymienia przyczyny sukcesów i porażek Szwedów w wojnach z Rzecząpospolitą.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu rejestr kozacki

– omawia rolę postaci: Gustawa II Adolfa, Karola X Gustawa, Stefana Czarnieckiego, Michała Korybuta Wiśniowieckiego

– zna daty: zajęcia Pomorza Gdańskiego przez Szwedów (1626–1629 r.), rozejmu w Starym Targu (1629 r.), bitwy nad Żółtymi Wodami (1648 r.), bitwy pod Korsuniem (1648 r.), bitwy pod Beresteczkiem (1651 r.), ugody w Perejasławiu (1654 r.), oblężenia Jasnej Góry (1655 r.), bitwy pod Warką (1656 r.), pokoju w Oliwie (1660 r.), pokoju w Andruszowie (1667 r.), traktatu w Buczaczu (1672 r.), pokoju w Karłowicach (1699 r.)

– tłumaczy, co było podstawą siły bojowej Kozaków i jak wykorzystywali ją oni w praktyce

– omawia reformy wprowadzone w armii polskiej w drugiej połowie XVII w.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: autorament, wojsko komputowe

– omawia rolę postaci: Jeremiego Wiśniowieckiego, Janusza Radziwiłła, Fryderyka Wilhelma, Jerzego II Rakoczego

– zna daty: wojny polsko-szwedzkiej (1621–1622 r.), oblężenia Zbaraża (1649 r.), bitwy pod Batohem (1652 r.), konfederacji tyszowieckiej (1655 r.), bitwy pod Warszawą (1656 r.), zerwania związków lennych Brandenburgii z Polską (1656 r.), układu w Radnot (1656 r.), wojny Rzeczypospolitej z Turcją (1672–1676 r.), traktatu w Żurawnie (1676 r.)

– opisuje przebieg i skutki wojen polsko- szwedzkich toczonych w pierwszej połowie XVII w.

– prezentuje przebieg i skutki potopu szwedzkiego

– przedstawia przebieg i skutki wojen polsko-tureckich toczonych w drugiej połowie XVII w.

– omawia strategię wykorzystaną przez Jana III Sobieskiego w trakcie bitwy pod Wiedniem.

Uczeń:

– omawia rolę postaci Arendta Dickmanna

– zna daty: utworzenia rejestru kozackiego (1572 r.), bitwy pod Walmojzą (1626 r.), kapitulacji wojsk polskich pod Ujściem i w Kiejdanach (1655 r.), oblężenia Koldyngi (1658 r.)

– przedstawia wpływ sytuacji finansowej Rzeczypospolitej na wyniki zmagań jej armii.

 

Uczeń:

– ocenia, czy Rzeczpospolita w XVII w. potrzebowała silnej i dużej floty

– ocenia, czy decyzja Jana III Sobieskiego dotycząca zaangażowania się w działania wojenne przeciwko Turcji i rozpoczęcia odsieczy wiedeńskiej była słuszna.

5. Upadek Rzeczypospolitej

1. Konfederacja barska

2. Reformy wojska w XVIII wieku

3. Wojna w obronie Konstytucji 3 maja

4. Powstanie kościuszkowskie

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu kosynierzy

– omawia rolę postaci: Stanisława Augusta Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki

– zna daty: konfederacji barskiej (1768–1772 r.), I rozbioru Polski (1772 r.), Sejmu Wielkiego (1788–1792 r.), zawiązania konfederacji targowickiej (1792 r.), II rozbioru Polski (1793 r.), powstania kościuszkowskiego (1794 r.), III rozbioru Polski (1795 r.)

– przedstawia przy-czyny i skutki powstania kościuszkowskiego.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: konfederacja barska, Sejm Niemy, naczelnik powstania, rzeź Pragi

– omawia rolę postaci: Kazimierza Pułaskiego, Jana Henryka Dąbrowskiego

– zna daty: utworzenia Szkoły Rycerskiej (1765 r.), bitwy pod Zieleńcami (18 czerwca 1792 r.), przysięgi Tadeusza Kościuszki w Krakowie (24 marca 1794 r.), bitwy pod Racławicami (4 kwietnia 1794 r.), bitwy pod Szczekocinami (6 czerwca 1794 r.), bitwy pod Maciejowicami (10 października 1794 r.), rzezi Pragi (4 listopada 1794 r.)

– tłumaczy, w jakich okolicznościach zawiązano konfederację barską

– przedstawia reformy wojska przeprowadzone w XVIII w.

– wyjaśnia, jakie znaczenie miało ustanowienie Orderu Virtuti Militari

– prezentuje przebieg powstania kościuszkowskiego.

Uczeń:

– zna daty: Sejmu Niemego (1717 r.), utworzenia Generalności (1769 r.), ogłoszenia detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego (1770 r.), reformy wojska uchwalonej przez Sejm Wielki (1789 r.), bitwy pod Dubienką (18 lipca 1792 r.)

– omawia przebieg działań politycznych i walk prowadzonych przez konfederatów barskich

– określa przyczyny, przebieg i skutki wojny w obronie Konstytucji 3 maja

– przedstawia strategię wykorzystaną przez Tadeusza Kościuszkę w trakcie bitwy pod Racławicami

– wyjaśnia, dlaczego udział kosynierów w bitwie racławickiej był możliwy i wyjątkowo ważny

– tłumaczy cel przeprowadzonej przez Rosjan rzezi mieszkańców Pragi.

Uczeń:

– wyjaśnia, dlaczego Polacy brali udział w wojnie o niepodległość USA

– wymienia różnice pomiędzy konfederacją barską a powstaniem kościuszkowskim

– porównuje przyczyny klęski konfederacji barskiej i powstania kościuszkowskiego.

 

Uczeń:

– ocenia wkład militarny Polaków w walkę o zachowanie niepodległości

– ocenia kierunek, w jakim zmierzały reformy wojska Rzeczypospolitej w XVIII w.

 

IV. Wojny wieku XIX

1. Epoka napoleońska

1. Rewolucja francuska i jej wpływ na przemiany w wojsku

2. Początki kariery Napoleona Bonapartego

3. Wielkie zwycięstwa Napoleona

4. Wyprawa na Moskwę

5. Upadek cesarza Francuzów

6. Armie w epoce napoleońskiej

Uczeń:

– omawia rolę postaci Napoleona Bonapartego

– zna daty: wybuchu rewolucji francuskiej (1789 r.), bitwy pod Austerlitz (1805 r.), wyprawy armii Napoleona na Rosję (1812 r.)

– podaje przyczyny i skutki klęski wojsk Napoleona w Rosji.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu tzw. 100 dni Napoleona

– omawia rolę postaci Aleksandra I

– zna daty: koronacji cesarskiej Napoleona (1804 r.), bitwy pod Borodino (1812 r.), bitwy pod Lipskiem (1813 r.), abdykacji Napoleona (1814 r.), bitwy pod Waterloo (1815 r.)

– przedstawia wpływ rewolucji francuskiej na przemiany w wojsku

– wymienia bitwy, które miały przełomowe znaczenie w kampaniach napoleońskich

– charakteryzuje rodzaje wojsk tworzących armię Napoleona

– prezentuje przebieg i skutki wyprawy sił Napoleona na Moskwę.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: tzw. bitwa trzech cesarzy, tzw. bitwa narodów

– omawia rolę postaci: Franciszka I, Horatia Nelsona, Michaiła Kutuzowa, Arthura Wellesleya

– zna daty: objęcia przez Napoleona dowództwa nad Armią Włoch (1796 r.), wyprawy wojsk Napoleona do Egiptu (1798 r.), bitwy pod piramidami (1798 r.), bitwy pod Abukirem (1799 r.), bitwy pod Marengo (1800 r.), bitwy pod Frydlandem (1807 r.), bitwy pod Jeną (1806 r.), bitwy pod Auerstädt (1806 r.), bitwy pod Trafalgarem (1805 r.), bitwy pod Wagram (1809 r.)

– omawia początki kariery Napoleona Bonapartego

– wymienia czynniki, które zadecydowały o zwycięstwie Francuzów w wojnie z siłami I koalicji

– przedstawia przebieg kampanii napoleońskich

– prezentuje strategię wykorzystaną przez Arthura Wellesleya w trakcie bitwy pod Waterloo

– określa okoliczności upadku Napoleona.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: taktyka linearna, taktyka kolumnowo-tyralierska

– omawia rolę postaci: Louisa Nicolasa Davouta, Michela Neya

– zna daty: I koalicji antyfrancuskiej (1792–1797 r.), utworzenia armii narodowej we Francji (1793 r.), zdobycia przez siły Napoleona Tulonu (1793 r.), II koalicji antyfrancuskiej (1799–1802 r.), pokoju w Amiens (1802 r.), wybuchu wojny francusko-angielskiej (1803 r.), III koalicji antyfrancuskiej (1805 r.), IV koalicji antyfrancuskiej (1806–1807 r.), bitwy pod Iławą Pruską (1807 r.), V koalicji antyfrancuskiej (1808–1809 r.), VI koalicji antyfrancuskiej (1812–1814 r.), VII koalicji antyfrancuskiej (1815 r.)

– wyjaśnia, czym różniła się kampania rosyjska od poprzednich wojen toczonych przez armię Napoleona.

 

Uczeń:

– ocenia talent militarny Napoleona.

2. „Czarna i biała legenda” Napoleona

1. Stosunek Napoleona do podbitej ludności

2. Polityka francuska wobec Hiszpanii

3. Księstwo Warszawskie

Uczeń:

– zna datę utworzenia Księstwa Warszawskiego (1807 r.)

– przedstawia okoliczności powstania Księstwa Warszawskiego.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Kodeks Napoleona, blokada kontynentalna

– omawia rolę postaci Józefa Poniatowskiego

– zna daty: pokoju w Tylży (1807 r.), wojny z Austrią (1809 r.), wysłania legionistów polskich na Santo Domingo (1801–1802 r.)

– wskazuje na mapie obszary państw zależnych od Francji w czasach rządów Napoleona

– przedstawia stosunek Napoleona do podbitej ludności

– opisuje wkład militarny Polaków w kampanie armii Napoleona.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu tzw. II wojna polska

– omawia rolę postaci: Józefa Bonapartego, Józefa Zajączka

– zna daty: blokady kontynentalnej (1806–1810 r.), wybuchu powstania w Wielkopolsce (1806 r.)

– prezentuje politykę francuską w Hiszpanii

– przedstawia słabości i zalety Księstwa Warszawskiego

– analizuje „czarną i białą legendę” Napoleona.

Uczeń:

– zna daty: traktatu w Fontainebleau (1807 r.), usunięcia Francuzów z Hiszpanii (1813 r.)

– przedstawia stosunek różnych narodów europejskich do Napoleona

– wyjaśnia różnice

pomiędzy ocenami Napoleona w Polsce i w innych państwach europejskich.

Uczeń:

– ocenia stosunek Napoleona do podbitej ludności

– ocenia stosunek Napoleona do Polaków

– ocenia, czy opowiedzenie się po stronie Napoleona przyniosło Polakom korzyści.

 

3. Od kongresu wiedeńskiego do pax Britannica

1. Nowy ład w Europie

2. Rewolucje w pierwszej połowie XIX wieku

3. Wojna krymska i kongres berliński

4. Konflikty kolonialne

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu kongres wiedeński

– zna daty obrad kongresu wiedeńskiego (1814–1815 r.)

– wymienia postanowienia polityczne i terytorialne uczestników kongresu wiedeńskiego.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Święte Przymierze, pax Britannica, Wiosna Ludów, wojna krymska, kongres berliński

– omawia rolę postaci: Aleksandra I, Wiktorii I, Aleksandra II

– zna daty: utworzenia Świętego Przymierza (1815 r.), wybuchu powstania listopadowego (1830 r.), Wiosny Ludów (1848–1849 r.), wojny krymskiej (1853–1856 r.), kongresu berlińskiego (1878 r.)

– omawia okoliczności zwołania kongresu wiedeńskiego

– tłumaczy, komu służyły, a kogo ograniczały postanowienia uczestników kongresów: wiedeńskiego i berlińskiego

– przedstawia rolę, jaką miało odgrywać Święte Przymierze

– wyjaśnia, na czym polegał pax Britannica

– określa przyczyny rywalizacji rosyjsko-tureckiej

– prezentuje postanowienia uczestników kongresu berlińskiego.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: epoka wiktoriańska, rządy reakcji, tzw. sojusz trzech cesarzy, powstanie sipajów, wojny burskie, tzw. powstanie bokserów

– omawia rolę postaci: Mikołaja I, Giuseppe Mazziniego, Józefa Bema

– zna daty: rewolucji we Francji i w Belgii (1830 r.), powstania sipajów (1857–1859 r.), zawarcia tzw. sojuszu trzech cesarzy (1873 r.), I wojny burskiej (1880–1881 r.), tzw. powstania bokserów (1899 r.), II wojny burskiej (1899–1902 r.)

– wyjaśnia, co leżało u podstaw potęgi Wielkiej Brytanii

– określa przyczyny, przebieg i skutki rewolucji europejskich z pierwszej połowy XIX w.

– wymienia rewolucje z pierwszej połowy XIX w.

– tłumaczy, dlaczego władcy państw Europy Zachodniej ingerowali w konflikt rosyjsko-turecki

– omawia przebieg i skutki wojny krymskiej

– wymienia konflikty kolonialne, w które była zaangażowana Wielka Brytania

– wyjaśnia, dlaczego państwa europejskie angażowały się w konflikty kolonialne

– przedstawia korzyści, jakie polityka kolonialna przynosiła mocarstwom europejskim.

Uczeń:

– zna daty: podboju Algierii (1830–1847 r.), powstań we Włoszech (1831 r.), I wojny opiumowej (1839–1842 r.), oblężenia Sewastopola (1854–1855 r.), wojny rosyjsko-tureckiej (1877–1878 r.), pokoju w San Stefano (1878 r.), dwuprzymierza Niemiec i Austro-Węgier (1879 r.), wojny Brytyjczyków z Zulusami (1879 r.), I wojny włosko-etiopskiej (1887–1889 r.), II wojny włosko-etiopskiej (1895–1896 r.), bitwy pod Aduą (1896 r.)

– opisuje przebieg działań zbrojnych w trakcie wojny rosyjsko-tureckiej (1877–1878 r.)

– omawia konflikty kolonialne w Afryce

– przedstawia konflikty kolonialne w Azji

– prezentuje ekspansję kolonialną Francji, Niemiec i Włoch.

 

Uczeń:

– ocenia wpływ postanowień uczestników kongresu berlińskiego na ład europejski

– ocenia politykę Wielkiej Brytanii w XIX i na początku XX w.

4. Przemiany w wojskowości w XIX wieku

1. Armie narodowe

2. Wynalazki i nowa broń

3. Wojny we Włoszech i powstanie Czerwonego Krzyża

4. Wojna francusko-niemiecka

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu Czerwony Krzyż

– zna daty: Wiosny Ludów we Włoszech (1848–1849 r.), utworzenia Królestwa Włoch (1861 r.), proklamowania powstania II Rzeszy (18 stycznia 1871 r.)

– wymienia wady i zalety wprowadzenia armii narodowych z poboru.

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Giuseppe Garibaldiego, Napoleona III, Ottona von Bismarcka

– zna daty: bitwy pod Solferino (1859 r.), wojny francusko-pruskiej (1870–1871 r.), pokoju we Frankfurcie nad Menem (1871 r.)

– podaje cechy charakterystyczne i skutki powstania armii narodowych

– wymienia nowe rodzaje broni i wynalazki służące jej udoskonalaniu

– przedstawia okoliczności utworzenia Czerwonego Krzyża.

 

Uczeń:

– omawia rolę postaci Jeana Henriego Dunanta

– zna daty: skonstruowania karabinu iglicowego (1836 r.), skonstruowania karabinu maszynowego (1884 r.), I bitwy pod Custozą (1848 r.), wojny francusko-austriackiej (1859 r.), wyprawy „czerwonych koszul” (1860 r.), wojny włosko-prusko-austriackiej (1866 r.), II bitwy pod Custozą (1866 r.), bitwy pod Sedanem (1870 r.)

– wyjaśnia wpływ rozwoju techniki na sposób prowadzenia działań wojennych w XIX w.

– prezentuje przebieg działań wojennych zmierzających do zjednoczenia Włoch

– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki wojny francusko-niemieckiej.

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Hirama Maxima, Helmuta von Moltke

– zna daty: uchwalenia konwencji genewskiej (1864 r.), kapitulacji francuskiej Armii Renu pod Metzem (1870 r.)

– wymienia przyczyny wzrostu strat osobowych na polach bitew w drugiej połowie XIX w.

– wyjaśnia, w jaki sposób starano się poprawić opiekę nad żołnierzami rannymi na polach bitew.

Uczeń:

– porównuje przebieg zjednoczenia Włoch i Niemiec oraz ocenia, w którym z tych procesów aspekt militarny miał większe znaczenie.

 

V. Stulecie konfliktów globalnych

1. I wojna światowa

1. I wojna światowa na froncie zachodnim

2. Walki na froncie wschodnim

3. Walki na pozostałych frontach

4. I wojna światowa na morzach

5. Zmiany w technice wojskowej

6. Skutki społeczne I wojny światowej

7. Powstanie Ligi Narodów

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: trójprzymierze, ententa (trójporozumienie), Liga Narodów

– zna daty: I wojny światowej (1914–1918 r.), podpisania rozejmu na froncie zachodnim (11 listopada 1918 r.), rewolucji lutowej (1917 r.), rewolucji październikowej (1917 r.), utworzenia Ligi Narodów (1920 r.)

– przedstawia skutki społeczne I wojny światowej.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wojna pozycyjna, broń chemiczna, nieograniczona wojna podwodna

– omawia rolę postaci Thomasa Woodrowa Wilsona

– zna daty: bitwy nad Marną (1914 r.), bitwy pod Tannenbergiem (1914 r.), bitwy pod Ypres (1915 r.), bitwy pod Gorlicami (1915 r.), bitwy pod Verdun (1916 r.), bitwy nad Sommą (1916 r.), ofensywy Brusiłowa (1916 r.), przystąpienia USA do wojny po stronie ententy (1917 r.), pokoju w Brześciu nad Bugiem (1918 r.)

– wskazuje na mapie obszary państw uczestniczących w wojnie po stronie ententy i państw centralnych

– wyjaśnia znaczenie bitew: nad Marną, pod Verdun i nad Sommą dla przebiegu działań wojennych na froncie zachodnim

– wyjaśnia znaczenie bitew: pod Tannenbergiem i Gorlicami oraz ofensywy Brusiłowa dla przebiegu działań wojennych na froncie wschodnim

– omawia taktyki prowadzenia działań zbrojnych wykorzystywane w czasie I wojny światowej

– opisuje okoliczności i cele utworzenia Ligi Narodów.

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Philippe’a Pétaina, Paula von Hindenburga, Aleksieja Brusiłowa

– zna daty: pierwszego zastosowania broni chemicznej (1915 r.), przystąpienia Włoch do wojny po stronie ententy (1915 r.), bitwy na półwyspie Gallipoli (1915–1916 r.), pierwszego zastosowania czołgów (1916 r.), bitwy jutlandzkiej (1916 r.), II bitwy nad Marną (1918 r.)

– prezentuje przebieg działań wojennych na froncie zachodnim

– wyjaśnia, z jakich powodów konflikt na froncie zachodnim przekształcił się w wojnę pozycyjną

– przedstawia przebieg działań wojennych na froncie wschodnim

– tłumaczy, jakie znaczenie dla przebiegu I wojny światowej miało przystąpienie USA do wojny po stronie państw ententy

– opisuje przebieg działań wojennych na morzu

– przedstawia zmiany techniki wojennej

– wyjaśnia, jakie były przyczyny i skutki zastosowania broni chemicznej.

Uczeń:

– zna daty: bitwy nad jeziorami mazurskimi (1914 r.), przystąpienia Turcji do wojny po stronie państw centralnych (1914 r.), przystąpienia Rumunii do wojny po stronie ententy (1916 r.), przystąpienia Grecji do wojny po stronie ententy (1917 r.), buntu niemieckich marynarzy w Kilonii (1918 r.)

– przedstawia przebieg walk na frontach I wojny światowej innych niż wschodni i zachodni

– wskazuje, które rodzaje broni zastosowane w trakcie I wojny światowej miały charakter defensywny, a które ofensywny

– porównuje okoliczności zakończenia działań zbrojnych na frontach: wschodnim i zachodnim.

 

Uczeń:

– ocenia, czy państwa centralne miały szansę na zwycięstwo

– ocenia skuteczność działań Ligi Narodów.

 

2. Wojna totalna

1. Sukcesy niemieckie z lat 1939–1941

2. Walki na froncie wschodnim

3. Walki w Afryce

4. Front zachodni w latach 1943–1945

5. Wojna na Dalekim Wschodzie

6. Na czym polegała wojna totalna

7. Rozwój techniki podczas II wojny światowej

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wojna totalna, alianci

– zna daty: II wojny światowej (1939–1945 r.), ataku III Rzeszy na Polskę (1 września 1939 r.), agresji ZSRR na Polskę (17 września 1939 r.), bitwy o Anglię (lipiec – październik 1940 r.), agresji Niemiec na ZSRR (22 czerwca 1941 r.), powstania warszawskiego (1 sierpnia – 3 października 1944 r.), kapitulacji III Rzeszy (8 maja 1945 r.), zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki (6 i 9 sierpnia 1945 r.), kapitulacji Japonii (2 września 1945 r.)

– omawia cechy charakterystyczne wojny totalnej na przykładzie II wojny światowej.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu wojna błyskawiczna (blitzkrieg)

– zna daty: bitwy nad Bzurą (9–19 września 1939 r.), kapitulacji Warszawy (28 września 1939 r.), ataku Niemiec na Danię i Norwegię (kwiecień 1940 r.), ataku Niemiec na Francję, Belgię, Holandię i Luksemburg (maj 1940 r.), bitwy o Moskwę (1941/1942 r.), ataku na Pearl Harbor (7 grudnia 1941 r.), bitwy o Midway (czerwiec 1942 r.), bitwy o Stalingrad (sierpień 1942 – luty 1943 r.), bitwy na Łuku Kurskim (lipiec – sierpień 1943 r.),

lądowania w Normandii (6 czerwca 1944 r.)

– tłumaczy, jakie znaczenie militarne miały bitwy: o Anglię i pod Stalingradem

– uzasadnia, dlaczego bitwę na Łuku Kurskim uznaje się za moment przełomowy II wojny światowej

– wyjaśnia, jakie znaczenie militarne, polityczne i humanitarne miało zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki

– przedstawia rozwój techniki podczas II wojny światowej i jego konsekwencje

– wyjaśnia, dlaczego front wschodni miał decydujące znaczenie podczas II wojny światowej.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: bitwa o Atlantyk, tzw. wilcze stada, kamikaze

– omawia rolę postaci: Erwina Rommla, Bernarda Montgomery’ego, Stanisława Sosabowskiego

– zna daty: przystąpienia Włoch do wojny po stronie III Rzeszy (czerwiec 1940 r.), ofensywy włoskiej w Afryce (czerwiec 1940 r.), agresji Włoch na Grecję (październik 1940 r.), agresji Niemiec na Jugosławię i Grecję (kwiecień 1941 r.), bitwy pod El-Alamejn (listopad 1942 r.), bitwy o Guadalcanal (1942/1943 r.), inwazji aliantów na Sycylię (lipiec 1943 r.), kapitulacji Włoch (8 września 1943 r.), operacji Bagration (czerwiec 1944 r.), operacji Market Garden (wrzesień 1944 r.), kontrofensywy niemieckiej w Ardenach (grudzień 1944 r.), ofensywy styczniowej Armii Czerwonej (1945 r.), kapitulacji Berlina (2 maja 1945 r.),

wyzwolenia Włoch (maj 1945 r.)

– przedstawia przebieg działań wojennych w Europie w latach 1939–1941

– opisuje przebieg działań na froncie wschodnim

– omawia przebieg walk na froncie zachodnim w latach 1943–1945

– wyjaśnia znaczenie bitwy o Atlantyk dla ostatecznego wyniku wojny

– prezentuje przebieg działań wojennych w Afryce

– wyjaśnia, dlaczego kobiety dopuszczono do walk na froncie.

Uczeń:

– zna daty: ataku Japonii na Chiny (1937 r.), kapitulacji Helu (2 października 1939 r.), kapitulacji SGO „Polesie” (5 października 1939 r.), kapitulacji Francji (czerwiec 1940 r.), zdobycia Krety przez Niemców (maj 1941 r.), operacji Torch (listopad 1942 r.), zajęcia przez Japończyków Holenderskich Indii Wschodnich, Filipin i Malajów (1942 r.), kapitulacji wojsk niemiecko-włoskich w Afryce (13 maja 1943 r.), bitwy na Morzu Filipińskim (czerwiec 1944 r.), wyzwolenia Paryża (sierpień 1944 r.), bitwy o Iwo Jimę (marzec 1945 r.), bitwy o Okinawę (kwiecień – czerwiec 1945 r.), sforsowania Renu przez wojska alianckie (kwiecień 1945 r.), odzyskania Filipin przez USA (1945 r.)

– przedstawia strategie wykorzystane przez armie: niemiecką i radziecką w trakcie bitwy na Łuku Kurskim

– omawia przebieg działań wojennych w Azji i na Pacyfiku.

 

Uczeń:

– porównuje przebieg I i II wojny światowej.

3. ONZ i pax Americana

1. Powstanie ONZ

2. Rozwój prawa humanitarnego

3. Zimna wojna

4. Od pax Romana do pax Americana

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Organizacja Narodów Zjednoczonych, zimna wojna

– zna daty: konferencji założycielskiej ONZ (25 kwietnia 1945 r.), podpisania Karty Narodów Zjednoczonych (26 czerwca 1945 r.), zimnej wojny (1945–1991 r.)

– przedstawia cele i zasady działania ONZ.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: tzw. wielka trójka, prawo humanitarne, NATO, Układ Warszawski, żelazna kurtyna, pax Americana

– omawia rolę postaci: Winstona Churchilla, Ronalda Reagana

– zna daty: konferencji w Jałcie (luty 1945 r.), utworzenia NATO (1949 r.), powstania Układu Warszawskiego (1955 r.)

– prezentuje okoliczności utworzenia ONZ

– wymienia zasady prawa humanitarnego

– wyjaśnia, czym była zimna wojna

– tłumaczy, na czym polega pax Americana.

Uczeń:

– zna daty: konferencji w Dumbarton Oaks (1944 r.), zawarcia konwencji haskiej o pokojowym rozstrzyganiu sporów (1899 r.), konferencji haskiej (1907 r.), zawarcia konwencji genewskich (1949 r.)

– wymienia dokumenty będące podstawami prawa humanitarnego

– omawia rolę NATO i Układu Warszawskiego w rywalizacji między Wschodem a Zachodem

– przedstawia etapy rozwoju prawodawstwa humanitarnego.

 

Uczeń:

– charakteryzuje i porównuje trzy koncepcje ładu światowego: pax Romana, pax Britannica i pax Americana

– podaje czynniki mające wpływ na doskonalenie prawodawstwa humanitarnego.

Uczeń:

– ocenia, czy mimo wykorzystania podczas obu wojen światowych nowych rodzajów broni oraz metod prowadzenia działań zbrojnych zapisy konwencji haskich z 1907 r. pozostały aktualne

– ocenia, czy zachowaniu pokoju światowego bardziej służy model dwubiegunowy, czy taki, w którym dominuje jedno supermocarstwo.

 

4. Wizje globalnej zagłady

1. Broń atomowa

2. Terroryzm

3. Wizje zagłady świata

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wyścig zbrojeń, terroryzm

– zna datę zamachów w Nowym Jorku (11 września 2001 r.)

– przedstawia przyczyny i skutki terroryzmu.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu kryzys kubański

– omawia rolę postaci: Fidela Castro, Johna F. Kennedy’ego, Osamy bin Ladena

– zna datę początku kryzysu kubańskiego (1962 r.)

– wskazuje na mapie regiony świata zagrożone terroryzmem

– przedstawia znaczenie posiadania przez państwa broni atomowej

– tłumaczy, jakie znaczenie miał wyścig zbrojeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego po II wojnie światowej

– wymienia rodzaje terroryzmu.

 

Uczeń:

– zna daty: zawarcia układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (1968 r.), desantu w Zatoce Świń (1961 r.), zamachów w Madrycie (2004 r.), zamachów w Londynie (2005 r.)

– wskazuje na mapie miejsca konfliktów, w które są wysyłani żołnierze polscy

– omawia cechy charakterystyczne i przykłady różnych rodzajów terroryzmu: etniczno-narodowego, społeczno-rewolucyjnego i islamskiego

– prezentuje wpływ terroryzmu na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład światowy

– przedstawia naukowe i futurystyczne wizje zagłady świata.

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu projekt Manhattan

– omawia rolę postaci: Roberta Oppenheimera, Andreasa Baadera, Ulrike Meinhof

– zna daty: przewrotu na Kubie (1959 r.), zdetonowania pierwszej bomby wodorowej (1952 r.), zdetonowania pierwszej bomby neutronowej (1962 r.)

– omawia rozwój i rozprzestrzenianie się broni nuklearnej w okresie zimnej wojny.

 

Uczeń:

– ocenia metody i sposoby działania organizacji terrorystycznych oraz sposoby walki ze współczesnym terroryzmem.

5. Nigdy więcej wojny!

1. Początki ruchu pacyfistycznego

2. Pacyfizm w XX wieku

3. Wojna w Wietnamie

4. Wojna bez broni

Uczeń:

– zna daty interwencji amerykańskiej w Wietnamie (1964–1973 r.)

– wyjaśnia, jakie znaczenie ideologiczne i polityczna ma Pokojowa Nagroda Nobla.

 

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu ruch pacyfistyczny

– omawia rolę postaci: Mahatmy Gandhiego, Richarda Nixona

– zna daty: interwencji francuskiej w Wietnamie (1945–1954 r.), zawarcia traktatów paryskich (1973 r.)

– tłumaczy, jakie znaczenie miała wojna w Wietnamie dla nasilania się nastrojów pacyfistycznych

– podaje przyczyny klęski polityki USA w Wietnamie

– wyjaśnia, na czym polega wojna bez broni.

 

Uczeń:

– omawia rolę postaci: Ho Chi Minha, Ngo Dinh Diema

– zna daty: wystąpień studenckich w USA i Europie Zachodniej (1968–1969 r.), zajęcia Wietnamu Południowego przez komunistów z Wietnamu Północnego (1975 r.)

– wyjaśnia, jakie idee i przekonania leżą u podstaw ruchu pacyfistycznego

– określa przyczyny, przebieg i skutki wojny w Wietnamie

– tłumaczy, dlaczego warto podejmować działania określane jako wojna bez broni

– wymienia przykłady wojny bez broni.

Uczeń:

– zna daty: powstania Demokratycznej Republiki Wietnamu (1945 r.), zamachu stanu w Wietnamie Południowym (1963 r.), ofensywy Tet (1968 r.), ofensywy wojsk Wietnamu Północnego (1972 r.)

– przedstawia i porównuje rozwój ruchu pacyfistycznego po I i II wojnie światowej.

 

Uczeń:

– ocenia rolę wojsk amerykańskich podczas wojny wietnamskiej

– ocenia skutki wojny bez broni

– ocenia, czy pacyfizm może stać się obowiązującą doktryną państwową.