Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy 2GE liceum trzyletniego 2020/21 (rozszerzenie)

 

Temat

Liczba godzin

                                  Osiągnięcia uczniów

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

 

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

 

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

 

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

 

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

BHP i organizacja zajęć informatyki. Rozważania o informacji.

1

Znajomość organizacji i sposobów korzystania z różnych źródeł informacji. Znajomość obszaru nauczania informatyki w zakresie rozszerzonym. Podstawowa znajomość regulaminu pracowni i przepisów BHP. Zasady oceniania, poprawiania i uzupełniania zaległości.

Znajomość organizacji egzaminu maturalnego z informatyki w kontekście obowiązujących przepisów. Znajomość organizacji i ocena trudności zadań stawianych na Olimpiadzie informatycznej.

 

Rozumienie informacji jako pojęcia pierwotnego. Poprawne wskazywanie różnych typów informacji.

 wyjaśnia regulamin pracowni

·         wyjaśnia zasady oceniania

 

dokonuje analizy zasad oceniania i regulamin pracowni

·         wyjaśnia zasady bhp

- analizuje zadania maturalne

Systemy zapisu liczb dodatnich (całkowitych i ułamkowych).

6

Znajomość różnych systemów zapisu liczb. Rozumienie przydatności systemów: dwójkowego, ósemkowego i szesnastkowego.

Zna jednostki pojemności pamięci.

Wykonywanie działań w różnych systemach liczbowych z pomocą nauczyciela.. Zamiana liczb zapisanych w różnych systemach.

Samodzielne Wykonywanie działań w różnych systemach liczbowych. Zamiana liczb zapisanych w różnych systemach. Organizacja zapisu informacji w pamięci komputera. Jednostki pojemności pamięci.

Potrafi wykonać działania na innych systemach niż dziesiętny

Zna operacje logiczne na liczbach binarnych i przesunięcia bitowe.

Zaawansowane sposoby zapisu liczb (liczby ujemne, zapis stało i zmiennopozycyjny).

6

Zna pojęcia Zapisywana liczb ze znakiem. Kod uzupełniający do dwóch - u2. Zapis liczb dziesiętnych w reprezentacji stało- i zmiennopozycyjnej.

 

Potrafi z pomocą nauczyciela Zapisywać liczby ze znakiem. Kod uzupełniający do dwóch - u2. Zapisać liczby dziesiętne w reprezentacji stało- i zmiennopozycyjnej.

 

Potrafi z minimalną pomocą nauczyciela Zapisywać liczby ze znakiem. Kod uzupełniający do dwóch - u2. Zapisać liczby dziesiętne w reprezentacji stało- i zmiennopozycyjnej.

 

Potrafi samodzielnie Zapisywać liczby ze znakiem. Kod uzupełniający do dwóch - u2. Zapisać liczby dziesiętne w reprezentacji stało- i zmiennopozycyjnej.

 

Wspomaga innych uczniów w rozwiązywaniu zadań, wyjaśnia sposób obliczeń.

Potrafi zapisać w języku programowania wysokiego poziomu algorytm konwersji liczb z dowolnego systemu pozycyjnego na inny

Bramki logiczne i przerzutniki.

6

Zna nazwy bramek logicznych i ich działanie

Zna schemat blokowy

komputera i nauczysz się

określać podstawowe zadania

bloków funkcjonalnych

Zna działania logiczne i ich

realizację za pomocą bramek

logicznych

Zna działanie

podstawowych przerzutników

 

Samodzielnie projektuje schemat blokowy i tworzy własne rozwiązania

Budowa komputera. Podstawowe parametry wybranych podzespołów i urządzeń.

6

Wymienia części składowe zestawu komputerowego, podaje ich parametry i przeznaczenie. Rozróżnia rodzaje pamięci komputera, określa ich własności i przeznaczenie. Potrafi omówić historię komputerów. Umie wskazać ogólny kierunek zmian w technologiach komputerowych. omawia sposoby dbania o higienę dysku twardego, chroni komputer przed wirusami

Wie, jak działa komputer. Wyjaśnia rolę procesora. Rozumie organizację pamięci komputerowych. przywraca system, korzystając z punktu przywracania systemu, tworzy punkt przywracania systemu za pomocą narzędzia systemowego,

Potrafi wymienić rodzaje aktualnie używanych komputerów

Potrafi omówić dokładnie działanie procesora. Zna parametry i funkcje

podzespołów zestawu

komputerowego

Potrafi samodzielnie złożyć komputer i omówić jego części.

Etyka w informatyce – wybrane zagadnienia

2

Zna podstawowe zasady netykiety i  podstawy prawa

autorskiego

Wskazuje zagadnienia o

szczególnym znaczeniu

etycznym

Rozumie wybrane sposoby

licencjonowania programów

komputerowych

 

Potrafi oceniać

wiarygodność zasobów

informacyjnych

Zna wszystkie przepisy prawa. Potrafi zastosować w praktyce

Grafika – przetwarzanie map bitowych. Elementy grafiki wektorowej

6

Wymienia programy do tworzenia i obróbki grafiki. Posługuje się jednym z nich w celu tworzenia własnych rysunków. Potrafi na kilka sposobów umieścić grafikę w dokumencie tekstowym, np. oblać rysunek tekstem.

Potrafisz wykonywać proste

zadania związane z

przetwarzaniem grafiki map

bitowych i grafiki wektorowej

Zna sposoby reprezentacji obrazu i dźwięku w komputerze. Zna możliwości kilku wybranych programów do edycji obrazu i do tworzenia animacji. Zapisuje plik graficzny w różnych formatach. Znasz podstawowe pojęcia

związane z grafiką

komputerową

Rozróżnia grafikę wektorową i rastrową. Zna różne możliwości komputera w zakresie edycji obrazu, dźwięku, animacji i wideo. Zna pojęcia: RGB i CMYK

 

 

 

Projekty graficzne z wykorzystaniem warstw

6

Wykonuje podstawowe operacje na rysunku

Potrafi wybrać proste fragmenty obrazu i wykonać na nich różne operacje.

Potrafi stosować różne narzędzia malarskie i korekcyjne oraz wybrać odpowiedni tryb ich pracy. Orientuje się, co to jest rozdzielczość. Ustala rozdzielczość dla skanowanych i edytowanych obrazów.

Potrafisz wykonać projekt

graficzny z wykorzystaniem

warstw

 

Tworzenie grafiki metodą modelowania sceny

6

Zna podstawowe pojęcia i opcje

Z pomocą nauczyciela potrafi generować mapy

bitowe z wykorzystaniem

programu do modelowania

sceny

 

Potrafi generować mapy

bitowe z wykorzystaniem

programu do modelowania

sceny

 

 

Przetwarzanie dźwięku i ruchomych obrazów

6

Zna podstawowe pojęcia

związane z dźwiękiem i

ruchomym obrazem

Korzysta z różnych urządzeń multimedialnych, zna ich działanie, podaje ich przeznaczenie.

Z małą pomocą potrafi tworzyć klip

multimedialny z

wykorzystaniem animacji

komputerowej

Potrafi tworzyć klip

multimedialny z

wykorzystaniem animacji

komputerowej

 

Projekt multimedialny

8

Zna urządzenia multimedialne, wymienia przykładowe nazwy, określa ich ogólne przeznaczenie.

Potrafisz w podstawowym

zakresie przetwarzać pliki

multimedialne

Określa pojęcie: komputer multimedialny. Rozumie zasady łączenia poszczególnych elementów multimedialnych, np. obrazu z dźwiękiem.

Posługuje się sprawnie wybranymi urządzeniami multimedialnymi. Zna zasady działania animacji. Tworzy własne animacje.

 

 

Tworzenie prezentacji w oparciu o określony schemat.

6

Potrafi projektować

schematy prezentacji i

wykorzystywać w nich własne

materiały multimedialne.

Rozróżnia sposoby przygotowania prezentacji wspomagającej wystąpienie prelegenta oraz prezentacji typu kiosk. Wie, na czym polega dostosowanie treści i formy do rodzaju prezentacji. Komponuje układ slajdów i ich animację.

Dodaje efekty multimedialne: animacje, grafiki, dźwięki, podkład muzyczny. Posługuje się widokiem sortowania slajdów. Ustawia i testuje chronometraż. Stosuje hiperłącza. Aktywnie współpracuje z grupą przy projektowaniu prezentacji.

 

 

Komputer jako stacja robocza w środowisku Linux i Windows

8

Zna najważniejsze pojęcia

związane z zadaniami

systemów operacyjnych

Rozumiesz mechanizm

organizacji i ochrony danych

dostępny w systemach Linux i Windows

Zna metody wyszukiwania plików. Umie wymienić przynajmniej dwa systemy operacyjne i podać ich najważniejsze funkcje. Zna zaawansowane metody wyszukiwania i odzyskiwania plików

Zna podstawowe cechy systemu Linux.

 

uruchamia system operacyjny w wirtualnej maszynie, posługuje się monitorem zasobów systemu, instaluje wybrane, potrzebne do pracy programy za pośrednictwem Centrum oprogramowania systemu Linux, zna podstawowe cechy systemu Android. przeprowadza selektywną aktualizację systemu, odrzucając mniej znaczące elementy oferowane przez producenta, sprawnie posługuje się programami narzędziowymi, w tym CCleaner, do utrzymania odpowiedniego stanu systemu operacyjnego – kasuje niepotrzebne pliki, naprawia błędy w rejestrach i przywraca system od punktu przywracania

Potrafi odzyskać utracony plik, stosując zaawansowane metody. Potrafi omówić różne systemy operacyjne, wskazać ich najważniejsze funkcje. Samodzielnie wyszukuje informacje na temat kompresji i szyfrowania danych. Zna kilka sposobów szyfrowania informacji. Charakteryzuje system Linux. korzysta z systemu operacyjnego uruchomionego w wirtualnej maszynie i wie, jakie to tworzy ograniczenia, zna i omawia warstwowy model systemu operacyjnego,

Budowa sieci komputerowej

6

 

Zna pojęcie sieci komputerowej, potrafi wymienić jej rodzaje. Zna pojęcie logowania. Potrafi wymienić kilka cech pracy w sieci, odróżniających ją od pracy na autonomicznym komputerze. Zna kilka sposobów połączenia z Internetem.

Wymienia korzyści płynące z korzystania z sieci. Zna podstawowe klasy i topologie sieciowe.

Zna znaczenie protokołu w sieciach (w tym TCP/IP). Wie, na czym polega wymiana informacji w sieci. opisuje warstwy modelu OSI,drogę informacji w komunikacji sieciowej i warstwowy model TCP/IP, umie skonfigurować połączenie z Internetem na podstawie znajomości maski, adresu bramy i DNS, ustawia automatyczne łączenie się komputera z wykrytą siecią i Internetem, konfiguruje podstawowe urządzenia sieci bezprzewodowej, Access Point i karty sieciowe

Zna schemat działania sieci komputerowych. Potrafi wymienić zalety i wady różnych topologii sieci. Charakteryzuje topologie gwiazdy, magistrali i pierścienia

Omawia różne systemy sieciowe. dokładnie opisuje sposób transportu informacji w sieciach komputerowych TCP/IP, sprawnie konfiguruje ustawienia routera sieciowego dołączonego do Internetu, tworzy sieć z zastosowaniem przełączników sieciowych

Warstwowy model sieci komputerowej. Protokoły sieciowe.

6

nazywa warstwowe modele sieci, wie, jaką rolę pełni adres IP w sieciach komputerowych, - zna podstawowe pojęcia sieciowe np. DNS, MAC

Potrafi wymienić urządzenia i elementy sieciowe oraz omówić ich ogólne przeznaczenie.

Zna zasady pracy w sieci, m.in. zasady udostępniania zasobów. Potrafi omówić zagrożenia płynące z sieci.

porównuje oba modele sieci informatycznych i opisuje różnice, umie opisać funkcje ramki i nagłówków i urządzenia sieciowe w modelu TCP/IP, używa polecenia tracert i programu diagnostycznego np. VisualRoute Lite Edition do śledzenia drogi połączenia sieciowego z dowolną stroną internetową, posługuje się poleceniem ipconfig w celu odczytania pełnej konfiguracji karty sieciowej danego komputera

Omawia szczegółowo model warstwowy sieci.  zmienia kanały pracy sieci bezprzewodowej

Organizacja sieci komputerowych

6

wie, do czego służą i nazywa podstawowe urządzenia sieci komputerowej, w tym także bezprzewodowe punkty dostępowe, - zna pojęcie sieć klient-serwer i wie, na czym polega praca takiej sieci, - wie, jakie elementy i zasoby można udostępniać innym użytkownikom sieci, - zna podstawowe formaty przesyłanych informacji w sieciach komputerowych, - uruchamia odbiór internetowych stacji radiowych

Zna cechy systemu działającego w szkolnej pracowni. Orientuje się - w zakresie podstawowym – w działaniu Internetu. Potrafi określić nowoczesne trendy w zastosowaniu urządzeń komputerowych. Jest w stanie omówić prawne i społeczne aspekty zastosowania informatyki.

Charakteryzuje różne połączenia z Internetem; potrafi omówić przesyłanie pakietów danych w Internecie. zabezpiecza sieć bezprzewodową w dostępnych standardach, w tym WPA i WPA2 z zastosowaniem PSK,

Umie z pomocą nauczyciela zrealizować małą sieć komputerową - skonfigurować jej składniki, udostępnić pliki, dyski, drukarki, dodać użytkowników.

 

Potrafi samodzielnie zbudować małą sieć domową.

Wykorzystanie usług sieciowych.

6

Potrafi wymienić usługi internetowe

Posługuje się pocztą elektroniczną i komunikatorami, - wie, do czego służy usługa FTP

zakłada konto w chmurze informatycznej, - loguje się do chmury informatycznej, - wie, jakie programy oferuje dana chmura, - edytuje tekst wspólnie z innymi członkami zespołu, jeśli taka możliwość zostanie mu udostępniona

korzysta z usługi FTP i dysku sieciowego, przeszukuje fora dyskusyjne, umie wybrać odpowiednią chmurę informatyczną na podstawie określonych wymagań, zakłada konto w darmowej chmurze informatycznej np. w Google lub Windows Live, udostępnia pliki z dysku chmury innym użytkownikom

Potrafi wskazać nowości w zakresie usług internetowych oraz odszukać informacje na temat najnowszych pomysłów na komputery. uruchamia konsolę MMC Windows, zna funkcje szablonów zabezpieczeń, udostępnia w sieci foldery z plikami za pomocą opcji udostępniania systemu Windows, odróżnia HTTP od HTML, wie, na czym polega transmisja strumieniowa i jakie zastosowanie znajduje RSS, wie, jakimi formatami dźwięku posługują się internetowe stacje radiowe

uczestniczy w forach dyskusyjnych, umie wymienić właściwości i zastosowanie chmur informatycznych, stawia wymagania chmurze informatycznej, korzysta z jej podstawowych programów, wykorzystuje programy z chmury informatycznej do redagowania tekstów, rysowania itp. , korzysta z dysku w chmurze do przechowywania plików , udostępnia dokumenty członkom zespołu oraz nadaje im odpowiednie uprawnienia do edycji

umie korzystać z kursów e-learningowych, wie, jak zorganizować pracę zespołu w sieci, podaje przykłady rozmaitych stron z dokładnym określeniem ich rodzaju i przeznaczenia, organizuje pracę zespołu w chmurze informatycznej np. z wykorzystaniem kalendarza, wykorzystuje chmurowe narzędzia do komunikowania się w zespole w celu wspólnej realizacji projektu, przenosi dokumenty z chmury do lokalnego komputera oraz edytuje dokumenty zaimportowane, zarządza pracą zespołu współdzielącego dokument

Zna możliwości

współczesnych serwerów

sieciowych.

Algorytmy, dane, operatory

4

Wie co to jest algorytm

i jak sporządzać

specyfikację algorytmu

Zna wybrane sposoby

prezentacji algorytmów.

Określa zależności między problemem, algorytmem a programem komputerowym.

Zapisuje dowolny algorytm w wybranej przez siebie postaci (notacji), m.in. w

pseudojęzyku. Zapisuje algorytmy z pętlą zagnieżdżoną.

Przestrzega zasad zapisu algorytmów w zadanej postaci (notacji). Potrafi trafnie dobrać do

algorytmu sposób prezentacji. Stosuje poznane metody prezentacji algorytmów w opisie

zadań (problemów) z innych przedmiotów szkolnych oraz różnych dziedzin życia.

Metody opisowe zapisu algorytmów – lista kroków i pseudokod

4

Zna schematy blokowe i

ogólne reguły obowiązujące

przy tworzeniu sieci działań

Umie zapisywać

algorytm metodą listy kroków.

Potrafisz posługiwać się

pseudokodem

Zna znaczenie i działanie

instrukcji symbolicznego języka programowania (pseudojęzyka).

Analizuje działanie

algorytmu dla przykładowych danych. Stosuje swobodnie oprogramowanie edukacyjne do

graficznej prezentacji i analizy algorytmów.

Potrafi

samodzielnie zapoznać się z nowym programem edukacyjnym przeznaczonym do

konstrukcji schematów blokowych. Potrafi zaproponować własny pseudojęzyk (postać

instrukcji i zasady składni).

Zapis algorytmu za pomocą schematów blokowych. Analiza wartości wybranych zmiennych

4

Zna podstawowe typy

danych i operatorów

Potrafi przedstawić

organizację pętli

 Przedstawia algorytm w postaci listy kroków. Tworzy schemat

blokowy algorytmu z warunkiem prostym i pętlą.

Potrafisz analizować algorytm

i wie jak unikać typowych

błędów

Potrafi przeprowadzić

szczegółową analizę poprawności konstrukcji schematu blokowego.

Rozumie dokładnie technikę rekurencji (znaczenie stosu). Potrafi ocenić, kiedy warto

stosować iterację, a kiedy rekurencję. Korzysta samodzielnie z

dodatkowej literatury.

Środowisko programistyczne Dev-C++. Realizacja bardzo prostych algorytmów.

5

Zna środowisko pracy

języka C++, Zna klasyfikację języków programowania.

Korzysta w stopniu

Podstawowym z programu Dev

C++

Potrafi prezentować złożone algorytmy (z podprogramami) w wybranym języku

programowania.

Potrafi

realizować nawet bardzo złożone algorytmy,

 

Tworzenie prostych programów w języku C++.

6

Potrafi napisać proste

programy w języku C++

Potrafi ocenić poprawność działania algorytmu i jego zgodność ze specyfikacją. Określa

liczbę prostych działań zawartych w algorytmie.

Zna rekurencyjne realizacje prostych algorytmów. Rozumie i stosuje

zasady programowania strukturalnego.

Samodzielnie programuje proste programy

.Opracowuje własny kod programu

Korzystanie z danych zapisanych w plikach tekstowych. Zapis wyników do plików tekstowych.

4

Potrafi korzystać z plików

tekstowych w języku C++

Tworzy z pomocą proste programy

Tworzy program z małą pomocą

Samodzielnie pisze kod porgamu

 

Przekazywanie parametrów w funkcjach i interpretacja zasięgu zmiennych

5

Zna podstawowe pojęcia

Wie jak tworzyć funkcje i

przekazywać parametry w

języku C++

Rozumie pojęcie zasięgu

zmiennych

 

Tworzy funkcje w języku C++

 

Wybrane przykłady zastosowania wskaźników. Alternatywny sposób odczytu danych z pliku tekstowego

5

Zna podstawowe pojęcia

 

Analizuje wspólnie kod

Z małą pomocą twrzy kod.

Rozumie pojęcie wskaźnika i

potrafisz je zastosować

 

Programowanie w środowisku graficznym

5

Potrafi napisać program w

środowisku graficznym w

języku C++

Analizuje wspólnie kod.

Zna podstawowe procedury graficzne, potrafi narysować na

ekranie wykres funkcji i podstawowe figury geometryczne.

 

Samodzielnie programuje.

 

Wprowadzenie do algorytmów rekurencyjnych.

5

Wie jak można

poprawiać jakość algorytmu

określającego czy dana liczba

całkowita jest liczbą pierwszą.

Wie co to jest

rekurencja i iteracja. Potrafi ocenić złożoność

obliczeniową prostych

algorytmów

Potrafi analizować prosty

algorytm rekurencyjny

Potrafi prezentować algorytmy

rekurencyjne w postaci programu;

 

 

Analiza stosu na przykładzie zbioru Cantora

5

Zna podstawowe pojęcia, z dużą pomocą pisze kod.

Potrafi oszacować wielkość

pamięci potrzebnej do

komputerowej realizacji

algorytmu

Z małą pomocą analizuje kod programu

Rozumie znaczenie stosu w

algorytmach rekurencyjnych

 

Analiza algorytmu tworzenia wyrażenia ONP i obliczania jego wartości

5

Zna podstawowe pojęcia, z dużą pomocą pisze kod.

 

 

Analizuje wspólnie kod

Z małą pomocą analizuje kod programu

 

Rozumie zastosowanie stosu

w algorytmach tworzenia

wyrażenia ONP i obliczania

jego wartości

 

Wybrane algorytmy graficzne: trójkąt Sierpińskiego, dywan Sierpińskiego, płatek Kocha

5

Zna podstawowe pojęcia, z dużą pomocą pisze kod.

 

 

Analizuje wspólnie kod

Z małą pomocą analizuje kod programu

 

Potrafi analizować

algorytmy rekurencyjne

tworzące trójkąt Sierpińskiego,

dywan Sierpińskiego i płatek

Kocha