Wymagania edukacyjne do przedmiotu

Edukacja dla bezpieczeństwa

dla klasy 1

na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 

Treści nauczania

Ocena

 

Dopuszczający

 

Dostateczny

Dobry

Bardzo dobry

Celujący

Alarmowanie i ewakuacja

-definiuje i rozpoznaje rodzaje alarmów oraz sygnałów alarmowych

-charakteryzuje zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu

 

-opisuje kluczowe elementy szkolnej instrukcji ewakuacji:

sygnały drogi ewakuacji,

wyjścia ewakuacyjne

miejsce zbiórki ewakuowanej ludności

zasady zachowania się uczniów podczas ewakuacji ze szkoły (internatu)

 

-omawia zasady ewakuacji ludności

 

 

-opisuje sposoby postępowania w przypadku odcięcia dróg ewakuacyjnych

 

-redaguje treść komunikatu ostrzegawczego o zbliżającym się (wybranym) zagrożeniu dla miejscowości, w której mieszka

 

Podstawy pierwszej pomocy

 

-podaje definicję i wymienia cele oraz zadania pierwszej pomocy

-wymienia działania wchodzące w zakres pierwszej pomocy

-potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia

-opisuje wyposażenie apteczki pierwszej pomocy; wymienia przedmioty, jakie powinny się znaleźć w apteczce, np. domowej, samochodowej

-opisuje zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia

-prawidłowo wzywa pomoc

-opisuje zasady postępowania z osobą nieprzytomną

-systematycznie ponawia ocenę oddychania u osoby nieprzytomnej

-opisuje metody udzielania pierwszej pomocy w urazach kończyn

-omawia zasady postępowania przeciwwstrząsowego

-wymienia objawy związane z najczęstszymi obrażeniami narządu ruchu

-opisuje metody udzielania pierwszej pomocy w urazach kończyn

-omawia zasady postępowania z poszkodowanymi, u których podejrzewa się uraz kręgosłupa

-rozumie, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w zatruciach

-opisuje typowe okoliczności i objawy wystąpienia udaru termicznego oraz udaru słonecznego

-przedstawia metody przenoszenia poszkodowanych z urazem kręgosłupa

-proponuje zastosowanie zastępczych środków opatrunkowych

-w sytuacjach symulowanych prawidłowo unieruchamia kończynę po urazie w zastanej pozycji; wykorzystuje dostępny sprzęt do unieruchomienia złamanej kończyny

-opisuje sposób udzielania pierwszej pomocy w przypadku:

  • zawału serca
  • udaru mózgu
  • napadu duszności
  • porażenia prądem
  • ukąszenia lub użądlenia
  • pogryzienia przez zwierzęta
  • napadu padaczkowego
  • hipo- lub hiperglikemii

 

 

 

-opisuje rolę układów: oddychania, krążenia i nerwowego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

-podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym i wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach

-wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej

-wykonuje podstawowe czynności pierwszej pomocy w zadławieniu

-przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć

-wykonuje opatrunek osłaniający na ranę w obrębie kończyny oraz opatrunek uciskowy

-wykonuje opatrunek osłaniający na ranę w obrębie kończyny oraz opatrunek uciskowy

-omawia i stosuje zasady unieruchamiania złamań kości długich i stawów (zasada Potta)

-wyjaśnia, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w oparzeniach

opisuje zagrożenia dla życia związane z utratą dużej ilości krwi w krótkim czasie (wstrząs)

-wyjaśnia rolę układu nerwowego, układu krążenia i układu oddechowego w utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych

-opisuje następstwa zaburzeń czynności tych układów

-przeprowadza wywiad ratowniczy SAMPLE

-opisuje podstawowe sposoby transportu poszkodowanych z miejsc niebezpiecznych

-wymienia najczęstsze przyczyny utraty przytomności

-opisuje znaczenie liter stanowiących skrót  nazwy schematu oceny stanu poszkodowanego „A-B-C”

-wymienia typowe objawy zwiastujące, poprzedzające omdlenie

-wykonuje podstawowe opatrunki osłaniające w obrębie głowy i tułowia

-zakłada opatrunek uciskowy na rany w obrębie głowy i tułowia

-wymienia przykłady zapobiegania oparzeniom, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska domowego i małych dzieci

-wyjaśnia cel doraźnego unieruchomienia kończyny (ograniczenie ruchu, zmniejszenie bólu, ograniczenie ryzyka pogłębiania urazu, umożliwienie bezpiecznego transportu

-opisuje działania ratownicze w przypadku ciała obcego w: oku, uchu, nosie

 

- potrafi zainstalować w telefonie komórkowym dostępny w miejscu zamieszkania system ostrzegania o lokalnych zagrożeniach

-wymienia i opisuje poszczególne ogniwa łańcucha przeżycia

-opisuje sytuacje, w jakich można prowadzić resuscytację z wyłącznym uciskaniem klatki piersiowej

- opisuje algorytm podstawowych czynności resuscytacyjnych u niemowląt i dzieci

-praktycznie wykorzystuje w sytuacjach symulowanych automatyczny defibrylator (AED)

- proponuje działania zapobiegające zadławieniu w typowych sytuacjach życia codziennego

-omawia okoliczności i sposób zakładania opaski uciskowej

 

-należy do społecznych podmiotów współpracujących z systemami Państwowego Ratownictwa Medycznego lub Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

-uczestniczył w pozaszkolnych formach rywalizacji w ratownictwie medycznym

 

Zagrożenia i działania ratownicze

 

-rozpoznaje zagrożenia i ich źródła

-wymienia nazwy formacji służb działających na rzecz zwalczania skutków zagrożeń

-wymienia główne przyczyny pożarów

-opisuje zasady postępowania podczas pożaru

-wymienia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas pożaru

-wymienia rodzaje i zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

-rozpoznaje znaki ochrony przeciwpożarowej

-rozpoznaje znaki ewakuacji

-omawia zasady zachowania się w przypadku zdarzeń terrorystycznych (np. w razie wtargnięcia uzbrojonej osoby do szkoły, centrum handlowego

-wymienia najczęstsze zagrożenia „przemocowe” występujące w szkole

-wymienia rodzaje znaków substancji toksycznych i miejsca ich eksponowania

-wymienia przykładowe materiały, jakie można wykorzystywać jako zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry

-wymienia sposoby zabezpieczenia żywności i wody przed skażeniami

-wyjaśnia znaczenie pojęć: odkażanie, dezaktywacja, dezynfekcja, deratyzacja

-wyjaśnia, na czym polegają zabiegi specjalne i sanitarne

-opisuje obowiązki pieszego i kierowcy podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego

 

-wymienia społeczne podmioty działające na rzecz zwalczania skutków zagrożeń

-potrafi dobrać odpowiedni rodzaj środka gaśniczego w zależności od rodzaju pożaru (np. płonąca patelnia, płonący komputer

-rozpoznaje i opisuje sposób użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

-charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy

-przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi, pożaru lub innych klęsk żywiołowych

-opisuje zakres i sposób przygotowania się do planowanej ewakuacji

-opisuje zasady postępowania podczas powodzi, śnieżycy, zejścia lawiny

-uzasadnia i proponuje skuteczne sposoby zapobiegania panice

-charakteryzuje działalność społecznych podmiotów ratowniczych, w tym: Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

-wyjaśnia zadania tych służb

-mawia zasady profilaktyki pożarowej

-opisuje sposoby gaszenia najczęściej występujących pożarów (w zarodku)

-wyjaśnia znaczenie pojęcia cyberprzemocy

-opisuje procedury postępowania w przypadku jej wystąpienia

-podaje przykłady najczęściej występujących okoliczności znalezienia niewypałów i niewybuchów

-rozpoznaje znaki substancji toksycznych na pojazdach i budowlach

-wyjaśnia zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność

 

-opisuje sposoby postępowania osób odciętych przez pożar od dróg ewakuacji

-omawia zasady ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych

-wskazuje niewłaściwe zachowania dotyczące cyberprzemocy i proponuje właściwą na nie reakcję

 

-należy do młodzieżowych struktur OSP, WOPR lub innych formacji ratowniczych

-jest uczniem tzw. klas mundurowych

-uczestniczył w pozaszkolnych formach rywalizacji z zakresu obrony cywilnej, ochrony p.poż. lub zarządzania kryzysowego

 

System obrony państwa

 

-rozróżnia zagrożenia czasu pokoju i czasu wojny

-opisuje istotę oraz wymienia elementy składowe systemu bezpieczeństwa, jego poszczególne instytucje, charakter związków między nimi

-wymienia nazwy formacji służb mundurowych (w tym obrony terytorialnej) zapewniających bezpieczeństwo państwa; wyjaśnia zadania tych służb

-rozpoznaje podstawowe typy uzbrojenia Sił Zbrojnych RP

-rozpoznaje podstawowe typy uzbrojenia

-omawia zadania, strukturę oraz podstawowe uzbrojenie i wyposażenie Sił Zbrojnych RP

-podaje przykłady zarządzeń, jakie mogą wydać władze w związku z kryzysem

- wymienia i uzasadnia geopolityczne, militarne i gospodarcze aspekty bezpieczeństwa państwa

- identyfikuje obiekty opatrzone międzynarodowymi znakami ochrony zabytków

-identyfikuje wyzwania dla bezpieczeństwa indywidualnego
i zbiorowego, kategoryzuje je, przypisuje im właściwe znaczenie
w kontekście bezpieczeństwa lokalnego i całego państwa

-wymienia rodzaje świadczeń obywateli na rzecz obronności

-wymienia elementy składowe systemu bezpieczeństwa państwa, jego poszczególne instytucje, charakter związków między nimi

-określa zakres działania wybranych stowarzyszeń i organizacji, jak: Liga Obrony Kraju, Polski Czerwony Krzyż, Związek Strzelecki „Strzelec”

Uczeń:

-wyjaśnia znaczenie pojęcia siatki bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej

-wymienia zadania i kompetencje władz państwowych oraz samorządowych w zakresie obronności

-wyjaśnia podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego

 

rozróżnia stopnie wojskowe i policyjne

-rozróżnia stopnie Państwowej Straży Pożarnej

-jest aktywnym członkiem organizacji skautowych lub proobronnych

-jest członkiem grup rekonstrukcyjnych, klubów historyczno-kolekcjonerskich itp.

-doskonali się w wybranej dyscyplinie (sporcie) przydatnej w zakresie obronności kraju (sporty walki, strzelectwo, lekkoatletyka, biegi na orientację, jeździectwo, sporty motorowe i motorowodne, pływanie, nurkowanie, spadochroniarstwo, surwiwal, bushcraft, prepersing itp.)

Edukacja zdrowotna

 

-wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie

- opisuje podstawowe sygnały i objawy problemów ze zdrowiem psychicznym (stres fizyczny i emocjonalny, zaburzenia odżywiania, depresja kliniczna)

-dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie)

-wyjaśnia zagadnienia związane z właściwym, racjonalnym żywieniem

-uzasadnia jego znaczenie dla zdrowia i rozwoju, w tym ochrony przed chorobami przewlekłymi

- wyjaśnia zagadnienia związane z właściwą i racjonalną aktywnością fizyczną

-wyjaśnia wpływ substancji psychoaktywnych na sprawność kierowcy

wymienia czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej, otyłość

-wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, zdrowiem psychicznym i zdrowiem emocjonalnym a zdrowiem społecznym

- wymienia zachowania sprzyjające zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażające zdrowiu; wśród zagrażających zdrowiu wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nastolatków

- opisuje konstruktywne i niekonstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami, w tym negatywnymi

-wyjaśnia związki między aktywnością fizyczną, zwyczajami żywieniowymi i dobrostanem emocjonalnym

- odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe), na które człowiek może mieć wpływ, od takich, na które wpływu mieć nie może

-definiuje pojęcia bulimii i anoreksji

- wyjaśnia następstwa tych chorób

-analizuje objawy różnych rodzajów uzależnień behawioralnych, w tym uzależnienia od komputera, internetu, hazardu

-wyjaśnia, w jaki sposób można unikać picia alkoholu, palenia tytoniu, brania dopalaczy

-potrafi ocenić intensywność wysiłku fizycznego (np. na podstawie pomiaru częstości akcji serca w czasie i po wysiłku

analizuje wartość odżywczą produktów żywnościowych, np. na podstawie informacji o ich składzie umieszczanych przez producenta na opakowaniu

-definiuje pojęcie wskaźnika masy ciała (BMI) i potrafi określić, do czego on służy

- ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem; ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia

- ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia

układa własny, zbilansowany jadłospis na tydzień

-proponuje zestaw ćwiczeń i aktywności ruchowej, dostosowany do własnych możliwości, na wybraną porę roku

- jest uczestnikiem zorganizowanych form sportu, rekreacji lub wypoczynku (np. klub, sekcja)