OCENA

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 2GE w roku szkolnym 2020/21

 (podstawa i rozszerzenie) Czcionką pogrubioną zaznaczono treści dotyczące rozszerzenia

 

 

DOPUSZCZAJĄCY

      (K)

-        Uczeń:

-        rozróżnia wielomian, podaje przykład wielomianu, określa jego stopień i podaje wartości jego współczynników

-        zapisuje wielomian określonego stopnia o danych współczynnikach

-        zapisuje wielomian w sposób uporządkowany

-        oblicza wartość wielomianu dla danego argumentu

-        wyznacza sumę wielomianów

-        wyznacza różnicę wielomianów

-        określa stopień sumy i różnicy wielomianów

-        określa stopień iloczynu wielomianów bez wykonywania mnożenia

-        wyznacza iloczyn danych wielomianów

-        stosuje wzory na sześcian sumy lub różnicy oraz wzory na sumę lub różnicę sześcianów

-        wyłącza wspólny czynnik przed nawias

-        stosuje wzory na kwadrat sumy i różnicy oraz wzór na różnicę kwadratów do rozkładu wielomianu na czynniki

-        stosuje metodę grupowania wyrazów i wyłączania wspólnego czynnika przed nawias do rozkładu wielomianów na czynniki

-        rozwiązuje równania wielomianowe metodą grupowania wyrazów i wyłączania wspólnego czynnika przed nawias

-        wyznacza punkty przecięcia wykresu wielomianu i prostej oraz dwóch wielomianów

-        podaje przykład wielomianu, gdy dane są jego stopień i pierwiastki

-        podaje przykład wielomianu, gdy dane są jego stopień i pierwiastki

-         zapisuje wielomian w postaci

-        sprawdza poprawność wykonanego dzielenia

-        sprawdza podzielność wielomianu przez dwumian x – a bez wykonywania dzielenia

-        wyznacza resztę z dzielenia wielomianu przez dwumian x – a

-        sprawdza, czy dana liczba jest pierwiastkiem wielomianu, i wyznacza pozostałe pierwiastki

-        wskazuje liczby, które mogą być pierwiastkami całkowitymi wielomianu o współczynnikach całkowitych

-        wskazuje liczby, które mogą być pierwiastkami wymiernymi wielomianu o współczynnikach całkowitych

-        wyznacza pierwiastki wielomianu i podaje ich krotność, gdy dany jest wielomian w postaci iloczynowej

-        bada, czy wielomian ma inne pierwiastki, oraz określa ich krotność, gdy dane są stopień wielomianu i jego pierwiastki całkowite

-        szkicuje wykres wielomianu, gdy dana jest jego postać iloczynowa

-        dobiera wzór wielomianu do szkicu wykresu

-        rozwiązuje nierówności wielomianowe, korzystając ze szkicu wykresu

-        rozwiązuje nierówności wielomianowe, wykorzystując postać iloczynową wielomianu (dowolną metodą: szkicując wykres lub tworząc siatkę znaków)

-        szkicuje wykres funkcji , gdzie , i podaje jej własności (dziedzinę, zbiór wartości, przedziały monotoniczności) oraz wyznacza równania asymptot jej wykresu

-        przesuwa wykres funkcji  o dany wektor, podaje wzór i określa własności otrzymanej funkcji

-        wyznacza dziedzinę i podaje równania asymptot wykresu funkcji określonej wzorem

-        podaje współrzędne wektora, o jaki należy przesunąć wykres funkcji , aby otrzymać wykres funkcji ; szkicuje wykres funkcji  

-        dobiera wzór funkcji do jej wykresu

-        wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego i oblicza jego wartość dla danej wartości zmiennej

-        upraszcza w prostych przypadkach wyrażenia wymierne

-        wyznacza dziedziny iloczynu oraz ilorazu wyrażeń wymiernych

-        mnoży wyrażenia wymierne

-        dzieli wyrażenia wymierne

-        wyznacza dziedziny sumy i różnicy wyrażeń wymiernych

-        dodaje i odejmuje wyrażenia wymierne

-        rozwiązuje proste równania wymierne, podaje i uwzględnia odpowiednie założenia

-        odczytuje z danego wykresu zbiór rozwiązań nierówności wymiernej

-        rozwiązuje nierówności wymierne i podaje odpowiednie założenia

-        wyznacza dziedzinę i miejsce zerowe funkcji, w której wzorze występują ułamki i pierwiastki

-        wyznacza dziedzinę i miejsce zerowe funkcji wymiernej danej wzorem

-        rozwiązuje proste równania i nierówności wymierne z wartością bezwzględną, stosując interpretację geometryczną

-        wykorzystuje wyrażenia wymierne do rozwiązywania zadań tekstowych

-        podaje twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa oraz wzory na długość przekątnej kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego

-        stosuje twierdzenie Pitagorasa do wyznaczania długości odcinków w trójkątach prostokątnych

-        podaje definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym

-        oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym o danych długościach boków

-        odczytuje z tablic wartości funkcji trygonometrycznych danego kąta ostrego lub wartość kąta na podstawie wartości funkcji trygonometrycznej

-        wykorzystuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania zadań praktycznych

-        rozwiązuje trójkąty prostokątne

-        podaje związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta oraz między funkcjami trygonometrycznymi kątów  i

-        wyznacza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, gdy dana jest jedna z nich

-        określa znak funkcji trygonometrycznej kąta rozwartego

-        oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kąta, gdy dane są współrzędne punktu leżącego na jego końcowym ramieniu; przedstawia ten kąt na rysunku

-        stosuje wzory:
,  do obliczania wartości wyrażenia

-        określa znaki funkcji trygonometrycznych danego kąta

-        określa, w której ćwiartce układu współrzędnych leży końcowe ramię kąta, mając dane wartości funkcji trygonometrycznych

-        oblicza wartości funkcji trygonometrycznych szczególnych kątów, np.: 90°, 120°, 135°, 225°

-        zamienia miarę stopniową na łukową i odwrotnie

-        oblicza wartości funkcji trygonometrycznych dowolnych kątów, mając daną ich miarę łukową

-        odczytuje okres podstawowy funkcji na podstawie jej wykresu

-        oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów rozwartych, korzystając z tablic wartości funkcji trygonometrycznych

-        szkicuje wykresy funkcji sinus i cosinus w danym przedziale

-        szkicuje wykresy funkcji tangens i cotangens w danym przedziale

-        szkicuje wykresy funkcji trygonometrycznych  i określa ich własności

-        szkicuje wykresy funkcji trygonometrycznych, stosując symetrię względem osi układu współrzędnych oraz symetrię względem początku układu współrzędnych

-        stosuje tożsamości trygonometryczne w prostych sytuacjach

-        wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kątów z zastosowaniem wzorów na funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów

-        zapisuje dany kąt w postaci , gdzie  lub   gdzie

-        rozwiązuje proste równania trygonometryczne

-        stosuje wzory na sumę i różnicę sinusów i cosinusów

-        rozwiązuje proste nierówności trygonometryczne

-        podaje różne wzory na pole trójkąta

-        oblicza pole trójkąta, dobierając odpowiedni wzór

-        rozróżnia czworokąty oraz zna ich własności

-        podaje wzory na pola: równoległoboku, rombu, trapezu

-        oblicza pola czworokątów

-        wykorzystuje funkcje trygonometryczne do wyznaczania związków miarowych w czworokątach

-        rozpoznaje kąty środkowe w okręgu

-        oblicza długość okręgu i długość łuku okręgu

-        określa wzajemne położenie dwóch okręgów, mając dane promienie tych okręgów oraz odległość między ich środkami

oblicza pole figury, stosując wzór na pole koła i pole wycinka koła

-        określa wzajemne położenie okręgu i prostej, porównując odległość środka okręgu od prostej z promieniem okręgu, określa liczbę punktów wspólnych prostej i okręgu

-        rozpoznaje kąty wpisane w okrąg oraz wskazuje łuki, na których są one oparte

-        stosuje twierdzenie o kątach środkowym i wpisanym, opartych na tym samym łuku oraz wnioski z tego twierdzenia i twierdzenie o kącie między styczną a cięciwą okręgu

-        rozwiązuje zadania dotyczące okręgu opisanego na trójkącie równobocznym lub prostokątnym

-        rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny lub prostokątny

-        sprawdza, czy na danym czworokącie można opisać okrąg

-        stosuje twierdzenie o okręgu opisanym na czworokącie do rozwiązywania zadań

-        sprawdza, czy w dany czworokąt można wpisać okrąg

-        rozpoznaje wielokąty foremne i podaje ich własności

-        oblicza miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego

-        oblicza promień okręgu opisanego na wielokącie foremnym i wpisanego w wielokąt foremny

-        stosuje twierdzenie sinusów do rozwiązywania trójkątów

-        stosuje twierdzenie cosinusów do rozwiązywania trójkątów

-        wskazuje najmniejszy (największy) kąt w trójkącie, gdy dane są długości boków trójkąta

-        stosuje twierdzenie cosinusów do rozwiązywania zadań

-        wyznacza kolejne wyrazy ciągu, gdy danych jest kilka jego początkowych wyrazów

-        szkicuje wykres ciągu

-        wyznacza wzór ogólny ciągu, mając danych kilka jego początkowych wyrazów

-        wyznacza początkowe wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym

-        wyznacza, które wyrazy ciągu przyjmują daną wartość

-        podaje przykłady ciągów monotonicznych, których wyrazy spełniają dane warunki

-        uzasadnia, że dany ciąg nie jest monotoniczny, mając dane jego kolejne wyrazy

-        wyznacza wyraz ciągu określonego wzorem ogólnym

-        wyznacza początkowe wyrazy ciągu określonego rekurencyjnie

-        wyznacza wzór ogólny ciągu, będący wynikiem wykonania działań na danych ciągach

-        podaje przykłady ciągów arytmetycznych

-        wyznacza wyrazy ciągu arytmetycznego, mając dany pierwszy wyraz i różnicę

-        wyznacza wzór ogólny ciągu arytmetycznego, mając dane dowolne dwa jego wyrazy

-        oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

-        podaje przykłady ciągów geometrycznych

-        wyznacza wyrazy ciągu geometrycznego, mając dany pierwszy wyraz i iloraz

-        stosuje własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego do rozwiązywania zadań w prostszych przypadkach

-        oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

-        oblicza wysokość kapitału przy różnym okresie kapitalizacji

-        bada na podstawie wykresu, czy dany ciąg ma granicę i w przypadku ciągu zbieżnego podaje jego granicę

-        podaje granicę ciągu , gdy  oraz ciągu , gdy k > 0

-        rozpoznaje ciąg rozbieżny na podstawie wykresu i określa, czy ma on granicę niewłaściwą, czy nie ma granicy

-        sprawdza, czy dany szereg geometryczny jest zbieżny

-        oblicza sumę szeregu geometrycznego zbieżnego w prostych przypadkach

-        uzasadnia, że funkcja nie ma granicy w punkcie, również na podstawie jej wykresu

-        oblicza granice funkcji w punkcie, korzystając z twierdzenia o granicach: sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji, które mają granice w tym punkcie

-        oblicza granice jednostronne funkcji w punkcie

-        oblicza granice funkcji w nieskończoności

-        wyznacza równania asymptot poziomych wykresu funkcji

-        sprawdza ciągłość funkcji w punkcie w prostych przypadkach

-        korzystając z definicji, oblicza pochodną funkcji w punkcie

-        korzysta ze wzorów do wyznaczenia funkcji pochodnej oraz wartości pochodnej w punkcie

-        stosuje twierdzenia o pochodnej sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji do wyznaczania wartości pochodnej w punkcie oraz do wyznaczania funkcji pochodnej

-        stosuje pochodną do wyznaczenia prędkości oraz przyspieszenia poruszających się ciał

-        korzysta z własności pochodnej do wyznaczenia przedziałów monotoniczności funkcji

-        podaje ekstremum funkcji, korzystając z jej wykresu

-        wyznacza ekstrema funkcji stosując warunek konieczny i wystarczający jego istnienia

-        wyznacza najmniejszą i największą wartość funkcji w przedziale domkniętym

-        zna schemat badania własności funkcji

-        bada własności funkcji i zapisuje je w tabeli

-        szkicuje wykres funkcji na podstawie jej własności( w prostych przypadkach)

 

 

 

 

 

 

DOSTATECZ     NY

        (P)

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczny jeśli opanował poziom (K)  oraz dodatkowo:

 

-        sprawdza, czy dany punkt należy do wykresu danego wielomianu

       wyznacza współczynniki wielomianu, mając dane warunki

-     szkicuje wykres wielomianu będącego sumą jednomianów stopnia pierwszego i    

       drugiego

-        podaje współczynnik przy najwyższej potędze oraz wyraz wolny iloczynu wielomianów bez wykonywania mnożenia wielomianów

-        oblicza wartość wielomianu dwóch (trzech) zmiennych dla danych argumentów

-        zapisuje wielomian w postaci iloczynu czynników możliwie najniższego stopnia

-        stosuje wzory na sumę i różnicę sześcianów do rozkładu wielomianu na czynniki

-        sprawdza, czy dany punkt należy do wykresu danego wielomianu

       wyznacza współczynniki wielomianu, mając dane warunki

-     szkicuje wykres wielomianu będącego sumą jednomianów stopnia pierwszego   

       i  drugiego

-        podaje współczynnik przy najwyższej potędze oraz wyraz wolny iloczynu wielomianów bez wykonywania mnożenia wielomianów

-        oblicza wartość wielomianu dwóch (trzech) zmiennych dla danych argumentów

-        zapisuje wielomian w postaci iloczynu czynników możliwie najniższego stopnia

-        stosuje wzory na sumę i różnicę sześcianów do rozkładu wielomianu na czynniki

-        dzieli wielomian przez inny wielomian i zapisuje go w postaci

-        wyznacza wartości parametrów tak, aby wielomiany były równe

-        wyznacza wartość parametru tak, aby wielomian był podzielny przez dany dwumian

-        sprawdza podzielność wielomianu przez wielomian
(x – p)(x – q) bez wykonywania dzielenia

-        rozwiązuje równania wielomianowe z wykorzystaniem twierdzeń o pierwiastkach całkowitych i wymiernych wielomianu

-        podaje przykłady wielomianów, znając ich stopień oraz pierwiastki i ich krotność

-        rozwiązuje zadania z parametrem dotyczące pierwiastków wielokrotnych

-        podaje wzór wielomianu, mając dany współczynnik przy najwyższej potędze oraz szkic wykresu

-        szkicuje wykres danego wielomianu, wyznaczając jego pierwiastki

-        rozwiązuje nierówności wielomianowe, wykorzystując postać iloczynową wielomianu (dowolną metodą: szkicując wykres lub tworząc siatkę znaków)

-        rozwiązuje nierówność wielomianową, gdy dany jest wzór ogólny wielomianu

-        stosuje nierówności wielomianowe do wyznaczenia dziedziny funkcji zapisanej za pomocą pierwiastka

-        opisuje wielomianem zależności dane w zadaniu i wyznacza jego dziedzinę

-        rozwiązuje zadania tekstowe

-        rozwiązuje zadania tekstowe, stosując proporcjonalność odwrotną

-        szkicuje wykres funkcji , gdzie w podanym zbiorze

-        wyznacza wzór funkcji spełniającej podane warunki

-        wyznacza równania osi symetrii oraz współrzędne środka symetrii hiperboli opisanej danym równaniem

-        przekształca wzór funkcji homograficznej do postaci kanonicznej

-        szkicuje wykresy funkcji homograficznych i określa ich własności

-        wyznacza równania asymptot wykresu funkcji homograficznej

-        szkicuje wykres funkcji , gdzie jest funkcją homograficzną i opisuje jej własności

-        wyznacza dziedzinę iloczynu oraz ilorazu wyrażeń wymiernych

-        mnoży wyrażenia wymierne

-        dzieli wyrażenia wymierne

-        przekształca wzory, stosując działania na wyrażeniach wymiernych

-        stosuje równania wymierne w zadaniach różnych typów

-        stosuje nierówności wymierne do porównywania wartości funkcji homograficznych

-        rozwiązuje graficznie nierówności wymierne

-        rozwiązuje układy nierówności wymiernych

-        podaje wzór funkcji wymiernej spełniającej określone warunki

-        stosuje własności wartości bezwzględnej do rozwiązywania równań i nierówności wymiernych

-        wykorzystuje wielkości odwrotnie proporcjonalne do rozwiązywania zadań tekstowych dotyczących szybkości

-        oblicza wartości funkcji trygonometrycznych szczególnych kątów, np.: 90°, 120°, 135°, 225°

-        wykorzystuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania zadań

-        bada, czy punkt należy do końcowego ramienia danego kąta

-        oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów, mając daną ich miarę stopniową

-        wyznacza kąt, mając daną wartość jego jednej funkcji trygonometrycznej

-        oblicza wartości funkcji trygonometrycznych dowolnych kątów, mając daną ich miarę łukową

-        szkicuje wykres funkcji okresowej

-        stosuje okresowość funkcji do wyznaczania jej wartości

-        określa własności funkcji sinus i cosinus w danym przedziale

-        wykorzystuje własności funkcji sinus i cosinus do obliczenia wartości tej funkcji dla danego kąta

-        rozwiązuje równania typu  i

-        wykorzystuje własności funkcji tangens i cotangens do obliczenia wartości tych funkcji dla danego kąta

-        rozwiązuje równania typu

-        szkicuje wykresy funkcji , gdzie jest funkcją trygonometryczną i określa ich własności

-        szkicuje wykresy funkcji trygonometrycznych będące efektem wykonania kilku operacji oraz określa ich własności

-        szkicuje wykresy funkcji , gdzie jest funkcją trygonometryczną i określa ich własności

-        szkicuje wykresy funkcji trygonometrycznych będące efektem wykonania kilku operacji oraz określa ich własności

-        szkicuje wykresy funkcji oraz , gdzie  jest funkcją trygonometryczną i określa ich własności

-        szkicuje wykresy funkcji trygonometrycznych będące efektem wykonania kilku operacji oraz określa ich własności

-        stosuje wykresy funkcji trygonometrycznych do rozwiązywania równań

-        dowodzi tożsamości trygonometryczne, podając odpowiednie założenia

-        oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta, gdy dana jest jedna z nich

-        stosuje wzory na funkcje trygonometryczne kąta podwojonego

-        wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych danych kątów z zastosowaniem wzorów redukcyjnych

-        rozwiązuje równania trygonometryczne o większym stopniu trudności

-        stosuje wzory na sumę i różnicę sinusów i cosinusów

-        rozwiązuje nierówności trygonometryczne o większym stopniu trudności

-        bada monotoniczność ciągu, korzystając z definicji

-        wyznacza wartość parametru tak, aby ciąg był ciągiem monotonicznym

-        wyznacza wzór rekurencyjny ciągu, mając dany wzór ogólny

-        bada monotoniczność sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu ciągów

-        wyznacza wzór ogólny ciągu arytmetycznego, mając dane dowolne dwa jego wyrazy

-        stosuje średnią arytmetyczną do wyznaczania wyrazów ciągu arytmetycznego

-        określa monotoniczność ciągu arytmetycznego

-        sprawdza, czy dany ciąg jest ciągiem arytmetycznym

-        wyznacza wartości zmiennych tak, aby wraz z podanymi wartościami tworzyły ciąg arytmetyczny

-        stosuje własności ciągu arytmetycznego do rozwiązywania zadań

-        stosuje własności ciągu arytmetycznego do rozwiązywania zadań tekstowych

-        wyznacza wzór ogólny ciągu geometrycznego, mając dane dowolne dwa jego wyrazy

-        sprawdza, czy dany ciąg jest ciągiem geometrycznym

-        określa monotoniczność ciągu geometrycznego

-        stosuje średnią geometryczną do rozwiązywania zadań

-        wyznacza wartości zmiennych tak, aby wraz z podanymi wartościami tworzyły ciąg geometryczny

-        stosuje wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego w zadaniach

-        stosuje własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego do rozwiązywania zadań

-        oblicza oprocentowanie lokaty

-        określa okres oszczędzania

-        rozwiązuje zadania związane z kredytami

-        bada, ile wyrazów danego ciągu jest oddalonych od danej liczby o podaną wartość

-        bada, ile wyrazów danego ciągu jest większych (mniejszych) od danej liczby

-        oblicza granice ciągów, korzystając z twierdzenia o granicach: sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu ciągów zbieżnych

-        oblicza granice niewłaściwe ciągów, korzystając z twierdzenia o własnościach granic ciągów rozbieżnych

-        oblicza sumę szeregu geometrycznego zbieżnego

-        stosuje wzór na sumę szeregu geometrycznego do rozwiązywania zadań, również osadzonych w kontekście praktycznym

-        uzasadnia, korzystając z definicji, że dana liczba jest granicą funkcji w punkcie

-        oblicza granicę funkcji  w punkcie

-        oblicza granice funkcji w punkcie, stosując własności granic funkcji sinus i cosinus w punkcie

-        stosuje twierdzenie o związku między wartościami granic jednostronnych w punkcie a granicą funkcji w punkcie

-        oblicza granice niewłaściwe jednostronne funkcji w punkcie

-        oblicz granice niewłaściwe funkcji w punkcie

-        wyznacza równania asymptot pionowych wykresu funkcji

-        sprawdza ciągłość funkcji

-        stosuje twierdzenia o przyjmowaniu wartości pośrednich do uzasadniania istnienia rozwiązania równania

-        stosuje twierdzenie Weierstrassa do wyznaczania wartości najmniejszej oraz największej funkcji w danym przedziale domkniętym

-        stosuje interpretację geometryczna pochodnej funkcji w punkcie do wyznaczenia współczynnika kierunkowego stycznej do wykresu funkcji w punkcie

-        oblicza miarę kąta, jaki styczna do wykresu funkcji w punkcie tworzy z osią OX

-        wyznacza punkt wykresu funkcji, w którym styczna do niego spełnia podane warunki

-        stosuje wzory na pochodne do rozwiązywania zadań dotyczących stycznej do wykresu funkcji

-        uzasadnia monotoniczność funkcji w danym zbiorze

-        wyznacza wartości parametrów tak, aby funkcja była monotoniczna

-        wyznacza wartości parametrów tak, aby funkcja miała ekstremum w danym punkcie

-        uzasadnia, że dana funkcja nie ma ekstremum

-        stosuje umiejętność wyznaczania najmniejszej i największej wartości funkcji do rozwiązywania zadań

-        stosuje umiejętność wyznaczania najmniejszej i największej wartości funkcji do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych

-        stosuje poznane wzory do obliczania pól i obwodów figur

-        rozwiązuje zadania dotyczące wielokąta wpisanego w okrąg

-        stosuje twierdzenie o okręgu opisanym na czworokącie do rozwiązywania zadań

-        stosuje twierdzenie o okręgu wpisanym w czworokąt do rozwiązywania zadań

-        stosuje twierdzenie sinusów do rozwiązywania zdań o kontekście praktycznym

-        stosuje twierdzenie cosinusów do rozwiązywania zdań o kontekście praktycznym

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBRY

     (R)

 

Uczeń poza wymaganiami na ocenę dopuszczającą i dostateczną:

-        stosuje wielomian do opisania pola powierzchni prostopadłościanu i określa jego dziedzinę

-        porównuje wielomiany dane w postaci iloczynu innych wielomianów

-        stosuje rozkład wielomianu na czynniki w zadaniach różnych typów

-        wyznacza resztę z dzielenia wielomianu, mając określone warunki

-        stosuje twierdzenia o pierwiastkach całkowitych i wymiernych wielomianu w zadaniach różnych typów

-        wykonuje działania na zbiorach określonych nierównościami wielomianowymi

-        stosuje nierówności wielomianowe w zadaniach z parametrem

-        wyznacza współczynnik a tak, aby funkcja  spełniała podane warunki

-        rozwiązuje zadania, stosując własności hiperboli

-        rozwiązuje zadania z parametrem dotyczące funkcji homograficznej

-        szkicuje wykres funkcji , gdzie jest funkcją homograficzną i opisuje jej własności

-        szkicuje wykres funkcji , gdzie jest funkcją homograficzną i opisuje jej własności

-        rozwiązuje zadania z parametrem dotyczące funkcji wymiernej

-        zaznacza w układzie współrzędnych zbiory punktów spełniających zadane warunki

-        stosuje poznane wzory do przekształcania wyrażeń zawierających funkcje trygonometryczne, w tym również do uzasadniania tożsamości trygonometrycznych

-        wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych danych kątów z zastosowaniem własności funkcji trygonometrycznych

-        wyznacza wzór ogólny ciągu spełniającego podane warunki

-        dowodzi monotoniczności ciągów określonych wzorami postaci:  oraz , gdzie  jest ciągiem monotonicznym, zaś

-        rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, związane ze wzorem rekurencyjnym ciągu

-        rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, dotyczące monotoniczności ciągu

-        rozwiązuje równania z zastosowaniem wzoru na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego

-        wyznacza wartości parametrów, dla których funkcja jest ciągła w danym punkcie lub zbiorze

-        uzasadnia, że funkcja nie ma pochodnej w punkcie

-        na podstawie definicji wyprowadza wzory na pochodne funkcji

-        stosuje własności środka okręgu opisanego na trójkącie w zadaniach z geometrii analitycznej

 

 

 

 

BARDZO DOBRY

     (D)

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry jeśli opanował poziomy (K), (P) i (R) oraz dodatkowo:

 

—   stosuje wielomiany wielu zmiennych w zadaniach różnych typów

-rozkłada dany wielomian na czynniki, stosując metodę podaną w przykładzie

- sprawdza parzystość funkcji trygonometrycznych

- wyprowadza wzory na pochodną sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji

- formułuje i dowodzi twierdzenia dotyczące kątów w okręgu

- przekształca wzory na pole trójkąta i udowadnia je

- rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności, zadania nietypowe, których rozwiązanie wymaga myślenia strategicznego.

 

 

 

 

 

 

 

CELUJĄCY

       (W)

Uczeń otrzymuje ocenę celujący jeśli spełnił wszystkie wymagania  z  poziomów  niższych  oraz  posiada umiejętność  rozwiązywania  zadań  znacznie  wykraczających  poza  wymagania  na  poziomie  D  stopniem  trudności  lub  tematyką. Dodatkowo:

- przeprowadza dowód twierdzenia Bézouta

- przeprowadza dowody twierdzeń o pierwiastkach całkowitych i wymiernych wielomianu

- oblicza granice ciągu, korzystając z twierdzenia o trzech ciągach

- przeprowadza dowód twierdzenia sinusów

- przeprowadza dowód twierdzenia cosinusów