Wszystkie umiejętności zapisane w tabeli dotyczą  kształcenia w zakresie podstawowym.

 

 

KLASA DRUGA – rok szkolny 2020/21

 

OCENA

WYMAGANIA EDUKACYJNE

DOPUSZCZAJĄCY

              (K)

      Zna definicję potęgi o wykładniku wymiernym i wykonuje działania na potęgach o takich wykładnikach.

      oblicza  wartość  logarytmu w najprostszych przypadkach np. 

      korzysta  ze  wzorów  na  logarytm  iloczynu,  ilorazu  i  potęgi

      szkicuje  wykres  dowolnej  funkcji  wykładniczej określa jej własności

      oblicza  wartość  wielkości  opisanej  podaną  funkcją  wykładniczą

      porządkuje jednomiany

       rozpoznaje  sumy algebraiczne,  dodaje  je,  odejmuje  i  mnoży

      Rozwiązuje równania kwadratowe

      Rozwiązuje proste równania stopni wyższych

      Zna i  potrafi zastosować wzory skróconego mnożenia

      Zna definicję proporcjonalności odwrotnej

      Rozwiązuje zadania tekstowe stosując proporcjonalność odwrotną

- zna i rozumie pojęcie wyrażenia wymiernego

- zna i rozumie pojęcie wartości liczbowej wyrażenia wymiernego

- zna i rozumie pojęcie dziedziny wyrażenia wymiernego

- zna i rozumie pojęcie równości wyrażeń wymiernych

- potrafi obliczać wartości liczbowe wyrażeń wymiernych dla podanych wartości zmiennej

- potrafi określać dziedzinę wyrażenia wymiernego

- potrafi upraszczać wyrażenia wymierne

- potrafi dodawać, odejmować, mnożyć wyrażenia wymierne

- zna i rozumie pojęcie równania wymiernego

- zna i rozumie sposoby rozwiązywania prostych równań wymiernych

- potrafi rozwiązywać proste równania wymierne

- potrafi określać założenia, przy których dane równanie wymierne ma sens

- potrafi przekształcać wzory tak, aby wyznaczyć wskazaną wielkość

- zna i rozumie pojęcie hiperboli

- zna i rozumie zasady sporządzania wykresów funkcji: y = f (x), y = f (x + a) + b, gdy dany jest wykres funkcji y = f (x)

- zna i rozumie położenie gałęzi hiperboli w zależności od znaku a

- potrafi określać dziedzinę i sporządzać wykres funkcji f (x) =

- potrafi określać położenie gałęzi hiperboli w zależności od znaku a

- potrafi określać własności funkcji y=

      rozumie  intuicyjnie  pojęcie  ciągu,  oblicza  dany  wyraz  ciągu

      podaje przykłady ciągów monotonicznych, arytmetycznych i geometrycznych

      określa monotoniczność ciągu arytmetycznego i geometrycznego

      uzasadnia, że ciąg nie jest monotoniczny, gdy danych jest kilka jego wyrazów

      rozumie   intuicyjnie  pojęcie   ciągu   arytmetycznego   (geometrycznego),  podaje  i  rozpoznaje  przykłady

      potrafi  utworzyć  kolejne  wyrazy  ciągu  arytmetycznego  (geometrycznego),  znając  pierwszy  wyraz  i  różnicę  (iloraz)

      potrafi rozwiązywać proste zadania dotyczące ciągu arytmetycznego i geometrycznego stosując wzór na n-ty wyraz ciągu

      oblicza  odsetki  lokat:  rocznych  według  podanego  oprocentowania

      wyznacza równanie prostej prostopadłej bądź równoległej do danej prostej.

      Zna i stosuje wzory na długość okręgu, długość łuku, pole koła i pole wycinka kołowego, stosuje te wzory do obliczania pól i obwodów figur

      Określa wzajemne położenie dwóch okręgów, mając dane promienie tych okręgów i odległość środków

      Określa wzajemne położenie prostej i okręgu przy danych warunkach

      Rozpoznaje kąty wpisane i środkowe, stosuje twierdzenie dotyczące kąta środkowego i wpisanego opartych na tym samym łuku

      Podaje różne wzory na pole trójkąta i oblicza pole trójkąta dobierając odpowiedni wzór

      Rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny i prostokątny

      Podaje wzory na pole równoległoboku, rombu i trapezu i stosuje je

      Oblicza pole wielokątów foremnych

      oblicza  odległość  między  punktami o  danych  współrzędnych

      zna i stosuje wzór na współrzędne środka odcinka

      zna pojęcie symetrii osiowej, podaje figury osiowosymetryczne, znajduje osie symetrii figury

      zna pojęcie symetrii środkowej, podaje figury środkowo- symetryczne, znajduje środek symetrii figury

      zna pojęcie f. trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym

      oblicza f. trygonometryczne kątów ostrych

      oblicza długości boków trójkąta prostokątnego, mając wśród danych jedną z f. trygonometrycznych  jednego z kątów ostrych

      rozwiązuje trójkąty prostokątne

      odczytuje  z tablic lub oblicza za pomocą kalkulatora wartość f. trygonometryczne danego kąta lub miarę kąta, mając dane jego f .trygonometryczną 

- konstruuje  kąty ostre, mając dane wartości funkcji trygonometrycznych tych kątów

- zna wartości funkcji trygonometrycznych

   kątów 30, 45, 60

- zna podstawowe tożsamości trygonometryczne  i związki między funkcjami

      trygonometrycznymi kąta α i kąta 90α

 

 

DOSTATECZNY

        (P)

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczny jeśli opanował poziom (K)  oraz dodatkowo:

- potrafi rozkładać sumy algebraiczne na czynniki, stosując:

                  – wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias

                  – wzory skróconego mnożenia

                  – rozkład trójmianu kwadratowego na czynniki w zależności od znaku

                     wyróżnika

      rozwiązuje  proste  równania  wyższych stopni

      stosuje wzory skróconego mnożenia przy przekształcaniu sum algebraicznych

- potrafi: obliczać wartości liczbowe wyrażeń wymiernych dla podanych wartości zmiennej, określać dziedzinę wyrażenia wymiernego, podawać przykłady wyrażeń wymiernych spełniających dane warunki, upraszczać wyrażenia wymierne, dodawać, odejmować, mnożyć wyrażenia wymierne

- zna i rozumie sposoby rozwiązywania równań wymiernych

- potrafi: rozwiązywać równania wymierne, określać założenia, przy których dane równanie wymierne ma sens,

dzielić wyrażenia wymierne, przekształcać wzory tak, aby wyznaczyć wskazaną wielkość

- zna i rozumie pojęcie osi symetrii hiperboli, pojęcie wierzchołków hiperboli

- zna i rozumie zasady sporządzania wykresów funkcji: y = f (x),  y = f (x + a) + b, gdy dany jest wykres funkcji y = f (x) ,

- potrafi określać wzór funkcji, która powstanie, gdy wykres funkcji f (x) =

         odbijemy symetrycznie względem osi układu współrzędnych

         odbijemy symetrycznie względem początku układu współrzędnych

         przesuniemy równolegle o a jednostek w prawo lub w lewo i o b jednostek do góry lub w dół

- potrafi określać dziedzinę i sporządzać wykres funkcji f (x) =

- potrafi: określić własności wykresu funkcji f (x) =

- ustala równania asymptot wykresów funkcji w/w

- przekształca wykresy funkcji wykładniczej

 

      oblicza  wartość  logarytmu: dziesiętnego  lub  naturalnego  za  pomocą  kalkulatora

      wyjaśnia,  w  jaki  sposób  własności  funkcji  postaci  y  = ax zależą  od  liczby  a;  odczytuje  własności  funkcji  wykładniczej  z  jej  wykresu (zadania prostsze)

      wykorzystuje  własności  funkcji wykładniczej  do  rozwiązywania  zadań  opisywanych  za  pomocą  takich  funkcji (zadania prostsze)

      stosując prawa działań na logarytmach oblicza wartości wyrażeń zawierających logarytmy

 

      znajduje  regułę,  którą  można  opisać  ciąg,  którego  kolejne  wyrazy  zostały  podane  i  w  prostych  wypadkach  zapisuje    wzorem

      rozwiązuje zadania dotyczące ciągu arytmetycznego i geometrycznego o wyższym stopniu trudności – stosując wzory na: n-ty wyraz ciągu i wzory na sumę n początkowych wyrazów ciągu

      udowadnia, że dany ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny

      zapisuje w postaci równania informację o tym ,że trzy dane liczby tworzą ciąg arytmetyczny lub geometryczny

      oblicza  odsetki  lokat: w  procencie  składanym

       

określa wzajemne położenie okręgu i prostej, porównując odległość jego środka od prostej z długością promienia okręgu

 

      zna i rozumie pojęcie: okrąg  opisany  na  wielokącie,  okrąg  wpisany  w  wielokąt

      wykonuje konstrukcje okręgu wpisanego w dany trójkąt i okręgu opisanego na danym trójkącie

      wykonuje konstrukcje figury symetrycznej do danej

      oblicz pola i obwody trójkątów i czworokątów, wykorzystując związki miarowe w tych figurach

- oblicza tangens kąta nachylenia prostej y = ax + b do osi x

- rozwiązuje  trójkąty prostokątne stosując funkcje trygonometryczne

- oblicza pole  trójkąta z zastosowaniem sinusa kąta

- sposób wyznaczania wartości funkcji trygonometrycznych

   kątów 30, 45, 60

- oblicza wartości innych funkcji trygonometrycznych, mając daną wartość jednej z nich

- przekształca wyrażenia, stosując podstawowe tożsamości trygonometryczne

 

     DOBRY

         (R)

Uczeń poza wymaganiami na ocenę dopuszczającą i dostateczną:

 

- potrafi rozwiązywać trudniejsze równania wyższych stopni

- znajduje wartości parametrów wiedząc ,że podana suma algebraiczna spełnia określone warunki

- potrafi: określać dziedzinę wyrażenia wymiernego oraz wykonywać działania na wyrażeniach wymiernych, podawać przykłady wyrażeń wymiernych spełniających dane warunki, upraszczać wyrażenia wymierne,

- potrafi określać, dla jakich wartości parametrów wyrażenia wymierne spełniają określone warunki, rozwiązywać zadania z zastosowaniem wyrażeń wymiernych

- potrafi rozwiązywać trudniejsze  równania wymierne, określać założenia, przy których dane równanie wymierne ma sens,  dzielić wyrażenia wymierne, przekształcać wzory tak, aby wyznaczyć wskazaną wielkość

- potrafi rozwiązywać  trudniejsze zadania z zastosowaniem równań wymiernych

- potrafi określać wartość parametru, dla którego funkcja f (x) = spełnia określone warunki

- potrafi określać wzory funkcji, których wykresami są hiperbole spełniające określone warunki

      wyjaśnia, w jaki sposób własności funkcji postaci y=a^x zależą od liczby a

      odczytuje własności funkcji wykładniczej z jej wykresu (zadania trudniejsze)

      wykorzystuje  własności  funkcji wykładniczej  do  rozwiązywania  zadań  opisywanych  za  pomocą  takich  funkcji(zadania trudniejsze)

      upraszcza bardziej skomplikowane wyrażenia  algebraiczne  zawierające  logarytmy

      wykorzystuje  logarytmy  w  badaniu  zjawisk  opisywanych  za  pomocą  funkcji  wykładniczej (zadania trudniejsze)

 

      rozwiązuje trudniejsze zadania dotyczące ciągu arytmetycznego i geometrycznego

      korzystając  z  własności  ciągu  arytmetycznego  (geometrycznego),  bada  zjawiska  opisane  przez  taki  ciąg

      oblicza  odsetki  lokat: w  różnych  okresach  kapitalizacji

      wyznacza  równanie  prostej  spełniającej  dane  warunki

      rozwiązuje trudniejsze zadania  związane  z  odległością  punktów  w  układzie  współrzędnych

      rozwiązuje zadania związane z okręgiem opisanym na trójkącie

      wykorzystuje umiejętność wyznaczania pól trójkątów do wyznaczania pól innych figur

      formułuje i dowodzi twierdzenia dotyczące kątów w okręgu

      stosuje wzór na środek odcinka rozwiązywania zadań związanych  z figurami geometrycznymi w układzie współrzędnych

- wyprowadza wzór na jedynkę trygonometryczną oraz pozostałe związki między    

       funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta

- przekształca wyrażenia trygonometryczne, stosując związki między funkcjami

   trygonometrycznymi tego samego kąta

- stosuje definicję funkcji trygonometrycznych kąta dowolnego

 

BARDZO DOBRY

          (D)

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry jeśli opanował poziomy (K), (P) i (R) oraz dodatkowo:

   znajduje   wzór   ciągu   arytmetycznego   (geometrycznego)   na  podstawie

       podanych  informacji w rozwiązywaniu trudnych zadań – prowadzących do układów

      równań z dwiema i trzema niewiadomymi

      korzystając  z  własności  ciągu  arytmetycznego  (geometrycznego),  bada  zjawiska  opisane  przez  taki  ciąg  (zadania trudniejsze)

      porównuje  oferty  banków  i  instytucji  finansowych

      rozwiązuje  różne  zadania,  wykorzystując cechy podobieństwa trójkątów

      rozwiązuje trudne zadania dotyczące związków miarowych w wielokątach, kołach, okręgach. Oblicz pola i obwody takich figur.

      Przekształca wzory na pole trójkąta i udowadnia je

      wyznacza  równanie  prostej  spełniającej  dane  warunki(zadania trudniejsze)

      rozwiązuje  zadania  związane  z  odległością  punktów  w  układzie  współrzędnych(zadania trudniejsze) i odległością punktu od prostej

 

    CELUJĄCY

            (W)

Uczeń otrzymuje ocenę celujący jeśli spełnił wszystkie wymagania  z  poziomów  niższych  oraz  posiada umiejętność  rozwiązywania  zadań  znacznie  wykraczających  poza  wymagania  na  poziomie  D  stopniem  trudności  lub  tematyką.