Wszystkie umiejętności zapisane w tabeli dotyczą  kształcenia w zakresie podstawowym

 

KLASA TRZECIA – rok szkolny 2020/2021

 

Uwaga ! Ze względu na zwiększenie liczby godzin w klasie trzeciej kosztem klasy pierwszej i drugiej, w trzeciej klasie kończymy materiał z klasy drugiej.

 

OCENA

WYMAGANIA EDUKACYJNE

DOPUSZCZAJĄCY

              (K)

 

- zna i rozumie pojęcia: doświadczenie losowe, zdarzenie elementarne, przestrzeń zdarzeń elementarnych, zdarzenie losowe

- zna i rozumie klasyczną definicję prawdopodobieństwa

- potrafi określać zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych danego doświadczenia losowego

- potrafi określać zbiór zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu losowemu

- potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając z klasycznej definicji prawdopodobieństwa

- zna i rozumie metodę drzewek

- potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając z metody drzewek

- zna i rozumie pojęcia: suma, iloczyn, różnica zdarzeń, zdarzenia wykluczające się

- zna i rozumie pojęcie zdarzenia przeciwnego

- zna i rozumie pojęcia: zdarzenie pewne, zdarzenie niemożliwe

- zna i rozumie własności prawdopodobieństwa

- zna i rozumie twierdzenie o prawdopodobieństwie sumy zdarzeń

- potrafi ustalać zdarzenia przeciwne do danych

- potrafi rozpoznawać zdarzenia wykluczające się

- potrafi określać sumę, iloczyn, różnicę zdarzeń

- potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając z własności prawdopodobieństwa

- zna i rozumie zasadę mnożenia

- zna i rozumie pojęcie silni

- zna i rozumie pojęcie permutacji

- potrafi stosować zasadę mnożenia

- potrafi ustalać liczbę permutacji

- potrafi stosować zasadę mnożenia w rachunku prawdopodobieństwa

- rozwiązuje zadania z prawdopodobieństwa stosując metodę drzewek

      odczytuje  informacje  z  tabel,  diagramów  słupkowych  i  kołowych (zadania prostsze)

      oblicza średnią  arytmetyczną  danych  liczb

      oblicza odchylenie  standardowe  danych  liczb

      rozumie  sens  intuicyjny  odchylenia  standardowego

      przedstawia  dane  w  postaci  tabel  i  diagramów(zadania prostsze)

 

- zna i rozumie: pojęcie równoległości i prostopadłości w przestrzeni.

- zna i rozumie pojęcia: figura wypukła, graniastosłup, ostrosłup, podstawa, ściana boczna, wierzchołek, krawędź boczna, krawędź podstawy graniastosłupa i ostrosłupa

- zna i rozumie pojęcia: prostopadłościan, graniastosłup prosty, graniastosłup pochyły graniastosłup prawidłowy, ostrosłup prawidłowy, czworościan

- zna i rozumie pojęcia:  wysokość graniastosłupa, wysokość ostrosłupa, spodek wysokości, twierdzenia dotyczące ostrosłupów prawidłowych, reguły rysowania rzutów brył

- potrafi: wskazywać graniastosłupy pochyłe, graniastosłupy proste, wskazywać wierzchołki, podstawy, ściany boczne, krawędzie podstawy i krawędzie boczne graniastosłupów i ostrosłupów

- potrafi: rysować rzuty graniastosłupów i ostrosłupów, rysować siatki graniastosłupów i ostrosłupów  

- potrafi: rozpoznawać siatki graniastosłupów i ostrosłupów

- potrafi: obliczać liczbę wierzchołków, krawędzi, ścian bocznych graniastosłupów i ostrosłupów

- potrafi: wyznaczać długości odcinków w graniastosłupach i ostrosłupach, korzystając z twierdzenia Pitagorasa oraz funkcji trygonometrycznych kąta w trójkącie prostokątnym

- zna i rozumie pojęcia: proste równoległe w przestrzeni, proste prostopadłe w przestrzeni, proste skośne

- zna i rozumie pojęcie prostej prostopadłej do płaszczyzny

- zna i rozumie pojęcia: kąt dwuścienny, kąt między prostą a płaszczyzną

- wskazuje w graniastosłupie prostym kąty: pomiędzy krawędziami, pomiędzy krawędziami a przekątnymi, pomiędzy przekątnymi

- wskazuje w ostrosłupie kąty pomiędzy krawędziami oraz między wysokością i krawędzią

- zna i rozumie: wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa, wzór na obliczanie objętości graniastosłupa, wzór na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa, wzór na obliczanie objętości ostrosłupa,  wzory na obliczanie pól figur płaskich

- potrafi obliczać pola powierzchni i objętości graniastosłupów, obliczać pola powierzchni i objętości ostrosłupów, stosować związki miarowe w bryłach

- potrafi rysować rzuty wielościanów

- zna i rozumie pojęcie przekroju bryły

- potrafi zaznaczać przekroje, określać rzeczywiste kształty przekrojów wielościanów, obliczać pola i obwody danych przekrojów w najprostszych przypadkach.

- zna i rozumie pojęcia: walec, tworząca walca, podstawa walca, promień podstawy, wysokość walca, oś obrotu, przekrój osiowy walca

- zna i rozumie: wzór na obliczanie pola powierzchni walca, wzór na obliczanie objętości walca

- potrafi rysować rzut walca, rysować siatkę walca, wskazywać kąty między odcinkami oraz odcinkami i podstawami w walcu, obliczać pola powierzchni i objętości walców

- zna i rozumie: pojęcie stożka, pojęcia: podstawa, promień podstawy, tworząca, wysokość stożka

- zna i rozumie pojęcia: oś obrotu, przekrój osiowy stożka, spodek wysokości, kąt rozwarcia stożka

- zna i rozumie wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości stożka

- potrafi rysować rzut stożka, rysować siatkę stożka, wskazywać kąty między odcinkami oraz odcinkami

i podstawą w stożku, obliczać pola powierzchni i objętości stożków

- zna i rozumie: pojęcia: kula, sfera, środek, promień, średnica, koło wielkie,

- zna i rozumie: wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości kuli

- potrafi: rysować rzut kuli, obliczać pola powierzchni i objętości kul

 

DOSTATECZNY

        (P)

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczny jeśli opanował poziom (K)  oraz dodatkowo:

 

- potrafi: określać zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych danego doświadczenia losowego, określać zbiór zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu losowemu, obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając

z klasycznej definicji prawdopodobieństwa

- potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń w typowych przypadkach, korzystając z metody drzewek

- potrafi: rozpoznawać zdarzenia wykluczające się, określać sumę, iloczyn, różnicę zdarzeń, obliczać  prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając z własności prawdopodobieństwa - w prostszych przypadkach.

- potrafi stosować zasadę mnożenia, ustalać liczbę permutacji

- potrafi stosować kombinatorykę w rachunku prawdopodobieństwa w prostszych przypadkach.

      odczytuje  informacje  z  tabel,  diagramów  słupkowych  i  kołowych (zadania trudniejsze)

      oblicza modę i medianę danych liczb

      oblicza średnią  arytmetyczną  danych  zapisanych  w  postaci  tabeli  lub  histogramu

      wyciąga  wnioski  z informacji w  postaci  średnich i odchylenia  standardowego

      przedstawia  dane  w  postaci  tabel  i  diagramów(zadania trudniejsze)

 

- potrafi rozpoznawać siatki graniastosłupów i ostrosłupów, obliczać liczbę wierzchołków, krawędzi, ścian bocznych graniastosłupów i ostrosłupów

- potrafi wyznaczać długości odcinków w graniastosłupach i ostrosłupach, korzystając z twierdzenia Pitagorasa

oraz funkcji trygonometrycznych kąta w trójkącie prostokątnym

- potrafi wskazywać kąty między ścianami graniastosłupów i ostrosłupów

- potrafi wyznaczać miary kątów między odcinkami

- potrafi obliczać pola powierzchni i objętości graniastosłupów, obliczać pola powierzchni i objętości ostrosłupów

- potrafi stosować związki miarowe w bryłach, rozwiązuje zadania dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów polegające na wykorzystaniu

  pojedynczej funkcji trygonometrycznej.

- zna i rozumie pojęcia: pole powierzchni i objętość wielościanu

- potrafi rysować rzuty wielościanów, obliczać pola powierzchni i objętości wielościanów

- potrafi zaznaczać przekroje, określać rzeczywiste kształty przekrojów wielościanów, obliczać pola i obwody danych przekrojów także z wykorzystaniem trygonometrii.

- potrafi wskazywać kąty między odcinkami oraz odcinkami i podstawami w walcu, obliczać pola powierzchni i objętości walców

- potrafi wskazywać kąty między odcinkami oraz odcinkami i podstawą w stożku, obliczać pola powierzchni i objętości stożków

- potrafi obliczać pola powierzchni i objętości kul

 

     DOBRY

         (R)

Uczeń otrzymuje ocenę dobry jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

      potrafi określać zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych danego doświadczenia losowego, określać zbiór zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu losowemu w mniej typowych przypadkach

      potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając z klasycznej definicji prawdopodobieństwa

      potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając z metody drzewek

      potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając z własności prawdopodobieństwa

      potrafi stosować zasadę mnożenia, ustalać liczbę permutacji, ustalać liczby wariacji z powtórzeniami i wariacji bez powtórzeń

      potrafi stosować kombinatorykę w rachunku prawdopodobieństwa

      wyciąga  z  informacji statystycznych wnioski, wykonując  odpowiednie  obliczenia(zadania prostsze)

      oblicza średnią  ważoną  danych  liczb

      wyciąga  wnioski  z informacji w  postaci  średnich i odchylenia  standardowego(zadania trudniejsze niż na 3)

       opracowuje  statystycznie  nieskomplikowany  problem

       potrafi obliczać liczbę wierzchołków, krawędzi, ścian bocznych graniastosłupów i

       ostrosłupów, wyznaczać długości odcinków w graniastosłupach i ostrosłupach 

       korzystając z twierdzenia Pitagorasa oraz funkcji trygonometrycznych

       kąta w trójkącie prostokątnym

- potrafi wskazywać kąty między ścianami graniastosłupów i ostrosłupów, wyznaczać miary kątów między odcinkami, miary katów między odcinkami i ścianami oraz między ścianami w graniastosłupach i ostrosłupach

- potrafi  rozwiązywać zadania z wykorzystaniem obliczania miar kątów między odcinkami, miar kątów między

odcinkami i ścianami oraz między ścianami w graniastosłupach i ostrosłupach

- potrafi rozwiązywać zadania z zastosowaniem obliczania pól powierzchni i objętości graniastosłupów i ostrosłupów

- potrafi stosować związki miarowe w bryłach

- potrafi rysować rzuty wielościanów, rozwiązywać zadania z zastosowaniem obliczania pól powierzchni i objętości

Wielościanów

- potrafi rozwiązywać zadania z zastosowaniem obliczania pól powierzchni i objętości walców

- potrafi rozwiązywać zadania z zastosowaniem obliczania pól powierzchni i objętości stożków

- potrafi obliczać pola powierzchni i objętości kul

 

BARDZO DOBRY

          (D)

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry jeśli opanował poziomy (K), (P) i (R) oraz dodatkowo:

- potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń w  zadaniach trudniejszych, korzystając z własności prawdopodobieństwa

- potrafi ustalać liczby permutacji, wariacji z powtórzeniami oraz wariacji bez powtórzeń

- potrafi stosować kombinatorykę w rachunku prawdopodobieństwa. Rozwiązuje trudniejsze i nietypowe zadania z rachunku prawdopodobieństwa.

Przeprowadza dowody dotyczące algebry zdarzeń

      wyciąga  z  informacji statystycznych  wnioski, wykonując  odpowiednie  obliczenia (zadania trudniejsze)

      wyciąga  wnioski  z informacji w  postaci  średnich i odchylenia  standardowego(zadania trudniejsze niż na 4)

      rozumie  różnice  pomiędzy  różnymi  rodzajami  średnich  i  ograniczenia  w  ich  stosowaniu

      stawia  prosty  problem  i  opracowuje  go  statystycznie

- potrafi rozwiązywać trudniejsze zadania dotyczące wielościanów i brył obrotowych  oraz zadania z zastosowaniem obliczania pól powierzchni i objętości wielościanów; wykorzystuje te umiejętności do rozwiązywania zadań dotyczących sytuacji rzeczywistych.

- rozwiązuje zadania na obliczanie pól powierzchni i objętości brył wpisanych w walec i opisanych na walcu.

- potrafi obliczać pola i obwody danych przekrojów w trudniejszych sytuacjach geometrycznych.

- potrafi rozwiązywać zadania z zastosowaniem zależności między polami powierzchni i objętościami brył podobnych

    CELUJĄCY

            (W)

Uczeń otrzymuje ocenę celujący jeśli spełnił wszystkie wymagania  z  poziomów  niższych  oraz  posiada umiejętność  rozwiązywania  zadań  znacznie  wykraczających  poza  wymagania  na  poziomie  D  stopniem  trudności  lub  tematyką.