Klasy na rok szkolny 2020/2021

1A – Humanistyczna – PRAWNIK/ARTE

Klasa PRAWNIK

Klasa objęta patronatem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

 1. Przedmioty rozszerzone:
 2. Wiedza o społeczeństwie
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatora maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie
 • nauczanie poprzez multimedia
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • przygotowanie do udziału w konkursach wiedzy
 • organizowanie wycieczek edukacyjnych
 • współpraca z Wydziałem Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM
 • współpraca z wydziałem Historii UAM
 • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych
 • organizowanie i prowadzenie debat w klasie oraz na terenie szkoły
 • spotkania ze studentami Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
 • spotkania z radnymi miasta Poznania oraz z przedstawicielami władzy centralnej
 • udział w Debatach Oxfordzkich
 • Język polski
 • realizację przedmiotu język polski w zakresie rozszerzonym
 • udział we wszystkich formach współpracy z wydziałem filologii polskiej i klasycznej
 • naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych
 • udział w realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie sesji
 • polonistycznych
 • korzystanie z oferty instytucji kulturalnych,
 • udział w zajęciach AKADEMII FILMOWEJ
 • współpraca z bibliotekami
 • możliwość prezentacji talentów recytatorskich, muzycznych i twórczych
 • możliwość udziału w corocznym wieczorze poetyckim
 • przygotowanie do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach związanych z przedmiotem.
 • Historia
 • nauczanie historii w zakresie rozszerzonym,
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • rzetelne przygotowanie do studiowania historii i dyscyplin pokrewnych
 • wdrażanie do samodzielnej nauki
 • nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów
 • wycieczki przedmiotowe
 • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych
 • rozwijanie zainteresowań humanistycznych.
 1. Języki obce:
 2. I język: angielski jako kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej,
 3. II język: niemiecki nauczany od podstaw.
 4. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:
 1. Filologia polska
 2. kulturoznawstwo
 3. dziennikarstwo
 4. historia
 5. filologie obce
 6. europeistyka
 7. prawo,
 8. politologia

Klasa ARTE

 1. Przedmioty rozszerzone:
 2. Język polski
 3. realizację przedmiotu język polski w zakresie rozszerzonym
 4. udział we wszystkich formach współpracy z wydziałem filologii polskiej i klasycznej
 5. naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych
 6. udział w realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie sesji
 7. polonistycznych
 8. korzystanie z oferty instytucji kulturalnych
 9. udział w zajęciach AKADEMII FILMOWE,
 10. współpraca z bibliotekami
 11. możliwość prezentacji talentów recytatorskich, muzycznych i twórczych
 12. możliwość udziału w w corocznym wieczorze poetyckim
 13. przygotowanie do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach związanych z przedmiotem.
 14. Historia
 15. nauczanie historii w zakresie rozszerzonym
 16. rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 17. rzetelne przygotowanie do studiowania historii i dyscyplin pokrewnych
 18. wdrażanie do samodzielnej nauki
 19. nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów,
 20. wycieczki przedmiotowe
 21. udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych
 22. rozwijanie zainteresowań humanistycznych.
 23. Historia sztuki

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m.in. w zakresie:

 • znajomości stylów, kierunków i twórczości artystów
 • znajomości terminologii sztuk pięknych
 • umiejętności waloryzowania dzieł sztuki
 • umiejętności dokonywania specjalistycznych opisów i analiz dzieł sztuki
 • rozwijanie talentów plastycznych.

Stosowane formy zajęć:

 • lekcje multimedialne – filmy o sztuce i wirtualne wycieczki po muzeach,
 • zajęcia w Muzeum Narodowym, Muzeum Archeologicznym i Muzeum Archidiecezjalnym
 • wycieczki krajowe i zagraniczne powiązane ze zwiedzaniem zabytków
 • projekty edukacyjne związane z ochroną dziedzictwa narodowego
 • wykłady w Bibliotece Uniwersyteckiej o e-źródłach i zasobach bibliotecznych w zakresie historii sztuki
 • przygotowanie do udziału w Olimpiadzie Artystycznej (z historii sztuki) oraz w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, organizowanie szkolnych wystaw prac plastycznych uczniów.
 • Języki obce:
 • I język: angielski jako kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej
 • II język: hiszpański nauczany od podstaw.
 • Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:
 • historia sztuki
 • kulturoznawstwo
 • zabytkoznawstwo
 • ochrona dóbr kultury
 • konserwacja zabytków
 • architektura
 • filologia polska i filologie obce
 • historia
 • archeologia
 • etnologia
 • europeistyka
 • prawo
 • politologia
 • kierunki artystyczne.

1B  Ekonomiczna – informatyczna BIZNES /INFORMATYK

Klasa BIZNES

 1. Przedmioty rozszerzone
 2. Geografia

W ramach zajęć oferujemy:

 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • wycieczki przedmiotowe
 • wycieczki krajoznawczo–turystyczne
 • nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów
 • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych
 • rozwijanie zainteresowań geograficznych lub informatycznych
 • udział w wykładach organizowanych na UAM
 • udział w warsztatach organizowanych przez pracowników wyższych uczelni
 • Matematyka
 • solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych
 • udział w wykładach organizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM
 • nauczanie z wykorzystaniem multimediów
 • uruchomienie zajęć wyrównawczych z matematyki ( w ramach potrzeb)
 • Język angielski
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • nauczanie przez multimedia
 • przygotowanie do udziału w Olimpiadzie oraz konkursach wiedzy
 • udział w wycieczkach edukacyjnych
 • udział w projektach edukacyjnych
 • możliwość udziału w wymianach międzynarodowych
 • Języki obce:
 • I język: angielski w zakresie rozszerzonym jako kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej
 • II język: hiszpański nauczany od podstaw
 • Przedmioty uzupełniające (programy autorskie):
 • Ekonomia w praktyce
 • Statystyka w praktyce
 • Kierunki studiów, do których przygotowuje klasa o tym profilu:
 • Ekonometria
 • Matematyka
 • Kierunki politechniczne
 • Geografia
 • Turystyka i Rekreacja
 • Geodezja i Kartografia
 • Geologia
 • Ekonomia
 • Finanse i Bankowość
 • Filologia Angielska
 • Stosunki Międzynarodowe

Matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach wielu uczelni, takich, jak: uniwersytety przyrodnicze, uniwersytety ekonomiczne, politechniki i inne, stąd możliwości wyboru przyszłego kierunku studiów są bardzo duże. Wymienione wyżej kierunki studiów są jedynie propozycjami spośród wielu innych.

Klasa INFORMATYK

 1. Przedmioty rozszerzone
 2. Informatyka

W ramach zajęć oferujemy:

 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów
 • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych
 • rozwijanie zainteresowań informatycznych
 • udział w wykładach organizowanych na Politechnice Poznańskiej
 • udział w warsztatach organizowanych przez pracowników wyższych uczelni
 • Matematyka
 • solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych
 • udział w wykładach organizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM
 • nauczanie z wykorzystaniem multimediów
 • uruchomienie zajęć wyrównawczych z matematyki ( w ramach potrzeb)
 • Język angielski
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • nauczanie przez multimedia
 • przygotowanie do udziału w Olimpiadzie oraz konkursach wiedzy
 • udział w wycieczkach edukacyjnych
 • udział w projektach edukacyjnych
 • możliwość udziału w wymianach międzynarodowych
 • Języki obce:
 • I język: angielski w zakresie rozszerzonym jako kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej
 • II język: niemiecki
 • Przedmioty uzupełniające (programy autorskie):
  • Grafika komputerowa
  • Elementy teorii gier (w tym szachy, brydż itp.)
 • Kierunki studiów, do których przygotowuje klasa o tym profilu:
 • Informatyka
 • Ekonometria
 • Matematyka
 • Kierunki politechniczne
 • Ekonomia
 • Finanse i Bankowość
 • Filologia Angielska

1C  Biologiczno-chemiczna MEDYK

 1. Przedmioty rozszerzone:
 2. Biologia:
 3. od wielu lat współpracujemy z organizacjami zajmującymi się edukacją prozdrowotną i proekologiczną np.: Drużyną Szpiku, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Sanepidem, Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej czy Polskim Czerwonym Krzyżem
 4. oferujemy w ramach rozszerzonego programu biologii zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym, Palmiarni, Wielkopolskim Parku Narodowym, Poznańskich Ogrodach Zoologicznych, a także w poznańskich ośrodkach badawczych, wycieczki dydaktyczne i zajęcia edukacyjne w terenie
 5. zapewniamy przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizowanie sesji naukowych pod kierunkiem nauczycieli, z udziałem przedstawicieli poznańskich ośrodków naukowych, udział w prelekcjach i warsztatach.
 6. Chemia:
 7. w ramach rozszerzonego programu chemii oferujemy między innym: naukę w sali chemicznej wyposażonej w odczynniki i sprzęt do prac laboratoryjnych, udział w warsztatach i wykładach organizowanych na terenie UAM, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego. 
 8. zapewniamy przygotowanie do konkursów przedmiotowych, oferujemy organizowanie sesji przedmiotowych przygotowywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli, z udziałem przedstawicieli poznańskich ośrodków naukowych. Oferujemy możliwość poszerzenia zainteresowań na kółku chemicznym.
 9. Języki obce:
 10. I język: angielski jako kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej
 11. II język: hiszpański lub rosyjski
 12. Kierunki studiów, do których przygotowujemy to m. in.:
 13. ratownictwo medyczne
 14. stomatologia
 15. farmacja
 16. medycyna
 17. pielęgniarstwo
 18. biologia
 19. chemia
 20. weterynaria
 21. biotechnologia
 22. kosmetologia
 23. ochrona środowiska
 24. technologia żywności
 25. technologia chemiczna
 26. inżynieria chemiczna
 27. inżynieria farmaceutyczna
 28. towaroznawstwo
 29. kierunki rolnicze
 30. bioinformatyka
 31. inne kierunki, m.in. na Akademii Wychowania Fizycznego.

1D Dietetyczna FIT

 1. Przedmioty rozszerzone:
 2. Geografia

W ramach zajęć oferujemy:

 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • wycieczki przedmiotowe
 • wycieczki krajoznawczo –turystyczne
 • nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów
 • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych
 • rozwijanie zainteresowań geograficznych
 • udział w wykładach organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
 • udział w warsztatach organizowanych przez pracowników wyższych uczelni
 • Biologia:
 • od wielu lat współpracujemy z organizacjami zajmującymi się edukacją prozdrowotną i proekologiczną np.: Drużyną Szpiku, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Sanepidem, Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej czy Polskim Czerwonym Krzyżem.
 • oferujemy w ramach rozszerzonego programu biologii zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym, Palmiarni, Wielkopolskim Parku Narodowym, Poznańskich Ogrodach Zoologicznych, a także w poznańskich ośrodkach badawczych, wycieczki dydaktyczne i zajęcia edukacyjne w terenie.
 • zapewniamy przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizowanie sesji naukowych pod kierunkiem nauczycieli, z udziałem przedstawicieli poznańskich ośrodków naukowych, udział w prelekcjach i warsztatach
 • Język angielski
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • nauczanie przez multimedia
 • przygotowanie do udziału w Olimpiadzie oraz konkursach wiedzy
 • udział w wycieczkach edukacyjnych
 • udział w projektach edukacyjnych
 • możliwość udziału w wymianach międzynarodowych
 1. Przedmioty uzupełniające:
 2. Trening personalny z elementami dietetyki (program autorski)
 3. Elementy chemii żywności (program autorski)

Kształtowanie zainteresowań i zdolności w zakresie takich zagadnień jak:

 • znaczenie żywienia w sporcie
 • energia a wydolność organizmu ludzkiego przed, podczas i po treningu
 • piramida zdrowego żywienia
 • suplementacja zdrowego człowieka
 • żywienie w treningach i podczas zawodów
 • utrata i przyrost masy ciała
 • przepisy
 • trening indywidualny
 • trening zdrowotny
 • trening sportowy
 • trening oparty na funkcjonalnym ruchu
 • hartowanie kondycji, wzmocnienie mięśni oraz kształtowanie atletycznej sylwetki
 • diagnostyka funkcjonalna
 • indywidualny dobór środków treningowych
 • właściwy odpoczynek i regeneracja
 • indywidualny dobór ćwiczeń rozciągających mięśnie
 • podstawowe zagadnienia związane z chemią żywności – składniki żywności i ich wpływ na organizm
 • wykrywanie składników żywności
 • interpretacja oraz analiza składu masy ciała w kontekście praktycznym

Stosowane formy zajęć:

 • lekcje multimedialne: filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z dietetyką
 • wdrażanie do samodzielnej nauki
 • konferencje tematyczne związane z zagadnieniem żywienia człowieka
 • zajęcia praktyczne: przygotowywanie podstawowych potraw
 • możliwy udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich: targi gastronomiczne i sportowe
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań
 • lekcje multimedialne – filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z treningiem
 • warsztaty z wykorzystaniem poznanych elementów treningu
 • konferencje tematyczne
 • zajęcia praktyczne
 • wizytacja doświadczonych trenerów
 1. Języki obce:
 2. I język: angielski jako kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej (przedmiot rozszerzony)
 3. II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.
 4. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil, to m. in.:
 5. wychowanie fizyczne
 6. sport
 7. dietetyka
 8. animacje sportowe osób 50 plus
 9. turystyka
 10. turystyka i rekreacja
 11. geografia
 12. biologia
 13. biotechnologia

W roku 2020/2021 w naszym liceum utworzymy oddział przygotowawczy dla uczniów przybywających z zagranicy:

 1. Nauka w klasie trwa rok (okres ten może zostać skrócony lub wydłużony).
 2. Maksymalna liczba uczniów w klasie – 15 osób.
 3. Uczniowie obcojęzyczni uczestniczą w:
  1. lekcjach języka polskiego jako obcego (kurs intensywny)
  1. lekcjach przedmiotowych
  1. zajęciach z zakresu kultury polskiej.
 4. Nauka w oddziale przygotowawczym zapewni:
  1. szybkie opanowanie języka polskiego w stopniu komunikacyjnym – B1)
  1. integrację z polskimi uczniami
  1. poznanie polskiej szkoły
  1. przygotowanie do kontynuacji regularnej nauki w szkole.
 5. Oferujemy:
  1. zajęcia pozalekcyjne: wycieczki, lekcje muzealne, zajęcia w kinie, teatrze, operze
  1. uczestnictwo w projektach międzynarodowych, m. in ERASMUS+
  1. profesjonalnie wyposażone pracownie: chemiczną i biologiczną
  1. pracownie komputerowe, tablice multimedialne, komputery, tablety w salach lekcyjnych
  1. zajęcia dodatkowe – każdy znajdzie coś dla siebie
  1. tutoring – każdy z uczniów obcojęzycznych ma swojego opiekuna w postaci ucznia z klasy polskojęzycznej
  1. wsparcie dla rodziców
  1. współpraca z Fundacją Migrant info Point (pomoc dla cudzoziemców w Polsce)
 6. Rekrutacja:
  1. złożenie podania o przyjęcie, dokumentów do oddziału w sekretariacie szkoły
  1. przyjęcie ucznia do oddziału przygotowawczego odbywa się na podstawie decyzji Dyrektora szkoły.

Добро пожаловать в Hашей Школе в Познани!

B 2020/2021 году в нашем лицее открывается отделeние для иностранцев.

 1. Учёба в классе длится один год (период может быть сокращен или продлён )
 2. Mаксимальное колличество учеников в классе -15 человек
 3. Ученики иностранцы учавствуют в :
  1. уроках польского языка как иностранного (курс интенсивный)
  1. общих предметах
  1. занятиях из области польской культуры
 4. Учёба в подготовительном отделении  включает:
  1. изучение польского языка на уровне В1
  1. общение с польскими учениками
  1. знакомство с полькой школой и системой образования в Польше
  1. подготовка к предстоящему обучению в данной школе
 5. Mы предлагаем:
  1. внеклассные мероприятия: Международные проэкты ERASMUS+, экскурсии, мастер классы в музеях, кино и театре
  1. профессиональные оборудованние кабинетов
  1. планшеты в библиотеке
  1. спортзал
  1. дополнительные занятия: (каждый найдет что то для себя)
  1. tutoring – каждый ученик – инистранец имеет   своего опекуна, польского ученика
  1. поддержка педагога, классного руководителя, учителей
  1. сотрудничество с ВУЗами
  1. встречи с интересными людьми
  1. сотрудничество с фондом Migrant Info Point (поддержка иностранцев в Польше)
 6. Hабор
  1. подать заявление, документы в секретариате школы
  1. прием ученика в подготовителное отделение осуществляется на основании решения Директора школы