Przedmiotowe zasady oceniania

 Edukacja dla bezpieczeństwa 2022/2023

 

1.      Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej ważonej.

2.      Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia:

Rodzaj

Waga

1.      Praca klasowa, sprawdzian praktyczny

4

2.      Prezentacja multimedialna

2

3.      Aktywność na lekcji, kartkówka

1

4.      Odpowiedź ustna

1

5.      Przygotowanie do zajęć

1

 

3.      Punktacja za prace pisemne zgodna jest ze szkolnym systemem oceniania:

 

niedostateczny

0 - 39 %

dopuszczający

40 - 54 %

dostateczny

55 - 70 %

dobry

71 - 85 %

bardzo dobry

86 - 94%

celujący

95 - 100%

 

4.      Ocena za semestr jest ustalana z uwzględnieniem następujących progów:

 

Ocena średnia

 

Celujący

powyżej 5,35

Bardzo dobry

4,55 -5,35

Dobry

3,60 – 4,54

Dostateczny

2,70 – 3,59

Dopuszczający

1,8 – 2,69

Niedostateczny

Poniżej 1,7.

 

 

5.      Kryteria do oceny prezentacji:

 

Oceny

1

2

3

4

5

6

Temat/l. slajdów

brak

10-12

13-15

16-20

21-24

25˂

Tło prezentacji

-

brak

szablonowe

szablonowe

nieszablonowe

nieszablonowe

Przedstawienie prezentacji

-

Czyta całą prezentację, błędy merytoryczne i w wymowie

Czyta bez błędów

Czyta z kartki i dopowiada

Czyta i większość dopowiada

Mówi bez kartki,

„z głowy”

Sposób prezentacji

-

Siedzi i czyta w ławce

„stoi przy tablicy” – do uzgodnienia

„stoi przy tablicy” – do uzgodnienia

„stoi przy tablicy” – do uzgodnienia

„stoi przy tablicy” – do uzgodnienia

Animacja

-

Bez

Z

Z

Z

Z

Spoza schematu – ciekawostka do tematu prez.

-

-

-

Ciekawa informacja

Ciekawa informacja

Film, ciekawe multimedia, link z pokazem

 

6.      Sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku nieobecności, uczeń powinien przystąpić do sprawdzianu w ciągu 2 tygodni, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem daty i sposobu zdawania

7.      Obowiązkiem ucznia jest samodzielne zgłoszenie się do nauczyciela i ustalenie terminu. Niewywiązanie się z powyższego obowiązku skutkuje wpisaniem oceny 1 – brak chęci uzyskania oceny pozytywnej z danego materiału.

8.       Uczeń ma prawo wielokrotnie poprawić ocenę, aż do uzyskania oceny pozytywnej.

9.       Kartkówki wagi jeden nie są poprawiane.

10.  W przypadku dłuższej nieobecności uczeń ma dwa tygodnie na uzupełnienie  sprawdzających prac pisemnych. Obowiązkiem ucznia jest samodzielne zgłoszenie się do nauczyciela i ustalenie terminu.

11.  Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w ciągu semestru może być niesklasyfikowany

 

 

 

 

12.  Ocena  końcoworoczna nie jest tylko oceną za II semestr, lecz uwzględnia pracę ucznia w ciągu całego roku szkolnego. Średnia ważona za cały rok szkolny powinna wynosić przynajmniej 1,8 (w tym zaliczenie obowiązkowych sprawdzianów). Koniecznym warunkiem uzyskania oceny pozytywnej na koniec roku szkolnego jest także uzyskanie średniej ważonej przynajmniej 1,8 za drugi semestr.

13.  Uczeń ma prawo wglądu do każdej swojej pracy pisemnej, a nauczyciel ma obowiązek przedstawić i omówić szczegółowy schemat punktowania każdej takiej pracy. Uczeń ma prawo do uzyskania informacji (uzasadnienia) na temat jakiejkolwiek oceny, którą otrzymuje