Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych na lekcjach Etyki,
Rok szkolny 2021/22
Klasy: I, II i III.

Nauczyciel: Paweł Nowak

 

Zajęcia z Etyki (zakres podstawowy) dla uczniów, odbywają się w wymiarze 2 godziny tygodniowo.

1.    Uczeń, jako osoba współodpowiedzialna za swoją edukację, prowadzi zeszyt przedmiotowy, który może zostać oceniony (ocenie podlega wyłącznie zawartość merytoryczna zeszytu: tematy oraz notatki z lekcji).

2.    Uczeń zobowiązany jest przygotować się do zajęć poprzez:

·         opanowanie materiału z trzech ostatnich lekcji

·         wykonanie zadanego lekcję wcześniej zadania domowego.

 

Raz w ciągu każdego okresu (półrocza), uczeń ma prawo, zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (wykorzystanie tej możliwości, nauczyciel każdorazowo odnotowuje w dzienniku lekcyjnym).

 

3.    W ciągu roku szkolnego obowiązywać będę następujące formy sprawdzania wiedzy
i umiejętności uczniów:

·      Formy sprawnościowe (waga 1): czynny udział w lekcji, umiejętność dyskusji i argumentacji, zaangażowanie w zajęcia aktywizujące/ćwiczenia praktyczne (posługiwanie się tekstami, również w wersji Online, z szeroko pojętej etyki).

·      Formy pisemne (waga 1): sprawdziany, kartkówki, krzyżówki, quizy. Punktacja za prace pisemne zgodna jest ze szkolnym systemem oceniania.

·      Odpowiedzi ustne i prace projektowe (waga 1).

 

4.    Ocena za semestr jest ustalana z uwzględnieniem następujących progów:

 

Celujący

powyżej 5,35

Bardzo dobry

4,55 -5,35

Dobry

3,60  4,54

Dostateczny

2,70  3,59

Dopuszczający

1,7  2,69

Niedostateczny

poniżej 1,7

 

5.    Ocena roczna jest wystawiana na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego, jako średnia arytmetyczna wszystkich otrzymanych ocen.

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA na poszczególne oceny:

Ø  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w minimum programowym nauczania etyki w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

Ø  Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne, tzn. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z etyki w ciągu dalszej nauki.

Ø  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe, tzn. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym, oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

Ø  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające, tzn. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Ø  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

Ø  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane program nauczania etyki w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.