WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 z fizyki w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcšcego i technikum – Odkryć fizykę, częœć 1 – klasa 1 ABCDEP

Rok szkolny 2022/2023

 

Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treœci zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w częœci 1. podręcznika dla liceum ogólnokształcšcego i technikum Odkryć fizykę 1, zakres podstawowy. Opracowanie według wydawnictwa Nowa Era.

 

Ocena

Stopień dopuszczajšcy

Stopień dostateczny

Stopień dobry

Stopień bardzo dobry

Wprowadzenie

Uczeń:

•    wyjaœnia, jakie obiekty stanowiš przedmiot zainteresowania fizyki i astronomii; wskazuje ich przykłady

•    przelicza wielokrotnoœci i podwielokrotnoœci, korzystajšc z tabeli przedrostków jednostek

•    wskazuje podstawowe sposoby badania otaczajšcego œwiata w fizyce i innych naukach przyrodniczych; wyjaœnia na przykładach różnicę między obserwacjš a doœwiadczeniem

•    wymienia, posługujšc się wybranym przykładem, podstawowe etapy doœwiadczenia; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania

•    posługuje się pojęciem niepewnoœci pomiaru wielkoœci prostych; zapisuje wynik pomiaru wraz z jego jednostkš, z uwzględnieniem informacji o niepewnoœci

•   rozwišzuje proste zadania zwišzane z opracowaniem wyników pomiarów; wykonuje obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokršglania, z zachowaniem liczby cyfr znaczšcych wynikajšcej z dokładnoœci pomiaru lub danych

•    analizuje tekst popularnonaukowy dotyczšcy zastosowań fizyki w wielu dziedzinach nauki i życia (pod kierunkiem nauczyciela); wyodrębnia z tekstu informacje kluczowe i przedstawia je w różnych postaciach

Uczeń:

•    porównuje rozmiary i odległoœci we Wszechœwiecie, korzystajšc z infografiki zamieszczonej w podręczniku

•    opisuje budowę Układu Słonecznego i jego miejsce w Galaktyce; opisuje inne galaktyki

•    opisuje budowę materii

•    wykorzystuje informacje o rozmiarach i odległoœciach we Wszechœwiecie do rozwišzywania zadań

•    wymienia podstawowe wielkoœci fizyczne i ich jednostki w układzie SI, wskazuje przyrzšdy służšce do ich pomiaru

•    wyjaœnia (na przykładzie) podstawowe metody opracowywania wyników pomiarów

•    wykonuje wybrane pomiary wielokrotne (np. długoœci ołówka) i wyznacza œredniš jako końcowy wynik pomiaru

•    rozwišzuje zadania zwišzane z opracowaniem wyników pomiarów; wykonuje obliczenia

i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokršglania, z zachowaniem liczby cyfr znaczšcych wynikajšcej z dokładnoœci pomiaru lub danych

•    przedstawia własnymi słowami główne tezy tekstu (zamieszczonegopodręczniku) Fizyka – komu się przydaje lub innego o podobnej tematyce

•    wykorzystuje informacje pochodzšce z analizy tekstu popularnonaukowego do rozwišzywania zadań

Uczeń:

•    podaje rzšd wielkoœci rozmiarów wybranych obiektów i odległoœci we Wszechœwiecie

•    wykorzystuje informacje o rozmiarach i odległoœciach we Wszechœwiecie do rozwišzywania problemów

•    wykorzystuje informacje pochodzšce z analizy tekstu popularnonaukowego do rozwišzywania problemów

Uczeń:

•    samodzielnie wyszukuje (np. w internecie) i analizuje tekst popularnonaukowy dotyczšcy powišzań fizyki z innymi dziedzinami nauki; przedstawia wyniki analizy; posługuje się informacjami pochodzšcymi z analizy tego tekstu

1. Przyczyny i opis ruchu prostoliniowego

Uczeń:

•    rozróżnia wielkoœci wektorowe i wielkoœci skalarne; wskazuje ich przykłady

•    posługuje się pojęciem siły wraz z jej jednostkš; okreœla cechy wektora siły; wskazuje przyrzšd służšcy do pomiaru siły; przedstawia siłę za pomocš wektora

•    doœwiadczalnie ilustruje trzeciš zasadę dynamiki, korzystajšc z opisu doœwiadczenia

•    opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługujšc się trzeciš zasadš dynamiki

•    rozpoznaje i nazywa siły, podaje ich przykłady w różnych sytuacjach praktycznych (siły: ciężkoœci, nacisku, sprężystoœci, wyporu, oporów ruchu); rozróżnia siłę wypadkowš i siłę równoważšcš

•    posługuje się pojęciem siły wypadkowej; wyznacza i rysuje siłę wypadkowš dla sił o jednakowych kierunkach; opisuje i rysuje siły, które się równoważš

•    opisuje i wskazuje przykłady względnoœci ruchu; rozróżnia pojęcia: tor i droga

•    stosuje w obliczeniach zwišzek prędkoœci z drogš i czasem, w jakim ta droga została przebyta; przelicza jednostki prędkoœci

•    nazywa ruchem jednostajnym prostoliniowym ruch, w którym droga przebyta w jednostkowych przedziałach czasu jest stała i tor jest liniš prostš; wskazuje w otoczeniu przykłady ruchu jednostajnego prostoliniowego

•    wyznacza wartoœć prędkoœci i drogę z wykresów zależnoœci prędkoœci i drogi od czasu dla ruchu prostoliniowego odcinkami jednostajnego; sporzšdza te wykresy na podstawie podanych informacji

•    analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki

•    nazywa ruchem jednostajnie przyspieszonym ruch, w którym wartoœć prędkoœci roœnie w jednostkowych przedziałach czasu o takš samš wartoœć, a ruchem jednostajnie opóŸnionym – ruch, w którym wartoœć prędkoœci maleje w jednostkowych przedziałach czasu o takš samš wartoœć

•    stosuje w obliczeniach zwišzek przyspieszenia ze zmianš prędkoœci i czasem, w jakim ta zmiana nastšpiła

•    posługuje się pojęciem masy jako miary bezwładnoœci ciał

•    wskazuje stałš siłę jako przyczynę ruchu jednostajnie zmiennego; formułuje drugš zasadę dynamiki

•    stosuje w obliczeniach zwišzek między siłš i masš a przyspieszeniem

•    analizuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki

•    rozróżnia opory ruchu (opory oœrodka i tarcie); opisuje, jak siła tarcia i opory oœrodka wpływajš na ruch ciał

•    wskazuje w otoczeniu przykłady szkodliwoœci i użytecznoœci tarcia

•    wskazuje przykłady zjawisk będšcych skutkami działania sił bezwładnoœci

•    analizuje tekst Przyspieszenie pojazdów lub inny o podobnej tematyce; wyodrębnia z tekstu informacje kluczowe, posługuje się nimi i przedstawia je w różnych postaciach

•    przeprowadza doœwiadczenia:

–     jak porusza się ciało, kiedy nie działa na nie żadna siła albo kiedy wszystkie działajšce nań siły się równoważš

–     bada czynniki wpływajšce na siłę tarcia; bada, od czego zależy opór powietrza, korzystajšc z opisu doœwiadczenia; przedstawia wyniki doœwiadczenia, formułuje wnioski

•    rozwišzuje proste zadania lub problemy:

–     z wykorzystaniem trzeciej zasady dynamiki

–     zwišzane z wyznaczaniem siły wypadkowej

–     z wykorzystaniem zwišzku prędkoœci z drogš i czasem, w jakim ta droga została przebyta

–     zwišzane z opisem ruchu jednostajnego prostoliniowego, wykorzystujšc pierwszš zasadę dynamiki

–     zwišzane z ruchem jednostajnie zmiennym

–     z wykorzystaniem drugiej zasady dynamiki

–     zwišzane z ruchem ciał, uwzględniajšc opory ruchu i wykorzystujšc drugš zasadę dynamiki

–     zwišzane z siłami bezwładnoœci,

    w szczególnoœci: wyodrębnia z tekstów i ilustracji informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bšdŸ problemu, przedstawia je w różnych postaciach, przelicza wielokrotnoœci i podwielokrotnoœci, przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokršglania, z zachowaniem liczby cyfr znaczšcych wynikajšcej z dokładnoœci pomiaru lub z danych

Uczeń:

•    przedstawia doœwiadczenie ilustrujšce trzeciš zasadę dynamiki na schematycznym rysunku

•    wyjaœnia na przykładachotoczenia wzajemnoœć oddziaływań; analizuje i opisuje siły na przedstawionych ilustracjach

•    stosuje trzeciš zasadę dynamiki do opisu zachowania się ciał

•    wyznacza graficznie siłę wypadkowš dla sił działajšcych w dowolnych kierunkach na płaszczyŸnie

•    rozróżnia pojęcia: położenie, tor i droga

•    posługuje się do opisu ruchów wielkoœciami wektorowymi: przemieszczenie i prędkoœć wraz z ich jednostkami; przestawia graficznie i opisuje wektory prędkoœci i przemieszczenia

•    porównuje wybrane prędkoœci występujšcew przyrodzie na podstawie infografiki Prędkoœci w przyrodzie lub innych materiałów Ÿródłowych

•    rozróżnia prędkoœć œredniš i prędkoœć chwilowš

•    nazywa ruchem jednostajnym prostoliniowym ruch, w którym nie zmieniajš się wartoœć, kierunek i zwrot prędkoœci

•    opisuje ruch prostoliniowy jednostajny, posługujšc się zależnoœciami położenia i drogi od czasu

•    analizuje wykresy zależnoœci  dla ruchu jednostajnego prostoliniowego

•    stosuje pierwszš zasadę dynamiki do opisu zachowania się ciał

•    analizuje tekst z podręcznika Zasada bezwładnoœci; na tej podstawie przedstawia informacje z historii formułowania zasad dynamiki, zwłaszcza pierwszej zasady

•    opisuje ruch jednostajnie zmienny, posługujšc się pojęciem przyspieszenia jako wielkoœci wektorowej, wraz z jego jednostkš; okreœla cechy wektora przyspieszenia, przedstawia go graficznie

•    opisuje ruch jednostajnie zmienny, posługujšc się zależnoœciami położenia, wartoœci prędkoœci i drogi od czasu

•    wyznacza zmianę prędkoœci i przyspieszenie z wykresów zależnoœci prędkoœci od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego (przyspieszonego lub opóŸnionego)

•    interpretuje zwišzek między siłš i masš a przyspieszeniem; opisuje zwišzek jednostki siły (1 N) z jednostkami podstawowymi

•    stosuje drugš zasadę dynamiki do opisu zachowania się ciał

•    rozróżnia i porównuje tarcie statyczne i tarcie kinetyczne; wyjaœnia, jakie czynniki wpływajš na siłę tarciaod czego zależy opór powietrza

•    omawia rolę tarcia na wybranych przykładach

•    analizuje wyniki doœwiadczalnego badania czynników wpływajšcych na siłę tarcia; zaznacza na schematycznym rysunku wektor siły tarcia i okreœla jego cechy; opracowuje wyniki doœwiadczenia domowego, uwzględniajšc niepewnoœci pomiarowe; przedstawia wyniki na wykresie

•    posługuje się pojęciem siły bezwładnoœci, okreœla cechy tej siły

•    doœwiadczalnie demonstruje działanie siły bezwładnoœci, m.in. na przykładzie gwałtownie hamujšcych pojazdów

•    rozróżnia układy inercjalne i układy nieinercjalne

•    wykorzystuje informacje pochodzšce z analizy tekstu popularnonaukowego do rozwišzywania zadań lub problemów

•    doœwiadczalnie bada:

–     równoważenie siły wypadkowej, korzystajšc z opisu doœwiadczenia

–     jak porusza się ciało, kiedy nie działa na nie żadna siła albo wszystkie działajšce nań siły się równoważš; analizuje siły działajšce na ciało

–     (za pomocš programów komputerowych) ruch ciała pod wpływem niezrównoważonej siły, korzystajšc z jego opisu

–     (za pomocš programów komputerowych) zależnoœć przyspieszenia od masy ciała i wartoœci siły oraz obserwuje skutki działania siły, korzystajšc z ich opisów;

–      przedstawia, analizuje i opracowuje wyniki doœwiadczenia, uwzględniajšc niepewnoœci pomiarów; formułuje wnioski

•    rozwišzuje typowe zadania i problemy:

–     z wykorzystaniem trzeciej zasady dynamiki

–     zwišzane z wyznaczaniem siły wypadkowej

–     z wykorzystaniem zwišzku prędkoœci z drogš i czasem, w jakim ta droga została przebyta

–      zwišzane z opisem ruchu jednostajnego prostoliniowego, z wykorzystaniem pierwszej zasady dynamiki

–     zwišzane z ruchem jednostajnie zmiennym

–     z wykorzystaniem drugiej zasady dynamiki

–     zwišzane z ruchem ciał, uwzględniajšc opory ruchu

–     zwišzane z siłami bezwładnoœci i opisem zjawisk w układach inercjalnych i nieinercjalnych,

    w szczególnoœci: posługuje się materiałami pomocniczymi i kalkulatorem, tworzy teksty i rysunki schematyczne w celu zilustrowania zjawiska lub problemu, wykonuje obliczenia szacunkowe i poddaje analizie otrzymany wynik

•    dokonuje syntezy wiedzyprzyczynachopisie ruchu prostoliniowego, uwzględniajšc opory ruchu i układ odniesienia; przedstawia najważniejsze pojęcia, zasady i zależnoœci, porównuje ruchy jednostajny i jednostajnie zmienny

Uczeń:

•    wyznacza wartoœć siły wypadkowej dla sił działajšcych w dowolnych kierunkach na płaszczyŸnie

•    wyjaœnia na wybranym przykładzie praktyczne wykorzystanie wyznaczania siły wypadkowej dla sił działajšcych w dowolnych kierunkach na płaszczyŸnie

•    wyjaœnia na wybranym przykładzie sposób okreœlania prędkoœci chwilowej

•    wyjaœnia, dlaczego wykresem zależnoœci  dla ruchu jednostajnego prostoliniowego jest linia prosta

•    porównuje ruchy jednostajny i jednostajnie zmienny

•    sporzšdza i interpretuje wykresy zależnoœci wartoœci prędkoœci i przyspieszenia w ruchu prostoliniowym jednostajnie zmiennym od czasu

•    analizuje siły działajšce na spadajšce ciało, na przykładzie skoku na spadochronie; ilustruje je schematycznym rysunkiem

•    wyjaœnia na przykładach różnice między opisami zjawisk obserwowanych w pojazdach poruszajšcych się ruchem jednostajnie zmiennym, w układach inercjalnych i nieinercjalnych

•    posługuje się informacjami pochodzšcymi z analizy materiałów Ÿródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych lub zaczerpniętych z internetu, dotyczšcych:

–     oddziaływań

–     prędkoœci występujšcych w przyrodzie

–     występowania i skutków sił bezwładnoœci

•    rozwišzuje złożone (typowe) zadania i problemy:

–     zwišzane z wyznaczaniem siły wypadkowej

–     z wykorzystaniem zwišzku prędkoœci z drogš i czasem, w jakim ta droga została przebyta

–     zwišzane z opisem ruchu jednostajnego, wykorzystujšc pierwszš zasadę dynamiki

–     zwišzane z ruchem jednostajnie zmiennym

–     zwišzane z wykorzystaniem drugiej zasady dynamiki

zwišzane z ruchem, uwzględniajšc opory ruchu

– zwišzane z siłami bezwładnoœci i opisem zjawisk w układach inercjalnych i nieinercjalnych

•    planuje i modyfikuje przebieg doœwiadczeń dotyczšcych:

–     badania równoważenia siły wypadkowej; Rprzedstawia graficznie i opisuje rozkład sił w doœwiadczeniu

–     badania ruchu ciała pod wpływem niezrównoważonej siły (za pomocš programów komputerowych)

–     badania zależnoœci przyspieszenia od masy ciała i wartoœci działajšcej siły (za pomocš programów komputerowych) oraz obserwacji skutków działania siły

–     badania czynników wpływajšcych na siłę tarcia

–     demonstracji działania siły bezwładnoœci

•    samodzielnie wyszukuje i analizuje materiały Ÿródłowe, w tym teksty popularnonaukowe dotyczšce treœci rozdziału Przyczyny i opis ruchu prostoliniowego, np. historii formułowania zasad dynamiki; posługuje się informacjami pochodzšcymi z analizy tych materiałów

•    realizuje i prezentuje projekt zwišzany z badaniem ruchu (opisany w podręczniku); prezentuje wyniki doœwiadczenia domowego

Uczeń:

•    rozwišzuje nietypowe, złożone zadania i problemy zwišzane z:

-         wyznaczaniem siły wypadkowej

-         wykorzystaniem zwišzku prędkoœci z drogš i czasem, w jakim ta droga została przebyta

-         opisem ruchu jednostajnego,

-         z wykorzystaniem pierwszej zasady dynamiki

-         ruchem jednostajnie zmiennym

-         wykorzystaniem drugiej zasady dynamiki

-         ruchem, z uwzględnieniem oporów ruchu

-         siłami bezwładnoœci oraz opisami zjawisk w układach inercjalnychi nieinercjalnych

ˇ            realizuje i prezentuje własny projekt zwišzany z badaniem ruchu (inny niż opisany w podręczniku)

2. Ruch po okręgu i grawitacja

Uczeń:

•    rozróżnia ruchy prostoliniowy i krzywoliniowy; wskazuje w otoczeniu przykłady ruchu krzywoliniowego, w szczególnoœci ruchu po okręgu

•    posługuje się pojęciami okresu i częstotliwoœci wraz z ich jednostkami; opisuje zwišzek jednostki częstotliwoœci (1 Hz) z jednostkš czasu (1 s)

•    wyjaœnia (na przykładach), jaki skutek wywołuje siła działajšca prostopadle do kierunku ruchu

•    wskazuje siłę doœrodkowš jako przyczynę ruchu jednostajnego po okręgu

•    posługuje się pojęciem siły ciężkoœci; stosuje w obliczeniach zwišzek między siłš ciężkoœci, masš i przyspieszeniem grawitacyjnym

•    wskazuje w otoczeniu i opisuje przykłady oddziaływania grawitacyjnego

•    stwierdza, że funkcję siły doœrodkowej w ruchu ciał niebieskich pełni siła grawitacji; wskazuje siłę grawitacji jako przyczynę ruchu krzywoliniowego ciał niebieskich (planet, księżyców); okreœla wpływ siły grawitacji na tor ruchu tych ciał

•    wskazuje siłę grawitacji jako siłę doœrodkowš w ruchu satelitów wokół Ziemi

•    Rwie, jak i gdzie można przeprowadzać obserwacje astronomiczne; wymienia i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji nieba

•    stwierdza, że wagi sprężynowa i elektroniczna bezpoœrednio mierzš siłę nacisku ciała, które się na nich znajduje

•    opisuje, jak poruszajš się po niebie gwiazdy i planety, gdy obserwujemy je z Ziemi; wskazuje przyczynę pozornego ruchu nieba

•    przeprowadza obserwacje i doœwiadczenia, korzystajšc z ich opisów:

–     obserwację skutków działania siły doœrodkowej

–     doœwiadczenia modelowe lub obserwacje faz Księżyca i ruchu Księżyca wokół Ziemi;

opisuje wyniki doœwiadczeń i obserwacji

•    rozwišzuje proste zadania i problemy zwišzane z:

–     opisem ruchu jednostajnego po okręgu

–     wykorzystaniem zwišzku między siłš doœrodkowš a masš i prędkoœciš liniowš ciała oraz promieniem okręgu

–     opisem oddziaływania grawitacyjnego

–     ruchem planet i księżyców

–     ruchem satelitów wokół Ziemi, z wykorzystaniem wzoru na prędkoœć satelity

–     opisywaniem stanów nieważkoœci i przecišżenia

–     konsekwencjami prostoliniowego rozchodzenia się œwiatła oraz ruchu Księżyca i Ziemi w Układzie Słonecznym

–  budowš Układu Słonecznego,

    w szczególnoœci: wyodrębnia z tekstów i ilustracji informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bšdŸ problemu, przedstawia je w różnych postaciach, przelicza wielokrotnoœci i podwielokrotnoœci, przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokršglania, z zachowaniem liczby cyfr znaczšcych wynikajšcej z dokładnoœci danych

•    analizuje tekst Nieoceniony towarzysz; wyodrębnia informacje kluczowe, posługuje się nimi i przedstawia je w różnych postaciach

Uczeń:

•    opisuje ruch jednostajny po okręgu, posługujšc się pojęciami: okresu, częstotliwoœci i prędkoœci liniowej, wraz z ich jednostkami

•    rysuje i opisuje wektor prędkoœci liniowej w ruchu jednostajnym po okręgu, okreœla jego cechy

•    oblicza okres i częstotliwoœć w ruchu jednostajnym po okręgu; opisuje zwišzek między prędkoœciš liniowš a promieniem okręgu i okresem lub częstotliwoœciš

•    porównuje okresy i częstotliwoœci w ruchu po okręgu wybranych ciał; posługuje się informacjami pochodzšcymi z analizy materiałów Ÿródłowych (infografiki zamieszczonej w podręczniku)

•    wskazuje siłę doœrodkowš jako przyczynę ruchu jednostajnego po okręgu, okreœla jej cechy (kierunek i zwrot); wskazuje przykłady sił pełnišcych funkcję siły doœrodkowej

•    ilustruje na schematycznym rysunku wyniki obserwacji skutków działania siły doœrodkowej

•    interpretuje zwišzek między siłš doœrodkowš a masš, prędkoœciš liniowš i promieniem w ruchu jednostajnym po okręgu (na podstawie wyników doœwiadczenia); zapisuje wzór na wartoœć siły doœrodkowej

•    analizuje jakoœciowo (na wybranych przykładach ruchu) siły pełnišce funkcję siły doœrodkowej, np. siły: tarcia, elektrostatycznš, naprężenia nici

•    nazywa obracajšcy się układ odniesienia układem nieinercjalnym

•    wskazuje siłę grawitacji jako przyczynę spadania ciał

•    formułuje prawo powszechnego cišżenia; posługuje się prawem powszechnego cišżenia do opisu oddziaływania grawitacyjnego; ilustruje na rysunku schematycznym siły oddziaływania grawitacyjnego

•    podaje i interpretuje wzór na siłę grawitacji w postaci ; posługuje się pojęciem stałej grawitacji; podaje jej wartoœć, korzystajšc z materiałów pomocniczych

•    wskazuje siłę grawitacji jako siłę doœrodkowš w ruchu po orbicie kołowej; wyjaœnia, dlaczego planety kršżš wokół Słońca, a księżyce – wokół planet, a nie odwrotnie

•    wyjaœnia, dlaczego Księżyc nie spada na Ziemię; ilustruje na rysunku schematycznym siły oddziaływania grawitacyjnego między tymi ciałami

•    przedstawia wybrane informacje z historii odkryć zwišzanych z grawitacjš, w szczególnoœci teorię ruchu Księżyca, na podstawie analizy tekstów z podręcznika: Jak można zmierzyć masę Ziemi i Działo Newtona

•    Ropisuje wyglšd nieba nocš oraz widomy obrót nieba w cišgu doby, wyjaœnia z czego on wynika; posługuje się pojęciami: Gwiazda Polarna, gwiazdozbiory

•    omawia ruch satelitów wokół Ziemi; posługuje się pojęciem satelity geostacjonarnego, omawia jego ruch i możliwoœci wykorzystania

•    podaje i interpretuje wzór na prędkoœć satelity; oblicza wartoœć prędkoœci na orbicie kołowej o dowolnym promieniu

•    przedstawia najważniejsze fakty z historii lotów kosmicznych i wymienia przykłady zastosowania satelitów (na podstawie informacji zamieszczonych w podręczniku)

•    opisuje stan nieważkoœci i stan przecišżenia; podaje warunki i przykłady ich występowania

•    Ropisuje warunki i i podaje przykłady występowania stanu niedocišżenia

•    opisuje wyglšd powierzchni Księżyca oraz jego miejsce i ruch w Układzie Słonecznym

•    wyjaœnia mechanizm powstawania faz Księżyca i zaćmień jako konsekwencje prostoliniowego rozchodzenia się œwiatła w oœrodku jednorodnym

•    opisuje budowę Układu Słonecznego i jego miejsce w Galaktyce; posługuje się pojęciami jednostki astronomicznej i roku œwietlnego

•    opisuje budowę planet Układu Słonecznego oraz innych obiektów Układu Słonecznego

•    opisuje rozwój astronomii od czasów Kopernika do czasów Newtona

•    przeprowadza doœwiadczenia i obserwacje:

–     doœwiadczalnie bada zwišzek między siłš doœrodkowš a masš, prędkoœciš liniowš i promieniem w ruchu jednostajnym po okręgu

–     obserwuje stan przecišżenia i stan nieważkoœci oraz pozorne zmiany ciężaru w windzie,

    korzystajšc z ich opisu; przedstawia, opisuje, analizuje i opracowuje wyniki doœwiadczeń i obserwacji, uwzględniajšc niepewnoœci pomiarów; formułuje wnioski

•    rozwišzuje typowe zadania i problemy zwišzane z:

–     opisem ruchu jednostajnego po okręgu

–     wykorzystaniem zwišzku między siłš doœrodkowš a masš i prędkoœciš liniowš ciała oraz promieniem okręgu

–     oddziaływaniem grawitacyjnym oraz ruchem planet i księżyców

–     Robserwacjami nieba

–     ruchem satelitów wokół Ziemi,

–     z wykorzystaniem wzoru na prędkoœć satelity

–     opisywaniem stanów nieważkoœci i przecišżenia

–     konsekwencjami prostoliniowego rozchodzenia się œwiatła oraz ruchu Księżyca i Ziemi w Układzie Słonecznym

–     budowš Układu Słonecznego,

    w szczególnoœci: posługuje się materiałami pomocniczymi, w tym tablicami fizycznymi oraz kartš wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych; wykonuje obliczenia szacunkowe i poddaje analizie otrzymany wynik; przeprowadza obliczenia liczbowe, posługujšc się kalkulatorem

•    wykorzystuje informacje pochodzšce z analizy tekstu Nieoceniony towarzysz do rozwišzywania zadań i problemów

•    dokonuje syntezy wiedzy o ruchu po okręgu i grawitacji; przedstawia najważniejsze pojęcia, zasady i zależnoœci

Uczeń:

•    Rstosuje w obliczeniach zwišzek między prędkoœciš liniowš a promieniem okręgu i okresem lub częstotliwoœciš

•    wyjaœnia (na wybranym przykładzie), jak wartoœć siły doœrodkowej zależy od masy i prędkoœci ciała oraz promienia okręgu

•    analizuje (na wybranych przykładach ruchu) siły pełnišce funkcję siły doœrodkowej

•    Rstosuje w obliczeniach zwišzek między siłš doœrodkowš a masš ciała, jego prędkoœciš liniowš i promieniem okręgu

•    posługuje się pojęciem siły odœrodkowej jako siły bezwładnoœci działajšcej w układzie obracajšcym się

•    Ropisuje siły w układzie nieinercjalnym zwišzanym z obracajšcym się ciałem; Romawia różnice między opisem ruchu ciał w układach inercjalnych i nieinercjalnych na przykładzie obracajšcej się tarczy

•    stosuje w obliczeniach wzór na siłę gwawitacji w postaci

•     przedstawia wybrane z historii informacje odkryć zwišzanych z grawitacjš, w szczególnoœci teorię ruchu Księżyca, na podstawie analizy tekstu wybranego samodzielnie

•    ilustruje właœciwoœci siły grawitacji, posługujšc się analogiš – porównuje ruch piłeczki przyczepionej do sznurka z ruchem Księżyca wokół Ziemi

•    opisuje wzajemne okršżanie się dwóch przycišgajšcych się ciał na przykładzie podwójnych układów gwiazd

•    Rkorzysta ze stron internetowych pomocnych podczas obserwacji astronomicznych

•    Rwyjaœnia, jak korzystać z papierowej lub internetowej mapy nieba wyprowadza wzór na prędkoœć satelity; rozróżnia prędkoœci kosmiczne pierwszš i drugš

•    przedstawia najważniejsze fakty z historii lotów kosmicznych; podaje przykłady zastosowania satelitów (na podstawie samodzielnie wybranych materiałów Ÿródłowych)

•    wyjaœnia, czym jest nieważkoœć panujšca w statku kosmicznym

•    analizuje siły działajšce na ciało poruszajšce się z przyspieszeniem skierowanym pionowo (na przykładzie windy); ilustruje je na schematycznym rysunku Ropisuje jakoœciowo stan niedocišżenia, opisuje warunki i podaje przykłady jego występowania

•    analizuje i oblicza wskazania wagi w windzie ruszajšcej w górę

•    wyjaœnia, kiedy następuje zaćmienie Księżyca, a kiedy – zaćmienie Słońca; ilustruje to na rysunkach schematycznych

•    Rwymienia prawa rzšdzšce ruchem planet wokół Słońca i ruchem księżyców wokół planet

•    posługuje się informacjami pochodzšcymi z analizy materiałów Ÿródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych i internetu, dotyczšcymi:

–     ruchu po okręgu

–     występowania faz Księżyca oraz zaćmień Księżyca i Słońca

–     rozwoju astronomii

•    rozwišzuje złożone (typowe) zadania i problemy zwišzane z:

–      opisem ruchu jednostajnego po okręgu

–     wykorzystaniem zależnoœci między siłš doœrodkowš a masš i prędkoœciš ciała oraz promieniem okręgu

–     opisem oddziaływania grawitacyjnego

–     ruchem planet i księżyców

–     ruchem satelitów wokół Ziemi, z wykorzystaniem wzoru na prędkoœć satelity

–     opisywaniem stanów: nieważkoœci, przecišżenia i Rniedocišżenia

–     konsekwencjami ruchu Księżyca i Ziemi w Układzie Słonecznym

–     budowš Układu Słonecznego oraz ruchem planet wokół Słońca, a księżyców – wokół planet

•    planuje i modyfikuje przebieg doœwiadczalnego badania zwišzku między siłš doœrodkowš a masš, prędkoœciš liniowš i promieniem w ruchu jednostajnym po okręgu

•    przeprowadza obserwacje astronomiczne, np. faz Wenus, księżyców Jowisza i pierœcieni Saturna; opisuje wyniki obserwacji

•    realizuje i prezentuje projekt Satelity (opisany w podręczniku)

•    samodzielnie wyszukuje i analizuje tekst popularnonaukowy dotyczšcy ruchu po okręgu i grawitacji, posługuje się informacjami pochodzšcymi z jego analizy

Uczeń:

•    Romawia różnice między opisami ruchu ciał w układach inercjalnych i nieinercjalnych (na przykładzie innym niż obracajšca się tarcza)

•    analizuje siły działajšce na ciało poruszajšce się z przyspieszeniem skierowanym pionowo (na przykładzie innym niż poruszajšca się winda)

•    Ranalizuje i oblicza wskazania wagi w windzie ruszajšcej w dół

•    Rprzeprowadza wybrane obserwacje nieba za pomocš smartfona lub korzystajšc z mapy nieba i ich opisu; (planuje i modyfikuje ich przebieg)

•    Rstosuje w obliczeniach trzecie prawo Keplera dla orbit kołowych; interpretuje to prawo jako konsekwencję powszechnego cišżenia

•    rozwišzuje nietypowe, złożone zadania i problemy zwišzane z:

– opisem ruchu jednostajnego po okręgu

–     wykorzystaniem zwišzku między siłš doœrodkowš a masš i prędkoœciš ciała oraz promieniem okręgu

–     opisem oddziaływania grawitacyjnego

–     ruchem planet i księżyców

–     ruchem satelitów wokół Ziemi, z wykorzystaniem wzoru na prędkoœć satelity

–     opisywaniem stanów: nieważkoœci, przecišżenia i Rniedocišżenia

–     konsekwencjami ruchu Księżyca i Ziemi w Układzie Słonecznym

–     budowš Układu Słonecznego oraz ruchem planet wokół Słońca i ruchem księżyców wokół planet

•    realizuje i prezentuje własny projekt zwišzany z ruchem po okręgu i grawitacjš

3. Praca, moc, energia

Uczeń:

•    posługuje się pojęciami: pracy mechanicznej, energii kinetycznej, energii potencjalnej grawitacji, energii potencjalnej sprężystoœci, energii wewnętrznej, wraz z ich jednostkami; wskazuje przykłady wykonywania pracy w życiu codziennym i w sensie fizycznym; opisuje wykonanš pracę jako zmianę energii

•    stosuje w obliczeniach zwišzek pracy z siłš i drogš, na jakiej ta praca została wykonana, gdy kierunek działania siły jest zgodny z kierunkiem ruchu ciała

•    doœwiadczalnie wyznacza wykonanš pracę, korzystajšc z opisu doœwiadczenia

•    opisuje różne formy energii, posługujšc się przykładami z otoczenia; wykazuje, że energię wewnętrznš układu można zmienić, wykonujšc nad nim pracę lub przekazujšc doń energię w postaci ciepła

•    posługuje się pojęciami: energii kinetycznej, energii potencjalnej i energii mechanicznej, wraz z ich jednostkami

•    opisuje sposoby obliczania energii potencjalnej i energii kinetycznej; wyznacza zmianę energii potencjalnej grawitacji

•    posługuje się pojęciami: energii kinetycznej, energii potencjalnej, energii mechanicznej i energii wewnętrznej, wraz z ich jednostkami

•    formułuje zasadę zachowania energii

•    formułuje zasadę zachowania energii mechanicznej; wyjaœnia, kiedy można jš stosować

•    wskazuje i opisuje przykłady przemian energii na podstawie własnych obserwacji oraz infografiki Przykłady przemian energii (lub innych materiałów Ÿródłowych)

•    posługuje się pojęciem mocy wraz z jej jednostkš; porównuje moce różnych urzšdzeń

•    podaje i interpretuje wzór na obliczanie mocy; stosuje w obliczeniach zwišzek mocy z pracš i czasem, w jakim ta praca została wykonana

•    analizuje tekst Nowy rekord zapotrzebowania na moc; wyodrębnia z niego informacje kluczowe, posługuje się nimi i przedstawia je w różnych postaciach

•    rozwišzuje proste zadania i problemy zwišzane z:

–     energiš i pracš mechanicznš

–     obliczaniem energii potencjalnej i energii kinetycznej

–     przemianami energiiwykorzystaniem zasady zachowania energii mechanicznej

–     mocšwykorzystaniem zwišzku mocy z pracš lub energišczasem,

    w szczególnoœci: wyodrębnia z tekstów i ilustracji informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bšdŸ problemu, przedstawia je w różnych postaciach, przelicza wielokrotnoœci i podwielokrotnoœci oraz jednostki czasu, wykonuje obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokršglania, z zachowaniem liczby cyfr znaczšcych wynikajšcej z dokładnoœci pomiaru lub danych

Uczeń:

•    wykazuje na przykładach, że siła działajšca przeciwnie do kierunku ruchu wykonuje pracę ujemnš, a gdy siła jest prostopadła do kierunku ruchu, praca jest równa zero

•    opracowuje i analizuje wyniki doœwiadczalnego wyznaczania wykonanej pracy, uwzględniajšc niepewnoœci pomiarowe

•    analizuje przekazywanie energii (na wybranym przykładzie)

•    stosuje w obliczeniach wzory na energię potencjalnš i energię kinetycznš oraz zwišzek między siłš ciężkoœci, masš i przyspieszeniem grawitacyjnym

•    porównuje ciężar i energię potencjalnš na różnych ciałach niebieskich, korzystajšctabeli wartoœci przyspieszenia grawitacyjnego

•    wykorzystuje zasadę zachowania energii do opisu zjawisk zachodzšcych w otoczeniu

•    stosuje w obliczeniach zasadę zachowania energii mechanicznej; wykazuje jej użytecznoœć w opisie spadku swobodnego

•    analizuje przemiany energii (na wybranym przykładzie)

•    opisuje zwišzek jednostki mocy z jednostkami podstawowymi

•    wyjaœnia zwišzek energii zużytej przez dane urzšdzenie w okreœlonym czasie z mocš tego urzšdzenia,  stosuje ten zwišzek w obliczeniach; posługuje się pojęciem kilowatogodziny

•    wykorzystuje informacje zawarte w tekœcie Nowy rekord zapotrzebowania na moc do rozwišzywania zadań lub problemów

•    posługuje się informacjami pochodzšcymi z analizy zamieszczonych w podręczniku tekstów dotyczšcych mocy i energii

•  przeprowadza doœwiadczenia:

–     bada przemiany energii mechanicznej

–     bada przemiany energii,

    korzystajšc z ich opisów; przedstawia i analizuje wyniki doœwiadczeń, formułuje wnioski

•    rozwišzuje typowe zadania i problemy zwišzane z:

–     energiš i pracš mechanicznš

–     obliczaniem energii potencjalnej i energii kinetycznej

–     przemianami energiiwykorzystaniem zasady zachowania energii mechanicznej

–     mocšwykorzystaniem zwišzku mocy z pracš lub energišczasem,

    w szczególnoœci: posługuje się materiałami pomocniczymi, w tym tablicami fizycznymi oraz kartš wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych, wykonuje obliczenia szacunkowe i poddaje analizie otrzymany wynik, wykonuje obliczenia liczbowe, posługujšc się kalkulatorem

•    dokonuje syntezy wiedzypracy, mocy i energii; przedstawia najważniejsze pojęcia, zasady i zależnoœci, porównuje ruchy jednostajny i jednostajnie zmienny

Uczeń:

•    Ranalizuje zależnoœć pracy od kšta między wektorem siły a kierunkiem ruchu ciała

•    posługuje się informacjami pochodzšcymi z analizy materiałów Ÿródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych, lub z internetu, dotyczšcych energii, przemian energii i pracy mechanicznej oraz historii odkryć z nimi zwišzanych

•    rozwišzuje złożone (typowe) zadania i problemy zwišzane z:

–     energiš i pracš mechanicznš

–     obliczaniem energii potencjalnej i energii kinetycznej

–     przemianami energii,wykorzystaniem zasady zachowania energii mechanicznej

–     mocš i wykorzystaniem zwišzku mocy z pracš lub energiš i czasem

•    planuje i modyfikuje przebieg doœwiadczalnego badania przemian energii mechanicznej

•    planuje i przeprowadza doœwiadczenie – wyznacza moc swojego organizmu podczas rozpędzania się na rowerze; opracowuje wyniki doœwiadczenia, uwzględniajšc niepewnoœci pomiarowe

•    samodzielnie wyszukuje i analizuje materiały Ÿródłowe, w tym teksty popularnonaukowe dotyczšce mocy i energii; posługuje się informacjami pochodzšcymi z analizy tych materiałów

•    realizujeprezentuje projekt Pożywienie to też energia (opisany w podręczniku); prezentuje wyniki doœwiadczenia domowego Moc rowerzysty

Uczeń:

•    rozwišzuje nietypowe, złożone zadania i problemy zwišzane z:

–     energiš i pracš mechanicznš

–     obliczaniem energii potencjalnej i energii kinetycznej

–     przemianami energii i wykorzystaniem zasady zachowania energii mechanicznej

–     mocš i wykorzystaniem zwišzku mocy z pracš lub energiš i czasem

•    realizuje i prezentuje własny projekt zwišzany z pracš, mocš i energiš (inny niż opisany w podręczniku)

 

Ocenę celujšcš otrzymuje uczeń, który:

-    ma wiadomoœci i umiejętnoœci znacznie wykraczajšce poza program nauczania,

-    stosuje wiadomoœci w sytuacjach nietypowych (problemowych),

-    formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,

-    proponuje rozwišzania nietypowe,

-    osišga sukcesy w konkursach fizycznych na szczeblu wyższym niż szkolny.