Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – języki obce

rok szk. 2021/22

 

 

1.       Uczeń otrzymuje ocenę NIEDOSTATECZNĄ jeżeli: 

·         jego zasób wiedzy i umiejętności (gramatyka i leksyka) wynosi mniej niż 33%. Leksyka obejmuje następujące zagadnienia: człowiek, szkoła, praca, życie rodzinne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach danego obszaru językowego. Gramatyka obejmuje następujące kategorie: rzeczownik, czasownik, liczebnik, zaimek, przymiotnik, przyimek, składnia, słowotwórstwo, przeczenia.

·         nie rozumie większości poleceń nauczyciela,

·         selektywnie i globalnie rozumie teksty słuchane i czytane w poniżej 33%,

·         nie potrafi streścić wysłuchanych tekstów,

·         nie potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela ani wypowiedzieć się na określony temat,

·         popełnia liczne błędy, zakłócające komunikację,

·         zasób słownictwa jest bardzo ubogi,

·         jego wypowiedzi ustne i pisemne nie zawierają wymaganego słownictwa,

·         nie buduje spójnych zdań, 

·         nie opanował materiału, objętego programem nauczania w danej klasie,

·         nie uczestniczy systematycznie w zajęciach, nie odrabia prac domowych, nie jest aktywny,

·         z prac pisemnych uzyskuje poniżej 33%.

 

2.       Aby otrzymać ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ, uczeń: 

·         opanował wiedzę (leksykę i gramatykę) w skali od 33% do 49%. Leksyka obejmuje następujące zagadnienia: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach anglosaskich, niemieckiego i rosyjskiego obszaru językowego. Gramatyka obejmuje następujące kategorie: czasownik, rodzajnik, rzeczownik, liczebnik, zaimek, przymiotnik, przyimek, składnia, słowotwórstwo, przeczenia;

·         ma bardzo słabo opanowane umiejętności odtwarzania i przetwarzania tekstu słuchanego i czytanego, reagowania językowego, tworzenia tekstu mówionego i pisanego;

·         potrafi komunikować się na bardzo słabym poziomie wartości komunikacyjnej;

·         poważnie narusza normę językową, co znacznie zakłóca komunikację;

·         reaguje po dodatkowym ukierunkowaniu,

·         zna biernie struktury gramatyczne oraz leksykalne;

·         popełnia bardzo liczne błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne;

·         formułuje wypowiedzi o bardzo ubogiej treści;

·         jest słabo umotywowany;

·         nie robi postępów w nauce.

 

3.       Aby otrzymać ocenę DOSTATECZNĄ, uczeń: 

·         opanował wiedzę (leksykę i gramatykę) w skali od 50% do 70%. Leksyka obejmuje następujące zagadnienia: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach anglosaskich, niemieckiego i rosyjskiego obszaru językowego. Gramatyka obejmuje następujące kategorie: czasownik, rodzajnik, rzeczownik, liczebnik, zaimek, przymiotnik, przyimek, składnia, słowotwórstwo, przeczenia;

·         ma słabo opanowane umiejętności odtwarzania i przetwarzania tekstu słuchanego i czytanego, reagowania językowego, tworzenia tekstu mówionego i pisanego;

·         potrafi komunikować się na słabym poziomie wartości komunikacyjnej;

·         narusza normę językową, potrafi jednak wyrazić intencję komunikacyjną;

·         reaguje powolnie i formułuje jedynie krótkie wypowiedzi;

·         stosuje struktury gramatyczno-leksykalne o niskim stopniu złożoności;

·         popełnia dość liczne błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne;

·         robi słabe postępy w nauce.

 

4.       Aby otrzymać ocenę DOBRĄ, uczeń: 

·         opanował wiedzę (leksykę i gramatykę) w skali od 71% do 85%. Leksyka obejmuje następujące zagadnienia: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach anglosaskich niemieckiego i rosyjskiego obszaru językowego. Gramatyka obejmuje następujące kategorie: czasownik, rodzajnik, rzeczownik, liczebnik, zaimek, przymiotnik, przyimek, składnia, słowotwórstwo, przeczenia;

·         ma zadowalająco opanowane umiejętności odtwarzania i przetwarzania tekstu słuchanego i czytanego, reagowania językowego, tworzenia tekstu mówionego i pisanego;

·         operuje językiem na poziomie dobrej wartości komunikacyjnej;

·         nieznacznie narusza normę językową;

·         szybko reaguje na pytania;

·         samodzielnie formułuje krótkie, ale poprawne wypowiedzi;

·         poprawnie stosuje struktury gramatyczno-leksykalne;

·         popełnia drobne błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne;

·         pracuje systematycznie;

·         jest zaangażowany i aktywny.

 

5.       Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: 

·         opanował wiedzę (leksykę i gramatykę) w skali od 86% do 94%. Leksyka obejmuje następujące zagadnienia: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach anglosaskich, niemieckiego i rosyjskiego obszaru językowego. Gramatyka obejmuje następujące kategorie: czasownik, rodzajnik, rzeczownik, liczebnik, zaimek, przymiotnik, przyimek, składnia, słowotwórstwo, przeczenia;

·         ma biegle opanowane umiejętności odtwarzania i przetwarzania tekstu słuchanego i czytanego, reagowania językowego, tworzenia tekstu mówionego i pisanego;

·         potrafi komunikować się na bardzo dobrym poziomie wartości komunikacyjnej;

·         reaguje szybko i poprawnie;

·         posługuje się bogatym słownictwem;

·         stosuje zróżnicowane struktury gramatyczno-leksykalne;

·         formułuje dłuższe wypowiedzi nieznacznie odbiegające od normy w sposób swobodny i samodzielny;

·         udziela wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania;

·         pracuje systematycznie;

·         jest zaangażowany i aktywny.

 

6.       Aby otrzymać ocenę CELUJĄCĄ, uczeń: 

·         opanował wiedzę (leksykę i gramatykę) w skali od 95% do 100%. Leksyka obejmuje następujące zagadnienia: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach anglosaskich, niemieckiego i rosyjskiego obszaru językowego. Gramatyka obejmuje następujące kategorie: czasownik, rodzajnik, rzeczownik, liczebnik, zaimek, przymiotnik, przyimek, składnia, słowotwórstwo, przeczenia;

·         ma biegle opanowane umiejętności odtwarzania i przetwarzania tekstu słuchanego i czytanego, reagowania językowego, tworzenia tekstu mówionego i pisanego;

·         potrafi komunikować się na bardzo wysokim poziomie wartości komunikacyjnej;

·         posiada bogaty zasób słownictwa, zna różne wyrażenia idiomatyczne i przysłowia;

·         formułuje rozbudowane wypowiedzi nie odbiegające od normy językowej w sposób swobodny i samodzielny;

·         udziela wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania;

·         posługuje się różnorodnymi konstrukcjami gramatyczno-leksykalnymi;

·         reprezentuje szkołę w etapie okręgowym, uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady językowej

·         pracuje systematycznie;

·         jest zaangażowany i aktywny.

 

Ocenę celującą uczeń otrzymuje za sprawdziany (prace klasowe i testy leksykalno-gramatyczne), sprawdziany, kartkówki oraz różne formy wypowiedzi pisemnej i ustnej tworzone podczas lekcji i sprawdzające jego wiedzę i umiejętności.