KLASA DRUGA

 

OCENA

WYMAGANIA EDUKACYJNE

DOPUSZCZAJĄCY

            (K)

-szkicuje wykres funkcji f(x) =  , gdzie a i odczytuje z wykresu jej własności

- szkicuje wykres funkcji kwadratowej , gdzie

- podaje wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej i kanonicznej

- przekształca postać ogólną funkcji kwadratowej do postaci kanonicznej (z zastosowaniem wzoru na współrzędne wierzchołka paraboli) i szkicuje wykres danej funkcji

- przekształca postać kanoniczną funkcji kwadratowej do postaci ogólnej

- oblicza współrzędne wierzchołka paraboli, podaje równanie jej osi symetrii

-oblicza wyróżnik trójmianu kwadratowego

- stosuje wzory skróconego mnożenia oraz metodę wyłączania wspólnego czynnika przed nawias do przedstawienia wyrażenia w postaci iloczynu

-interpretuje geometrycznie rozwiązania równania kwadratowego

- rozwiązuje proste równanie kwadratowe za pomocą rozkładu na czynniki

- interpretuje geometrycznie rozwiązania równania kwadratowego

-odczytuje współrzędne punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych

- określa liczbę pierwiastków równania kwadratowego w zależności od znaku wyróżnika

- interpretuje geometrycznie rozwiązania równania kwadratowego w zależności od współczynnika a i wyróżnika

- rozwiązuje proste równanie kwadratowe, stosując wzory na pierwiastki

- definiuje postać iloczynową funkcji kwadratowej i warunek jej istnienia

- odczytuje miejsca zerowe funkcji kwadratowej z jej postaci iloczynowej

- wyjaśnia związek między rozwiązaniem nierówności kwadratowej a znakiem wartości odpowiedniego trójmianu kwadratowego

- rozwiązuje nierówność kwadratową

- rozpoznaje równania, które można sprowadzić do równań kwadratowych

- rozwiązuje algebraicznie układ równań, z których jedno jest równaniem paraboli, a drugie – równaniem prostej

- stosuje pojęcia najmniejszej i największej wartości funkcji

- rozróżnia wielomian, podaje przykład wielomianu, określa jego stopień i podaje wartości jego współczynników

- zapisuje wielomian określonego stopnia o danych współczynnikach

- zapisuje wielomian w sposób uporządkowany

- oblicza wartość wielomianu dla danego argumentu

- sprawdza, czy dany punkt należy do wykresu danego wielomianu

- wyznacza sumę wielomianów

- wyznacza różnicę wielomianów

- określa stopień sumy i różnicy wielomianów

- stosuje wzory na sześcian sumy lub różnicy oraz wzory na sumę lub różnicę sześcianów

- stosuje wzory skróconego mnożenia do obliczania objętości sześcianu

- wyłącza wspólny czynnik przed nawias

- stosuje wzory na kwadrat sumy i różnicy oraz wzór na różnicę kwadratów do rozkładu wielomianu na czynniki

- stosuje metodę grupowania wyrazów i wyłączania wspólnego czynnika przed nawias do rozkładu wielomianu na czynniki

- rozwiązuje proste  równanie wielomianowe

- dzieli wielomian przez dwumian

- zapisuje wielomian w postaci

- sprawdza podzielność wielomianu przez dwumian x – a bez wykonywania dzielenia

- wyznacza resztę z dzielenia wielomianu przez dwumian x – a

- sprawdza, czy dana liczba jest pierwiastkiem wielomianu

- wskazuje liczby, które mogą być pierwiastkami całkowitymi wielomianu o współczynnikach całkowitych

- rozwiązuje równanie wielomianowe

- szkicuje wykres funkcji , gdzie , i podaje jej własności (dziedzinę, zbiór wartości, przedziały monotoniczności)oraz podaje równania asymptot jej wykresu

- dobiera wzór funkcji  do jej wykresu

- szkicuje wykres funkcji

- dobiera wzór funkcji  do jej wykresu

- szkicuje wykres funkcji

- wyznacza dziedzinę wyrażenia wymiernego

- oblicza wartość wyrażenia wymiernego dla danej wartości zmiennej

-  wyznacza dziedziny sumy i różnicy wyrażeń wymiernych

- rozwiązuje równania postaci , wykorzystując odległość między liczbami na osi liczbowej

- rozwiązuje nierówności postaci:, , , , wykorzystując odległość między liczbami na osi liczbowej

- podaje twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa oraz wzory na długość przekątnej kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego

- podaje definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym

- oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym o danych długościach boków

- odczytuje wartości funkcji trygonometrycznych danego kąta w tablicach lub wartości kąta na podstawie wartości funkcji trygonometrycznych

- rozwiązuje trójkąty prostokątne

- podaje związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta oraz między funkcjami trygonometrycznymi kątów  i 

- określa znak funkcji trygonometrycznej kąta rozwartego

- oblicza wartości funkcji trygonometrycznych szczególnych kątów, np.: 90°, 120°, 135°

- korzysta z tablic i przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych do wyznaczenia miary kąta rozwartego

- podaje różne wzory na pole trójkąta

- rozróżnia czworokąty oraz zna ich własności

- podaje wzory na pola: równoległoboku, rombu, trapezu

- oblicza pola czworokątów

- rozpoznaje kąty środkowe w okręgu

- oblicza długość okręgu i długość łuku okręgu, stosuje poznane wzory do obliczania obwodów figur

- określa liczbę punktów wspólnych dwóch okręgów

- określa wzajemne położenie okręgów, mając dane promienie tych okręgów oraz odległość między ich środkami

- podaje wzory na pole koła i pole wycinka koła

- stosuje poznane wzory do obliczania pól figur

- określa wzajemne położenie okręgu i prostej, porównując odległość środka okręgu od prostej z promieniem okręgu

- rozpoznaje kąty wpisane w okrąg oraz wskazuje łuki, na których są one oparte

- stosuje twierdzenie o kątach środkowym i wpisanym, opartych na tym samym łuku oraz wnioski z tego twierdzenia

- stosuje twierdzenie o kącie między styczną a cięciwą okręgu do rozwiązywania zadań

- rozwiązuje zadania dotyczące okręgu opisanego na trójkącie równobocznym oraz prostokątnym

- rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny oraz prostokątny

- rozpoznaje wielokąty foremne i podaje ich własności

- stosuje twierdzenie sinusów i cosinusów do rozwiązywania trójkątów

- wskazuje najmniejszy (największy) kąt w trójkącie, znając długości boków trójkąta

DOSTATECZNY

        (P)

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczny jeśli opanował poziom (K)  oraz dodatkowo:

- szkicuje wykres funkcji kwadratowej , gdzie , i odczytuje z wykresu jej własności

-przekształca postać ogólną funkcji kwadratowej do postaci kanonicznej i na odwrót oraz szkicuje jej wykres

 - wyznacza wzór ogólny funkcji kwadratowej, jeśli ma dane współrzędne wierzchołka i innego punktu jej wykresu

- rozwiązuje równanie kwadratowe za pomocą rozkładu na czynniki

- wyznacza algebraicznie współrzędne punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych

- rozwiązuje równanie kwadratowe, stosując wzory na pierwiastki

- wykorzystuje poznane wzory do szkicowania wykresu funkcji kwadratowej

- sprawdza, czy funkcję kwadratową można zapisać w postaci iloczynowej

- zapisuje funkcję kwadratową w postaci iloczynowej

- przekształca postać iloczynową funkcji kwadratowej do postaci ogólnej

- wykorzystuje postać iloczynową funkcji kwadratowej do rozwiązywania prostych zadań

- zapisuje w każdej z trzech możliwych postaci wzór funkcji kwadratowej przedstawionej za pomocą wykresu

- wyznacza wartości najmniejszą i największą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym

- stosuje własności funkcji kwadratowej do rozwiązywania prostych zadań

- przeprowadza analizę zadania tekstowego, a następnie zapisuje odpowiednie równanie, nierówność lub funkcję kwadratową

- wyznacza brakujące współrzędne punktu należącego do wykresu danego wielomianu

- wyznacza współczynniki wielomianu spełniającego dane warunki

- odczytuje informacje z danego wykresu wielomianu

- określa stopień iloczynu wielomianów bez wykonywania mnożenia

- wyznacza iloczyn danych wielomianów

- podaje współczynnik przy najwyższej potędze oraz wyraz wolny iloczynu wielomianów bez wykonywania mnożenia wielomianów

- przekształca wyrażenie algebraiczne, stosując wzory skróconego mnożenia

- wykorzystuje rozkład trójmianu kwadratowego na czynniki do rozkładu wielomianu na czynniki

- zapisuje wielomian w postaci iloczynu czynników możliwie najniższego stopnia

- stosuje wzory na sumę i różnicę sześcianów do rozkładu wielomianu na czynniki

- wyznacza punkty przecięcia wykresu wielomianu i prostej oraz dwóch wielomianów

- podaje przykład wielomianu, gdy dane są jego stopień i pierwiastki

- sprawdza poprawność wykonanego dzielenia wielomianów

- sprawdza, czy dana liczba jest pierwiastkiem wielomianu, i wyznacza pozostałe pierwiastki

- wyznacza wartość parametru tak, aby wielomian był podzielny przez dany dwumian

- rozwiązuje równanie wielomianowe z wykorzystaniem twierdzenia o pierwiastkach całkowitych wielomianu

- opisuje wielomianem zależności dane w zadaniu

- rozwiązuje proste  zadania tekstowe, wykorzystując działania na wielomianach

- odczytuje z wykresu współrzędne punktów przecięcia prostej i hiperboli

- wyznacza współczynnik a tak, aby funkcja  spełniała podane warunki

- szkicuje wykres funkcji, podaje jej własności oraz wyznacza równania asymptot jej wykresu

- wyznacza wzór funkcji spełniającej podane warunki

- szkicuje wykres funkcji, podaje jej własności oraz wyznacza równania asymptot jej wykresu oraz wyznacza wzór funkcji spełniającej podane warunki

- upraszcza wyrażenia wymierne

- wyznacza dziedzinę funkcji wymiernej

- wyznacza dziedziny iloczynu oraz ilorazu wyrażeń wymiernych

- mnoży wyrażenia wymierne, podając ich iloczyn w najprostszej postaci

- dzieli wyrażenia wymierne, podając ich iloraz w najprostszej postaci

- dodaje i odejmuje wyrażenia wymierne, podając ich sumę i różnicę w najprostszej postaci

- rozwiązuje równania wymierne

- stosuje własności wartości bezwzględnej do rozwiązywania równań typu

- stosuje własności wartości bezwzględnej do rozwiązywania nierówności typu : , , ,

- wykorzystuje wielkości odwrotnie proporcjonalne do rozwiązywania zadań tekstowych dotyczących związku między drogą, prędkością i czasem

- stosuje twierdzenie Pitagorasa do wyznaczania długości odcinków w trójkątach prostokątnych

- podaje wartości funkcji trygonometrycznych kątów: 30º, 45º, 60º

- wykorzystuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania zadań praktycznych

- wyznacza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, gdy dana jest jedna z nich

- oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kąta wypukłego, gdy dane są współrzędne punktu leżącego na jego końcowym ramieniu; przedstawia ten kąt na rysunku

- oblicza pole trójkąta, dobierając odpowiedni wzór

- oblicza pole figury, wykorzystując styczność okręgów

- rozwiązuje zadania dotyczące okręgu opisanego na trójkącie

- rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w trójkąt

- stosuje wzory  ,

- wyznacza miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego

- wyznacza liczbę boków wielokąta foremnego, gdy dana jest suma miar jego kątów wewnętrznych

- stosuje twierdzenie sinusów i cosinusów do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym

     DOBRY

        (R)

Uczeń otrzymuje ocenę dobry jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

--znajduje współczynniki funkcji kwadratowej, jeśli zna współrzędne punktów należących do jej wykresu  

- przeprowadza analizę zadania tekstowego, a następnie zapisuje odpowiednie równanie, nierówność lub funkcję kwadratową opisujące daną zależność

- wykorzystuje poznane wzory do szkicowania wykresu funkcji kwadratowej

- wykorzystuje oś symetrii paraboli i jej związek z miejscami zerowymi funkcji kwadratowej w zadaniach

- wykorzystuje nierówności kwadratowe do rozwiązywania zadań o różnym stopniu trudności, w szczególności wyznacza dziedzinę funkcji, w której wzorze występuje pierwiastek kwadratowy

- wyznacza współczynniki wielomianu spełniającego dane warunki

- wyznacza sumę i różnicę wielomianów wielu zmiennych

- stosuje wielomian do opisania np. pola powierzchni prostopadłościanu i określa dziedzinę tego wielomianu

- oblicza wartość wielomianu dwóch (trzech) zmiennych dla danych argumentów

- wyznacza iloczyn wielomianów wielu zmiennych

- wyprowadza wzory skróconego mnożenia

- stosuje twierdzenia o pierwiastkach całkowitych wielomianu do rozkładu wielomianu na czynniki

- opisuje wielomianem zależności dane w zadaniu i wyznacza dziedzinę tego wielomianu

- rozwiązuje zadania tekstowe, wykorzystując działania na wielomianach i równania wielomianowe

wyznacza wzór funkcji  spełniającej podane warunki w zadaniu

- rozwiązuje równania wymierne typu , podaje i uwzględnia odpowiednie założenia

- rozwiązuje równania wymierne, stosując wzory skróconego mnożenia, i podaje odpowiednie założenia

- rozwiązuje równania wymierne, przekształcając wyrażenia wymierne, podaje i uwzględnia odpowiednie założenia

- rozwiązuje proste równania i nierówności wymierne ze znakiem wartości bezwzględnej

- przekształca wzory, stosując działania na wyrażeniach wymiernych, wyznacza z danego wzoru wskazaną zmienną

- korzystając z twierdzenia Pitagorasa, wyprowadza zależności ogólne, np. dotyczące długości przekątnej kwadratu i wysokości trójkąta równobocznego

- oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych w bardziej złożonych sytuacjach

- wykorzystuje funkcje trygonometryczne do wyznaczania związków miarowych w trójkątach i czworokątach

- sprawdza, czy istnieje kąt ostry spełniający podane zależności

- stosuje poznane związki do upraszczania wyrażeń zawierających funkcje trygonometryczne

- stosuje zależności między funkcjami trygonometrycznymi kąta wypukłego

- znając wartość tangensa kąta wypukłego, rysuje ten kąt w układzie współrzędnych

- wykorzystuje umiejętność wyznaczania pól trójkątów do obliczania pól innych wielokątów

- dowodzi prawdziwości wzoru

- wykorzystuje funkcje trygonometryczne do wyznaczania związków miarowych w czworokątach

- stosuje własności stycznej do okręgu do rozwiązywania zadań tekstowych

- określa liczbę punktów wspólnych prostej i okręgu

- stosuje twierdzenie o cięciwach do wyznaczania długości odcinków w okręgach

- uzasadnia i stosuje zależność między długością boku a promieniem okręgu opisanego na wielokącie foremnym lub wpisanego w wielokąt foremny

- bada, czy trójkąt jest ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny

BARDZO DOBRY

          (D)

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry jeśli opanował poziomy (K), (P) i (R) oraz dodatkowo:

--znajduje współczynniki funkcji kwadratowej na podstawie informacji o jej własnościach, np. zbiorze wartości, maksymalnych przedziałach monotoniczności

-wyprowadza wzory na współrzędne wierzchołka paraboli

-rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji kwadratowej

- zaznacza na osi liczbowej iloczyn, sumę i różnicę zbiorów rozwiązań dwóch nierówności kwadratowych

- wprowadza niewiadomą pomocniczą, podaje odpowiednie założenia i rozwiązuje równanie kwadratowe z niewiadomą pomocniczą

- podaje interpretację geometryczną rozwiązania układu równań, znajdując punkty wspólne prostej i paraboli

- stosuje własności funkcji kwadratowej do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych

- rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności dotyczące funkcji kwadratowej

- stosuje wzory skróconego mnożenia do dowodzenia twierdzeń

- wykorzystuje wzory skróconego mnożenia do rozwiązywania zadań o różnym stopniu trudności

- rozkłada wielomian na czynniki w zadaniach różnych typów

- sprawdza podzielność wielomianu przez wielomian
(x – p)(x– q) bez wykonywania dzielenia

- wyznacza równanie hiperboli na podstawie informacji podanych na rysunku

- określa dziedzinę funkcji, w której wzorze występuje ułamek lub pierwiastek kwadratowy

- podaje interpretację geometryczną rozwiązania równania wymiernego

- wykorzystuje wyrażenia wymierne do rozwiązywania zadań tekstowych (także osadzonych w kontekście praktycznym)

- uzasadnia związki między funkcjami trygonometrycznymi

- uzasadnia związki miarowe w czworokątach

- formułuje twierdzenia dotyczące kątów w okręgu i dowodzi ich prawdziwości

- dowodzi prawdziwości wzoru:   ,   

    CELUJĄCY

         (W)

Uczeń otrzymuje ocenę celujący jeśli spełnił wszystkie wymagania  z  poziomów  niższych  oraz  posiada umiejętność rozwiązywania zadań znacznie wykraczających poza wymagania na poziomie (D) stopniem trudności 

lub tematyką.

- przeprowadza dowód twierdzenia o dzieleniu z resztą wielomianu przez dwumian postaci x – a (algorytm Hornera) w szczególnym przypadku

- przeprowadza dowód twierdzenia Bézouta

- przeprowadza dowód twierdzenia o pierwiastkach całkowitych wielomianu

- przekształca wzór funkcji danej w postaci ,
gdzie
 i , do postaci ,
gdzie
 i , oraz szkicuje jej wykres

- przeprowadza dowód twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa

- dowodzi zależności między wartościami funkcji trygonometrycznych kątów ostrych

- przeprowadza dowody podstawowych tożsamości trygonometrycznych

- przeprowadza dowód twierdzenia o cięciwach 

- przeprowadza dowód twierdzenia sinusów i cosinusów