KLASA TRZECIA

OCENA

WYMAGANIA EDUKACYJNE

DOPUSZCZAJĄCY

            (K)

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczający jeśli opanował:

-zapisuje pierwiastek n-tego stopnia w postaci potęgi o podanej podstawie i wykładniku

- oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych

- zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o podanej podstawie i wykładniku rzeczywistym

- oblicza wartości danej funkcji wykładniczej dla podanych argumentów

- sprawdza, czy podany punkt należy do wykresu danej funkcji wykładniczej

- szkicuje wykres funkcji, stosując przesunięcie wykresu odpowiedniej funkcji wykładniczej wzdłuż osi układu współrzędnych, i podaje jej własności

- oblicza logarytm danej liczby

- odczytuje z tablic przybliżone wartości logarytmów dziesiętnych

- oblicza wartości wyrażeń, stosując własności logarytmu, w szczególności logarytmu dziesiętnego

- stosuje twierdzenia o logarytmie iloczynu i logarytmie ilorazu do obliczania wartości wyrażeń z logarytmami

- stosuje twierdzenie o logarytmie iloczynu i logarytmie ilorazu do uzasadniania równości wyrażeń

- stosuje twierdzenie o logarytmie potęgi do obliczania wartości wyrażeń z logarytmami

- szkicuje wykres funkcji logarytmicznej i określa jej własności

- szkicuje wykres funkcji, stosując przesunięcie wykresu odpowiedniej funkcji logarytmicznej wzdłuż osi układu współrzędnych, i podaje jej własności

- oblicza odległość między punktami w układzie współrzędnych

- stosuje wzór na odległość między punktami w zadaniach

- wyznacza współrzędne środka odcinka, jeśli dane są współrzędne jego końców

- oblicza odległość punktu od prostej

- podaje równanie okręgu o danych środku i  promieniu

- sprawdza, czy punkt należy do danego okręgu

- podaje współrzędne środka i promień okręgu, korzystając z postaci kanonicznej równania okręgu

- rozwiązuje algebraicznie układ równań i podaje interpretację geometryczną rozwiązania

- wskazuje figury osiowosymetryczne i podaje liczbę ich osi symetrii

- znajduje współrzędne punktu położonego symetrycznie do danego punktu względem osi układu współrzędnych

- szkicuje obraz wielokąta w symetrii względem jednej z osi układu współrzędnych i podaje współrzędne jego wierzchołków

- podaje równanie okręgu symetrycznego do danego okręgu względem jednej z osi układu współrzędnych

- wskazuje figury środkowosymetryczne

 - znajduje współrzędne punktu położonego symetrycznie do danego punktu względem początku układu współrzędnych

- szkicuje obraz wielokąta w symetrii względem początku układu współrzędnych i podaje współrzędne jego wierzchołków

- podaje równanie okręgu symetrycznego do danego okręgu względem początku układu współrzędnych

- wyznacza kolejne wyrazy ciągu, gdy danych jest kilka jego początkowych wyrazów

- wyznacza wyrazy ciągu opisanego słownie

- szkicuje wykres ciągu

- wyznacza wskazane wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym

- podaje przykłady ciągów monotonicznych, których wyrazy spełniają podane warunki

- uzasadnia, że dany ciąg nie jest monotoniczny

- wyznacza wyraz  ciągu określonego wzorem ogólnym

- wyznacza początkowe wyrazy ciągu określonego rekurencyjnie

- podaje przykłady ciągów arytmetycznych

- wyznacza wskazane wyrazy ciągu arytmetycznego, jeśli dane są jego pierwszy wyraz        i różnica

- określa monotoniczność ciągu arytmetycznego

- oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

- podaje przykłady ciągów geometrycznych

- wyznacza wyrazy ciągu geometrycznego, gdy dane sąjego pierwszy wyraz i iloraz

- określa monotoniczność ciągu geometrycznego

- oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

- oblicza wysokość kapitału przy różnych okresach kapitalizacji

- oblicza średnią arytmetyczną zestawu danych

- oblicza średnią arytmetyczną danych przedstawionych na diagramach lub pogrupowanych w inny sposób

- wyznacza medianę i dominantę zestawu danych

- wyznacza medianę i dominantę danych przedstawionych na diagramach                        lub pogrupowanych w inny sposób

- oblicza wariancję i odchylenie standardowe zestawu danych

- oblicza średnią ważoną zestawu liczb z podanymi wagami

DOSTATECZNY

        (P)

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczny jeśli opanował poziom (K)  oraz dodatkowo:

- zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o wykładniku wymiernym

- upraszcza wyrażenia, stosując twierdzenia o działaniach na potęgach, i oblicza ich wartość

- szkicuje wykres funkcji wykładniczej i określa jej własności

- wyznacza wzór funkcji wykładniczej na podstawie współrzędnych punktu należącego do jej wykresu oraz szkicuje ten wykres

- szkicuje wykres funkcji, stosując symetrię względem osi układu współrzędnych wykresu odpowiedniej funkcji wykładniczej, i podaje jej własności

- wyznacza wartość współczynnika, dla której wykres danej funkcji przechodzi przez podany punkt

- wyjaśnia, jak należy przekształcić wykres funkcji, aby otrzymać wykres innej funkcji

- stosuje równości wynikające z definicji logarytmu do obliczania jego wartości

- wyznacza podstawę logarytmu lub liczbę logarytmowaną, gdy dana jest wartość logarytmu

- wyznacza wzór funkcji logarytmicznej, gdy dane są współrzędne punktu należącego do jej wykresu

- wyznacza zbiór wartości funkcji logarytmicznej o podanej dziedzinie

- szkicuje wykres funkcji, stosując symetrię względem osi układu współrzędnych wykresu odpowiedniej funkcji logarytmicznej, i podaje jej własności

- wyznacza współrzędne jednego z końców odcinka, gdy dane są współrzędne jego środka i drugiego końca

- oblicza odległość między prostymi równoległymi

- wyznacza równanie okręgu o danym środku, przechodzącego przez dany punkt

- wyznacza równanie okręgu, jeśli dane są współrzędne końców jego średnicy

- wyznacza równanie okręgu spełniającego podane warunki

- podaje liczbę punktów wspólnych i określa wzajemne położenie okręgu i prostej, porównując odległość środka okręgu od prostej z jego promieniem

- korzysta z własności stycznej do okręgu

- podaje równania stycznych do okręgu, równoległych do osi układu współrzędnych

- wyznacza punkty wspólne prostej i paraboli; podaje interpretację geometryczną rozwiązania

- jedno opisuje prostą, a drugie –okrąg o środku w początku układu współrzędnych

rozwiązuje zadania dotyczące wielokątów wpisanych w dany okrąg

- rozwiązuje algebraicznie układy równań, z których jedno jest równaniemokręgu, a drugie –równaniem prostej

- sprawdza, czy odcinki są symetryczne względem osi układu współrzędnych

- stosuje w zadaniach własności symetrii środkowej

- wyznacza wzór ogólny ciągu, jeśli danych jest kilka jego początkowych wyrazów

- wyznacza wyrazy ciągu spełniające dany warunek

- bada monotoniczność ciągu, korzystając z jego definicji

- wyznacza wzór rekurencyjny ciągu, jeśli dany jestjego wzór ogólny

- wyznacza wzór ogólny ciągu arytmetycznego, jeśli dane są dowolne dwa jego wyrazy

- stosuje związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego do wyznaczania wyrazów tego ciągu

- wyznacza wartości niewiadomych, tak aby wraz z podanymi wartościami tworzyły ciąg arytmetyczny

- stosuje w zadaniach własności ciągu arytmetycznego

- udowadnia, że dany ciąg jest ciągiem arytmetycznym

- stosuje własności ciągu arytmetycznego w zadaniach różnego typu

- stosuje wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego w zadaniach różnego typu, w tym tekstowych

- rozwiązuje równania, stosując wzór na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego

- wyznacza wzór ogólny ciągu geometrycznego, gdy dane są dowolne dwa jego wyrazy

- wyznacza wartości niewiadomych tak, aby wraz z podanymi wartościami tworzyły ciąg geometryczny

- udowadnia, że dany ciąg jest ciągiem geometrycznym

- stosuje w zadaniach związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego

- stosuje własności ciągu geometrycznego w zadaniach różnego typu

- stosuje wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego w zadaniach różnego typu

- stosuje w zadaniach własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego

- oblicza oprocentowanie lokaty

- ustala okres oszczędzania

- wykorzystuje w zadaniach średnią arytmetyczną

- odczytuje informacje ze skali centylowej

- wykorzystuje w zadaniach medianę i dominantę

- oblicza wariancję i odchylenie standardowe zestawu danych przedstawionych różnymi sposobami

- stosuje w zadaniach średnią ważoną

     DOBRY

        (R)

Uczeń otrzymuje ocenę dobry jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

- szacuje wartości potęg o wykładnikach rzeczywistych

- porównuje liczby przedstawione w postaci potęg, korzystając z monotoniczności funkcji wykładniczej

- szkicuje wykres funkcji, stosując złożenia przekształceń: przesunięcia wzdłuż osi układu współrzędnych i symetrię względem osi OX,i podaje ich własności

- odczytuje z wykresu funkcji wykładniczej zbiór rozwiązań nierówności

- podaje odpowiednie założenia dla podstawy logarytmu oraz liczby logarytmowanej

- stosuje twierdzenie o logarytmie potęgi do uzasadniania równości wyrażeń

- odczytuje z wykresu funkcji logarytmicznej zbiór rozwiązań nierówności

- szkicuje wykres funkcji, stosując złożenia przekształceń: przesunięcia wzdłuż osi układu współrzędnych i symetrię względem osi OY,i określa jej własności

- stosuje wzór na środek odcinka w zadaniach dotyczących własności wielokątów w układzie współrzędnych

- stosuje wzór na odległość punktu od prostej do obliczania pól wielokątów

- wyznacza równanie okręgu wpisanego w kwadrat i opisanego na kwadracie, prostokącie lub trójkącie prostokątnym

- określa liczbę punktów wspólnych dwóch okręgów

- określa wzajemne położenie dwóch okręgów opisanych równaniami 

- oblicza promień okręgu o danym środku, znając jego położenie względem okręgu opisanego równaniem

- stosuje układy równań do rozwiązywania zadań dotyczących okręgów i wielokątów

- stosuje własności symetrii osiowej w zadaniach

- wyznacza wzór ogólny ciągu spełniającego podane warunki

- wyznacza wartość parametru zawartego we wzorze ciągu tak, aby ciąg był ciągiem monotonicznym

- rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, związane ze wzorem rekurencyjnym ciągu

- uzasadnia wzory, stosując wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

- bada monotoniczność ciągu, korzystając ze wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

- oblicza wysokość kapitału na lokacie systematycznego oszczędzania

- rozwiązuje zadania związane z kredytami

BARDZO DOBRY

          (D)

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry jeśli opanował poziomy (K), (P) i (R) oraz dodatkowo:

- stosuje w zadaniach twierdzenie o działaniach na potęgach

- udowadnia twierdzenie dotyczące niewymierności liczby, np.

- rozwiązuje zadania dotyczące monotoniczności funkcji logarytmicznej, w tym zadania z parametrem

- wykorzystuje funkcje wykładniczą i logarytmiczną do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym, dotyczące wzrostu wykładniczego i rozpadu promieniotwórczego

- stosuje równanie okręgu w zadaniach

- udowadnia, że ciąg jest ciągiem arytmetycznym wtedy i tylko wtedy, gdy jego wykres jest zawarty w pewnej prostej

 

    CELUJĄCY

         (W)

Uczeń otrzymuje ocenę celujący jeśli spełnił wszystkie wymagania  z  poziomów  niższych  oraz  posiada umiejętność rozwiązywania zadań znacznie wykraczających poza wymagania na poziomie (D) stopniem trudności 

lub tematyką.

- udowadnia twierdzenia o logarytmie iloczynu i logarytmie ilorazu

- udowadnia twierdzenie o logarytmie potęgi