Umiejętności zapisane w tabeli dotyczą  kształcenia w zakresie rozszerzonym

KLASA TRZECIA (ponadpodstawowa)

OCENA

WYMAGANIA EDUKACYJNE

DOPUSZCZAJĄCY (K)

Uczeń:

         zaznacza kąt w układzie współrzędnych

         oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kąta, gdy dane są współrzędne punktu leżącego na jego końcowym ramieniu

         określa znaki wartości funkcji trygonometrycznych danego kąta

         oblicza wartości funkcji trygonometrycznych szczególnych kątów, np.: 90°, 120°, 135°, 225°, korzystając z definicji dowolnego kąta

         określa położenie końcowego ramienia kąta na podstawie informacji o wartościach funkcji trygonometrycznych tego kąta

         zaznacza w układzie współrzędnych położenie ramienia końcowego danego kąta  

      zapisuje miarę danego kąta w postaci

         wyznacza kąt, gdy dany jest punkt należący do jego końcowego ramienia

         zamienia miarę stopniową na miarę łukową i odwrotnie

      zapisuje miarę łukową danego kąta w postaci

         odczytuje okres podstawowy funkcji z jej wykresu

         szkicuje wykresy funkcji sinus i cosinus w danym przedziale

         szkicuje wykresy funkcji tangens i cotangens w danym przedziale

      szkicuje wykres funkcji gdzie f jest funkcją trygonometryczną, i określa jej własności

         szkicuje wykres funkcji, stosując symetrię względem osi OX

         stosuje podstawowe tożsamości trygonometryczne w prostych sytuacjach

         wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kątów z zastosowaniem wzorów na funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów

      zapisuje dany kąt w postaci  lub , gdzie

         rozwiązuje proste równania trygonometryczne

         rozwiązuje nierówności trygonometryczne, korzystając z wykresów odpowiednich funkcji trygonometrycznych

         oblicza odległości między punktami w układzie współrzędnych

         wyznacza współrzędne środka odcinka, gdy dane są współrzędne jego końców

         oblicza odległość punktu od prostej

         podaje równanie okręgu o danych środku i promieniu

         sprawdza, czy punkt należy do danego okręgu

         wyznacza równanie okręgu o danym środku, przechodzącego przez dany punkt

         wyznacza środek i promień okręgu, gdy dane jest jego równanie w postaci kanonicznej lub postaci ogólnej

         rozwiązuje algebraicznie i graficznie układy równań, z których co najmniej jedno jest drugiego stopnia, w tym zadania z parametrem

         wykonuje działania na wektorach

         stosuje działania na wektorach do podziału odcinka

         wskazuje figury osiowosymetryczne i podaje liczbę ich osi symetrii

         znajduje współrzędne punktu położonego symetrycznie do danego punktu względem osi układu współrzędnych

         szkicuje obraz wielokąta w symetrii względem jednej z osi układu współrzędnych i podaje współrzędne jego wierzchołków

         wyznacza równanie okręgu symetrycznego do danego okręgu względem jednej z osi układu współrzędnych lub prostej o danym równaniu

         wskazuje figury środkowosymetryczne

         znajduje współrzędne punktu położonego symetrycznie do danego punktu względem początku układu współrzędnych

         szkicuje obraz wielokąta w symetrii względem początku układu współrzędnych i podaje współrzędne jego wierzchołków

         podaje równanie okręgu symetrycznego do danego okręgu względem początku układu współrzędnych

         wyznacza kolejne wyrazy ciągu, gdy danych jest kilka jego początkowych wyrazów

         wyznacza wyrazy ciągu opisanego słownie

         szkicuje wykres ciągu

         wyznacza wskazane wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym

         podaje przykłady ciągów monotonicznych, których wyrazy spełniają dane warunki

         uzasadnia, że dany ciąg nie jest monotoniczny, gdy dane są jego kolejne wyrazy albo wzór ogólny

         wyznacza wyraz  ciągu określonego wzorem ogólnym

         wyznacza początkowe wyrazy ciągu określonego rekurencyjnie

         wyznacza wzór ogólny ciągu będącego sumą, różnicą, iloczynem lub ilorazem danych ciągów

         podaje przykłady ciągów arytmetycznych

         wyznacza wskazane wyrazy ciągu arytmetycznego, gdy dane są jego pierwszy wyraz i różnica

         określa monotoniczność ciągu arytmetycznego

         oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

         podaje przykłady ciągów geometrycznych

         wyznacza wyrazy ciągu geometrycznego, gdy dane są jego pierwszy wyraz i iloraz

         oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

         oblicza wysokość kapitału przy różnych okresach kapitalizacji

         ustala na podstawie wykresu, czy dany ciąg ma granicę, a w przypadku ciągu zbieżnego podaje jego granicę

         rozpoznaje ciąg rozbieżny na podstawie wykresu i określa, czy ma on granicę niewłaściwą, czy nie ma granicy

         sprawdza, czy dany szereg geometryczny jest zbieżny

         uzasadnia, że funkcja nie ma granicy w punkcie, również na podstawie jej wykresu

         oblicza granice funkcji w punkcie, korzystając z twierdzenia o granicach: sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji, które mają granice w tym punkcie

         oblicza granice jednostronne funkcji w punkcie

         wyznacza granice funkcji w nieskończoności

         wyznacza równania asymptot poziomych wykresu funkcji

         korzysta ze wzorów do wyznaczania funkcji pochodnej oraz wartości pochodnej w punkcie

         wyznacza równanie stycznej do wykresu funkcji w danym punkcie

         stosuje twierdzenia o pochodnej: sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji do wyznaczania funkcji pochodnej oraz wartości pochodnej w punkcie

         korzysta z własności pochodnej do wyznaczania przedziałów monotoniczności funkcji

         podaje ekstremum funkcji, korzystając z jej wykresu

         wyznacza ekstremum funkcji, stosując warunki konieczny i wystarczający jego istnienia

         podaje schemat badania własności funkcji

         oblicza średnią arytmetyczną zestawu danych

         oblicza średnią arytmetyczną danych przedstawionych na diagramach lub pogrupowanych w inny sposób

         wyznacza medianę i dominantę zestawu danych

         wyznacza medianę i dominantę danych przedstawionych na diagramach lub pogrupowanych w inny sposób

         oblicza wariancję i odchylenie standardowe zestawu danych

         oblicza średnią ważoną zestawu liczb z podanymi wagami

 

DOSTATECZNY (P)

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczny jeśli opanował poziom (K) oraz dodatkowo:

         oblicza wartości, w których występują funkcje trygonometryczne kątów należących do przedziału  

         bada, czy punkt należy do końcowego ramienia danego kąta

         oblicza wartości funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta, gdy dana jest jego miara stopniowa

         wyznacza kąt w podanym przedziale, gdy dana jest wartość jednej jego funkcji trygonometrycznej

         określa miarę kąta na podstawie informacji podanych w zadaniu

         oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów o danej mierze łukowej

         szkicuje wykres funkcji okresowej

         stosuje okresowość funkcji do wyznaczania jej wartości

         określa własności funkcji sinus i cosinus w danym przedziale

         odczytuje z wykresów funkcji sinus i cosinus argumenty, dla których funkcja przyjmuje daną wartość

         określa własności funkcji tangens i cotangens w danym przedziale

         odczytuje z wykresów funkcji tangens i cotangens rozwiązania równania  w podanym przedziale

         szkicuje wykres funkcji będącej złożeniem przesunięcia i symetrii względem osi OX

      podaje amplitudę wykresu funkcji , gdzie f jest funkcją trygonometryczną

      szkicuje wykresy funkcji oraz , gdzie f jest funkcją trygonometryczną, i określa ich własności

         szkicuje wykresy funkcji trygonometrycznych będących złożeniem kilku przekształceń i określa ich własności

         dowodzi tożsamości trygonometrycznych, podając odpowiednie założenia

         oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta, gdy dana jest wartość jednej z nich

         stosuje wzory na funkcje trygonometryczne podwojonego kąta

         wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych danych kątów z zastosowaniem wzorów redukcyjnych (także z wykorzystaniem tablic wartości trygonometrycznych lub kalkulatora)

         rozwiązuje równania trygonometryczne, wyłączając wspólny czynnik poza nawias

         stosuje wzór na odległość między punktami w zadaniach dotyczących wielokątów w układzie współrzędnych

         wyznacza współrzędne jednego z końców odcinka, gdy dane są współrzędne jego środka i drugiego końca

         stosuje wzór na środek odcinka w zadaniach dotyczących własności wielokątów w układzie współrzędnych

         oblicza odległość między prostymi równoległymi

         stosuje wzór na odległość punktu od prostej do obliczania pól wielokątów

         sprawdza, czy dane równanie jest równaniem okręgu

         stosuje w zadaniach równanie okręgu

         określa wzajemne położenie dwóch okręgów

         podaje liczbę punktów wspólnych i określa wzajemne położenie okręgu i prostej, porównując odległość środka okręgu od prostej z promieniem okręgu

         rozwiązuje zadania dotyczące wzajemnego położenia okręgu i prostej

         stosuje układy równań drugiego stopnia w zadaniach różnych typów

         sprawdza, czy dany punkt należy do danego koła

         opisuje koło w układzie współrzędnych

         sprawdza, czy wektory są równoległe

         wyznacza wartości parametru tak, aby wektory spełniały podany warunek

         stosuje w zadaniach działania na wektorach i ich interpretację geometryczną

         stosuje działania na wektorach do badania współliniowości punktów

         stosuje wektory w zadaniach z geometrii analitycznej

         stosuje własności symetrii osiowej w zadaniach

         stosuje w zadaniach własności symetrii środkowej

         wyznacza wzór ogólny ciągu, gdy danych jest kilka jego początkowych wyrazów

         wyznacza wyrazy ciągu spełniające dany warunek

         bada monotoniczność ciągu, korzystając z definicji

         wyznacza wartość parametru tak, aby ciąg był ciągiem monotonicznym

         wyznacza wzór rekurencyjny ciągu, gdy dany jest wzór ogólny ciągu

         bada monotoniczność sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu ciągów

         wyznacza wzór ogólny ciągu arytmetycznego, mając dane dowolne dwa jego wyrazy

         stosuje związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego do wyznaczania wyrazów tego ciągu

         wyznacza wartości niewiadomych tak, aby wraz z podanymi wartościami tworzyły ciąg arytmetyczny

         stosuje w zadaniach własności ciągu arytmetycznego

         stosuje w zadaniach tekstowych wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

         rozwiązuje równania, stosując wzór na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego

         wyznacza wzór ogólny ciągu geometrycznego, gdy dane są dowolne dwa jego wyrazy

         wyznacza wartości niewiadomych tak, aby wraz z podanymi wartościami tworzyły ciąg geometryczny

         określa monotoniczność ciągu geometrycznego

         udowadnia, że dany ciąg jest ciągiem geometrycznym

         stosuje w zadaniach związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego oraz średnią geometryczną

         stosuje własności ciągu geometrycznego w zadaniach różnego typu

         stosuje wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego w zadaniach różnego typu

         stosuje własności ciągów arytmetycznego i geometrycznego w zadaniach różnego typu, w tym w zadaniach na dowodzenie

         oblicza oprocentowanie lokaty

         ustala okres oszczędzania

         ustala, ile wyrazów danego ciągu jest oddalonych od danej liczby o podaną wartość

         uzasadnia, że dany ciąg nie ma granicy

         bada, ile wyrazów danego ciągu jest większych (mniejszych) od danej liczby

         oblicza granice ciągów, korzystając z twierdzenia o granicach: sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu ciągów zbieżnych

         stosuje wzory na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego do obliczania granic ciągów

         oblicza granice ciągów, stosując twierdzenie o trzech ciągach

         oblicza granice niewłaściwe ciągów, korzystając z twierdzenia o własnościach granic ciągów rozbieżnych

         oblicza sumę szeregu geometrycznego zbieżnego

         zamienia ułamek okresowy na ułamek zwykły, korzystając ze wzoru na sumę szeregu geometrycznego zbieżnego

         stosuje wzór na sumę szeregu geometrycznego w zadaniach dotyczących własności ciągów

         zamienia ułamek okresowy na ułamek zwykły

         uzasadnia, że dana liczba jest granicą funkcji w punkcie, korzystając z definicji

         stosuje twierdzenie o związku między wartościami granic jednostronnych w punkcie a granicą funkcji w punkcie

         wyznacza granice niewłaściwe jednostronne funkcji w punkcie

         wyznacza granice niewłaściwe funkcji w punkcie

         wyznacza równania asymptot pionowych wykresu funkcji

         sprawdza, czy funkcja jest ciągła w danym punkcie

         bada ciągłość funkcji

         stosuje twierdzenia o przyjmowaniu wartości pośrednich (własność Darboux) do uzasadniania istnienia miejsca zerowego funkcji i wyznaczania jego przybliżonej wartości

         stosuje twierdzenie Weierstrassa do wyznaczania wartości najmniejszej i największej funkcji w danym przedziale domkniętym

         oblicza pochodną funkcji w punkcie, korzystając z definicji pochodnej

         stosuje interpretację geometryczną pochodnej funkcji w punkcie do wyznaczania współczynnika kierunkowego stycznej do wykresu funkcji w punkcie

         oblicza miarę kąta, jaki styczna do wykresu funkcji w punkcie tworzy z osią OX

         stosuje pochodne w zadaniach dotyczących stycznej do wykresu funkcji

         wyznacza wzór funkcji złożonej oraz jej dziedzinę

         wyznacza pochodną funkcji złożonej

         stosuje pochodną funkcji złożonej w zadaniach dotyczących stycznej

         stosuje pochodną do wyznaczania prędkości oraz przyspieszenia poruszających się ciał

         uzasadnia monotoniczność funkcji w danym zbiorze

         wyznacza wartości parametrów tak, aby funkcja była monotoniczna, stosując twierdzenie o znaku pochodnej

         wyznacza wartości parametrów tak, aby funkcja miała ekstremum w danym punkcie

         uzasadnia, że dana funkcja nie ma ekstremum

         wyznacza wartości funkcji najmniejszą i największą w przedziale domkniętym

         wyznacza zbiór wartości funkcji, stosując twierdzenie o przyjmowaniu wartości największej i najmniejszej

         wykorzystuje umiejętność wyznaczania najmniejszej i największej wartości funkcji w zadaniach optymalizacyjnych

         bada własności funkcji i zapisuje je w tabeli

         wykorzystuje w zadaniach średnią arytmetyczną

         odczytuje informacje ze skali centylowej

         wykorzystuje w zadaniach medianę i dominantę

         oblicza wariancję i odchylenie standardowe zestawu danych przedstawionych różnymi sposobami

         stosuje w zadaniach średnią ważoną

DOBRY (R)

Uczeń otrzymuje ocenę dobry jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

         korzystając z wykresów funkcji sinus i cosinus podaje liczbę rozwiązań równania  w zależności od parametru m

      podaje zbiory wartości funkcji, np.

      szkicuje wykres funkcji , gdzie f jest funkcją trygonometryczną, i określa jej własności

      szkicuje wykres funkcji , gdzie f jest funkcją trygonometryczną, i określa jej własności

      szkicuje wykres funkcji , gdzie f jest funkcją trygonometryczną, i określa jej własności

         stosuje wykresy funkcji w zadaniach różnych typów

         wykorzystuje wzory na funkcje trygonometryczne kąta podwojonego do obliczania wartości funkcji trygonometrycznych połowy kąta

         stosuje poznane wzory do przekształcania wyrażeń zawierających funkcje trygonometryczne, w tym do dowodzenia tożsamości trygonometrycznych

         wyznacza zbiór wartości funkcji, stosując wzory na funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów

         wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych danych kątów z zastosowaniem własności funkcji trygonometrycznych

         rozwiązuje równania trygonometryczne, które można sprowadzić do równań wielomianowych

         wyznacza wartość parametru tak, aby dane równanie opisywało okrąg

         wyznacza równanie okręgu opisanego na trójkącie

         podaje liczbę punktów wspólnych dwóch okręgów

         wyznacza równanie okręgu o danym środku, znając jego położenie względem okręgu opisanego podanym równaniem

         rozwiązuje zadania dotyczące wzajemnego położenia okręgów, w tym zadania z parametrem

         wyznacza równanie stycznej do okręgu spełniającej podane warunki

         określa liczbę punktów wspólnych okręgu i prostej w zależności od parametru

         podaje geometryczną interpretację rozwiązania układu nierówności drugiego stopnia

         opisuje układem nierówności przedstawiony podzbiór płaszczyzny

         wyznacza wzór ogólny ciągu spełniającego podane warunki

         dowodzi monotoniczności ciągów określonych za pomocą innych ciągów monotonicznych; podaje przykłady takich ciągów

         rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności związane ze wzorem rekurencyjnym ciągu

         rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, dotyczące monotoniczności ciągu

         uzasadnia wzory, stosując wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

         bada monotoniczność ciągu, korzystając ze wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

         oblicza wysokość kapitału na lokacie systematycznego oszczędzania

         rozwiązuje zadania związane z kredytami

         udowadnia rozbieżność ciągu, korzystając z definicji

         rozwiązuje równania, stosując wzór na sumę szeregu geometrycznego

      oblicza granicę funkcji  w punkcie

         wyznacza wartości parametrów, dla których funkcja jest ciągła w danym punkcie lub przedziale

         uzasadnia, że funkcja nie ma pochodnej w punkcie

         wyznacza współrzędne punktu wykresu funkcji, w którym styczna do niego spełnia podane warunki

         na podstawie definicji pochodnej wyprowadza wzory na pochodne funkcji

         szkicuje wykres funkcji na podstawie jej własności

 

BARDZO DOBRY (D)

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry jeśli opanował poziomy (K), (P) i (R) oraz dodatkowo:

        szkicuje wykresy funkcji będących złożeniem kilku przekształceń i określa ich własności

        wyznacza równanie krzywej, do której należą punkty równo odległe od punktu i od prostej

        wykorzystuje działania na wektorach w zadaniach na dowodzenie

         wyznacza granice ciągu w zależności od wartości parametru

        uzasadnia istnienie granicy niewłaściwej

        oblicza granice funkcji w punkcie, stosując własności granic funkcji sinus i cosinus w punkcie

      stosuje różne metody wyznaczania granicy odpowiednio w  i w 

        udowadnia, że funkcja nie ma granicy w nieskończoności

         wyznacza pochodne funkcji trygonometrycznych

        wyprowadza wzory na pochodną: sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji

        wyznacza pochodną funkcji będącej złożeniem funkcji trygonometrycznych i wielomianów

        wykorzystuje wartość najmniejszą i wartość największą funkcji w zadaniach z parametrem

CELUJĄCY (W)

Uczeń otrzymuje ocenę celujący jeśli opanował poziomy (K), (P), (R) i (D) oraz dodatkowo:

        wyprowadza wzory na funkcje trygonometryczne kąta podwojonego i funkcje trygonometryczne połowy kąta

        stosuje wzory na sumę i różnicę sinusów i cosinusów

        rozwiązuje nierówności trygonometryczne, stosując odpowiednie podstawienia

         rozwiązuje zadania dotyczące długości krzywych, stosując wzór na sumę szeregu geometrycznego

        wykorzystuje znak pochodnej do uzasadniania nierówności trygonometrycznych