Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY- KARINA KANIA

poniedziałek – 08.00 – 15.00 (4 lekcja 10.55 – 11.40 – klasa IIB)

wtorek – 08.00 – 11.30

środa – 11.00 – 15.20

czwartek – 10.50 – 15.00 (6 lekcja 12.45 – 13.30 klasa IIIB)   

piątek – 10.30 – 15.00

 

Zapraszam uczniów, rodziców oraz nauczycieli do współpracy, rozmowy, kontaktu.

tel. 61- 877 36 32, w. 16

ZADANIA PEDAGOGA W SZKOLE:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 gabinet_pedagog2

                      Instytucje wspomagające                          

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 7
ul. Św. Antoniego 42,  

tel. 61- 872 10 50

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ul. 18 Czerwca 1956 nr 296/298,
tel. 61- 832 33 87

 

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
ul. Działyńskich 4/5,

tel. 61- 855 76 04

 

Zespół ds. Nieletnich i Patologii KP Poznań Nowe Miasto
ul. Polanka 24,

tel. 61- 841 23 12