Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu https://czternastelo.pl/

Wstęp Deklaracji
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://czternastelo.pl/ XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu.

Na dzień sporządzenia Deklaracji dostępności XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu nie posiada aplikacji mobilnej.

Kontakt:
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
os. Piastowskie 106 (dojazd)
61-164 Poznań
tel. 61 877 36 32
e-mail: sekretariat@gs.czternastelo.pl


Data publikacji strony internetowej: 2008-05-06
Podmiot zobowiązuje się, do wskazania daty ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej,
niezwłocznie po dokonaniu zmian zgodnie z art. 10 ust. 4 ppkt 2) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.

Ostatnia istotna aktualizacja: 2018.09.01
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-27

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
 • dokumenty PDF mogą być niepoprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)

Wyłączenia

 • część materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-31.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej/braku dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
 • Adres: Os. Piastowskie 106 61-164 Poznań
 • E-mail: sekretariat@gs.czternastelo.pl
 • Telefon: 61 877 36 32

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz podjazd umożliwiający wejście do budynku szkoły dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie znajduje się winda, przez co dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami dostępny jest  tylko parter budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Sekretarzem szkoły (e-mail: sekretariat@gs.czternastelo.pl). Przed szkołą znajdują się miejsca parkingowe, z których mogą skorzystać również osoby z niepełnosprawnościami. Wewnątrz szkoły nie zostały zainstalowane pętle indukcyjne dla osób niewidomych, a także nie ma możliwości
skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących.