Uczelnia/wydział/InstytutData zawarciaOkresKoordynator szkolny/uczelniPrzedmiot umowy
Uniwersytet Przyrodniczy, Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego.9.06.2014nieokreślonyAleksandra Niewiadomska/Dziekan Walenty PocztaWspółpraca dydaktyczna oraz objęcie patronatem
Uczelnia/wydział/InstytutData zawarciaOkresKoordynator szkolny/uczelniPrzedmiot umowy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa12.06.2014nieokreślonyKatarzyna Szpak/Dziekan Wydziału Tadeusz WallasWspółpraca dydaktyczna oraz objęcie patronatem(klasa 1B)

Uczelnia/wydział/InstytutData zawarciaOkresKoordynator szkolny/uczelniPrzedmiot umowy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej16.01.2016nieokreślonyBarbara Bednarek/ mgr Borys Szumański oraz dr hab, prof UAM Krzysztof Skibski. Współpraca dydaktyczna oraz objęcie patronatem(klasa 1P-1A)
Uczelnia/wydział/InstytutData zawarciaOkresKoordynator szkolny/uczelniPrzedmiot umowy
Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej16.01.2016nieokreślonyMateusz Mikołajczak /
dr hab. inż. Michał Niemczak (WTCh PP)
Patronat nad klasą technologiczno-językową INŻYNIER

WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁEM ANTROPOLOGII I KULTUROZNAWSTWA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

 

Od 1 lutego 2022 współpracujemy z Wydziałem Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Instytut objął patronatem klasę 1 A – realizującej program artystyczno-reporterski.

W ramach patronatu Instytut oferuje wsparcie merytoryczne w zakresie poszerzenia kompetencji uczennic i uczniów w obszarze gromadzenia materiału na potrzeby działalności reporterskiej i dziennikarskiej. Pracowniczki i pracownicy IAiE przekazują wiedzę i umiejętności dot. prowadzenia antropologicznych badań terenowych, planowania procesu badawczego, wykonywania kwerend archiwalnych i prasowych, sposobów gromadzenia informacji i prowadzenia wywiadów (kwestionariuszowych i biograficznych), rejestrowania wydarzeń (audio, fotografia), pisania tekstów popularyzujących oraz zapoznają uczniów i uczennice z zagadnieniami etyki prowadzenia badań.

Podczas spotkań planowane jest”

  • Przeprowadzenie zajęć w formie mini-wykładów na temat współczesnej etnologii i antropologii kulturowej, z uwzględnieniem zagadnień dot. antropologii zaangażowanej i autoetnografii;
  • Przeprowadzenie warsztatów dot. wiedzy potocznej i wiedzy specjalistycznej, sposobów jej zdobywania i interpretowania;
  • Przeprowadzenie warsztatów dotyczących sposobów gromadzenia danych, w tym rodzajów wywiadów i sposobów rejestracji danych;
  • Przeprowadzenie pogadanki dotyczącej etyki prowadzenia wywiadów i warsztatów na temat konstruowania kwestionariuszy pytań oraz sporządzania arkuszy obserwacyjnych;
  • Przeprowadzenie 2 wykładów akademickich dotyczących rejestrowania i prezentowania współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych;
  • Przeprowadzenie warsztatów z zakresu fotografii antropologiczno-reporterskiej;
  • Przeprowadzenie zajęć ewaluacyjnych, podczas których zaprezentowane są efekty pracy badawczo-reporterskiej uczennic i uczniów.

Umowa została zawarta do 30 czerwca 2025 roku. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są  dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska (IAiE) oraz mgr Marta Świtała (14 LO).