Pedagog/Psycholog

PEDAGOG SZKOLNY

PEDAGOG SZKOLNY- Daria Wrona – ukończyłam Uniwersytet Wrocławski na kierunku pedagogika ze specjalnością resocjalizacja oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Doktorantka V roku studiów doktoranckich na UAM oraz wykładowca akademicki. Prywatnie oraz naukowo interesuję się kulturą popularną oraz kształtowaniem tożsamości młodzieży. Naukowo jestem związana z Temple University Japan Campus znajdującym się w stolicy Japonii, Tokio.

Godziny dostępności w szkole: według harmonogramu udostępnionego w Mobi Dzienniku. Daty mogą ulec zmianie, jednak zostaną Państwo poinformowani o tym na bieżąco.

Zapraszam uczniów, rodziców oraz nauczycieli do współpracy, rozmowy, kontaktu.

Godziny obecności: wtorki i środy 08:00 – 17:00

tel. 61- 877 36 32, w. 16

ZADANIA PEDAGOGA W SZKOLE:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

PSYCHOLOG SZKOLNY

Wiktoria Ferenc– Jako psycholog pracuję z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi, ale też z rodzicami. Skupiam się na tym, jakie umiejętności możemy w sobie pielęgnować, a także jakich możemy się nauczyć, aby lepiej radzić sobie z odczuwanymi trudnościami.

Ukończyłam studia psychologiczne o specjalności psychologia dziecka, na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Jestem również certyfikowanym trenerem TUS, RTZ i DNA-V oraz terapeutą Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Poza pracą w szkole przyjmuję w prywatnym gabinecie w Poznaniu oraz prowadzę warsztaty w poznańskich domach kultury.

Godziny dostępności w szkole*:

Poniedziałek 9-15:30
Czwartek 10-16:30
Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje indywidualne w pozostałe dni tygodnia.
Proszę o kontaktowanie się przez mobiDziennik.

Zapraszam do rozmowy – mamy działać jako zespół aby najlepiej wspomagać rozwój jednostki!

Instytucje wspomagające                          

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 7
ul. Św. Antoniego 42,

tel. 61- 872 10 50

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ul. 18 Czerwca 1956 nr 296/298,
tel. 61- 832 33 87

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
ul. Działyńskich 4/5,

tel. 61- 855 76 04

Zespół ds. Nieletnich i Patologii KP Poznań Nowe Miasto
ul. Polanka 24,

tel. 61- 841 23 12