INFORMACJA DLA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO LICEUM

Kandydaci zakwalifikowani do XIV LO są zobowiązani do złożenia w terminie od 13 do 18 sierpnia br., w godzinach 9.00–15.00, następujących dokumentów:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– karty zdrowia,
– dwóch fotografii opisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
– oświadczenia dotyczącego uczestniczenia w zajęciach religii i/lub etyki (druk do pobrania tutaj