Zmiany w Statucie szkoły

Zmiany w Statucie szkoły

Rada Pedagogiczna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu uchwaliła na posiedzeniach w dniach 12 i 26 stycznia br. zmiany
w Statucie. Zmiany zostają wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora szkoły z dniem 1 lutego, po uzyskaniu opinii Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego. W zakładce Dokumenty dostępny jest jednolity tekst Statutu na dzień 1 lutego 2017.

Najważniejsze zmiany to:

  1. Udostępnianie poprawionych przez nauczyciela prac uczniowskich – § 40 ust. 5
  2. Ustalenie oceny rocznej uczniowi, który został przyjęty z innej szkoły, która ustaliła uczniowi ocenę śródroczną – w   § 42 w ust. 3 punkt 4)
  3. Wykreślenie zapisu o „Regulaminie oceniania i klasyfikowania uczniów” (obecnie przepisy nie wymagają tego regulaminu, a całokształt zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów znajduje w się w Statucie szkoły) – § 53
  4. Drobne zmiany w § 63, dotyczące biblioteki

Leszek Bernaczyk