Drzwi otwarte

1. Położenie

Szkoła jest położona w dolnym tarasie Rataj, tuż nad Wartą, w zacisznym miejscu. Lekcje odbywają się w godz. 8:00 – 16:20 (bez zmianowości).

Do szkoły można wygodnie dojechać tramwajami: 4, 12, 13, 27 oraz autobusami: 74 i 84.

2. Kadra pedagogiczna:

32 nauczycieli, w tym 24 dyplomowanych. Wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje i kompetencje, m. in. w zakresie stosowania technologii mobilnych w nauczaniu.

3. Języki obce

Możliwości wyboru języka:

 • I – angielski
 • II – niemiecki, rosyjski – jako kontynuacja nauki z gimnazjum, język rosyjski nauczany od podstaw

Lekcje języków obcych są prowadzone w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych.

W ramach danej klasy możliwe są wszelkie kombinacje co do wyboru języka i stopnia zaawansowania.

Dodatkowe możliwości w ramach nauczania języków obcych

 • poszerzenie wiedzy z zakresu kultury, geografii i historii krajów anglojęzycznych oraz krajów należących do Unii Europejskiej,
 • przygotowanie do konkursów językowych,
 • wymianę międzynarodową uczniów w programie Erasmus+ z partnerami z Włoch, Turcji i Rumunii, ze szkołą niemiecką z Landau
 • warsztaty z przedsiębiorczości w klasie trzeciej, prowadzone przez studentów zagranicznych, skupionych w międzynarodowej organizacji AIESEC,
 • kontakty z biblioteką British Council w Poznaniu.

W ramach zajęć z j. niemieckiego proponujemy: – poszerzenie wiedzy na temat krajów niemieckiego obszaru językowego oraz wybitnych postaci ze świata nauki

 • przygotowanie do konkursów językowych szkolnych i pozaszkolnych,
 • aktywną współpracę z Austriackim Ośrodkiem Kultury przy UAM (udział w warsztatach, wykładach, spotkaniach z przedstawicielami świata kultury i sztuki Austrii

oraz w projekcjach filmów w niemieckiej wersji językowej)

 • kontakty z Czytelnią Niemiecką przy UAM
 • przygotowywanie sesji oraz imprez szkolnych, propagujących język niemiecki,
 • wycieczki kształcące do Niemiec,
 • zajęcia z wykorzystaniem technologii informatycznej.

W ramach zajęć z j. rosyjskiego proponujemy: – elementy języka menadżersko-handlowego,

 • współpracę z Konsulatem Federacji Rosyjskiej w Poznaniu,
 • udział w wystawach i imprezach, przybliżających kulturę Rosji,
 • sesje naukowe, poświęcone historii i geografii Rosji oraz związkom Polski i Rosji,
 • wycieczki turystyczne do Rosji, na Białoruś
 • 4. Baza i wyposażenie:
 • 20 sal ogólnodostępnych
 • 3 pracownie przedmiotowe (biologia, chemia, fizyka)
 • sala gimnastyczna
 • boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią
 • 1 pracownie komputerowa
 • 4 tablice interaktywne
 • komputer w każdej sali z dostępem do Internetu (do dyspozycji nauczyciela)
 • biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
 • projektor multimedialny w każdej sali
 • 10 laptopów (w tym 6 w pracowni fizyki)
 • 90 tabletów (iPad) – 3 e-klasy
  1. Technologie stosowane w szkole:
 • bezprzewodowy dostęp do Internetu w całej szkole dla nauczycieli i uczniów
 • bezprzewodowe projekcje z tabletu
 • dziennik elektroniczny
 • nowoczesna strona internetowa (https://czternastelo.pl) dostosowana do urządzeń mobilnych
 • strona na portalu Facebook (https://www.facebook.com/14LOPOZNAN/)
  1. Opieka nad uczniami:
 • uczniowie w trakcie pobytu w szkole mogą korzystać z pomocy pedagoga i pielęgniarki
 • w budynku szkoły mieści się świetlica, w której młodzież może spędzać wolny czas i spożywać posiłki

Młodzież o bardziej sprecyzowanych zainteresowaniach może realizować swe pasje w działających na terenie szkoły organizacjach:

 • Klubie Szkoły Globalnej, Klubie Świadomego Obywatela.
 • od 2007 roku szkoła włączyła się w działalność Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS – nasi uczniowie korzystają z możliwości uczestniczenia

w organizowanym corocznie Marszu Pamięci do Katynia i pogłębiania wiedzy o losach Polaków na Wschodzie.

 1. Najważniejsze projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2016/17:
 • Erasmus + – główny koordynator projektu (partnerzy z Włoch, Turcji i Rumunii)

Od 1 września 2015 szkoła prowadzi projekt ERASMUS + jako główny koordynator (jedyna szkoła ponadgimnazjalna w Poznaniu)

 • Szkolna internetowa gra giełdowa – „Rekiny przedsiębiorczości”
 • Dzień przedsiębiorczości – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Youcat na lekcji religii
 • Filmoteka szkolna – AKCJA

Nasi uczniowie aktywnie włączają się także w wydarzenia duchowe np. w działania Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży, w spotkania dekanalne młodzieży oraz inne działania religijne.

Nasi uczniowie także biorą udział w Olimpiadzie Teologii Katolickiej oraz innych konkursach wiedzy religijnej.

 1. Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2016/17:
 • Projekt interdyscyplinarny Rowerem po Poznaniu

Nauczyciele opracowali autorskie trasy rowerowe na terenie miasta Poznania o charakterze przyrodniczym, historycznym i architektonicznym.

Uczniowie planują trasy, wsiadają na rowery, rejestrują trasy, fotografują i filmują obiekty. Na podstawie zebranych materiałów opracowują dokumenty: prezentacje,

broszury oraz filmy. Uczniowie współpracują ze sobą i nauczycielami posługując się nowoczesnymi technologiami, w tym mobilnymi.

 • Technologie mobilne w nauczaniu

Uczniowie 3 klas (1DE – , 2BC – ekonomiczno-biologiczno-chemiczna, 3B – humanistyczna) zostali wyposażeni przez szkołę w nowoczesne tablety – iPady.

Technologie mobilne wspomagają nauczanie w szkole oraz w domu ucznia.

 1. Współpraca z uczelniami:
 • Akademia Wychowania Fizycznego,
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii,
 • Uniwersytet Przyrodniczy – Wydział Ekonomiczno-Społeczny,
 • Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

 

 1. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
 • Szkoła współpracuje z Radą Osiedla Rataje.
 • Koło Wolontariuszy współpracujące ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Jego działalność wyróżnił dwukrotnie Prezydent Miasta Poznania w konkursie o tytuł „Poznańskiego wolontariusza”.

 • Współpraca z Przedszkolem nr 117 – m. in. w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom… i my też!”
 • Współpraca z Klubem Seniora – uczniowie, występują, grając i śpiewając dla członków pobliskiego. Seniorzy goszczą w szkole, również występując przy okazji różnych uroczystości
 • Od trzech lat w XIV LO działa Szkolna Drużyna Szpiku przy Fundacji Anny Wierskiej DAR ŻYCIA, propagująca zgłaszanie się do banku dawców szpiku kostnego.
 • współpraca ze szkołą nie uczniów niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”
  1. Innowacyjna oferta na rok szkolny 2017/2018

Proponujemy 4 klasy

klasy

A – Artystyczna ARTE

 1. Przedmioty rozszerzone:
 • Historia sztuki

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m.in. w zakresie:

 • znajomości stylów, kierunków i twórczości artystów,
 • znajomości terminologii sztuk pięknych,
 • umiejętności waloryzowania dzieł sztuki,
 • umiejętności dokonywania specjalistycznych opisów i analiz dzieł sztuki,
 • rozwijanie talentów plastycznych.

Stosowane formy zajęć:

 • lekcje multimedialne – filmy o sztuce i wirtualne wycieczki po muzeach,
 • zajęcia w Muzeum Narodowym, Muzeum Archeologicznym i Muzeum
 • Archidiecezjalnym,
 • wycieczki krajowe i zagraniczne powiązane ze zwiedzaniem zabytków,
 • projekty edukacyjne związane z ochroną dziedzictwa narodowego,
 • wykłady w Bibliotece Uniwersyteckiej o e-źródłach i zasobach bibliotecznych

w zakresie historii sztuki:

 • przygotowanie do udziału w Olimpiadzie Artystycznej (z historii sztuki) oraz w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych,
 • organizowanie szkolnych wystaw prac plastycznych uczniów.
 • Język polski

Rozwijanie zainteresowań humanistycznych m.in. poprzez:

 • realizację przedmiotu język polski w zakresie rozszerzonym,
 • naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych,
 • udział w realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie sesji
 • polonistycznych,
 • korzystanie z oferty instytucji kulturalnych (kina, teatry, lekcje muzealne,
 • współpraca z bibliotekami, wykłady otwarte na poznańskich uczelniach),
 • możliwość prezentacji talentów recytatorskich, muzycznych i twórczych
 • w corocznym wieczorze poetyckim,
 • przygotowanie do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach związanych z przedmiotem.
 • Historia

W ramach zajęć oferujemy:

 • nauczanie historii w zakresie rozszerzonym,
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
 • rzetelne przygotowanie do studiowania historii i dyscyplin pokrewnych,
 • wdrażanie do samodzielnej nauki,
 • nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów,
 • wycieczki przedmiotowe,
 • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,
 • rozwijanie zainteresowań humanistycznych.

 

 1. Przedmioty uzupełniające:
 • Przyroda
 • Zajęcia dodatkowe z rysunku i malarstwa

W ramach zajęć oferujemy praktyczną naukę rysunku i malarstwa prowadzoną przez artystę malarza z wykształceniem pedagogicznym.

 1. Języki obce:
 • I język: angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,
 • II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.
 1. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:
  • historia sztuki,
  • kulturoznawstwo,
  • zabytkoznawstwo,
  • ochrona dóbr kultury,
  • konserwacja zabytków,
  • architektura,
  • filologia polska i filologie obce,
  • historia,
  • archeologia
  • etnologia,
  • europeistyka,
  • prawo,
  • politologia,
  • kierunki artystyczne.

 

B – MENTOR społeczna – pedagogiczna

 

Klasa dla osób zainteresowanych historią, polityką i problemami współczesnego świata.

Planujesz studiować np. socjologię lub pedagogikę? Twoim marzeniem jest praca w przedszkolu, a może studia na AWF? Ta oferta została przygotowana właśnie dla Ciebie! 🙂

 1. Przedmioty rozszerzone
 • Wiedza o społeczeństwie
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatora maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • nauczanie poprzez multimedia,
  • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
  • przygotowanie do udziału w Olimpiadzie oraz w konkursach wiedzy,
  • organizowanie wycieczek edukacyjnych,
  • współpraca z Sądem Rejonowym w Poznaniu,
  • współpraca z Wydziałem Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM,
  • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,
  • organizowanie i prowadzenie debat w klasie oraz na terenie szkoły,
  • spotkania ze studentami Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa,
  • spotkania z radnymi miasta Poznania oraz z przedstawicielami władzy centralnej.

JAK WYKORZYSTAMY iPady?

Będziemy:

 • organizować wywiady i sondy uliczne, tworząc własne bazy danych,
 • tworzyć spoty wyborcze,
 • utrwalać własne symulacje rozpraw sądowych,
 • tworzyć prezentacje i filmy,
 • pracować na plikach filmowych, dźwiękowych oraz danych z badania opinii publicznej.
 • Język polski

Rozwijanie zainteresowań humanistycznych m.in. poprzez:

 • nauczanie przez multimedia,
 • realizację zagadnień programowych oraz projektów edukacyjnych przy użyciu technologii mobilnej,
 • organizowanie sesji polonistycznych,
 • możliwość udziału w dodatkowych zajęciach z zakresu poezji, teatru, dziennikarstwa, filmu,
 • korzystanie z oferty instytucji kulturalnych (teatry, kino, lekcje muzealne, współpraca z bibliotekami, wykłady otwarte na poznańskich uczelniach),
 • możliwość prezentacji talentów recytatorskich, muzycznych i twórczych w corocznym Wieczorze poetyckim
 • przygotowanie do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach związanych z przedmiotem.

 

 • Geografia
  • rozwijanie zainteresowań przemianami społeczno-gospodarczymi zachodzącymi we współczesnym świecie
  • współpraca z Wydziałem Nauk Geograficznych UAM – udział w wykładach
  • udział w zajęciach terenowych i pracach badawczych
  • wykorzystanie multimediów w nauczaniu
  • udział w projektach edukacyjnych
  • przygotowanie do konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz olimpiady przedmiotowej
  • udział w wycieczkach przedmiotowych i krajoznawczych
 1. Przedmioty uzupełniające:
 • Przyroda
 • Elementy socjologii ( program autorski)
 • Podstawy pedagogiki (program autorski)
 1. Języki obce:
  • I język: angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,
  • II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.
 2. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil, to m.in.:
  • kulturoznawstwo,
  • architektura,
  • filologia polska,
  • historia,
  • archeologia,
  • etnologia,
  • europeistyka,
  • prawo,
  • politologia,
  • dziennikarstwo,
  • administracja,
  • bezpieczeństwo narodowe,
  • zarządzanie państwem,
  • socjologia,
  • psychologia,
  • aktorstwo,
  • ekonomia,
  • geografia,
  • geologia,
  • geodezja,
  • planowanie przestrzenne,
  • filozofia,
  • kierunki artystyczne na Akademii Sztuk Pięknych,

 

1 DE GLOBTROTER

 

 1. Przedmioty rozszerzone:
 • Geografia
 • Język angielski
 • Biologia (profil dietetyczny)/Wiedza o społeczeństwie (profil turystyczny)
 1. Przedmioty uzupełniające:
 • Historia i społeczeństwo (oba profile)

Profil dietetyczny

 • Podstawy dietetyki (program autorski)

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m.in. w zakresie:

 • Podstawowe zagadnienia związane z żywieniem człowieka
 • Znaczenie żywienia w sporcie
 • Energia a wydolność organizmu ludzkiego
 • Przed, podczas i po treningu
 • Piramida zdrowego żywienia
 • Suplementacja zdrowego człowieka
 • Żywienie w treningach i podczas zawodów
 • Utrata masy ciała
 • Przyrost masy ciała
 • Przepisy

Stosowane formy zajęć:

 • Lekcje multimedialne: filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z dietetyką
 • Wdrażanie do samodzielnej nauki
 • Przewidziane konferencje tematyczne związane z zagadnieniem żywienia człowieka
 • Zajęcia praktyczne: przygotowywanie podstawowych potraw
 • Możliwy udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich: targi gastronomiczne i sportowe
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań
 • Trener personalny (program autorski)

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m. in. w zakresie:

 • Trening indywidualny
 • Trening zdrowotny
 • Trening sportowy
 • Trening oparty na funkcjonalnym ruchu
 • Hartowanie kondycji, wzmacnianie mięśni oraz kształtowanie atletycznej sylwetki
 • Diagnostyka funkcjonalna
 • Indywidualny dobór środków treningowych
 • Właściwy odpoczynek i regeneracja
 • Indywidualny dobór ćwiczeń rozciągających mięśnie

Stosowane formy zajęć:

 • Lekcje multimedialne – filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z treningiem
 • Warsztaty z wykorzystaniem poznanych elementów treningu
 • Konferencje tematyczne
 • Zajęcia praktyczne

Profil turystyczny

 • Edukacja europejska

Edukacja europejska – zajęcia poświęcone powstaniu i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jej współpracy z innymi krajami, charakterystyce państw europejskich

wzbogacone warsztatami europejskimi przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej (program autorski)

 • Historyczne atrakcje Polski (program autorski)
 • Geograficzne atrakcje Polski (program autorski)
 1. Języki obce:
  • I język: angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,
  • II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.
 2. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:
  • Wychowanie Fizyczne
  • Sport
  • Dietetyka
  • Animacje Sportowe Osób 50 plus
  • Turystyka

 

drzwiotwarte