Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

2022/2023

Podstawa prawna:

Art. 44b ust 8. USTAWY  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zwana dalej ustawą. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Pozostałe informacje o ocenianiu dla rodziców i uczniów, wymagane w/w ustawie znajdują się w § 38 – 50 statutu szkoły

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Wymagania edukacyjne

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

 

 

Klasa I

ponadpodstawowa

 

Klasa II

ponadpodstawowa

 

 

Klasa III

ponadpodstawowa

 

Klasa IV

ponadgimnazjalna

 

podstawowy

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

1.              

 

Język polski

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

 

2.              

 

Język angielski

 

Otwórz

 

Otwórz

3.              

 

Język niemiecki

 

Otwórz

4.              

 

Język rosyjski

 

Otwórz

5.              

Język hiszpański

 

Otwórz

6.              

 

Historia

 

Historia i teraźniejszość

 Otwórz

 

 

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

2a Otwórz

Otwórz

Otwórz

3A Otwórz

 

Otwórz

Otwórz


Otwórz

7.              

 

Wiedza o społeczeństwie

1a Otwórz

Otwórz

 

Otwórz

Otwórz

 

 

3A Otwórz

 

Otwórz

Otwórz

8.              

Wiedza o kulturze

 

 

 

 

9.              

Matematyka

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

 

Otwórz

 

Otwórz

10.          

Fizyka

1 ABCDE Otwórz

2 ABCD Otwórz

3 ABCD Otwórz

4F Otwórz

Otwórz

11.          

Chemia

1AA, AR, 1B, 1E, 1P

Otwórz

1C

Otwórz

2A 2B

Otwórz

 2C

Otwórz

3 ABD Otwórz

3C

Otwórz

 

4C

Otwórz

Otwórz

12.          

Biologia

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

3Pc 3Pd

Otwórz

 

4c 4d

Otwórz

Otwórz

13.          

Geografia

1 AA,C,D,E,P

Otwórz

1 AR i B

 

Otwórz

2 A, BI, C

Otwórz

2BB i 2D

Otwórz

3 A, BI, C

Otwórz

3 BB i D

Otwórz

 

4D i 4E

Otwórz

Otwórz

14.          

Podstawy przedsiębiorczości

 

Otwórz

Otwórz

15.          

Historia sztuki

Otwórz

Otwórz

16.          

Informatyka

1d Otwórz

Otwórz

2c 2d Otwórz

 

2b

Otwórz

3c 3d Otwórz

 

Otwórz

3PF semestr 1

Otwórz

 

Otwórz

17.          

Wychowanie fizyczne

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

18.          

Edukacja dla bezpieczeństwa

Otwórz

 

 

 

Otwórz

19.          

Plastyka

Otwórz

 

 

 

Otwórz

20.          

Przyroda (U)

 

 

 

 

Otwórz

21.          

Podstawy pedagogiki (U)

Otwórz

 

 

 

Otwórz

22.          

Trening personalny z elementami dietetyki (U)

Otwórz

 

 

Otwórz

23.          

Elementy chemii żywności (U)

 

 

3d

Otwórz

 

Otwórz

24.          

Lekcje rysunku i malarstwa (U)

 

 

25.          

Elementy biofizyki (U)

 

 

 

 

 

26.          

Statystyka

 

 

Otwórz

 

Otwórz

27.          

Ratownictwo medyczne (U)

 

 

 

 

 

28.          

Religia

Otwórz

Otwórz

29.          

Etyka

2a Otwórz

3P_1B Otwórz

Klasy 1 Otwórz

Otwórz

30.          

Muzyka

Otwórz